Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)"

Transkript

1 Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 % ved forfall tilbakebetales hele det nominelle beløpet Risiko for tap: dersom en eller flere av de underliggende har falt mer enn 30 % ved forfall kommer nedgangen på den laveste indeksen til fratrekk Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av årlige kuponger og nominelt beløp fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag 20. juli Minimums-investering: NOK Kupongbevis Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på 7,7 % (7,7 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller flere av referanseindeksene har falt mer enn 30 % vil den prosentvise kursnedgangen på den laveste indeksen komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall (men investor vil fortsatt ha mottatt kupong hvert år i løpetiden inklusive på forfallsdagen). Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at de løpende kupongutbetalingene samt tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder og tilrettelegger Distributør Underliggende referanseindekser Kapitalbeskyttelse Årlig kupong Datoer Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS EURO STOXX 50 Price Index SPDR S&P 500 ETF Trust ishares MSCI Emerging Markets ETF Ingen 7,70 % (indikativt) Tegningsperiode 20. juni 20. juli 2011 Betalingsdato 21. juli 2011 Løpetid 29. juli juli 2016 Sluttkurs 15. juli 2016 Sluttoppgjør 29. juli 2016 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr. obligasjon Minimumsinvestering Tegningshonorar kr (nominelt beløp) kr Tegningshonorar påløper på inntil 3 % av investert beløp. 100 % av eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 5 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren

2 Kupongbevis 5 år II 2 Kupongbevis Kupongbevis er et plasseringsprodukt som løper over fem år, og som utbetaler en årlig kupong. Denne kupongen er fast, og ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at kupongen settes til 7,7 %. 80 % 60 % 40 % 20 % Denne kupongen er betydelig høyere enn risikofri rente, og som kjent må man påta seg risiko for å kunne forvente høyere enn den risikofrie. 0 % -20 % -40 % v Kupongbevis er knyttet opp til tre referanseindekser basert på aksjer. Dersom en eller flere av disse tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % i femårsperioden vil den prosentvise kursnedgangen på den laveste indeksen komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. -60 % -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % Kupongbevis 5 år 20 % Index 40 % 60 % For å illustrere hvordan kontantstrømmen fra produktet ser ut kan vi benytte følgende figur: Start 7, år 7,7 2 år På startdagen investeres 100 (det nominelle beløpet). Hvert år utbetales en kupong på 7,7 %, og på sluttdagen utbetales (i tillegg til den siste kupongen) hele det nominelle beløpet dersom ingen av de tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % fra startverdien. De tre underliggende referanseindeksene er tre brede indekser som blir presentert mer i detalj siden. De tre underliggende er: UNDERLIGGENDE REFERANSEINDEKSER EURO STOXX 50 Price Index SPDR S&P 500 ETF Trust ishares MSCI Emerging Markets ETF Avkastningen i produktet er begrenset til de årlige kupongene på 7,7 %. Dette betyr at eventuell oppgang i de underliggende indeksene ikke er noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Referanseindeksenes utvikling har ingen betyding for produktets sluttverdi før minst en av referanseindeksene har falt minst 30 % (da kommer den dårligste indeksens utvikling til fratrekk ved forfall). Så lenge samtlige referanseindekser slutter positivt, uforandret, eller ikke mer negativt enn et fall på 30 % har man den samme utbetalingen: 7,7 % i året og hele investeringsbeløpet ved forfall. I den følgende figuren har vi illustrert dette grafisk: 7,7 3 år 7,7 4 år 100 minus evnt. Indeksnedgang 7,7 Slutt Den ovenstående figuren viser totalen i Kupongbevis (grønne grafen) sammenliknet med referanseindeksen (blå grafen). På X-aksen vises utviklingen på underliggende referanseindeks (den med lavest ), og på Y-aksen vises en på hhv. Kupongbevis og referanseindeksen. Hvert år får investor utbetalt 7,7 % kupong. Totalt vil det bli utbetalt kuponger på til sammen 38,5 % av det nominelle beløpet. Vi ser således av grafen at totalen på Kupongbeviset er 38,5 % i alle scenarier der den laveste referanseindeksen ikke faller mer enn 30 %. Dersom den laveste indeksen faller mer enn 30 % kommer hele nedgangen til fratrekk. Har den laveste indeksen for eksempel falt med 50 % kommer hele denne kursnedgangen til fratrekk, og en blir -11,5 % (kupongene på totalt 38,5 % minus nedgangen på 50 %). I det følgende ser vi det samme som figuren, men i tabellformat: Avkastning på dårligste indeks i løpetiden Utbetaling av nominelt beløp ved forfall Verdi av kupongutbetalinger ved forfall Total utbetaling (kuponger pluss forfall) Total på investeringen Årlig på investeringen -60,0 % kr kr kr ,5 % -4,7 % -50,0 % kr kr kr ,5 % -2,4 % -40,0 % kr kr kr ,5 % -0,3 % -30,0 % kr kr kr ,5 % 6,7 % -20,0 % kr kr kr ,5 % 6,7 % -10,0 % kr kr kr ,5 % 6,7 % 0,0 % kr kr kr ,5 % 6,7 % 10,0 % kr kr kr ,5 % 6,7 % 20,0 % kr kr kr ,5 % 6,7 % I figuren og tabellen antar vi at kupongutbetalingene beløper seg til totalt 38,5 %. Disse blir imidlertid utbetalt hvert år i løpetiden, og således vil investor kunne reinvestere kupongene, og de vil kunne løpe med. Totalen blir således høyere enn 38,5 % (dersom vi antar at vi kan reinvestere på dagens femårs rente blir totalen ca 42 %), men for enkelthetens skyld har vi benyttet 38,5 % i beregninger i denne brosjyren.

3 Kupongbevis 5 år II 3 Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: TEGNINGSHONORAR Tegningshonorar Indeksutvikling på dårligste indeks for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % - 35,5 % - 8,4 % Minimum tegningshonorar 0,0 % - 38,5 % - 9,3 % Underliggende eksponering Utbetaling av hele det nominelle beløpet ved forfall er betinget av at ingen av de tre referanseindeksene faller mer enn 30 % i løpetiden. Disse tre referanseindeksene er brede indekser som representerer hhv. Europa, USA, og fremvoksende markeder. Til tross for uroligheter på flere hold fortsetter verdensøkonomien å utvikles positivt. Konjunkturene drives av den gode farten i fremvoksende markeder, lave renter, og stort sett en sunn privat sektor. Det finns imidlertid også visse utfordrninger; gjeldsproblemene i Europa, uroligheter i Nord-Afrika og Midtøsten, samt det store underskuddet i den amerikanske økonomien. Vi tror imidlertid at de positive elementene veier tyngst og at vi vil oppleve en god global vekst i kombinasjon med lave rentenivåer de kommende årene. EURO STOXX 50 Price Index EURO STOXX 50 Price Index er en aksjeindeks som består av 50 europeiske blue-chip aksjer. Utvalget er basert på samtlige markeder som er del av Eurosamarbeidet. Indeksen er markedsverdivektet og aksjene som velges ut er aksjene med størst markedsverdi i sine respektive sektorer. Ingen aksjer kan veie mer enn 10 % i indeksen. Indeksenes sammensetning endres en gang i året. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike markedene. NAVN Land Vekt Total SA Frankrike 5,44 % Siemens AG Tyskland 5,02 % Banco Santander SA Spania 4,33 % Telefonica SA Spania 4,17,7 % Sanofi-Aventis SA Frankrike 3,75 % BASF SE Tyskland 3,67,7 % BNP Paribas Frankrike 3,37 % Bayer AG Tyskland 2,99 % Daimler AG Tyskland 2,69 % Allianz SE Tyskland 2,67 % Frankrike 36,42 % Tyskland 30,24 % Spania 13,41 % Italia 9,56 % Nederland 5,39 % Belgia 1,93 % Luxembourg 1,30 % Finland 1,08 % Irland 0,66 % I den følgende tabellen ser man indeksens årlige historiske utvikling: ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år EURO STOXX 50 9,22 % -8,13 % -4,60 % -4,60 % Indeksen er ikke utbyttejustert. Dette betyr at investorer i Kupongbevis ikke får ta del i eventuelle utbytteutbetalinger fra de underliggende aksjene. For tiden er utbytteutbetalingene ca 4,25 % i året (kilde: Bloomberg). SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR S&P 500 ETF Trust er et såkalt børshandlet fond (exchange traded fund ETF), som har som mål å følge utviklingen på den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 så nært som mulig. SPDR S&P 500 ETF Trust forvaltes av State Street Global Advisors (SSGA), som er forvaltningsdelen til den amerikanske finansinstitusjonen State Street. Med over 250 milliarder dollar under forvaltning er SSGA blant verdens største forvaltere av børshandlete fond. SPDR S&P 500 ETF Trust var et av verdens første børshandlete fond, og ble lansert i 1993 som et samarbeid mellom SSGA og American Stock Exchange. Mer informasjon finnes på og Fondets forvalter belaster fondet med en årlig forvaltningsavgift på 0,10 %. Målet med det underliggende fondet er å ha en bred eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet. I dag består fondet av ca 500 aksjer der alle viktige sektorer er representert. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike sektorene.

4 Kupongbevis 5 år II 4 NAVN Vekt Exxon Mobil Corp 3,39 % Apple Inc 2,66 % Chevron Corp New 1,71 % International Business Machines Corp 1,69 % General Electric Co 1,68 % Procter & Gamble Co 1,54 % AT & T Inc 1,52 % Johnson & Johnson 1,52 % Microsoft Corp 1,49 % Pfizer Inc 1,40 % Informasjonsteknologi 18,01 % Finansielle Tjenester 15,10 % Energi 12,66 % Heslevern 11,74 % Industri 10,97 % Konsumentvarer 10,80 % Forbruksvarer 10,66 % Materialer 3,57 % Forsyningsselskaper 3,36 % Telekommunikasjon og tjenester 3,08 % Pr. den 2. juni 2011, Kilde: SSGA (www.spdrs.com) Fondets forvalter belaster fondet med en årlig forvaltningsavgift på 0,68 %. Målet med det underliggende fondet er å ha en bred eksponering mot såkalte fremvoksende økonomier (emerging markets), ved å følge indeksen MSCI Emerging Markets så nært som mulig. Dette er en markedsverdivektet indeks som har som mål å omfavne ca 85 % av børsenes markedsverdi (verdien som er i fri flyt). I dag består fondet av over 800 aksjer der alle viktige sektorer og land er representert. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike landene. NAVN Land Vekt Samsung Electronics Co Ltd Sør-Korea 2,11 % Gazprom ADR Russland 1,91 % Petrobras - Petroleo Braz PR Brasil 1,68 % Vale SA ADR Brasil 1,47 % Petrobras - Petroleo Bras Brasil 1,44 % Taiwan Semiconductor SP ADR Taiwan 1,39 % America Movil SAB DE CV-SER L Mexiko 1,35 % China Mobile Ltd Kina 1,30 % Banco Itau Holding SA- ADR Brasil 1,23 % Ind & Commercial Bank og China - H Kina 1,23 % Pr. den 31. mai 2011, Kilde: ishares (www.ishares.com) I den følgende tabellen ser man fondets årlige historiske utvikling (etter forvaltningshonorarer) sammenliknet med indeksen S&P 500 : ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start* SPDR S&P 500 ETF 17,05 % 1,72 % 2,90 % 2,75 % 8,39 % Indeks 17,22 % 1,73 % 2,95 % 2,82 % 8,49 % Pr. den 30. april 2011, Kilde: SSGA (www.spdrs.com) *) Fondet ble opprettet 22 januar 1993 Det underliggende fondet betaler årlig utbytte. Dette utbytte kommer andelseierne i fondet til gode. Investorer i Kupongbevis har sin eksponering mot det underliggende via en opsjonsstruktur, og vil således ikke få glede av utbytteutbetalingene. I henhold til nyhetstjenesten Bloomberg er årlige utbytteutbetalinger pr. 6. juni 2011 på ca 1,90 %. ishares MSCI Emerging Markets ETF I likhet med SPDR S&P 500 ETF er også ishares MSCI Emerging Markets ETF et såkalt børshandlet fond (exchange traded fund ETF). Dette fondet har som mål å følge utviklingen på den brede aksjeindeksen av fremvoksende økonomier; MSCI Emerging Markets, så nært som mulig. Fondet forvaltets av ishares som er en del av Blackrock, en av verdens største fondsforvaltere. Innen børshandlete fond er ishares den største aktøren, med ca. 593 milliarder dollar under forvaltning, noe som representerer 43 % av verdens totale midler investert i børshandlete fond. Mer informasjon om ishares og Blackrock finnes på og på Kina 17,72 % Brasil 15,25 % Sør-Korea 14,77 % Taiwan 11,51 % Sør-Afrika 7,48 % Russland 6,66 % India 6,65 % Mexiko 4,30 % Malaysia 3,16 % Andre land 12,50 % Pr. den 31. mai 2011, Kilde: ishares (www.ishares.com) I den følgende tabellen ser man fondets årlige historiske utvikling (etter forvaltningshonorarer) sammenliknet med indeksen MSCI Emerging Markets: ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siden start* ishares MSCI Em. Markets ETF 25,96 % 0,87 % 10,19 % 21,27 % Indeks 27,78 % 1,35 % 11,02 % 21,64 % Pr. den 3. juni 2011, Kilde: ishares (www.ishares.com) *) Fondet ble opprettet 7 april 2003 Det underliggende fondet betaler årlig utbytte. Dette utbytte kommer andelseierne i fondet til gode. Investorer i Kupongbevis har sin eksponering mot det underliggende via en opsjonsstruktur, og vil således ikke få glede av utbytteutbetalingene. I henhold til ishares (www.ishares.com) er årlige utbytteutbetalinger pr. 6. juni 2011 på 1,32 %.

5 Kupongbevis 5 år II 5 Historisk simulert I den følgende grafen ser man utviklingen på de tre underliggende referanseindeksene for de siste 10 årene. ishares MSCI Emerging Markets ETF ble opprettet for ca 8 år siden (den 7. april 2003), og for historikk tidligere enn dette har vi benyttet fondets referanseindeks MSCI Emerging Markets % 75 % 50 % 25 % 0 % -25 % jun. 01 jun. 02 jun. 03 jun. 04 jun. 05 jun. 06 jun. 07 jun. 08 jun. 09 jun. 10 jun. 11 SPDR S&P 500 ETF EURO STOXX 50 ishares MSCI Emerging Market Index -50 % jun. 06 des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 jun. 09 des. 09 jun. 10 des. 10 Kupongbevis 5 år Laveste Indeks Barriere jun. 11, SEB Merchant Banking Som vi ser av figuren over er det i meget få tilfeller den dårligste indeksen har opplevd en nedgang større enn 30 %. Det har kun skjedd i 1,2 % av tilfellene som ligger til grunn for denne simuleringen. Videre ser vi at i de tilfellene den dårligste indeksen har hatt en nedgang større enn 30 %, har verdien av de mottatte kupongene i kun 0,4 % av alle simuleringene ikke vært nok til å dekke opp tapet investor opplever ved forfall. Med bakgrunn i den ovenstående dataen kan vi simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene for å danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (årlig kupong på 7,7 %). Produktet har løpetid på fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden (6. juni 2001). Denne første investeringsperioden endte fem år senere (for fem år siden, den 6. juni 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato 6. juni 2006 og ville forfalt 6. juni I figuren ser man utviklingen på løpende investeringer i Kupongbevis, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den blå grafen). Kupongbevis sin utbetaling på forfallsdagen er betinget av den dårligste indeksens utvikling. Den blå grafen i figuren under representerer således den rullerende fem års en på indeksen med den til enhver tid dårligste utvikling (i ca halvparten av tilfellene var EURO STOXX 50 den dårligste, og den andre halvparten er representert ved SPDR S&P500 ETF). Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av total Gjennomsnitt av årlig Maks Minimums Kupongbevis 37,9 % 6,6 % 38,5 % -2,3 % Laveste Indeksen 5,9 % 1,2 % 100,8 % -40,8 % Den historiske en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller. Simulert Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på 7,7 %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) -5,66 % til 38,5 % Årlig forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) -1,16 % til 6,73 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total 17,76 % Forventet årlig 3,32 % Simulering av en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller.

6 Kupongbevis 5 år II 6 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 20. juli 2011 Betalingsdag 21. juli 2011 Handelsdag 25. juli 2011 Løpetid 29. juli juli 2016 Forfallsdag 29. juli 2016 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Referanseindekser EURO STOXX 50 Price Index SPDR S&P 500 ETF Trust ishares MSCI Emerging Markets ETF Børsnotering Kupongbevis vil ikke søkes børsnotert Startdag referanseindekser 29. juli 2011 Sluttdag referanseindekser 15. juli 2016 Startverdi Stengningskurs for indeks på startdagen Sluttverdi Stengningskurs for indeks på sluttdagen Kupong På Kupongbevis årsdager (30. juli 2012, 29. juli 2013, 29. juli 2014, 29. juli 2015, og sluttdagen 29. juli 2016) vil det utbetales en fast kupong på 7,7 % av det nominelle beløpet. Kupongen er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Kupongen vil bli minimum 7,3 %. Barriere 70 % av startverdien for hver enkelt referanseindeks Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss den siste kupongen (K), dersom de tre referanseindeksene er over barrieren. Dersom en eller flere av referanseindeksene er under barrieren på forfallsdagen, kommer den laveste referanseindeksens nedgang til fratrekk fra det nominelle beløpet pluss kupongen. Dersom alle referanseindekser er over barrieren: NB + ( NB K ) Dersom en eller flere av referanseindeksene er under barrieren: Sluttverdi på laveste indeks NB + Startverdi på laveste indeks ( NB K ) Annenhåndsmarked Kupongbevis har løpetid på fem år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende referanseindeksenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende indeksene har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Kupongbevis skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 20. juli Nivået på kupongen settes den 25. juli 2011, og referanseindeksenes startkurs fastsettes den 29. juli Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Kupongbevis er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 6. juni 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom en eller flere av referanseindeksene er lavere enn barrieren ved forfall, vil man tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av de underliggende referanseindeksenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende indeksene har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Kupongbevis gjelder villkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 20. juni 2011 sammen med Final Terms datert 20. juni MTNprogrammets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finans-inspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å fastsette kupongen høyere enn 7,30 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Kupongbevis. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte blant annet investeringsrådgivning, mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon, og selskapet har over 143 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Acta tilbyr rundt 300 ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste investeringsklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Selskapet har ca kunder og har ca. NOK 70 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

7 Kupongbevis 5 år II 7 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på 7,7 % (7,7 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller flere av referanseindeksene har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den laveste indeksen komme til fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. Dette innebærer at dersom indeksen med dårligst utvikling i femårsperioden har falt med mer enn 30 % vil investor tape deler av sitt nominelle beløp ved forfall. Produktets er begrenset til den årlige kupongen på 7,7 %. Totalt vil det således bli utbetalt kuponger på til sammen 38,5 % av det nominelle beløpet (en årlig effektiv rente på 6,73 %). Investorer i Kupongbevis vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. Utbytteutbetalinger fra aksjene i referanseindeksene fører til at aksjekursene faller tilsvarende utbytteutbetalingene, noe som gir en negativ effekt i dette produktet. Bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet i denne dokumentasjonen er beregnet på de aktuelle indeksene (dvs. uten å hensynta utbyttet). Pr. den 6. juni 2011 er årlige utbytteutbetalinger på de tre indeksene i snitt ca. 2,50 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dersom en eller flere av referanseindeksene på forfallstidspunktet har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den laveste indeksen komme til fratrekk fra det nominelle beløpet. Denne forpliktelsen fremkommer ved at man ved starttidspunktet selger en salgsopsjon. De årlige kupongene blir finansiert dels ved at SEB betaler løpende kupongrente, og dels ved å fordele salgsprovenyet fra den solgte salgsopsjonen ut over løpetiden. Følgende tabell viser en oversikt over hvilket totalbeløp vi har til rådighet for å finansiere kuponger og tilretteleggerhonorar. TOTALT INVESTERINGSBELØP Innbetalt fra investor 100,00 % Motatt fra salg av salgsopsjon 18,00 % SUM INVESTERINGSBELØP 118,00 % Det ovenstående beløpet fordeles på produktets ulike elementer som følger: FORDELING AV INVESTERINGSBELØP Nåverdi av nominelt beløp 79,25 % Nåverdi av årlige kuponger 33,75 % Tilretteleggerhonorar 5,00 % SUM INVESTERINGSBELØP 118,00 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4,7 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Prisen på den solgte salgsopsjonen vil også kunne variere frem til handelsdagen (høyere pris på salgsopsjonen gir høyere kupong og vice versa). Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en årlig kupong på 7,7 %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer, og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 7,77 % 1,51 % 0,0 % 5,00 % 0,98 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største aktører innen denne type opsjoner. Tilleggskostander Kupongbevis vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPSkonto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. To av de tre underliggende referanseindeksene er fond som løper med et årlig forvaltningshonorar. For fondet SPDR S&P 500 ETF Trust er forvaltningshonoraret 0,10 % av fondets markedsverdi som belastes fondet fortløpende, mens det tilsvarende for ishares MSCI Emerging Markets ETF er 0,68 % av fondets markedsverdi. Forvaltningshonorarene tilfaller fondsforvalteren i sin helhet. Forvaltningshonorarene er ikke en direkte kostnad for investorer i Kupongbevis, men de fører til lavere i de underliggende indeksene. Avkastning De underliggende indeksenes siste fem år er som følger: 5 ÅRS AVKASTNING Totalt Årlig EURO STOXX 50 Price Index -20,97 % -4,6 % SPDR S&P 500 ETF Trust 2,85 % 0,6 % ishares MSCI Emerging Markets ETF 56,44 % 9,4 % Ved å simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (kupong på 7,7 %). Produktet har løpetid på fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden (6. juni 2001). Denne første investeringsperioden endte fem år senere (for fem år siden, den 6. juni 2006). Den siste simuleringen hadde startdato 6. juni 2006 og ville forfalt 6. juni KUPONGBEVIS 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. total 37,9 % Gjennomsnittl. årlig effektiv 6,6 % Maksimums 38,5 % Minumums -2,3 % Gjennom løpetiden har investor mottatt kuponger på til sammen 38,5 %. Dette innebærer at investor vil oppleve positiv total på plasseringen dersom den dårligste indeksen ved forfall ikke har falt mer enn 38,5 % og man ikke har blitt belastet tegningsomkostninger. Dersom indeksen med lavest har falt mer enn 38,5 % vil investor oppleve tap på sin investering. Nivået for break-even vil være avhengig av størrelsen på tegningshonorarene. Tegningshonorar Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even 3,0 % - 35,5 % - 8,4 % 0,0 % - 38,5 % - 9,3 % En fem års investering i norske statsobligasjoner vil den 6. juni 2011 gi en årlig på ca. 2,5 %. Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på 7,7 %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) Årlig forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) -5,66 % til 38,5 % -1,16 % til 6,73 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total 17,76 % Forventet årlig 3,32 % Den historiske en, samt den simulerte forventede en skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller. Avbrudd og likviditet Kupongbevis har løpetid på 5 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå.

8 Kupongbevis 5 år II 8 Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Kupongbevis. Skatt Kupongbevis behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Kupongbevis den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Kupongbevis må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser. Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. STOXX DISCLAIMER The EURO STOXX 50 [or other applicable index] is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ). The securities [or financial instruments, or options or other technical term] based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. GENERAL DISCLAIMER Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) has, regarding this financial instrument no relationship to any issuer or the refered underlying index holders ("the Parties"). The financial instrument issued by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Parties or their affiliates and neither of the Parties or their affiliates makes any representation regarding the advisability of investing in the financial instrument in this material. The financial instrument has not been passed on by the Parties or their affiliates as to the legality or suitability. THE PARTIES MAKES NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

9 Kupongbevis 5 år II 9

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer