Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer"

Transkript

1 Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele det nominelle beløpet Risiko for tap: Dersom en av, eller begge de to underliggende aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall kommer nedgangen på aksjen med størst fall til fratrekk Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av årlige kuponger og nominelt beløp fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag: 24. februar 2012 Minimumsinvestering: NOK Kupongbevis Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på % ( % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller begge aksjene har falt mer enn 30 % vil den prosentvise kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall (men investor vil fortsatt ha mottatt kupong hvert år i løpetiden inklusive på forfallsdagen). Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at de løpende kupongutbetalingene samt tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder og tilrettelegger Distributør Underliggende aksjer Kapitalbeskyttelse Årlig kupong Datoer Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS Ingen 0 % (indikativt) Tegningsperiode 9. januar 24. februar 2012 Betalingsdato 27. februar 2012 Løpetid 6. mars mars 2017 Startkurs 29. februar til 2. mars 2012 Sluttkurs 14. til 20. februar 2017 Sluttoppgjør 6. mars 2017 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr. obligasjon Minimumsinvestering kr (nominelt beløp) kr påløper på inntil 3 % av investert beløp. 100 % av eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 6 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren Denne brosjyren utgjør markedsføringsmateriell. For fullstendige vilkår henvises til side 5, Vilkår og annen viktig informasjon

2 Kupongbevis IV 2 Kupongbevis Kupongbevis er et plasseringsprodukt som løper over fem år, og som utbetaler en årlig kupong. Denne kupongen er fast, og ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at kupongen settes til %. Denne kupongen er betydelig høyere enn risikofri rente, og som kjent må man påta seg risiko for å kunne forvente høyere enn den risikofrie. Kupongbevis er knyttet opp til to norske aksjer. Dersom en av, eller begge de to aksjene har falt mer enn 30 % i femårsperioden vil den prosentvise kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. For å illustrere hvordan kontantstrømmen fra produktet ser ut kan vi benytte følgende figur: Start år På startdagen investeres 100 (det nominelle beløpet). Hvert år utbetales en kupong på %, og på sluttdagen utbetales (i tillegg til den siste kupongen) hele det nominelle beløpet dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. De to underliggende aksjene er: UNDERLIGGENDE AKSJER 2 år Avkastningen i produktet er begrenset til de årlige kupongene på %. Dette betyr at eventuell oppgang i de underliggende aksjene ikke er noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Aksjenes utvikling har ingen betyding for produktets sluttverdi før minst en av aksjene har falt mer enn 30 % (da kommer den dårligste aksjens utvikling til fratrekk ved forfall). Så lenge begge aksjene slutter positivt, uforandret, eller ikke mer negativt enn et fall på 30 % har man den samme utbetalingen: % i året og hele investeringsbeløpet ved forfall. I den følgende figuren har vi illustrert dette grafisk: 3 år 4 år 100 minus evnt. aksjenedgang Slutt 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -60 % -40 % -20 % Kupongbevis 0 % 20 % Laveste Aksje Den ovenstående figuren viser totalen i Kupongbeviset (grønne grafen) sammenliknet med den dårligste av de to underliggende aksjene (blå grafen). På X-aksen vises utviklingen på underliggende aksje (den med lavest ), og på Y-aksen vises en på hhv. Kupongbevis og aksjen. Hvert år får investor utbetalt % kupong. Totalt vil det bli utbetalt kuponger på til sammen 42,5 % av det nominelle beløpet. Vi ser således av grafen at totalen på Kupongbeviset er 42,5 % i alle scenarier der den laveste aksjen ikke faller mer enn 30 %. Dersom aksjen med dårligst utvikling faller mer enn 30 % kommer hele nedgangen til fratrekk. Har denne aksjen for eksempel falt med 50 % kommer hele denne kursnedgangen til fratrekk, og en blir - 7,5 % (kupongene på totalt 42,5 % minus nedgangen på 50 %). I det følgende ser vi det samme som figuren, men i tabellformat: Tabellen er basert på en investering på kr. Avkastning på dårligste aksje i løpetiden Utbetaling av nominelt beløp ved forfall Verdi av kupongutbetalinger ved forfall Total utbetaling (kuponger pluss forfall) 40 % Total på investeringen 60 % Årlig på investeringen -60,0 % kr kr kr ,5 % -3,8 % -50,0 % kr kr kr ,5 % -1,5 % -40,0 % kr kr kr ,5 % 0,5 % -30,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % -20,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % -10,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % 0,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % 10,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % 20,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % I figuren og tabellen antar vi at kupongutbetalingene beløper seg til totalt 42,5 %. Disse blir imidlertid utbetalt hvert år i løpetiden, og således vil investor kunne reinvestere kupongene, og de vil kunne løpe med. Totalen blir således høyere enn 42,5 % (dersom vi antar at vi kan reinvestere på dagens femårs rente blir totalen ca 45 %), men for enkelthetens skyld har vi benyttet 42,5 % i beregninger i denne brosjyren.

3 Kupongbevis IV 3 Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: TEGNINGSHONORAR Utvikling på dårligste aksje for å nå break even Årlig aksjekursutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % - 39,5 % - 9,6 % Minimum tegningshonorar 0,0 % - 42,5 % - 10,5 % Underliggende eksponering Utbetaling av hele det nominelle beløpet ved forfall er betinget av at ingen av de to underliggende aksjene faller mer enn 30 % i løpetiden. De to underliggende aksjene er to av Norges største selskap: og. Eventuell oppgang i de underliggende aksjene er ikke noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. Statoil er Norges desidert største selskap og har en markedsverdi på ca. 490 mrd kroner. Olje- og Energidepartementet er med sine 67 % av aksjene selskapets største aksjonær. Selskapets resultater de seneste årene er som følger: i mrd. NOK Omsetning Driftsresultat Netto resultat Kilde: Bloomberg I den følgende grafen har vi sammenliknet Statoils aksjekursutvikling de siste fem årene med OBX indeksen (ikke utbyttejustert). Nyhetstjenesten Bloomberg lager oppstillinger av hva aksjeanalytikerne mener om ulike aksjer. Hva gjelder Statoil samler de inn informasjon fra totalt 40 aksjeanalytikere, og gjennomsnittet av disse forventer Statoilkursen i 162 kroner i løpet av 12 måneder (den 2. januar stengte Statoilkursen på 155,2 kroner). Aksjeanalytikere publiserer også anbefalinger på om man burde kjøpe, selge, eller beholde de ulike aksjene, og for Statoil ser anbefalingene ut som følger: Kjøp Hold Salg Antall analyser Andel av analysene 50 % 40 % 10 % Statoils inntjening er nært knyttet til oljeprisen, og store fall i oljepris (og/eller svekkelse av den amerikanske dollaren mot norske kronen) representerer den største risikofaktoren for Statoils aksjekurs. Norsk Hydro har over 100 års historie som en norsk industrigigant. Siste ti-året er selskapet blitt strømlinjeformet, og har blant annet skilt ut gjødselprodusenten Yara og selskapets olje- og gassvirksomhet til Statoil. I dag fremstår Norsk Hydro som en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden fra utvinning av råstoffet bauksitt til framstilling av valsede og ekstruderte aluminiumprodukter og byggsystemer. Selskapet har ansatte i mer enn 40 land, vel av dem i Norge. Selskapets resultater de seneste årene er som følger: i mrd. NOK Omsetning 75,7 67,4 88,6 94,3 Driftsresultat 3,8 0,4 3,1 6,9 Netto resultat 1,9 0,3-3,9 18,2 Kilde: Bloomberg I den følgende grafen har vi sammenliknet Norsk Hydros aksjekursutvikling de siste fem årene med OBX indeksen (ikke utbyttejustert) OBX Price Index OBX Price Index Også for Norsk Hydro kan vi finne markedets (ved analytikerne) forventinger om fremtidig aksjekursutvikling. Bloomberg har samlet informasjon fra til sammen 28 analytikere. Den 2. januar 2012 stengte Norsk Hydro på 28,37 kroner, og snittet av analytikerens forventinger om aksjekurs om 12 måneder er på 34,75 kroner. Analytikernes anbefalinger er oppsummert i følgende tabell: Kjøp Hold Salg Antall analyser Andel av analysene 54 % 29 % 18 %

4 Kupongbevis IV 4 Som med Statoil er også Norsk Hydros inntjening sensitiv for endringer i råvarepriser og amerikanske dollar, og et svakere aluminiumsmarked og/eller en svekket amerikansk dollar vil kunne være negativt for Norsk Hydro. Historisk simulert I den følgende grafen ser man utviklingen på de to underliggende aksjene for de siste 10 årene STATOIL ASA NORSK HYDRO Med bakgrunn i den ovenstående dataen kan vi simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene for å danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (årlig kupong på %). Produktet har løpetid på fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden (2. januar 2002). Denne første investeringsperioden endte fem år senere (for fem år siden, den 2. januar 2007). Den siste simuleringen hadde sin startdato 2. januar 2007 og ville forfalt 2. januar I figuren ser man utviklingen på løpende investeringer i Kupongbevis, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen). Kupongbevis sin utbetaling på forfallsdagen er betinget av den dårligste aksjens utvikling. Den røde grafen i figuren under representerer således den rullerende fem års en på aksjen med den til enhver tid dårligste utvikling (i ca 58 % av tilfellene var Statoil den dårligste, mens Norsk Hydro stod for de resterende 42 % av tilfellene). 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % Kupongbevis Laveste aksje Barriere, SEB Merchant Banking Som vi ser av figuren over er det i få tilfeller den dårligste aksjen har opplevd en nedgang større enn 30 %. Det har skjedd i 9 % av tilfellene som ligger til grunn for denne simuleringen. Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av total Gjennomsnitt av årlig Maks Minimums Kupongbevis 39,0 % 6,8 % 42,5 % - 11,2 % Laveste aksjen 60,7 % 9,9 % 269,1 % - 53,7 % Den historiske en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller. Simulert Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende aksjene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: Forventet sintervall - 25,3 % til 42,5 % Årlig forventet sintervall - 5,7 % til 7,3 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total 11,6 % Forventet årlig 2,2 % Tabellen over viser simulert forventet uten å hensynta tegningsomkostninger. En tilsvarende simulering med maksimal belastning av tegningshonorarer (3 %) vil se ut som følger: Forventet sintervall - 28,3 % til 39,5 % Årlig forventet sintervall - 6,4 % til 6,9 % Lavest mulig - 100,0 % Forventet total 8,6 % Forventet årlig 1,7 % Simulering av en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller.

5 Kupongbevis IV 5 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 24. februar 2012 Betalingsdag 27. februar 2012 Handelsdag 28. februar 2012 Løpetid 6. mars mars 2017 Forfallsdag 6. mars 2017 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Underliggende aksjer Børsnotering Kupongbevis vil ikke søkes børsnotert Startdag aksjer 29. februar, 1., og 2. mars 2012 Sluttdag aksjer 14., 15., 16., 17., og 20. februar 2017 Startverdi Gjennomsnitt av stengningskurs for hver aksje på startdagene Sluttverdi Gjennomsnitt av stengningskurs for hver aksje på sluttdagene Kupong På Kupongbevis årsdager (6. mars 2013, 6. mars 2014, 6. mars 2015, 7. mars 2016, og sluttdagen 6. mars 2017) vil det utbetales en fast kupong på % av det nominelle beløpet. Kupongen er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Kupongen vil bli minimum 7,75 %. Det norske rentenivået, samt aksjenes svingningstakt (volatilitet) er de viktigste faktorene når kupongen bestemmes. Det fastsatte nivået på kupongen offentliggjøres på snarest mulig etter løpetidens start. Barriere 70 % av startverdien for hver enkelt aksje Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss den siste kupongen (K), dersom de to aksjene er over barrieren. Dersom en eller begge aksjer er under barrieren på forfallsdagen, kommer nedgangen på aksjen med størst fall til fratrekk fra det nominelle beløpet pluss kupongen. Dersom begge aksjene er over barrieren: NB + ( NB K ) Dersom en eller begge aksjene er under barrieren: Sluttverdi på laveste aksje NB + Startverdi på laveste aksje ( NB K ) Annenhåndsmarked Kupongbevis har løpetid på fem år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1,2 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Kupongbevis skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 24. februar Nivået på kupongen settes den 28. februar 2012, og referanseindeksenes startkurs fastsettes den 29. februar, 1., og 2. mars Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Kupongbevis er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 2. januar 2012 har SEB rating A+ i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom en eller begge aksjene er lavere enn barrieren ved forfall, vil man kunne tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Kupongbevis gjelder vilkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 20. juni 2011 sammen med Final Terms datert 9. januar MTNprogrammets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å fastsette kupongen høyere enn 7,75 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Kupongbevis. Dersom summen av registrerte tegninger i tilbudet overstiger NOK forbeholder SEB seg retten til å forkorte tegningsperioden. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, investeringsrådgivning, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon. Finanshuset Acta har over 140 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Finanshuset Acta tilbyr ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste aktivaklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Finanshuset Acta har ca kunder og har ca. NOK 58 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

6 Kupongbevis IV 6 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på % ( % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller begge aksjer har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. Dette innebærer at dersom aksjen med dårligst utvikling i femårsperioden har falt med mer enn 30 % vil investor tape deler av sitt nominelle beløp ved forfall. Produktets er begrenset til den årlige kupongen på %. Totalt vil det således bli utbetalt kuponger på til sammen 42,5 % av det nominelle beløpet (en årlig effektiv rente på 7,3 %). Investorer i Kupongbevis vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. Utbytteutbetalinger fører til at aksjekursene faller tilsvarende utbytteutbetalingene, noe som gir en negativ effekt i dette produktet. Bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet i denne dokumentasjonen er beregnet uten å hensynta eventuelle utbytteutbetalinger. Pr. den 2. januar 2012 er forventede utbytteutbetalinger på de to aksjene i snitt ca. 3,35 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dersom en eller begge aksjene på forfallstidspunktet har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den laveste aksjen komme til fratrekk fra det nominelle beløpet. Denne forpliktelsen fremkommer ved at man ved starttidspunktet selger en salgsopsjon. De årlige kupongene blir finansiert dels ved at SEB betaler løpende kupongrente, og dels ved å fordele salgsprovenyet fra den solgte salgsopsjonen ut over løpetiden. Følgende tabell viser en oversikt over hvilket totalbeløp vi har til rådighet for å finansiere kuponger og tilretteleggerhonorar. TOTALT INVESTERINGSBELØP Innbetalt fra investor 100,0 % Motatt fra salg av salgsopsjon 23,5 % SUM INVESTERINGSBELØP 123,5 % Det ovenstående beløpet fordeles på produktets ulike elementer som følger: FORDELING AV INVESTERINGSBELØP Nåverdi av nominelt beløp 79,0 % Nåverdi av årlige kuponger 39,0 % Tilretteleggerhonorar 5,5 % SUM INVESTERINGSBELØP 123,5 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4,6 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Prisen på den solgte salgsopsjonen vil også kunne variere frem til handelsdagen (høyere pris på salgsopsjonen gir høyere kupong og vice versa). Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en årlig kupong på %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer, og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 8,74 % 1,7 % 0,0 % 6,00 % 1,2 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største aktører innen denne type opsjoner. Tilleggskostander Kupongbevis vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPSkonto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Avkastning De underliggende aksjenes siste fem år er som følger: 5 ÅRS AVKASTNING Totalt Årlig - 6,8 % - 1,4 % - 51,3 % - 13,4 % Ved å simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (kupong på %). Produktet har løpetid på fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden (2. januar 2002). Denne første investeringsperioden endte fem år senere (for fem år siden, den 2. januar 2007). Den siste simuleringen hadde startdato 2. januar 2007 og ville forfalt 2. januar KUPONGBEVIS 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. total 39,0 % Gjennomsnittl. årlig effektiv 6,8 % Maksimums 42,5 % Minumums - 11,2 % Gjennom løpetiden har investor mottatt kuponger på til sammen 42,5 %. Dette innebærer at investor vil oppleve positiv total på plasseringen dersom den dårligste aksjen ved forfall ikke har falt mer enn 42,5 % og man ikke har blitt belastet tegningsomkostninger. Dersom aksjen med lavest har falt mer enn 42,5 % vil investor oppleve tap på sin investering. Nivået for break-even vil være avhengig av størrelsen på tegningshonorarene. Utvikling på Årlig aksjekursutvikling for å nå dårligste aksje for å nå break even break even 3,0 % - 39,5 % - 9,6 % 0,0 % - 42,5 % - 10,5 % En fem års investering i norske statsobligasjoner vil den 2. januar 2012 gi en årlig på ca. 1,9 %. Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: Forventet sintervall Årlig forventet sintervall - 25,3 % til 42,5 % - 5,7 % til 7,3 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total 11,6 % Forventet årlig 2,2 % Tabellen over viser simulert forventet uten å hensynta tegningsomkostninger. En tilsvarende simulering med maksimal belastning av tegningshonorarer (3 %) vil se ut som følger: Forventet sintervall Årlig forventet sintervall - 28,3 % til 39,5 % - 6,4 % til 6,9 % Lavest mulig - 100,0 % Forventet total 8,6 % Forventet årlig 1,7 % Den historiske en, samt den simulerte forventede en skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller.

7 Kupongbevis IV 7 Avbrudd og likviditet Kupongbevis har løpetid på 5 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investerings-horisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Kupongbevis. Skatt Kupongbevis behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Kupongbevis den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Kupongbevis må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser. Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer