upongbevis Norske Aksjer nr 1287

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "upongbevis Norske Aksjer nr 1287"

Transkript

1 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste tegningsdag dersom markedsforholdene ser ut til å forverre seg, eller dersom volumet overstiger MNOK 50. upongbevis Norske Aksjer nr 1287 LØPENDE KUPONG- UTBETALING Tegningskurs (eksl. 2% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid 3 år Fast årlig kupong (isndikativt) 3 10% / år Risikobarriere etter 3 år 3 70% Underliggende aksjer DNB og Statoil Utsteder Morgan Stanley B.V.(S&P: A- / Moody s: A2) ISIN NO Fotnoteforklaring finnes på side 3

2 Viktig om risiko og kostnader. OM BROSJYREN Informasjonen i denne brosjyren fra Garantum Fondkommission AB utgjør markedsføring av det aktuelle tilbudet og gir ikke et fullstendig bilde av det. Verken utsteder eller noen av utsteders nærstående har deltatt i utviklingen av dette materialet, eller påtar seg noe ansvar for dets innhold. Før beslutning om å investere treffes, oppfordres investoren til å gjøre seg kjent med utstederens fullstendige prospekt (Grunnprospekt med eventuelle Tillegg samt Final Terms), som er tilgjengelig hos Garantum (bestill på telefon: eller via e-post: OM RISIKOER Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Noen av de viktigste risikofaktorene i det aktuelle tilbudet er beskrevet nedenfor. Ytterligere informasjon om disse og øvrige risikofaktorer kan fås ved henvendelse til Garantum. Kredittrisiko Avkastningsmuligheten i den aktuelle investeringen er avhengig av utsteders finansielle evne til å fullbyrde sine forpliktelser på forfallsdatoen. Hvis utsteder skulle bli insolvent, risikerer investoren å tape hele sin investering, uansett hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. Kredittrisiko vurderes utifra utsteders kredittrating. Kredittratingen blir fastslått av uavhengige kredittvurderingsinstitutter, f eks Standard & Poor s og Moody s. Kredittratingen kan endre seg både i positiv og i negativ retning. En kredittrating gir et bilde av selskapets eller bankens langsiktige evne til å klare sine betalingsforpliktelser. Den høyeste ratingen som kan oppnås er AAA og Aaa. Investeringen dekkes ikke av Bankenes Sikringsfond i Norge eller av den statlige Insättningsgarantin i Sverige. Likviditetsrisiko (annenhåndsmarked) Investeringen har en fast løpetid og er først og fremst egnet for kunder som ønsker og har anledning til å binde det investerte beløpet i løpetiden. Garantum vil under normale markedsforhold stille kjøpskurs på produktet på daglig basis. Indikative kjøpskurser oppdateres og publiseres på Kjøpskursene vil tilsvare markedsverdien av produktet. Investor belastes med en salgskurtasje på 2,0% av produktets markedsverdi ved salg av produktet i løpetidens første år. Deretter er salgskurtasje 0,5% av produktets markedsverdi. Markedsverdien er avhengig av rådende markedsforhold og kan i løpetiden være både høyere og lavere enn det opprinnelig investerte beløpet. Valutarisiko Investeringen og underliggende aksjer er i norske kroner. Dette betyr at en svekkelse eller styrking av kronen mot andre valutaer ikke direkte vil påvirke avkastningen på investeringen. Eksponeringsrisiko Utviklingen til den underliggende eksponeringen er avgjørende ved beregning av avkastningen på investeringen. Denne verdiutviklingen vil være avhengig av en rekke faktorer og innbefatter komplekse risikobilder, blant annet aksjekursrisiko, kredittrisiko, renterisiko, råvareprisrisiko, valutakursrisiko og/eller andre risikoer. En investering i det aktuelle instrumentet kan gi en annen avkastning enn en direkteinvestering i den underliggende eksponeringen. Konstruksjonsrisiko Investeringen kan ikke gi noen avkastning utover kupongen. Dersom de underliggende aksjene stiger mer enn kupongene frem til forfall, får ikke investoren ta del i denne utviklingen. Dersom risikobarrieren har blitt passert for noen av de underliggende aksjene på sluttdagen eksponeres investoren utelukkende mot den svakeste aksjen og investoren kan tape store deler av investeringsbeløpet Renterisiko Renteendringer i løpetiden vil påvirke investeringens ulike deler, hvilket kan føre til at markedsverdien endres, positivt eller negativt. Det kan også bety at markedsverdien skiller seg fra en forventet verdi basert kun på utviklingen i underliggende aktiva. OM PRIS OG KOSTNADER Tegningsprovisjonen på 2,0%, dvs ca 0,67% per løpetidsår, tilfaller distributør. Tegningskursen inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 3%, hvorav anslagsvis halvparten tilfaller Garantum og halvparten tilfaller distributør. Tegningsprovisjonen betales av kunden utover tegningskursen, mens tilretteleggerhonoraret er inkludert i produktets vilkår. I denne brosjyre betyr asterisker følgende: * historisk informasjon, ** simulert historisk informasjon og *** informasjon som kun brukes for å underlette forståelsen av plasseringen.

3 Høy årlig kupong uavhengig av kursutviklingen til to underliggende aksjer. Kupongbevis Norske Aksjer er konstruert for å gi en høy årlig kupong som er uavhengig av kursutviklingen til plasseringens underliggende aksjer. Plasseringen utbetaler en kupong på indikativt 10% årlig i tre år. Kupongbevis Norske Aksjer Plasseringen gir en fast kupongrente på 10% (indikert) hvert år uavhengig av kursutviklingen på de to underliggende aksjene (DNB og Statoil). Plasseringen kan dermed gi en høy og stabil avkastning selv om kursutviklingen på underliggende aksjer er svak eller negativ i perioden. Det vil utbetales tre kuponger i løpetiden på totalt 30% (3x10%). 3 Om risiko i avkastningsstrukturen Hvis minst én av aksjene på sluttdagen står lavere enn risikobarrieren, så aktiveres risikoen. Risikobarrieren er på 70% av startkursen. Dersom minst en av aksjene på sluttdagen står under dette nivået vil beløpet som tilbakebetales bli redusert med tilsvarende prosentvise andel (for eksempel en nedgang på 40% ved utløpsdato vil redusere utbetalingen med 40% i forhold til det pålydende beløpet). Dermed er det risiko for et større tap i investeringen, men tre utbetalte kuponger på indikativt 10% i løpetiden vil redusere tapet. 3 Andre risikoer i investeringen Muligheten til avkastning i produktet er avhengig av utsteders finansielle mulighet til å fullføre sine forpliktelser på forfallsdagen. Dersom utsteder skulle gå konkurs risikerer investor å tape hele sin investering uansett hvordan underliggende aksjer utvikler seg. Utsteders kredittverdighet kan endre seg både i positiv og negativ retning. Mer om riskoer knyttet til investeringen finnes under Viktige Opplysninger som investorer må tilegne seg før de tar beslutning om å investere. Slik fungerer det. Start 100 minus evnt. aksjenedgang år 2 år 3 år Tegningskursen er eksklusive tegningsprovisjon på 2,0% av pålydende beløp. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste tegningsdag dersom markedsforholdene ser ut til å forverre seg, eller dersom volumet overstiger MNOK Handel i finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko. Dine investerte penger kan både øke og minske i verdi. Tilbakebetaling er avhengig av at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs, noe som kan føre til at investeringen helt eller delvis går tapt. Pålydende beløp tilbakebetales av utsteder ved forfall, forutsatt at aksjen med svakest utvikling på utløpsdato etter tre år ikke har falt med mer enn 30%. Skulle noen aksje ha falt med mer enn 30 % etter tre år vil beløpet som tilbakebetales bli redusert med tilsvarende prosentvise andel, som kursfallet aksjen med dårligst utvikling har hatt fra startdato til sluttdato. 3 Kupongen er indikativ og fastsettes endelig på startdagen. Denne kan bli både høyere og lavere enn indikert. De endelige vilkårene fastsettes på startdato. Bestilling er bindende, forutsatt at kupongen ikke fastsettes lavere enn 7%. Vennligst se nedenfor i denne brosjyren samt utsteders prospekt/final Terms for ytterligere viktig informasjon om investeringen. Utsteders prospekt er tilgjengelig hos Garantum og kan bestilles på telefon eller via e-post

4 Historisk utvikling og potensielle scenarier. Eksempel. *** Eksempelet viser hvordan plasseringens avkastning beregnes basert på rent hypotetiske avkastningsnivåer. Beregningene skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. SCENARIOANALYSE SLIK BEREGNES AVKASTNINGEN. *** Figuren under illustrerer fire eksempler på ulike mulige utfall for aksjen med svakest utvikling. Eksemplene er basert på en fast årlig kupong på 10%. 3 Eksempel 1: Kupongen på 10 % utbetales årlig uavhengig av kursutviklingen på aksjene. Totalt 30 % er utbetalt i form av kuponger i løpetiden. Den svakeste aksjen slutter høyere enn sin startkurs og pålydende beløp tilbakebetales på sluttdagen. 100% Eks.2 Eks.1 Eksempel 2: Kupongen på 10 % utbetales årlig uavhengig av kursutviklingen på aksjene. Totalt 30 % er utbetalt i form av kuponger i løpetiden. Den svakeste aksjen slutter høyere enn barrierenivået (har falt 30% eller mindre) og pålydende beløp tilbakebetales på sluttdagen. 70% Eks.3 Risikobarriere (etter 3 år). Eksempel 3: Kupongen på 10 % utbetales årlig uavhengig av kursutviklingen på aksjene. Totalt 30 % er utbetalt i form av kuponger i løpetiden. Siden den svakeste aksjen på sluttdagen har falt mer enn 30% aktiveres risikoen for investeringen og tilbakebetalt beløp blir redusert med den prosentuelle svekkelsen i aksjen. Investor risikeres i et slikt tilfelle å tape store deler av sin plassering, men de utbetalte kupongene er med på å redusere tapet. 1 år 2 år 3 år = Startkurs = Utbetaling av kupong = Risiko aktivert + Ingen krav til kursutvikling på aksjene for å få utbetalt kupongene. Mulighet for høy årlig avkastning selv ved negativ kursutvikling for de underliggende aksjene. Norsk økonomi er fortsatt sterk. - Dersom minst en av aksjene på sluttdagen om tre år har falt under risikobarrieren så eksponeres investoren kun mot den av aksjene som utvikler seg svakest og kan tape store deler av investeringen. Kupong med fastsatt avkastning drar ikke fordel av evt store kursoppganger i aksjene. Eventuelle scenarier med sterkt fallende oljepris eller kraftig forverret gjeldssituasjon i Europa vil medføre stor risiko for kursfall i de to aksjene.

5 HISTORISK UTVIKLING FOR AKSJENE.* Plasseringen følger to store selskaper og i diagrammene vises den historiske kursutviklingen for respektive aksje. Den stiplede linjen viser hvor risikobarrieren på 70% ligger, med utgangspunkt i kurs nivåene den 14. mai Risikoen i plasseringen vil bli aktivert dersom noen av aksjene faller kraftig og om tre år er langt under dagens nivå. Dersom dette skulle skje innebærer det et stort tap i plasseringen. Merk at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. DNB ASA DNB er Norges største finanskonsern med en forvaltet kapital på milliarder kroner. Selskapet har mer enn ansatte, og er representert over 200 steder i Norge. Forretningsområdene er blant annet innenfor privat- og bedriftsmarkedet, megling, kapitalforvaltning, liv- og pensjonsforsikring samt eiendomsmegling. Konsernet er globalt etablert. For mer info, se STATOIL ASA Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvendes teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov. Selskapet har hovedkontor i Norge, om lag ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. For mer info, se Aksjeanbefalinger fra Bloomberg (15/5 2012) Kjøp: 22 Hold: 13 Selg: 5 Aksjeanbefalinger fra Bloomberg (15/5 2012) Kjøp: 22 Hold: 6 Selg: 3 NOK DNB til * NOK Statoil til * Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

6 Sannsynlighet for avkastning historisk analyse. For å synliggjøre plasseringens avkastningspotensial har en statistisk vurdering på basis av historisk data blitt opprettet. Historikken er basert på tilsvarende ukentlige investeringer med startdato fra 13.mai 2002 til 11. mai 2009, totalt 366 observasjoner. Det understrekes at historisk avkastning ikke er en pålitlig indikator, og at det ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning, samt at simuleringer og normalfordelte konfidensintervall på korte datasett kan gi et skjevt bilde av virkelig risiko og avkastningspotensial. Prosent Forfall for fiktive ukentlige plasseringer i perioden til ,9% 36 mnd med gevinst 16,1% 36 mnd med tap Kilde: Reuters EcoWin og Garantum FK Prosent Årlig gjennomsnittlig nettoavkastning på fiktive ukentlige 3-årsinvesteringer i perioden til Gjennomsnittlig årlig nettoavkastning -5 mai-02 mai-03 mai-04 mai-05 mai-06 mai-07 mai-08 mai Investeringstidspunkt Kilde: Reuters EcoWin og Garantum FK 70 % konfidensintervall Tidsplan og betalingsinformasjon. 25. juni 2012 Siste tegningsdag. 29. juni 2012 Startkurser fastsettes. 5. juli 2012 Siste betalingsdag 13. juli 2012 Levering av verdipapirer starter 13. juli 2015 Preliminær tilbakebetalingsdag og tidligste dag for tilbakebetaling. minste investering NOK , deretter andeler á NOK Tegningsprovisjon på inntil 2,0% tilkommer. tegning og betaling Tegningen er bindende og må være Garantum i hende senest siste tegningsdag for å komme i betraktning. Betaling gjøres i henhold til instruksjon på utsendt sluttseddel. Investor har ansvar for at riktig beløp er Garantum i hende senest på innbetalingsdagen. Garantum har rett til å avgjøre om tildeling skal skje dersom riktig beløp ikke er disponibelt på angitt konto på innbetalingsdagen. Kontonummer i SEB: Som referanse for betalingen, vennligst oppgi noen av følgende: Fødselsnummer, organisasjonsnummer eller KID-nummer angitt på sluttseddel. Dette er spesielt viktig når betalingen g jøres via nettbank eller på et bankkontor.

7 Viktige Opplysninger. Fullstendig informasjon for dette produktet er å finne i Utsteders prospekt (herunder Grunnprospekt med eventuelle Tillegg og Final Terms) som skal leses i sin helhet innen investering. Samtlige dokumenter vil være tilgjengelig hos Garantum Fondkommission AB. 1. GENERELL INFORMASJON A Underliggende aktiva Kupongbevis Norske Aksjer nr ( Produktet ) er utstedt av Morgan Stanley B.V. ( Utsteder ). Avkastningen består av årlige kuponger som fastsettes på startdagen. Kupongen er indikativt 10% årlig. Risikoen i produktet er knyttet til kursutviklingen på aksjene DNB ASA og Statoil ASA. Risikoen i produktet aktiveres dersom den svakeste av de to aksjene er ned mer enn 30% på sluttdagen sammenlignet med aksjekursen på startdagen. Underliggende kursutvikling på aksjene inkluderer ikke utbytter. Forventet utvikling på underliggende aksjer er derfor lavere enn om man hadde eid aksjene og mottatt utbytter. Derivater som gir rett til avkastning inkludert utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av en høyere årlig kupong på produktet enn del ellers ville ha vært. Både investeringen og underliggende aksjer er notert i norske kroner. Det er ingen gjennomsnittsberegninger av sluttkurs. Tilrettelegger for tilbudet er Garantum Fondkommission AB ( Garantum eller Tilrettelegger ). Alle parametere benyttet av Utsteder for å avgjøre utvikling og vurdering av aksjer vil gjøres tilgjengelig ved forfall. B Prosentvis fordeling av det innbetalte beløpet Innbetalt beløp på inntil 102% (inklusive tegningsprovisjon) av pålydende beløp (NOK pr andel) gir uttrykk for det investor må betale Tilrettelegger for retten til mulig avkastning. Beløpet investor betaler for å få avkastningen fra produktet vil være høyere enn den prisen Utsteder betaler i markedet for å sikre Investors rett til avkastning og betalingen av tilretteleggermargin til Garantum Fondkommission AB. Investor har en markedsrisiko på sin plassering. Investor vil, så lenge Utsteder er solvent, motta minst pålydende beløp tilbake dersom begge underliggende aksjer slutter på eller over 70% av startkursen på sluttdagen. Men skulle minst en av aksjene slutte under 70% av startkursen på sluttdagen, vil investoren ikke få tilbake investert beløp, og risikerer å tape store deler av investeringen. For mer om avkastning, se avsnittet Sannsynlighet for avkastning på side 6 og avsnitt 4 nedenfor. E Motpartsrisiko Det er visse faktorer som kan påvirke Utsteders evne til å oppfylle forpliktelsene i henhold til Produktet og dette er kjent som motpartsrisiko. Motpartsrisiko grunnet i aktiviteter i markedet inkluderer følgende: (i) Kredittrisiko, som er risiko for finansielle tap relatert til manglende overholdelse av en motpart av dennes forpliktelser. (ii) Prisrisiko, som er risiko for negativ virkning på Utsteders inntekt på grunn av alvorlige skiftninger i verdien av finansielle instrumenter somfølge av endringer i rentesatser, valutasvingninger eller priser på eiendeler eller varer, indekskurver eller aksjer og aksjeindekser. (iii) Likviditet og finansieringsrisiko, som er risiko for tap dersom Utsteder ikke evner å oppfylle finansielle forpliktelser i tide og til rimelige priser ved forfall. (iv) Operasjonell risiko, som er risiko for tap grunnet svikt i Utsteders interne prosedyrer for informasjonssystem, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 2. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER Utsteder vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelsen av produktet. Slike sikringsforretninger vil kunne medføre at man oppnår en margingevinst. Marginen utgjør forskjellen mellom prisen på produktet og markedspris for rett til avkastning i finansmarkedet. Størrelsen på marginen vil kunne variere med forandringer i rentenivået, volatilitet og endringer i prisingen av andre finansielle instrumenter som inngår i produktets avkastningselement. Marginen skal dekke løpende driftsutgifter, distribusjons- og transaksjonskostnader samt kostnader relatert til sikringsforretninger. Distributørgodtgjørelse og kostnader for tilretteleggelse totalt i intervallet 1,00% 1,70% per år av pålydende beløp (inklusive tegningsprovisjon) betales på forskudd. Denne prisen er svært volatil og kan endres vesentlig. Tilrettelegger vil påta seg noe av denne risikoen. En del av denne risikoen vil og være den indikative minsteavkastningen. Forskjellen i prisene vil dekke Utsteders marginer når det gjelder produktet. Det er samtidig klart at den enkelte Investor ikke har tilgang til markedet der slik rett til ytterligere avkastning kan kjøpes, da dette er et institusjonelt marked. Totale kostnader er definert som summen av tegningsprovisjon (inntil 2% av pålydende beløp) og tilretteleggermargin (inntil 3% av pålydende beløp) = inntil 5% av pålydende beløp. Nedenfor er oppsummert forventet prosentvis fordeling av innbetalt beløp, basert på høyeste anslag av kostnader: Rente- og derivatdel 95,1% Tegningsprovisjon 1,96% Strukturmargin 2,94% Faktisk rente på obligasjonsinnskuddet vil være relatert til swap-renten for aktuell løpetid. Per 16. mai 2012 estimeres denne til 2,74%. C Hvordan avkastningen på produktet henger sammen med markedsvariablene Se forklaringer og regneeksempel på side 3 og 4 i denne brosjyren. Avkastningen er begrenset til den årlige kupongen på indikativt 10% årlig. D Minste innløsningsbeløp Dette er ikke en kapitalbeskyttet plassering. Hele det investerte beløpet kan derfor gå tapt. Ulike tilbydere av tilsvarende produkter vil oppnå ulike marginer avhengig av posisjon i markedet for sikringsforretninger. Etter utløpet av tegningsperioden vil investor opplyses skriftlig, ved etterspørsel, om de totale kostnadene og den endelige prisen kunden betaler, og hvor mye dette avviker fra anslaget som ble gitt på tegningstidspunktet. De totale kostnadene vil bli oppgitt i prosent av pålydende beløp. Gjennom produktets levetid vil markedsverdien av produktet være avhengig av en rekke faktorer i tillegg til verdien av underliggende aksjer slik som volatilitet, rentenivå og gjenværende tid til forfall. 3. TILLEGGSKOSTNADER Det kan tilkomme tilleggskostnader for oppbevaring av produktet hos VPS. Priser for oppbevaring på VPS-konto er ulik hos ulike aktører. 4. AVKASTNING Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være som indeksutviklingen på den svakeste aksjen, dvs. 100% i verste fall. Øvre grense for avkastningen er indikativt 10% i året, som tilsvarer den indikative kupongen ikke hensyntatt tegningsomkostninger. Nedenfor oppsummeres forventet avkastning samt sannsynligheter for positiv og negativ avkastning basert på utsteders Monte Carlo- simuleringer. Avkastningstallene inkluderer tilretteleggermarginene, men ikke tegningsprovisjonen på 2% med unntak av der hvor det tydelig fremkommer. En risikofri investering, som statsobligasjoner, forventes i samme periode å gi ca 1,5% i årlig effektiv rente. Monte Carlo-simulering gir følgende resultater simuleringer): Forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet): (8,7% til 30%) Forventet avkastning for perioden: 10% Forventet avkastning årlig effektiv: 3,2% Forventet avkastningsintervall årlig (med 70% sannsynlighet): (-2,98% til 9,14%)

8 Sannsynlighet for positiv avkastning (=sannsynlighet for høyeste mulige avkastning): 61,73% Sannsynlighet for negativ avkastning: 38,27% Simuleringene og beregningene ovenfor er kun matematiske og er basert på visse antagelser fra utsteder. Forventet årlig nettoavkastning basert på Garantums historiske analyse på produktet er 5,83% hensyntatt tegningsprovisjon. Ifølge samme beregninger er sannsynligheten for gevinst 83,9% og sannsynligheten for tap 16,1%, hensyntatt alle kostnader. Se videre avsnittet Sannsynlighet for avkastning, side 6. Break-even er normalt definert som hvor mye underliggende må stige før kunden får tilbake investeringen inkludert kostnader. I dette produktet får kunden igjen mer enn investert beløp dersom den dårligste av de to aksjene ikke har falt med mer enn 30% på sluttdagen. 5. AVBRUDD OG LIKVIDITET Investeringen har en løpetid på tre år og er først og fremst egnet for kunder som ønsker og har anledning til å binde det investerte beløpet i en periode på tre år. Garantum vil under normale markedsforhold stille kjøpspris på produktet på daglig basis. Indikative tilbakekjøpskurser oppdateres og publiseres på www. garantum.no. Tilbakekjøpskursene vil tilsvare markedsverdien av produktet og er avhengig av markedsforutsetningene på det aktuelle tidspunktet. Markedsverdien av produktet være avhengig av en rekke faktorer, i tillegg til verdien av underliggende aktiva, slik som volatilitet, rentenivået og gjenværende tid til forfall. Produktet er ikke kapitalbeskyttet, investor risikerer således tap uansett tidspunkt på salg. Investor belastes med en salgskurtasje på 2% av produktets markedsverdi ved salg av produktet i løpetidens første år. Deretter er salgskurtasje 0,5% av produktets markedsverdi. Markedsverdien er avhengig av rådende markedsforhold og kan i løpetiden være både høyere og lavere enn det opprinnelig investerte beløpet. Investor blir ikke belastet salgskurtasje ved ordinær innløsning om tre år. LÅNEFINANSIERING Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet. 6. OPPLYSNINGER OM TILRETTELEGGEREN Garantum Fondkommission AB har nødvendige tillatelser til å distribuere finansielle produkter og er underlagt kontroll av Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, Sverige. Garantum Fondkommission AB skal så snart det er mulig gi kundene skriftlig rapport om de vesentligste opplysningene knyttet til utførelse av tegningen og senest første virkedag etter mottak av bekreftelse på tegningen fra Utsteder, avgi skriftlig bekreftelse på de tjenester som er utført. Dersom det er aktuelt for Garantum Fondkommission AB å oppbevare finansielle instrumenter eller midler på vegne av kunden, skal det minst en gang hvert år, senest 25. januar oversendes kontoutskrift for hvilke finansielle instrumenter og midler man oppbevarte på vegne av kunden pr 31. desember foregående år. I henhold til svensk lov om investorbeskyttelse (1999:158) har kunden rett til særskilt erstatning på til sammen tilsvarende SEK , dersom kunden ved Garantums konkurs ikke får ut innestående finansielle instrumenter eller likvide midler hos Garantum. Nevnte erstatning kan også omfatte midler som Garantum har tatt i mot på klientkonto. Kunde som vil ha erstatning må senest ett år fra konkursåpningen fremsette sitt krav til Insättningsgarantinämnden, som etter å ha prøvet kravet utbetaler erstatning. Garantum handler for egen regning innen verdipapirer og det kan derfor oppstå interessekonflikter mellom Garantum og kunden. Om en interessekonflikt skulle tilkomme vil Garantum håndtere dette raskt og effektivt basert på interne rutiner 7. ANDRE FORHOLD Skatt Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for investor. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell rådgiver dersom man er usikker på mulige skattemessige følger av en investering i den aktuelle investeringen. Hvordan en investor beskattes avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon. Det som sies nedenfor beskriver ikke beskatningen av investorer som erverver produktet i annenhåndsmarkedet. Slike investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Både forfall ved investeringsperiodens utløp og tidligere salg blir vurdert som realisering av investeringen. Eventuell kapitalgevinst blir beskattet som ordinær inntekt med en flat skattesats på 28%. Eventuelle tap kan trekkes fra investorens ordinære inntekt med samme sats. Kapitalgevinst eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet en investor mottar ved realisering og investorens opprinnelige investering. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av sertifikatene kan trekkes fra investorens skattbare inntekt i det året realiseringen finner sted. Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av Investorens skattbare nettoformue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Aksjeselskaper og lignende foretak er ikke underlagt formuesbeskatning. Godtgjørelsesmekanisme Garantum og distributører som Garantum benytter seg av vil også motta provisjoner som vist i tegningsprovisjonsinformasjonen i markedsføringsmaterialet. Garantum og dennes underdistributører har derfor et insentiv til å legge til rette for investeringer i produktet. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

9 Rett plassering til rett tid. Garantum er ikke som noen annen kapitalforvaltere. Vi er en nisjeaktør som tror på ideen å være ekstremt dyktige på et smalt område, istedenfor å vite litt om mye. Derfor jobber vi kun med strukturerte investeringer, og med kun et mål i tankene: å tilby våre kunder den beste kombinasjonen av avkastning og risiko. Vi er også helt uavhengige og har gjennom årene etablert et bredt nettverk av kontakter med under- og medleverandører. Det gir oss sterk forhandlingskraft og til slutt gir det våre kunder bedre produkter til bedre betingelser. Vi drives av et sterkt ønske om å tenke utenfor boksen og gjennom årene har vi skapt en rekke investeringsløsninger som har drevet markedet fremover. Hvis du har like høye krav på din kapital som vi har, er du hjertelig velkommen som kunde. Garantum Fondkommission AB, Boks 7364, STOCKHOLM, SVERIGE Besøksadresse: Norrmalmstorg 16, Telefon: , Faks: E-post: GARANTUM PÅ TO MINUTTER. Vår historie Garantum ble grunnlagt i 2004 og er i dag en ledende spesialistaktør innenfor strukturerte investeringer. Alle gründerne er aktive i selskapet og har sammen med øvrige kolleger skapt det som nå er Garantum. De ansattes erfaringer fra kapitalmarkedene, kapitalforvaltning samt forsikring og bank, er solide. I 15 år har vi vært delaktige i å utvikle det nordiske markedet for strukturerte investeringer. Vi er en liten og fleksibel organisasjon. Men vi utvider stadig, og vi gjør det med stolthet. I 2007 åpnet vi kontor i Helsinki, og på kort tid har Garantum blitt én av de største aktørene innen strukturerte investeringer i både Sverige og Finland. Våren 2009 kjøpte vi forvaltningsselskapet Aktie-Ansvar AB sammen med selskapets ledelse. Gruppen, med Garantum Fondkommission AB og Aktie-Ansvar AB i spissen, har totalt 40 ansatte, 300 samarbeidspartnere, kunder og over 35 milliarder kroner under forvaltning. Ekspansjonen fortsetter i 2011 med etableringen av Garantum Norge. Vår filosofi Som kunde av Garantum har du tilgang på spesialisert kunnskap bygget opp over mer enn et tiår. Vi kan det vi driver med, og vi er helt fokusert på det. Siden markedet er i stadig endring, må vi også være det. Det er derfor vi opp gjennom årene ofte har presentert løsninger som ingen andre har tenkt på før. Ikke for å være først, men for å tilby våre kunder de investeringer som best tilsvarer rådende markedsforhold ved hvert enkelt tidspunkt. Vår filosofi kan oppsummeres i fem ord: Rett plassering til rett tid. Disse ordene leder oss i vårt daglige arbeid og utgjører det eneste målet i løsningene vi utvikler. VI TILBYR: Offentlige emisjoner Private Placements Asset Management Daglig kurssetting Daglig annenhåndsmarked Gevinstsikring / restrukturering Fond Oppbevaring av verdipapirer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer