Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer"

Transkript

1 Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele det nominelle beløpet Risiko for tap: Dersom en av, eller begge de to underliggende aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall kommer nedgangen på aksjen med størst fall til fratrekk Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av årlige kuponger og nominelt beløp fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag: 24. februar 2012 Minimumsinvestering: NOK Kupongbevis Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på % ( % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller begge aksjene har falt mer enn 30 % vil den prosentvise kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall (men investor vil fortsatt ha mottatt kupong hvert år i løpetiden inklusive på forfallsdagen). Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at de løpende kupongutbetalingene samt tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder og tilrettelegger Distributør Underliggende aksjer Kapitalbeskyttelse Årlig kupong Datoer Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS Ingen 0 % (indikativt) Tegningsperiode 9. januar 24. februar 2012 Betalingsdato 27. februar 2012 Løpetid 6. mars mars 2017 Startkurs 29. februar til 2. mars 2012 Sluttkurs 14. til 20. februar 2017 Sluttoppgjør 6. mars 2017 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr. obligasjon Minimumsinvestering kr (nominelt beløp) kr påløper på inntil 3 % av investert beløp. 100 % av eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 6 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren Denne brosjyren utgjør markedsføringsmateriell. For fullstendige vilkår henvises til side 5, Vilkår og annen viktig informasjon

2 Kupongbevis IV 2 Kupongbevis Kupongbevis er et plasseringsprodukt som løper over fem år, og som utbetaler en årlig kupong. Denne kupongen er fast, og ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at kupongen settes til %. Denne kupongen er betydelig høyere enn risikofri rente, og som kjent må man påta seg risiko for å kunne forvente høyere enn den risikofrie. Kupongbevis er knyttet opp til to norske aksjer. Dersom en av, eller begge de to aksjene har falt mer enn 30 % i femårsperioden vil den prosentvise kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. For å illustrere hvordan kontantstrømmen fra produktet ser ut kan vi benytte følgende figur: Start år På startdagen investeres 100 (det nominelle beløpet). Hvert år utbetales en kupong på %, og på sluttdagen utbetales (i tillegg til den siste kupongen) hele det nominelle beløpet dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. De to underliggende aksjene er: UNDERLIGGENDE AKSJER 2 år Avkastningen i produktet er begrenset til de årlige kupongene på %. Dette betyr at eventuell oppgang i de underliggende aksjene ikke er noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Aksjenes utvikling har ingen betyding for produktets sluttverdi før minst en av aksjene har falt mer enn 30 % (da kommer den dårligste aksjens utvikling til fratrekk ved forfall). Så lenge begge aksjene slutter positivt, uforandret, eller ikke mer negativt enn et fall på 30 % har man den samme utbetalingen: % i året og hele investeringsbeløpet ved forfall. I den følgende figuren har vi illustrert dette grafisk: 3 år 4 år 100 minus evnt. aksjenedgang Slutt 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -60 % -40 % -20 % Kupongbevis 0 % 20 % Laveste Aksje Den ovenstående figuren viser totalen i Kupongbeviset (grønne grafen) sammenliknet med den dårligste av de to underliggende aksjene (blå grafen). På X-aksen vises utviklingen på underliggende aksje (den med lavest ), og på Y-aksen vises en på hhv. Kupongbevis og aksjen. Hvert år får investor utbetalt % kupong. Totalt vil det bli utbetalt kuponger på til sammen 42,5 % av det nominelle beløpet. Vi ser således av grafen at totalen på Kupongbeviset er 42,5 % i alle scenarier der den laveste aksjen ikke faller mer enn 30 %. Dersom aksjen med dårligst utvikling faller mer enn 30 % kommer hele nedgangen til fratrekk. Har denne aksjen for eksempel falt med 50 % kommer hele denne kursnedgangen til fratrekk, og en blir - 7,5 % (kupongene på totalt 42,5 % minus nedgangen på 50 %). I det følgende ser vi det samme som figuren, men i tabellformat: Tabellen er basert på en investering på kr. Avkastning på dårligste aksje i løpetiden Utbetaling av nominelt beløp ved forfall Verdi av kupongutbetalinger ved forfall Total utbetaling (kuponger pluss forfall) 40 % Total på investeringen 60 % Årlig på investeringen -60,0 % kr kr kr ,5 % -3,8 % -50,0 % kr kr kr ,5 % -1,5 % -40,0 % kr kr kr ,5 % 0,5 % -30,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % -20,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % -10,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % 0,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % 10,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % 20,0 % kr kr kr ,5 % 7,3 % I figuren og tabellen antar vi at kupongutbetalingene beløper seg til totalt 42,5 %. Disse blir imidlertid utbetalt hvert år i løpetiden, og således vil investor kunne reinvestere kupongene, og de vil kunne løpe med. Totalen blir således høyere enn 42,5 % (dersom vi antar at vi kan reinvestere på dagens femårs rente blir totalen ca 45 %), men for enkelthetens skyld har vi benyttet 42,5 % i beregninger i denne brosjyren.

3 Kupongbevis IV 3 Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: TEGNINGSHONORAR Utvikling på dårligste aksje for å nå break even Årlig aksjekursutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % - 39,5 % - 9,6 % Minimum tegningshonorar 0,0 % - 42,5 % - 10,5 % Underliggende eksponering Utbetaling av hele det nominelle beløpet ved forfall er betinget av at ingen av de to underliggende aksjene faller mer enn 30 % i løpetiden. De to underliggende aksjene er to av Norges største selskap: og. Eventuell oppgang i de underliggende aksjene er ikke noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. Statoil er Norges desidert største selskap og har en markedsverdi på ca. 490 mrd kroner. Olje- og Energidepartementet er med sine 67 % av aksjene selskapets største aksjonær. Selskapets resultater de seneste årene er som følger: i mrd. NOK Omsetning Driftsresultat Netto resultat Kilde: Bloomberg I den følgende grafen har vi sammenliknet Statoils aksjekursutvikling de siste fem årene med OBX indeksen (ikke utbyttejustert). Nyhetstjenesten Bloomberg lager oppstillinger av hva aksjeanalytikerne mener om ulike aksjer. Hva gjelder Statoil samler de inn informasjon fra totalt 40 aksjeanalytikere, og gjennomsnittet av disse forventer Statoilkursen i 162 kroner i løpet av 12 måneder (den 2. januar stengte Statoilkursen på 155,2 kroner). Aksjeanalytikere publiserer også anbefalinger på om man burde kjøpe, selge, eller beholde de ulike aksjene, og for Statoil ser anbefalingene ut som følger: Kjøp Hold Salg Antall analyser Andel av analysene 50 % 40 % 10 % Statoils inntjening er nært knyttet til oljeprisen, og store fall i oljepris (og/eller svekkelse av den amerikanske dollaren mot norske kronen) representerer den største risikofaktoren for Statoils aksjekurs. Norsk Hydro har over 100 års historie som en norsk industrigigant. Siste ti-året er selskapet blitt strømlinjeformet, og har blant annet skilt ut gjødselprodusenten Yara og selskapets olje- og gassvirksomhet til Statoil. I dag fremstår Norsk Hydro som en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden fra utvinning av råstoffet bauksitt til framstilling av valsede og ekstruderte aluminiumprodukter og byggsystemer. Selskapet har ansatte i mer enn 40 land, vel av dem i Norge. Selskapets resultater de seneste årene er som følger: i mrd. NOK Omsetning 75,7 67,4 88,6 94,3 Driftsresultat 3,8 0,4 3,1 6,9 Netto resultat 1,9 0,3-3,9 18,2 Kilde: Bloomberg I den følgende grafen har vi sammenliknet Norsk Hydros aksjekursutvikling de siste fem årene med OBX indeksen (ikke utbyttejustert) OBX Price Index OBX Price Index Også for Norsk Hydro kan vi finne markedets (ved analytikerne) forventinger om fremtidig aksjekursutvikling. Bloomberg har samlet informasjon fra til sammen 28 analytikere. Den 2. januar 2012 stengte Norsk Hydro på 28,37 kroner, og snittet av analytikerens forventinger om aksjekurs om 12 måneder er på 34,75 kroner. Analytikernes anbefalinger er oppsummert i følgende tabell: Kjøp Hold Salg Antall analyser Andel av analysene 54 % 29 % 18 %

4 Kupongbevis IV 4 Som med Statoil er også Norsk Hydros inntjening sensitiv for endringer i råvarepriser og amerikanske dollar, og et svakere aluminiumsmarked og/eller en svekket amerikansk dollar vil kunne være negativt for Norsk Hydro. Historisk simulert I den følgende grafen ser man utviklingen på de to underliggende aksjene for de siste 10 årene STATOIL ASA NORSK HYDRO Med bakgrunn i den ovenstående dataen kan vi simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene for å danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (årlig kupong på %). Produktet har løpetid på fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden (2. januar 2002). Denne første investeringsperioden endte fem år senere (for fem år siden, den 2. januar 2007). Den siste simuleringen hadde sin startdato 2. januar 2007 og ville forfalt 2. januar I figuren ser man utviklingen på løpende investeringer i Kupongbevis, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen). Kupongbevis sin utbetaling på forfallsdagen er betinget av den dårligste aksjens utvikling. Den røde grafen i figuren under representerer således den rullerende fem års en på aksjen med den til enhver tid dårligste utvikling (i ca 58 % av tilfellene var Statoil den dårligste, mens Norsk Hydro stod for de resterende 42 % av tilfellene). 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % Kupongbevis Laveste aksje Barriere, SEB Merchant Banking Som vi ser av figuren over er det i få tilfeller den dårligste aksjen har opplevd en nedgang større enn 30 %. Det har skjedd i 9 % av tilfellene som ligger til grunn for denne simuleringen. Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av total Gjennomsnitt av årlig Maks Minimums Kupongbevis 39,0 % 6,8 % 42,5 % - 11,2 % Laveste aksjen 60,7 % 9,9 % 269,1 % - 53,7 % Den historiske en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller. Simulert Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende aksjene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: Forventet sintervall - 25,3 % til 42,5 % Årlig forventet sintervall - 5,7 % til 7,3 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total 11,6 % Forventet årlig 2,2 % Tabellen over viser simulert forventet uten å hensynta tegningsomkostninger. En tilsvarende simulering med maksimal belastning av tegningshonorarer (3 %) vil se ut som følger: Forventet sintervall - 28,3 % til 39,5 % Årlig forventet sintervall - 6,4 % til 6,9 % Lavest mulig - 100,0 % Forventet total 8,6 % Forventet årlig 1,7 % Simulering av en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller.

5 Kupongbevis IV 5 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 24. februar 2012 Betalingsdag 27. februar 2012 Handelsdag 28. februar 2012 Løpetid 6. mars mars 2017 Forfallsdag 6. mars 2017 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Underliggende aksjer Børsnotering Kupongbevis vil ikke søkes børsnotert Startdag aksjer 29. februar, 1., og 2. mars 2012 Sluttdag aksjer 14., 15., 16., 17., og 20. februar 2017 Startverdi Gjennomsnitt av stengningskurs for hver aksje på startdagene Sluttverdi Gjennomsnitt av stengningskurs for hver aksje på sluttdagene Kupong På Kupongbevis årsdager (6. mars 2013, 6. mars 2014, 6. mars 2015, 7. mars 2016, og sluttdagen 6. mars 2017) vil det utbetales en fast kupong på % av det nominelle beløpet. Kupongen er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Kupongen vil bli minimum 7,75 %. Det norske rentenivået, samt aksjenes svingningstakt (volatilitet) er de viktigste faktorene når kupongen bestemmes. Det fastsatte nivået på kupongen offentliggjøres på snarest mulig etter løpetidens start. Barriere 70 % av startverdien for hver enkelt aksje Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss den siste kupongen (K), dersom de to aksjene er over barrieren. Dersom en eller begge aksjer er under barrieren på forfallsdagen, kommer nedgangen på aksjen med størst fall til fratrekk fra det nominelle beløpet pluss kupongen. Dersom begge aksjene er over barrieren: NB + ( NB K ) Dersom en eller begge aksjene er under barrieren: Sluttverdi på laveste aksje NB + Startverdi på laveste aksje ( NB K ) Annenhåndsmarked Kupongbevis har løpetid på fem år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1,2 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Kupongbevis skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 24. februar Nivået på kupongen settes den 28. februar 2012, og referanseindeksenes startkurs fastsettes den 29. februar, 1., og 2. mars Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Kupongbevis er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 2. januar 2012 har SEB rating A+ i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom en eller begge aksjene er lavere enn barrieren ved forfall, vil man kunne tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Kupongbevis gjelder vilkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 20. juni 2011 sammen med Final Terms datert 9. januar MTNprogrammets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å fastsette kupongen høyere enn 7,75 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Kupongbevis. Dersom summen av registrerte tegninger i tilbudet overstiger NOK forbeholder SEB seg retten til å forkorte tegningsperioden. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, investeringsrådgivning, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon. Finanshuset Acta har over 140 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Finanshuset Acta tilbyr ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste aktivaklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Finanshuset Acta har ca kunder og har ca. NOK 58 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

6 Kupongbevis IV 6 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på % ( % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller begge aksjer har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. Dette innebærer at dersom aksjen med dårligst utvikling i femårsperioden har falt med mer enn 30 % vil investor tape deler av sitt nominelle beløp ved forfall. Produktets er begrenset til den årlige kupongen på %. Totalt vil det således bli utbetalt kuponger på til sammen 42,5 % av det nominelle beløpet (en årlig effektiv rente på 7,3 %). Investorer i Kupongbevis vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. Utbytteutbetalinger fører til at aksjekursene faller tilsvarende utbytteutbetalingene, noe som gir en negativ effekt i dette produktet. Bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet i denne dokumentasjonen er beregnet uten å hensynta eventuelle utbytteutbetalinger. Pr. den 2. januar 2012 er forventede utbytteutbetalinger på de to aksjene i snitt ca. 3,35 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dersom en eller begge aksjene på forfallstidspunktet har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den laveste aksjen komme til fratrekk fra det nominelle beløpet. Denne forpliktelsen fremkommer ved at man ved starttidspunktet selger en salgsopsjon. De årlige kupongene blir finansiert dels ved at SEB betaler løpende kupongrente, og dels ved å fordele salgsprovenyet fra den solgte salgsopsjonen ut over løpetiden. Følgende tabell viser en oversikt over hvilket totalbeløp vi har til rådighet for å finansiere kuponger og tilretteleggerhonorar. TOTALT INVESTERINGSBELØP Innbetalt fra investor 100,0 % Motatt fra salg av salgsopsjon 23,5 % SUM INVESTERINGSBELØP 123,5 % Det ovenstående beløpet fordeles på produktets ulike elementer som følger: FORDELING AV INVESTERINGSBELØP Nåverdi av nominelt beløp 79,0 % Nåverdi av årlige kuponger 39,0 % Tilretteleggerhonorar 5,5 % SUM INVESTERINGSBELØP 123,5 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4,6 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Prisen på den solgte salgsopsjonen vil også kunne variere frem til handelsdagen (høyere pris på salgsopsjonen gir høyere kupong og vice versa). Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en årlig kupong på %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer, og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 8,74 % 1,7 % 0,0 % 6,00 % 1,2 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største aktører innen denne type opsjoner. Tilleggskostander Kupongbevis vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPSkonto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Avkastning De underliggende aksjenes siste fem år er som følger: 5 ÅRS AVKASTNING Totalt Årlig - 6,8 % - 1,4 % - 51,3 % - 13,4 % Ved å simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (kupong på %). Produktet har løpetid på fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden (2. januar 2002). Denne første investeringsperioden endte fem år senere (for fem år siden, den 2. januar 2007). Den siste simuleringen hadde startdato 2. januar 2007 og ville forfalt 2. januar KUPONGBEVIS 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. total 39,0 % Gjennomsnittl. årlig effektiv 6,8 % Maksimums 42,5 % Minumums - 11,2 % Gjennom løpetiden har investor mottatt kuponger på til sammen 42,5 %. Dette innebærer at investor vil oppleve positiv total på plasseringen dersom den dårligste aksjen ved forfall ikke har falt mer enn 42,5 % og man ikke har blitt belastet tegningsomkostninger. Dersom aksjen med lavest har falt mer enn 42,5 % vil investor oppleve tap på sin investering. Nivået for break-even vil være avhengig av størrelsen på tegningshonorarene. Utvikling på Årlig aksjekursutvikling for å nå dårligste aksje for å nå break even break even 3,0 % - 39,5 % - 9,6 % 0,0 % - 42,5 % - 10,5 % En fem års investering i norske statsobligasjoner vil den 2. januar 2012 gi en årlig på ca. 1,9 %. Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: Forventet sintervall Årlig forventet sintervall - 25,3 % til 42,5 % - 5,7 % til 7,3 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total 11,6 % Forventet årlig 2,2 % Tabellen over viser simulert forventet uten å hensynta tegningsomkostninger. En tilsvarende simulering med maksimal belastning av tegningshonorarer (3 %) vil se ut som følger: Forventet sintervall Årlig forventet sintervall - 28,3 % til 39,5 % - 6,4 % til 6,9 % Lavest mulig - 100,0 % Forventet total 8,6 % Forventet årlig 1,7 % Den historiske en, samt den simulerte forventede en skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller.

7 Kupongbevis IV 7 Avbrudd og likviditet Kupongbevis har løpetid på 5 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investerings-horisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Kupongbevis. Skatt Kupongbevis behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Kupongbevis den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Kupongbevis må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser. Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse Indeksbevis OBX II Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 %deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt) Kupongbevis 2 år Løpetid 2 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8,3 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30

Detaljer

Markedswarrant USA II

Markedswarrant USA II Markedswarrant USA II Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer www.handelsbanken.no/warrants MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3037 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 1100

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 1100 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 11 Siste tegningsdag 14 november 211 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

VINN-VINN RUSSLAND 2. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB

VINN-VINN RUSSLAND 2. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Vasilijkatedralen (Russland) Russland < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer