Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse"

Transkript

1 Indeksbevis OBX II Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 %deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen vil komme til fradrag på forfallstidspunktet Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av nominelt beløp med tillegg eller fradrag for avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag 4. mai Minimums-investering: NOK Indeksbevis OBX II Indeksbevis OBX II er en investering som følger kursutviklingen på de største og mest likvide norske aksjene. Plasseringen passer investorer som tror på en positiv avkastning på det norske aksjemarkedet på 3 års sikt. Dersom indeksen utvikles positivt, tilbakebetales det nominelle beløpet pluss 130 % av kursoppgangen (130 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Skulle indeksen utvikles negativt, tilbakebetales det nominelle beløpet minus kursnedgangen på forfallsdagen. Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder Tilrettelegger Distributør Underliggende Eksponering Kapitalbeskyttelse Avkastningsfaktor Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS OBX Price Index Ingen 130 % (indikativt) av positiv indexutvikling, 100 % av negativ indexutvikling Datoer Tegningsperiode 7. april 4. mai 2011 Betalingsdato 5. mai 2011 Løpetid 13. mai mai 2014 Sluttkurs 29. april 2014 Sluttoppgjør 13. mai 2014 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr obligasjon kr (nominelt beløp) Minimumsinvestering kr Tegningsomkostninger Tegningsomkostninger påløper på inntil 3% av investert beløp. 100 % av eventuelle tegningsomkostninger tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 3 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren.

2 Indeksbevis OBX II 2 Norge - fortsatt ekspansjon Opphentingen i norsk økonomi har tatt fart. Fastlands-BNP, eksklusiv olje, gass og shipping, steg med 2,2 % i 2010, og det finnes flere grunner til å tro på en fortsatt bred vekst. For det første ligger både forbrukernes og industriens fremtidstro og tillit på det høyeste nivået siden 2007, da veksten var meget høy. For det andre var produksjonsøkningen i slutten av 2010 den kraftigste på 2 år og Norges Bank rapporterer om enda bedre forventinger og utsikter for byggog tjenestesektoren. For det tredje er den økonomisk-politiske miksen gunstig; finanspolitikken er stort sett nøytral i 2011, og renten ligger klart under normale nivåer. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3, Fastlands-BNP, Årlig prosentvis forandring (venstre akse) Norges Banks produksjonsindikator (høyre akse) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Kilde: SEB Research, Norges Bank, SSB Sterkere privat konsum har så langt vært den hovedsaklig drivkraften i opphentningen; den økte med 3,5 % i 2010, og vil øke noe mer i Prognosen på 3,7 % konsumvekst i 2011 er høyere enn prognosen for husholdningenes reelle disponible inntekter, noe som fører til en fallende sparerate. Huspristrenden har svingt markant. Siden siste bunnivå i slutten av 2008 har prisene økt i alle måneder bortsett fra to, i sesongjusterte termer. I januar 2011 steg prisene med 7,6 % på årsbasis. Nivået er rekordhøyt i nominelle termer, og også justert for inflasjon. Husholdningenes gjeld er en potensiell risiko på middel- og lang sikt. Meget lave renter har hittil ikke gitt bensin til en virkelig kredittboom; den årlige økningen av husholdningenes lån økte kun marginalt fra 6,1 % i juni til 6,5 % ved utgangen av Allikevel øker husholdningenes lån raskere enn den disponible inntekten, som i snitt økte 5,6 % på årsbasis de tre første kvartalene Bedriftenes investeringer forventes å stige, produksjonen i den norske industrien har steget siden midten av 2009, og tilliten i industrisektoren nådde i fjerde kvartal 2010 det høyeste nivået siden Oppgangen ble drevet av stigende ordreinngang og sterkere produksjonsforventinger (på fireårs høyeste). uroligheter i Midt-Østen og Nord Afrika, har oljeprisen klatrer opp over 110 dollar pr fat, og handles på ca 118 dollar pr fat den 1. april De seneste månedene har også utsiktene for den globale økonomien bedret seg. Den globale opphentingen etter finanskrisen blir alt mer selvgående, de fremvoksende markeder (særlig i Asia) fortsetter sin sterke ekspansjon, og vekstprognosene blir oppskrevet (særlig i USA). Dette vil nok blant annet sikre fortsatt høye oljepriser, og ha en positiv effekt på inntjening og lønnsomhet blant selskapene på Oslo Børs, og således forventinger om noen fortsatt gode år. Selv om flere signaler tilser at vi er på vei ut av krisen, er det fortsatt noen store utfordringer. Blant dem krisen i visse europeiske land, og stadig større statsgjeld i andre. Dersom vi skulle oppleve en eskalering av den pågående situasjonen i Midt-Østen (særlig dersom situasjonen skulle spre seg til Saudi-Arabia) ville et større avbrudd av oljeleveranser kunne føre til en oljepris såpass høy at den vil kunne legge en demper på global vekst. I tilegg er det fortsatt mye usikkerhet forbundet med den store jordskjelvsog tsunamikatastrofen i Japan, og hvilken innvirkning dette langsiktig vil ha på Japan og regionen (blant annet med hensyn til situasjonen rundt kjernekraftverket i Fukushima). Som store deler av resten av verden opplevde også Oslo Børs et meget godt siste halvår 2010, og i løpet av første kvartal 2011 steg kursene på Oslo Børs med ca 3 %. Kilde: SEB Research, Nordic Outlook, Februar 2011 Underliggende eksponering Indeksbevis OBX II følger OBX Price indeksen. Dette er en indeks som består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Sammensetning av indeksen justeres hvert halvår, slik at den til enhver tid inkluderer de mest omsatte aksjene. Aksjene vektes etter markedsverdien av den delen av selskapene som er i fri flyt (for eksempel innkalkuleres ikke aksjer eid av den norske staten). I begynnelsen av april 2011 har følgende 10 aksjer størst vekt i indeksen. NAVN Vekt Statoil ASA 22,73 % DnB NOR ASA 11,10 % Telenor ASA 10,04 % Seadrill Ltd 7,77 % Yara International ASA 6,88 % Orkla ASA 5,86 % Norsk Hydro ASA 5,81 % Subsea 7 SA 5,54 % Aker Solutions ASA 2,74 % Royal Caribbean Cruises Ltd 2,58 % Pr. den 1. april 2011, Kilde: Bloomberg Som vi ser er det mye energieksponering, noe vi også ser når vi bryter ned alle aksjene i indeksen i ulike sektorer (fortsatt vektet etter markedsverdi): Selv om den norske økonomiens tilstand er en viktig faktor for utvilklingen av kursene på aksjene notert på Oslo Børs er den på langt nær den eneste. Råvarepriser og temperaturen i den generelle globale økonomien er også meget viktig. Basert på sterk amerikansk vekst og den siste tiden også på

3 Indeksbevis OBX II 3 stegningskurs den 13. mai 2011, mens sluttkurs beregnes som indeksens stegningskurs den 29. april Informasjonsteknologi 1,43% Finansielle Tjenester 15,18% Energi 46,75% Industri 6,12% Forbruksvarer 5,48% Konsumentvarer 2,31% I den følgende grafen er avkastningen ved forfall i Indeksbevis OBX II representert ved den grønne grafen, og den underliggende indeksen den røde grafen. Avkastning Gevinst Materialer 12,68% Telekommunikasjon og tjenester 10,04% Pr. den 1. april 2011, Kilde: Bloomberg Negativ Positiv Indeks- utvikling Den følgende figuren viser den underliggende indeksens historiske utvikling siste 10 år: apr. 01 apr. 02 apr. 03 apr. 04 apr. 05 apr. 06 apr. 07 apr. 08 apr. 09 apr. 10 apr. 11 Tap Indeksbevis OBX II OBX Price Index Helningen på den grønne linjen ved positiv avkastning er ikke nødvendigvis skalert korrekt. Indikativt kommer investor i Indeksbevis OBX II til å ta del i 130 % av oppgangen. I den følgende tabellen ser vi på scenarier for avkastning på investeringen gitt ulik avkastning på den underliggende indeksen. I denne tabellen ser vi at avkastningen på indeksen og produktet er identisk ved nedgang, men at man som investor i Indeksbevis OBX II får en meravkastning ved positiv avkastning på den underliggende indeksen. Denne tabellen hensyntar ikke effekten av eventuelle tegningsomkostninger (simulering av dette følger lenger ned). Beregningen tar utgangspunkt i en investering på kr. Tidsserie fra 1. april 2001 til 1. april 2011, Kilde: Bloomberg Historikken for den underliggende indeksen viser at den har hatt en oppgang på totalt 86 % i den siste 10 årsperioden. Dette gir en årlig avkastning på 6,44 %. Indeksen vi benytter er ikke utbyttejustert. Dette betyr at investorer i Indeksbevis OBX II ikke får ta del i eventuelle utbytteutbetalinger fra de underliggende aksjene. For tiden er utbytteutbetalingene ca 3 % i året (kilde: Bloomberg). Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Hvordan beregnes avkastningen? Avkastningen på Indeksbevis OBX II følger OBX Price indeksen. Dersom indeksen utvikles positivt, tilbakebetales det nominelle beløpet pluss 130 % av kursoppgangen (130 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Skulle indeksen utvikles negativt, tilbakebetales det nominelle beløpet minus kursnedgangen på forfallsdagen. Når vi beregner totalavkastningen på den underliggende indeksen ser vi på avkastningen fra start- til sluttkurs. Startkurs beregnes som indeksens Total indeksavkastning Årlig indeksavkastning Utbetaling ved forfall Total avkastning på investeringen Årlig avkastning på investeringen -20 % -7,17 % kr % -7,17 % -10 % -3,45 % kr % -3,45 % 0 % 0,00 % kr % 0,00 % 10 % 3,23 % kr % 4,16 % 20 % 6,27 % kr % 8,01 % 30 % 9,14 % kr % 11,60 % 40 % 11,87 % kr % 14,98 % Som vi ser opplever man negativ avkastning når indeksen er negativ, man oppnår break-even når indeksen er uforandret, og man opplever positiv avkastning når indeksen er positiv. Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: Tegningsbeløp Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % 3,0 % 0,99 % Minimum tegningshonorar 0,0 % 0,0 % 0,00 %

4 Indeksbevis OBX II 4 Historisk simulert avkastning Ved å simulere daglige investeringer i Indeksbevis OBX II de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Indeksbevis OBX II (avkastningsfaktor på 130 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (1. april 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden, den 1. april 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato 1. april 2008 og ville forfalt 1. april Dette gir oss 1256 tidsserier (ca 251 i året). I grafen ser man utviklingen på løpende investeringer i Indeksbevis OBX II, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen): 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % -100 % apr. 06 okt. 06 apr. 07 okt. 07 apr. 08 Indeksbevis OBX II okt. 08 apr. 09 okt. 09 OBXP Index apr. 10 okt. 10 apr. 11 Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av totalavkastning Gjennomsnitt av årlig avkastning Maks avkastning Minimums avkastning Indeksbevis OBX II 55,4 % 15,8 % 303,2 % -47,6 % OBX Price Index 39,9 % 11,8 % 233,3 % -47,6 % Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Simulert avkastning Ved å benytte dagens vilkår på Indeksbevis OBX II (herunder avkastningsfaktoren på 130 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for den underliggende indeksen. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -46,1 % til 70,51 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -18,6 % til 19,5 % Lavest mulig avkastning -100,0 % Forventet total avkastning 7,2 % Forventet årlig avkastning 2,4 % Simulering av avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Pr. den 1. april 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking

5 Indeksbevis OBX II 5 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 4. mai 2011 Betalingsdag 5. mai 2011 Handelsdag 9. mai 2011 Løpetid 13. mai mai 2014 Forfallsdag 13. mai 2014 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Underliggende indeks OBX Price Index Børsnotering Indeksbevis OBX II vil ikke søkes børsnotert Startdag indeks 13. mai 2011 Sluttdag indeks 29. april 2014 Startverdi Stengningskurs for indeks på startdagen Sluttverdi Stengningskurs for indeks på sluttdagen Avkastningsfaktor (AF) Ved tegningsperiodens start er avkastningsfaktoren 130 %. Avkastningsfaktoren er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Avkastningsfaktoren vil bli minimum 120 %. Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss et tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløpet kalkuleres som følger: Dersom sluttverdien er høyere enn startverdien: Sluttverdi NB + NB AF 1 Startverdi Dersom sluttverdien er på eller lavere enn startverdien: Sluttverdi NB Startverdi Annenhåndsmarked Indeksbevis OBX II har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksens svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Indeksbevis OBX II inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Indeksbevis OBX II skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 4. mai Avkastningsfaktoren settes den 9. mai, og produktets startkurs fastsettes den 13. mai. Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Indeksbevis OBX II er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av nominelt beløp med tillegg eller fradrag for avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Indeksbevis OBX II er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 1. april 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom den underliggende indeksen har negativ avkastning i løpetiden, vil man tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksens svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Indeksbevis OBX II gjelder villkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 18. juni 2010 sammen med publiserte tillegg til prospektet, og Final Terms datert 7. april MTN-programmets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å sette avkastningsfaktoren høyere enn 120 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Indeksbevis OBX II. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte blant annet investeringsrådgivning, mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon, og selskapet har over 143 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Acta tilbyr rundt 300 ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste investeringsklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Selskapet har ca kunder og har ca. NOK 70 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

6 Indeksbevis OBX II 6 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Indeksbevis OBX II (produktet) er knyttet til indeksen OBX Price Index. Produktet har en løpetid på 3 år, og er nominert i norske kroner. Produktet kan sammenliknes med en direkteinvestering i indeksen der man sitter med hele det potensielle tapet om indeksen faller. Dersom indeksen stiger i løpetiden, vil investor ved forfall motta sitt nominelle beløp, i tillegg til oppgangen i indeks multiplisert med avkastningsfaktoren (som indikativt er satt til 130 %). Dette innebærer at dersom utviklingen er negativ vil investor tape deler av sitt nominelle beløp. Startkurs på produktet settes den 13. mai 2011, mens sluttkursen settes den 29. april2014 Det er ingen begrensninger på hvor stor positiv avkastning man kan motta. Investorer i Indeksbevis OBX II vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. All bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet avkastning i denne dokumentasjonen er beregnet på den aktuelle indeksen (dvs. uten å hensynta utbyttet). Pr. den 1. april 2011 er årlige utbytteutbetalinger ca. 3 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av tilbakebetalingsbeløpet fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Indeksbevis OBX II er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tilegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Indeksbevis OBX II inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Beregning av estimert fordeling av det investerte beløpet (eksklusiv tegningshonorarer) på de ulike inngående elementene i produktet er som følger: FORDELING AV INVESTERT BELØP Rentedel 87,6 % Derivatdel 9,4 % Tilretteleggerhonorar 3,0 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4,5 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Derivatelementets pris vil også kunne variere frem til handelsdagen. Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en deltagelse i positiv utvikling i indeksen på 130 %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 5,83 % 1,91 % 0,0 % 3,00 % 0,99 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største innkjøpere av denne type opsjoner. Tilleggskostander Indeksbevis OBX II vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPS-konto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Avkastning Den underliggende indeksens avkastning siste 5 år er som følger: OBX PRICE INDEX 5 ÅRS AVKASTNING Totalavkastning 2,93 % Årlig effektiv avkastning 0,58 % Ved å simulere daglige investeringer i Indeksbevis OBX II de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Indeksbevis OBX II (avkastningsfaktor på 130 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (1. april 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden, den 1. april 2006). Den siste simuleringen hadde startdato 1. april 2008 og ville forfalt 1. april Dette gir oss 1259 tidsserier (ca 251 i året). INDEKSBEVIS OBX II 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. totalavkastning 55,4 % Gjennomsnittl. årlig effektiv avkastning 15,8 % Maksimumsavkastning 303,2 % Minumumsavkastning -47,6 % Break-even -nivået (hvor mye må den underliggende indeksen beveger seg før kunden oppnår positiv avkastning) er avhengig av størrelsen på tegningshonorarene. Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even 3,0 % 3,0 % 0,99 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % En 3-års investering i norske statsobligasjoner vil den 1. april 2011 gi en årlig avkastning på ca. 2,8 %. Ved å benytte dagens vilkår på Indeksbevis OBX II (herunder avkastningsfaktoren på 130 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for den underliggende indeksen. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) Årlig forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) -46,1 % til 70,51 % -18,6 % til 19,5 % Lavest mulig avkastning -100,0 % Forventet total avkastning 7,2 % Forventet årlig avkastning 2,4 % Den historiske avkastningen, samt den simulerte forventede avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning. Avbrudd og likviditet Indeksbevis OBX II har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden.. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksens svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Indeksbevis OBX II. Skatt Indeksbevis OBX II behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Indeksbevis OBX II den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Indeksbevis OBX II må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser.

7 Indeksbevis OBX II 7 Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Disse (Produkter) er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA ("Oslo Børs") og Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsen av Oslo Børs indeksene kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen på et bestemt tidspunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksene sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksene på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som inngår i denne. Oslo Børs og den som beregner indeksene skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksene, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil i Oslo Børs indeksene. Alle varemerker er tilhørende Oslo Børs, og benyttes i henhold til en lisens fra Oslo Børs. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt) Kupongbevis 2 år Løpetid 2 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8,3 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011 Oppsummerte betingelser Utsteder Utsteders kreditt rating Verdipapirtype Notering Register Tilrettelegger Distributør Tegningsperiode Tegningskurs pr. warrant Minste investerte beløp Siste innbetalingsdato

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301 SISTE TEGNINGSDAG 29. MAI 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2174 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Markedswarrant Kina nr 2174 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer