Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende"

Transkript

1 Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen vil komme til fradrag på forfallstidspunktet Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av nominelt beløp med tillegg eller fradrag for avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag 6. april Minimums-investering: NOK Indeksbevis OBX Indeksbevis OBX er en investering som følger kursutviklingen på de største og mest likvide norske aksjene. Plasseringen passer investorer som tror på en positiv avkastning på det norske aksjemarkedet på 3 års sikt. Dersom indeksen utvikles positivt, tilbakebetales det nominelle beløpet pluss 130 % av kursoppgangen (130 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Skulle indeksen utvikles negativt, tilbakebetales det nominelle beløpet minus kursnedgangen på forfallsdagen. Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder Tilrettelegger Distributør Underliggende Eksponering Kapitalbeskyttelse Avkastningsfaktor Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS OBX Price Index Ingen 130 % (indikativt) av positiv indexutvikling, 100 % av negativ indexutvikling Datoer Tegningsperiode 23. mars 6. april 2011 Betalingsdato 7. april 2011 Løpetid 15. april april 2014 Sluttkurs 1. april 2014 Sluttoppgjør 15. april 2014 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr obligasjon Minimumsinvestering Tegningsomkostninger Tilretteleggerhonorar kr (nominelt beløp) kr For investorer med avtale om porteføljekonto med distributøren påløper ingen tegningsomkostninger. For andre investorer påløper tegningsomkostninger på inntil 3% av investert beløp. Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 3 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren.

2 Indeksbevis OBX 2 Norge - fortsatt ekspansjon Opphentingen i norsk økonomi har tatt fart. Fastlands-BNP, eksklusiv olje, gass og shipping, steg med 2,2 % i 2010, og det finnes flere grunner til å tro på en fortsatt bred vekst. For det første ligger både forbrukernes og industriens fremtidstro og tillit på det høyeste nivået siden 2007, da veksten var meget høy. For det andre var produksjonsøkningen i slutten av 2010 den kraftigste på 2 år og Norges Bank rapporterer om enda bedre forventinger og utsikter for byggog tjenestesektoren. For det tredje er den økonomisk-politiske miksen gunstig; finanspolitikken er stort sett nøytral i 2011, og renten ligger klart under normale nivåer. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3, Fastlands-BNP, Årlig prosentvis forandring (venstre akse) Norges Banks produksjonsindikator (høyre akse) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Kilde: SEB Research, Norges Bank, SSB Sterkere privat konsum har så langt vært den hovedsaklig drivkraften i opphentningen; den økte med 3,5 % i 2010, og vil øke noe mer i Prognosen på 3,7 % konsumvekst i 2011 er høyere enn prognosen for husholdningenes reelle disponible inntekter, noe som fører til en fallende sparerate. Huspristrenden har svingt markant. Siden siste bunnivå i slutten av 2008 har prisene økt i alle måneder bortsett fra to, i sesongjusterte termer. I januar 2011 steg prisene med 7,6 % på årsbasis. Nivået er rekordhøyt i nominelle termer, og også justert for inflasjon. Husholdningenes gjeld er en potensiell risiko på middel- og lang sikt. Meget lave renter har hittil ikke gitt bensin til en virkelig kredittboom; den årlige økningen av husholdningenes lån økte kun marginalt fra 6,1 % i juni til 6,5 % ved utgangen av Allikevel øker husholdningenes lån raskere enn den disponible inntekten, som i snitt økte 5,6 % på årsbasis de tre første kvartalene Bedriftenes investeringer forventes å stige, produksjonen i den norske industrien har steget siden midten av 2009, og tilliten i industrisektoren nådde i fjerde kvartal 2010 det høyeste nivået siden Oppgangen ble drevet av stigende ordreinngang og sterkere produksjonsforventinger (på fireårs høyeste). Selv om den norske økonomiens tilstand er en viktig faktor for utvilklingen av kursene på aksjene notert på Oslo Børs er den på langt nær den eneste. Råvarepriser og temperaturen i den generelle globale økonomien er også meget viktig. Basert på sterk amerikansk vekst og den siste tiden også på uroligheter i Midt-Østen og Nord Afrika, har oljeprisen klatrer opp over 100 dollar pr fat, og handles på ca 110 dollar pr fat den 15. mars De seneste månedene har også utsiktene for den globale økonomien bedret seg. Den globale opphentingen etter finanskrisen blir alt mer selvgående, de fremvoksende markeder (særlig i Asia) fortsetter sin sterke ekspansjon, og vekstprognosene blir oppskrevet (særlig i USA). Dette vil nok blant annet sikre fortsatt høye oljepriser, og ha en positiv effekt på inntjening og lønnsomhet blant selskapene på Oslo Børs, og således forventinger om noen fortsatt gode år. Selv om flere signaler tilser at vi er på vei ut av krisen, er det fortsatt noen store utfordringer. Blant dem krisen i visse europeiske land, og stadig større statsgjeld i andre. Dersom vi skulle oppleve en eskalering av den pågående situasjonen i Midt-Østen (særlig dersom situasjonen skulle spre seg til Saudi-Arabia) ville et større avbrudd av oljeleveranser kunne føre til en oljepris såpass høy at den vil kunne legge en demper på global vekst. I tillegg har vi i de siste dagene (pr. 15. mars) opplevd økende usikkerhet i forbindelse med den store jordskjelvs- og tsunamikatastrofen i Japan. Situasjonen er i skrivende stund usikker (blant annet med hensyn til situasjonen rundt kjernekraftverkene), og det er vanskelig å anslå hva slags effekter dette kan ha på lengre sikt. Som store deler av resten av verden opplevde også Oslo Børs et meget godt siste halvår Starten på 2011 har vært noe mer avmålt og kursutviklingen på Oslo Børs er nå ned ca 4% fra årskiftet (pr. den 15. mars). Kilde: SEB Research, Nordic Outlook, Februar 2011 Underliggende eksponering Indeksbevis OBX følger OBX Price indeksen. Dette er en indeks som består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Sammensetning av indeksen justeres hvert halvår, slik at den til enhver tid inkluderer de mest omsatte aksjene. Aksjene vektes etter markedsverdien av den delen av selskapene som er i fri flyt (for eksempel innkalkuleres ikke aksjer eid av den norske staten). I begynnelsen av mars 2011 har følgende 10 aksjer størst vekt i indeksen. NAVN Vekt Statoil ASA 24,55 % DnB NOR ASA 12,53 % Telenor ASA 11,23 % Yara International ASA 7,64 % Norsk Hydro ASA 6,19 % Orkla ASA 6,15 % Seadrill Ltd 4,32 % Subsea 7 SA 3,06 % Aker Solutions ASA 2,86 % Storebrand ASA 2,65 % Pr. den 1. mars 2011, Kilde: Bloomberg Som vi ser er det mye energieksponering, noe vi også ser når vi bryter ned alle aksjene i indeksen i ulike sektorer (fortsatt vektet etter markedsverdi):

3 Indeksbevis OBX 3 Når vi beregner totalavkastningen på den underliggende indeksen ser vi på avkastningen fra start- til sluttkurs. Startkurs beregnes som indeksens stegningskurs den 15. april 2011, mens sluttkurs beregnes som indeksens stegningskurs den 1. april I den følgende grafen er avkastningen ved forfall i Indeksbevis OBX representert ved den grønne grafen, og den underliggende indeksen den røde grafen. Informasjonsteknologi 1,44% Finansielle Tjenester 17,13% Energi 43% Industri 6,3% Avkastning Gevinst Forbruksvarer 4,72% Konsumentvarer 2,31% Materialer 13,84% Telekommunikasjon og tjenester 11,25% Pr. den 1. mars 2011, Kilde: Bloomberg Den følgende figuren viser den underliggende indeksens historiske utvikling siste 10 år: Negativ Positiv Indeks- utvikling mar. 01 mar. 02 mar. 03 mar. 04 mar. 05 mar. 06 mar. 07 mar. 08 mar. 09 mar. 10 mar. 11 Tidsserie fra 1. mars 2001 til 1. mars 2011, Kilde: Bloomberg Historikken for den underliggende indeksen viser at den har hatt en oppgang på totalt 76 % i den siste 10 årsperioden. Dette gir en årlig avkastning på 5,82 %. Indeksen vi benytter er ikke utbyttejustert. Dette betyr at investorer i Indeksbevis OBX ikke får ta del i eventuelle utbytteutbetalinger fra de underliggende aksjene. For tiden er utbytteutbetalingene i underkant av 3 % i året (kilde: Bloomberg). Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Hvordan beregnes avkastningen? Avkastningen på Indeksbevis OBX følger OBX Price indeksen. Dersom indeksen utvikles positivt, tilbakebetales det nominelle beløpet pluss 130 % av kursoppgangen (130 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Skulle indeksen utvikles negativt, tilbakebetales det nominelle beløpet minus kursnedgangen på forfallsdagen. Helningen på den grønne linjen ved positiv avkastning er ikke nødvendigvis skalert korrekt. Indikativt kommer investor i Indeksbevis OBX til å ta del i 130 % av oppgangen. I den følgende tabellen ser vi på scenarier for avkastning på investeringen gitt ulik avkastning på den underliggende indeksen. I denne tabellen ser vi at avkastningen på indeksen og produktet er identisk ved nedgang, men at man som investor i Indeksbevis OBX får en meravkastning ved positiv avkastning på den underliggende indeksen. Denne tabellen hensyntar ikke effekten av eventuelle tegningsomkostninger (simulering av dette følger lenger ned). Beregningen tar utgangspunkt i en investering på kr. Total indeksavkastning Årlig indeksavkastning Tap Utbetaling ved forfall Indeksbevis OBX OBX Price Index Total avkastning på investeringen Årlig avkastning på investeringen -20 % -7,17 % kr % -7,17 % -10 % -3,45 % kr % -3,45 % 0 % 0,00 % kr % 0,00 % 10 % 3,23 % kr % 4,16 % 20 % 6,27 % kr % 8,01 % 30 % 9,14 % kr % 11,60 % 40 % 11,87 % kr % 14,98 % Som vi ser opplever man negativ avkastning når indeksen er negativ, man oppnår break-even når indeksen er uforandret, og man opplever positiv avkastning når indeksen er positiv. For investorer som tegner seg for Indeksbevis OBX utenfor distributørens porteføljekonto vil det påløpe tegningshonorarer på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved de ulike nivåene av tegningshonorar:

4 Indeksbevis OBX 4 Tegningsbeløp Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even Tegninger under 3 mill kr 3,0 % 3,0 % 0,99 % Tegninger mellom 3 og 10 mill kr 1,5 % 1,5 % 0,49 % Tegninger over 10 mill kr 1,0 % 1,0 % 0,33 % Tegninger i porteføljekonto 0,0 % 0,0 % 0,00 % Historisk simulert avkastning Ved å simulere daglige investeringer i Indeksbevis OBX de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Indeksbevis OBX (avkastningsfaktor på 130 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (1. mars 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden, den 1. mars 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato 1. mars 2008 og ville forfalt 1. mars Dette gir oss 1259 tidsserier (ca 250 i året). I grafen ser man utviklingen på løpende investeringer i Indeksbevis OBX, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen): 300 % 250 % Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av totalavkastning Gjennomsnitt av årlig avkastning Maks avkastning Minimums avkastning Indeksbevis OBX 60,1 % 17,0 % 303,5 % -48,7 % OBX Price Index 43,5 % 12,8 % 233,5 % -48,7 % Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Simulert avkastning Ved å benytte dagens vilkår på Indeksbevis OBX (herunder avkastningsfaktoren på 130 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for den underliggende indeksen. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -46,1 % til 70,51 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -18,6 % til 19,5 % Lavest mulig avkastning -100,0 % Forventet total avkastning 7,2 % Forventet årlig avkastning 2,4 % Simulering av avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % mar. 06 sep. 06 mar. 07 sep. 07 mar. 08 sep. 08 mar. 09 sep. 09 mar. 10 sep. 10 mar % Indexbevis OBX OBXP Index Pr. den 1. mars 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking

5 Indeksbevis OBX 5 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 6. april 2011 Betalingsdag 7. april 2011 Handelsdag 11. april 2011 Løpetid 15. april april 2014 Forfallsdag 15. april 2014 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Underliggende indeks OBX Price Index Børsnotering Indeksbevis OBX vil ikke søkes børsnotert Startdag indeks 15. april 2011 Sluttdag indeks 1. april 2014 Startverdi Stengningskurs for indeks på startdagen Sluttverdi Stengningskurs for indeks på sluttdagen Avkastningsfaktor (AF) Ved tegningsperiodens start er avkastningsfaktoren 130 %. Avkastningsfaktoren er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Avkastningsfaktoren vil bli minimum 120 %. Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss et tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløpet kalkuleres som følger: a) Dersom sluttverdien er høyere enn startverdien: Sluttverdi NB + NB AF 1 Startverdi b) Dersom sluttverdien er på eller lavere enn startverdien: Sluttverdi NB Startverdi Annenhåndsmarked Indeksbevis OBX har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Dersom investor har avtale om porteføljekonto med distributøren, vil det ikke påløpe kurtasje på salg av produktet i løpetiden. Dersom investor ikke har en slik avtale, vil det påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksens svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Dersom investor har avtale om porteføljekonto med distributøren, vil det ikke påløpe tegningshonorarer. Dersom investor ikke har en slik avtale, vil det påløpe tegningshonorar i henhold til tegnet beløp: TEGNINSHONORARER Tegninger under 3 mill kr 3,0 % Tegninger mellom 3 og 10 mill kr 1,5 % Tegninger over 10 mill kr 1,0 % I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Indeksbevis OBX inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Indeksbevis OBX skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 6. april Avkastningsfaktoren settes den 11. april, og produktets startkurs fastsettes den 15. april. Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Indeksbevis OBX er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av nominelt beløp med tillegg eller fradrag for avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Indeksbevis OBX er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 1. mars 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom den underliggende indeksen har negativ avkastning i løpetiden, vil man tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksens svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Indeksbevis OBX gjelder villkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 18. juni 2010 sammen med publiserte tillegg til prospektet, og Final Terms datert 23. mars MTN-programmets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å sette avkastningsfaktoren høyere enn 120 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Indeksbevis OBX. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte blant annet investeringsrådgivning, mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon, og selskapet har over 143 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Acta tilbyr rundt 300 ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste investeringsklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Selskapet har ca kunder og har ca. NOK 70 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

6 Indeksbevis OBX 6 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Indeksbevis OBX (produktet) er knyttet til indeksen OBX Price Index. Produktet har en løpetid på 3 år, og er nominert i norske kroner. Produktet kan sammenliknes med en direkteinvestering i indeksen der man sitter med hele det potensielle tapet om indeksen faller. Dersom indeksen stiger i løpetiden, vil investor ved forfall motta sitt nominelle beløp, i tillegg til oppgangen i indeks multiplisert med avkastningsfaktoren (som indikativt er satt til 130 %). Dette innebærer at dersom utviklingen er negativ vil investor tape deler av sitt nominelle beløp. Startkurs på produktet settes den 15. april 2011, mens sluttkursen settes den 1. april 2014 Det er ingen begrensninger på hvor stor positiv avkastning man kan motta. Investorer i Indeksbevis OBX vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. All bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet avkastning i denne dokumentasjonen er beregnet på den aktuelle indeksen (dvs. uten å hensynta utbyttet). Pr. den 1. mars 2011 er årlige utbytteutbetalinger ca. 3 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av tilbakebetalingsbeløpet fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Indeksbevis OBX er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Dersom investor har avtale om porteføljekonto med distributøren, vil det ikke påløpe tegningshonorarer. Dersom investor ikke har en slik avtale, vil det påløpe tegningshonorar i henhold til tegnet beløp: TEGNINSHONORARER Tegninger under 3 mill kr 3,0 % Tegninger mellom 3 og 10 mill kr 1,5 % Tegninger over 10 mill kr 1,0 % I tilegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Indeksbevis OBX inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Beregning av estimert fordeling av det investerte beløpet (eksklusiv tegningshonorarer) på de ulike inngående elementene i produktet er som følger: FORDELING AV INVESTERT BELØP Rentedel 88,0 % Derivatdel 9,4 % Tilretteleggerhonorar 2,6 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4,35 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Derivatelementets pris vil også kunne variere frem til handelsdagen. Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en deltagelse i positiv utvikling i indeksen på 130 %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 5,44 % 1,81% 1,5 % 4,04 % 1,35% 1,0 % 3,56 % 1,19% 0,0 % 2,60 % 0,87% Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største innkjøpere av denne type opsjoner. Tilleggskostander Indeksbevis OBX vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPS-konto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Avkastning Den underliggende indeksens avkastning siste 5 år (etter forvaltningshonorar) er som følger: OBX PRICE INDEX 5 ÅRS AVKASTNING Totalavkastning 10,0 % Årlig effektiv avkastning 1,9 % Ved å simulere daglige investeringer i Indeksbevis OBX de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Indeksbevis OBX (avkastningsfaktor på 130 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (1. mars 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden, den 1. mars 2006). Den siste simuleringen hadde startdato 1. mars 2008 og ville forfalt 1. mars Dette gir oss 1259 tidsserier (ca 250 i året). INDEKSBEVIS OBX 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. totalavkastning 60,1 % Gjennomsnittl. årlig effektiv avkastning 17,0 % Maksimumsavkastning 303,5 % Minumumsavkastning -48,7 % Break-even -nivået (hvor mye må den underliggende indeksen beveger seg før kunden oppnår positiv avkastning) er avhengig av størrelsen på tegningshonorarene. Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even 3,0 % 3,0 % 0,99 % 1,5 % 1,5 % 0,49 % 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % En 3-års investering i norske statsobligasjoner vil den 1. mars 2011 gi en årlig avkastning på ca. 2,7 %. Ved å benytte dagens vilkår på Indeksbevis OBX (herunder avkastningsfaktoren på 130 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for den underliggende indeksen. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) Årlig forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) -46,1 % til 70,51 % -18,6 % til 19,5 % Lavest mulig avkastning -100,0 % Forventet total avkastning 7,2 % Forventet årlig avkastning 2,4 % Den historiske avkastningen, samt den simulerte forventede avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning. Avbrudd og likviditet Indeksbevis OBX har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Dersom investor har avtale om porteføljekonto med distributøren vil det ikke påløpe kurtasje på salg av produktet i løpetiden. Dersom investor ikke har en slik avtale vil det påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksens svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Indeksbevis OBX. Skatt Indeksbevis OBX behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Indeksbevis OBX den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Indeksbevis OBX må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser.

7 Indeksbevis OBX 7 Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Disse (Produkter) er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA ("Oslo Børs") og Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsen av Oslo Børs indeksene kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen på et bestemt tidspunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksene sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksene på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som inngår i denne. Oslo Børs og den som beregner indeksene skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksene, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil i Oslo Børs indeksene. Alle varemerker er tilhørende Oslo Børs, og benyttes i henhold til en lisens fra Oslo Børs. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer