Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)"

Transkript

1 Kupongbevis 2 år Løpetid 2 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8,3 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 % ved forfall tilbakebetales hele det nominelle beløpet Risiko for tap: dersom en eller flere av de underliggende har falt mer enn 30 % ved forfall kommer nedgangen på den laveste indeksen til fratrekk Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av årlige kuponger og nominelt beløp fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag 8. juni Minimums-investering: NOK Kupongbevis Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på 8,3 % (8,3 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller flere av referanseindeksene har falt mer enn 30 % vil den prosentvise kursnedgangen på den laveste indeksen komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall (men investor vil fortsatt ha mottatt kupong hvert år i løpetiden inklusive på forfallsdagen). Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at de løpende kupongutbetalingene samt tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder og tilrettelegger Distributør Underliggende referanseindekser Kapitalbeskyttelse Årlig kupong Datoer Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS EURO STOXX 50 Price Index SPDR S&P 500 ETF Trust ishares MSCI Emerging Markets ETF Ingen 8,30 % (indikativt) Tegningsperiode 13. mai 8. juni 2011 Betalingsdato 9. juni 2011 Løpetid 20. juni juni 2013 Sluttkurs 6. juni 2013 Sluttoppgjør 20. juni 2013 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr. obligasjon Minimumsinvestering Tegningshonorar Tilretteleggerhonorar kr (nominelt beløp) kr Tegningshonorar påløper på inntil 3 % av investert beløp. 100 % av eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 2,5 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren

2 Kupongbevis 2 år 2 Kupongbevis Kupongbevis er et plasseringsprodukt som løper over to år, og som utbetaler en årlig kupong. Denne kupongen er fast, og ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at kupongen settes til 8,3 %. Denne kupongen er betydelig høyere enn risikofri rente, og som kjent må man påta seg risiko for å kunne forvente høyere enn den risikofrie. Kupongbevis er knyttet opp til tre referanseindekser basert på aksjer. Dersom en eller flere av disse tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % i toårsperioden vil den prosentvise kursnedgangen på den laveste indeksen komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. For å illustrere hvordan kontantstrømmen fra produktet ser ut kan vi benytte følgende figur: Start 8, år På startdagen investeres 100 (det nominelle beløpet). Hvert år utbetales en kupong på 8,3 %, og på sluttdagen utbetales (i tillegg til den siste kupongen) hele det nominelle beløpet dersom ingen av de tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % fra startverdien. De tre underliggende referanseindeksene er tre brede indekser som blir presentert mer i detalj siden. De tre underliggende er: UNDERLIGGENDE REFERANSEINDEKSER EURO STOXX 50 Price Index SPDR S&P 500 ETF Trust ishares MSCI Emerging Markets ETF Avkastningen i produktet er begrenset til de årlige kupongene på 8,3 %. Dette betyr at eventuell oppgang i de underliggende indeksene ikke er noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Referanseindeksenes utvikling har ingen betyding for produktets sluttverdi før minst en av referanseindeksene har falt minst 30 % (da kommer den dårligste indeksens utvikling til fratrekk ved forfall). Så lenge samtlige referanseindekser slutter positivt, uforandret, eller ikke mer negativt enn et fall på 30 % har man den samme utbetalingen: 8,3 % i året og hele investeringsbeløpet ved forfall. I den følgende figuren har vi illustrert dette grafisk: 100 minus evnt. indeks.- nedgang 8,3 Slutt 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -60 % -40 % -20 % Kupongbevis 2 år 0 % Index Den ovenstående figuren viser totalen i Kupongbevis (grønne grafen) sammenliknet med referanseindeksen (blå grafen). På X-aksen vises utviklingen på underliggende referanseindeks (den med lavest ), og på Y-aksen vises en på hhv. Kupongbevis og referanseindeksen. Hvert år får investor utbetalt 8,3 % kupong. Totalt vil det bli utbetalt kuponger på til sammen 16,6 % av det nominelle beløpet. Vi ser således av grafen at totalen på Kupongbeviset er 16,6 % i alle scenarier der den laveste referanseindeksen ikke faller mer enn 30 %. Dersom den laveste indeksen faller mer enn 30 % kommer hele nedgangen til fratrekk. Har den laveste indeksen for eksempel falt med 40 % kommer hele denne kursnedgangen til fratrekk, og en blir -23,4 % (kupongene på totalt 16,6 % minus nedgangen på 40 %). I det følgende ser vi det samme som figuren, men i tabellformat: Avkastning på dårligste indeks i løpetiden Utbetaling av nominelt beløp ved forfall Verdi av kupongutbetalinger ved forfall Total utbetaling (kuponger pluss forfall) 20 % Total på investeringen 40 % Årlig på investeringen -60,0 % kr kr kr ,4 % -24,8 % -50,0 % kr kr kr ,4 % -18,4 % -40,0 % kr kr kr ,4 % -12,5 % -30,0 % kr kr kr ,6 % 8,0 % -20,0 % kr kr kr ,6 % 8,0 % -10,0 % kr kr kr ,6 % 8,0 % 0,0 % kr kr kr ,6 % 8,0 % 10,0 % kr kr kr ,6 % 8,0 % 20,0 % kr kr kr ,6 % 8,0 % I figuren og tabellen antar vi at kupongutbetalingene beløper seg til totalt 16,6 %. Disse blir imidlertid utbetalt hvert år i løpetiden, og således vil investor kunne reinvestere kupongene, og de vil kunne løpe med. Totalen blir således høyere enn 16,6 % (dersom vi antar at vi kan reinvestere på dagens toårs rente blir totalen ca 17 %), men for enkelthetens skyld har vi benyttet 16,6 % i beregninger i denne brosjyren.

3 Kupongbevis 2 år 3 Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: TEGNINGSHONORAR Tegningshonorar Indeksutvikling på dårligste indeks for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % - 30,0 % - 16,33 % Minimum tegningshonorar 0,0 % - 30,0 % - 16,33 % Underliggende eksponering Utbetaling av hele det nominelle beløpet ved forfall er betinget av at ingen av de tre referanseindeksene faller mer enn 30 % i løpetiden. Disse tre referanseindeksene er brede indekser som representerer hhv. Europa, USA, og fremvoksende markeder. Til tross for uroligheter på flere hold fortsetter verdensøkonomien å utvikles positivt. Konjunkturene drives av den gode farten i fremvoksende markeder, lave renter, og stort sett en sunn privat sektor. Det finns imidlertid også visse utfordrninger; gjeldsproblemene i Europa, uroligheter i Nord-Afrika og Midtøsten, samt det store underskuddet i den amerikanske økonomien. Vi tror imidlertid at de positive elementene veier tyngst og at vi vil oppleve en god global vekst i kombinasjon med lave rentenivåer de kommende årene. EURO STOXX 50 Price Index EURO STOXX 50 Price Index er en aksjeindeks som består av 50 europeiske blue-chip aksjer. Utvalget er basert på samtlige markeder som er del av Eurosamarbeidet. Indeksen er markedsverdivektet og aksjene som velges ut er aksjene med størst markedsverdi i sine respektive sektorer. Ingen aksjer kan veie mer enn 10 % i indeksen. Indeksenes sammensetning endres en gang i året. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike markedene. NAVN Land Vekt Total SA Frankrike 5,58 % Siemens AG Tyskland 4,94 % Telefonica SA Spania 4,30 % Banco Santander SA Spania 4,20 % BASF SE Tyskland 3,77 % Sanofi-Aventis SA Frankrike 3,62 % BNP Paribas Frankrike 3,25 % Bayer AG Tyskland 2,88 % Allianz SE Tyskland 2,83 % E.ON AG Tyskland 2,75 % Pr. den 2. mai 2011, Kilde: Bloomberg Frankrike 35,89 % Tyskland 30,82 Spania 13,36 % Italia 9,40 % Nederland 5,32 % Belgia 1,84 % Luxembourg 1,35 % Finland 1,33 % Irland 0,70 % Pr. den 2. mai 2011, Kilde: Bloomberg I den følgende tabellen ser man indeksens årlige historiske utvikling: ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år EURO STOXX 50 6,83 % -8,11 % -4,87 % -3,93 % Pr. den 2. mai 2011, Kilde: Bloomberg Indeksen er ikke utbyttejustert. Dette betyr at investorer i Kupongbevis ikke får ta del i eventuelle utbytteutbetalinger fra de underliggende aksjene. For tiden er utbytteutbetalingene ca 3,75 % i året (kilde: Bloomberg). SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR S&P 500 ETF Trust er et såkalt børshandlet fond (exchange traded fund ETF), som har som mål å følge utviklingen på den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 så nært som mulig. SPDR S&P 500 ETF Trust forvaltes av State Street Global Advisors (SSGA), som er forvaltningsdelen til den amerikanske finansinstitusjonen State Street. Med over 250 milliarder dollar under forvaltning er SSGA blant verdens største forvaltere av børshandlete fond. SPDR S&P 500 ETF Trust var et av verdens første børshandlete fond, og ble lansert i 1993 som et samarbeid mellom SSGA og American Stock Exchange. Mer informasjon finnes på og Fondets forvalter belaster fondet med en årlig forvaltningsavgift på 0,10 %. Målet med det underliggende fondet er å ha en bred eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet. I dag består fondet av ca 500 aksjer der alle viktige sektorer er representert. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike sektorene.

4 Kupongbevis 2 år 4 NAVN Vekt Exxon Mobil Corp 3,51 % Apple Inc 2,58 % Chevron Corp New 1,77 % General Electric Co 1,75 % International Business Machines Corp 1,67 % Microsoft Corp 1,55 % AT & T Inc 1,48 % Procter & Gamble Co 1,46 % JPMorgan Chase & Co 1,46 % Johnson & Johnson 1,45 % Pr. den 2. mai 2011, Kilde: SSGA (www.spdrs.com) Informasjonsteknologi 18,02 % Finansielle Tjenester 15,43 % Energi 12,93 % Industri 11,24 % Heslevern 11,40 % Forbruksvarer 10,65 % Konsumentvarer 10,45 % Materialer 3,64 % Forsyningsselskaper 3,24 % Telekommunikasjon og tjenester 2,98 % Fondets forvalter belaster fondet med en årlig forvaltningsavgift på 0,68 %. Målet med det underliggende fondet er å ha en bred eksponering mot såkalte fremvoksende økonomier (emerging markets), ved å følge indeksen MSCI Emerging Markets så nært som mulig. Dette er en markedsverdivektet indeks som har som mål å omfavne ca 85 % av børsenes markedsverdi (verdien som er i fri flyt). I dag består fondet av over 800 aksjer der alle viktige sektorer og land er representert. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike landene. NAVN Land Vekt SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Sør-Korea 2,51 % OAO GAZPROM-REG S ADS Russland 2,25 % PETROBRAS - PETROLEO BRAZ-PR Brasil 1,93 % BANCO ITAU HOLDING SA - ADR Brasil 1,67 % VALE SA ADR Brasil 1,63 % AMERICA MOVIL SAB DE CV-SER L Mexiko 1,59 % TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR Taiwan 1,51 % PETROBRAS - PETROLEO BRAS Brasil 1,50 % CHINA MOBILE LTD Kina 1,45 % INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR India 1,20 % Pr. den 2. mai 2011, Kilde: ishares (www.ishares.com) Pr. den 2. mai 2011, Kilde: SSGA (www.spdrs.com) I den følgende tabellen ser man fondets årlige historiske utvikling (etter forvaltningshonorarer) sammenliknet med indeksen S&P 500 : ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start* SPDR S&P 500 ETF 15,49 % 2,34 % 2,58 % 3,22 % 8,26 % Indeks 15,65 % 2,35 % 2,62 % 3,29 % 8,36 % Pr. den 1. april 2011, Kilde: SSGA (www.spdrs.com) *) Fondet ble opprettet 22 januar 1993 Det underliggende fondet betaler årlig utbytte. Dette utbytte kommer andelseierne i fondet til gode. Investorer i Kupongbevis har sin eksponering mot det underliggende via en opsjonsstruktur, og vil således ikke få glede av utbytteutbetalingene. I henhold til nyhetstjenesten Bloomberg er årlige utbytteutbetalinger pr. 2. mai 2011 på ca 1,80 %. ishares MSCI Emerging Markets ETF I likhet med SPDR S&P 500 ETF er også ishares MSCI Emerging Markets ETF et såkalt børshandlet fond (exchange traded fund ETF). Dette fondet har som mål å følge utviklingen på den brede aksjeindeksen av fremvoksende økonomier; MSCI Emerging Markets, så nært som mulig. Fondet forvaltets av ishares som er en del av Blackrock, en av verdens største fondsforvaltere. Innen børshandlete fond er ishares den største aktøren, med ca. 593 milliarder dollar under forvaltning, noe som representerer 43 % av verdens totale midler investert i børshandlete fond. Mer informasjon om ishares og Blackrock finnes på og på Kina 17,02 % Brasil 15,13 % Sør-Korea 15,07 Taiwan 11,49 % Sør-Afrika 7,70 % Russland 7,00 % India 6,75 % Mexiko 4,29 % Malaysia 3,16 % Andre land 12,39 % Pr. den 2. mai 2011, Kilde: ishares (www.ishares.com) I den følgende tabellen ser man fondets årlige historiske utvikling (etter forvaltningshonorarer) sammenliknet med indeksen MSCI Emerging Markets: ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siden start* ishares MSCI Em. Markets ETF 19,51 % 2,65 % 9,05 % 21,96 % Indeks 20,67 % 2,69 % 9,85 % 22,29 % Pr. den 1. april 2011, Kilde: ishares (www.ishares.com) *) Fondet ble opprettet 7 april 2003 Det underliggende fondet betaler årlig utbytte. Dette utbytte kommer andelseierne i fondet til gode. Investorer i Kupongbevis har sin eksponering mot det underliggende via en opsjonsstruktur, og vil således ikke få glede av utbytteutbetalingene. I henhold til ishares (www.ishares.com) er årlige utbytteutbetalinger pr. 2. mai 2011 på 1,27 %.

5 Kupongbevis 2 år 5 Historisk simulert I den følgende grafen ser man utviklingen på de tre underliggende referanseindeksene for de siste 10 årene. Vi har også laget en indeks (kalt Likevektet Indeks ) der de tre er satt sammen. ishares MSCI Emerging Markets ETF ble opprettet for ca 8 år siden (den 7. april 2003), og for historikk tidligere enn dette har vi benyttet fondets referanseindeks MSCI Emerging Markets mai. 01 mai. 02 mai. 03 Likevektet Index EURO STOXX 50 mai. 04 mai. 05 mai. 06 mai. 07 mai. 08 SPDR S&P 500 ETF mai. 09 mai. 10 ishares MSCI Emerging Market Index mai. 11 Pr. den 2. mai 2011, Kilde: Bloomberg Med bakgrunn i den ovenstående dataen kan vi simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene for å danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (årlig kupong på 8,3 %). Produktet har løpetid på to år, og vi har således startet den første investeringen for syv år siden (2. mai 2004). Denne første investeringsperioden endte to år senere (for fem år siden, den 2. mai 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato 2. mai 2009 og ville forfalt 2. mai I figuren ser man utviklingen på løpende investeringer i Kupongbevis, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den blå grafen). Kupongbevis sin utbetaling på forfallsdagen er betinget av den dårligste indeksens utvikling. Den blå grafen i figuren under representerer således den rullerende to års en på indeksen med den til enhver tid dårligste utvikling ( I ca en tredjedel av tilfellene var EURO STOXX 50 den dårligste, mens resten i all hovedsak var representert ved SPDR S&P500 ETF. I 0,4 % av tilfellene var det ishares MSCI Emerging Markets ETF som var den dårligste ). 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % mai. 06 nov. 06 mai. 07 nov. 07 mai. 08 nov. 08 mai. 09 nov. 09 mai. 10 nov. 10 Kupongbevis Laveste Index Barriere mai. 11 Pr. den 2. mai 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking I ca 26 % av simuleringene i figuren over har den dårligste indeksen opplevd en nedgang større enn 30 %. I de tilfellene dette har skjedd er gjennomsnittsen for den underliggende indeksen en nedgang på 40,6 % noe som gir ett gjennomsnittlig tap på Kupongbevis på 24 % (differansen er de mottatte kupongene på 16,6 %). Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av total Gjennomsnitt av årlig Maks Minimums Kupongbevis 5,9 % 2,89 % 16,6 % -39,2 % Laveste Indeksen - 4,5 % - 2,28 % 62,3 % -55,8 % Den historiske en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller. Simulert Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på 8,3 %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) -30,11 % til 16,6 % Årlig forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) -16,4 % til 8,0 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total -4,14 % Forventet årlig -2,09 % Simulering av en skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller.

6 Kupongbevis 2 år 6 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 8. juni 2011 Betalingsdag 9. juni 2011 Handelsdag 14. juni 2011 Løpetid 20. juni juni 2013 Forfallsdag 20. juni 2013 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Referanseindekser EURO STOXX 50 Price Index SPDR S&P 500 ETF Trust ishares MSCI Emerging Markets ETF Børsnotering Kupongbevis vil ikke søkes børsnotert Startdag referanseindekser 20. juni 2011 Sluttdag referanseindekser 6. juni 2013 Startverdi Stengningskurs for indeks på startdagen Sluttverdi Stengningskurs for indeks på sluttdagen Kupong På Kupongbevis årsdager (20. juni 2012 og sluttdagen 20. juni 2013) vil det utbetales en fast kupong på 8,30 % av det nominelle beløpet. Kupongen er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Kupongen vil bli minimum 7,50 %. Barriere 70 % av startverdien for hver enkelt referanseindeks Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss den siste kupongen (K), dersom de tre referanseindeksene er over barrieren. Dersom en eller flere av referanseindeksene er under barrieren på forfallsdagen, kommer den laveste referanseindeksens nedgang til fratrekk fra det nominelle beløpet pluss kupongen. Dersom alle referanseindekser er over barrieren: NB + ( NB K ) Dersom en eller flere av referanseindeksene er under barrieren: Sluttverdi på laveste indeks NB + Startverdi på laveste indeks ( NB K ) Annenhåndsmarked Kupongbevis har løpetid på to år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende referanseindeksenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende indeksene har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1,25 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Kupongbevis skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 8. juni Nivået på kupongen settes den 14. juni 2011, og referanseindeksenes startkurs fastsettes den 20. juni Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Kupongbevis er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 13. mai 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom en eller flere av referanseindeksene er lavere enn barrieren ved forfall, vil man tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av de underliggende referanseindeksenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende indeksene har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Kupongbevis gjelder villkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 18. juni 2010 sammen med publiserte tillegg til prospektet, og Final Terms datert 13. mai MTN-programmets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å fastsette kupongen høyere enn 7,50 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Kupongbevis. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte blant annet investeringsrådgivning, mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon, og selskapet har over 143 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Acta tilbyr rundt 300 ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste investeringsklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Selskapet har ca kunder og har ca. NOK 70 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

7 Kupongbevis 2 år 7 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på 8,3 % (8,3 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de tre referanseindeksene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom en eller flere av referanseindeksene har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den laveste indeksen komme til fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall. Dette innebærer at dersom indeksen med dårligst utvikling i toårsperioden har falt med mer enn 30 % vil investor tape deler av sitt nominelle beløp ved forfall. Produktets er begrenset til den årlige kupongen på 8,3 %. Totalt vil det således bli utbetalt kuponger på til sammen 16,6 % av det nominelle beløpet (en årlig effektiv rente på 8 %). Investorer i Kupongbevis vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. Utbytteutbetalinger fra aksjene i referanseindeksene fører til at aksjekursene faller tilsvarende utbytteutbetalingene, noe som gir en negativ effekt i dette produktet. Bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet i denne dokumentasjonen er beregnet på de aktuelle indeksene (dvs. uten å hensynta utbyttet). Pr. den 2. mai 2011 er årlige utbytteutbetalinger på de tre indeksene i snitt ca. 2,25 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dersom en eller flere av referanseindeksene på forfallstidspunktet har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den laveste indeksen komme til fratrekk fra det nominelle beløpet. Denne forpliktelsen fremkommer ved at man ved starttidspunktet selger en salgsopsjon. De årlige kupongene blir finansiert dels ved at SEB betaler løpende kupongrente, og dels ved å fordele salgsprovenyet fra den solgte salgsopsjonen ut over løpetiden. Følgende tabell viser en oversikt over hvilket totalbeløp vi har til rådighet for å finansiere kuponger og tilretteleggerhonorar. TOTALT INVESTERINGSBELØP Innbetalt fra investor 100,00 % Motatt fra salg av salgsopsjon 10,00 % SUM INVESTERINGSBELØP 110,00 % Det ovenstående beløpet fordeles på produktets ulike elementer som følger: FORDELING AV INVESTERINGSBELØP Nåverdi av nominelt beløp 92,50 % Nåverdi av årlige kuponger 15,00 % Tilretteleggerhonorar 2,50 % SUM INVESTERINGSBELØP 110,00 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Prisen på den solgte salgsopsjonen vil også kunne variere frem til handelsdagen (høyere pris på salgsopsjonen gir høyere kupong og vice versa). Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en årlig kupong på 8,30 %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer, og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 5,34 % 2,64 % 0,0 % 2,50 % 1,24 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største aktører innen denne type opsjoner. Tilleggskostander Kupongbevis vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPSkonto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. To av de tre underliggende referanseindeksene er fond som løper med et årlig forvaltningshonorar. For fondet SPDR S&P 500 ETF Trust er forvaltningshonoraret 0,10 % av fondets markedsverdi som belastes fondet fortløpende, mens det tilsvarende for ishares MSCI Emerging Markets ETF er 0,68 % av fondets markedsverdi. Forvaltningshonorarene tilfaller fondsforvalteren i sin helhet. Forvaltningshonorarene er ikke en direkte kostnad for investorer i Kupongbevis, men de fører til lavere i de underliggende indeksene. Avkastning De underliggende indeksenes siste to år er som følger: 2 ÅRS AVKASTNING Totalt Årlig EURO STOXX 50 Price Index 55,35 % 24,64 % SPDR S&P 500 ETF Trust 27,20 % 12,78 % ishares MSCI Emerging Markets ETF 71,82 % 31,08 % Likevektet Indeks 61,88 % 27,23 % Ved å simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (kupong på 8,3 %). Produktet har løpetid på to år, og vi har således startet den første investeringen for syv år siden (2. mai 2004). Denne første investeringsperioden endte to år senere (for fem år siden, den 2. mai 2006). Den siste simuleringen hadde startdato 2. mai 2009 og ville forfalt 2. mai KUPONGBEVIS 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. total 5,9 % Gjennomsnittl. årlig effektiv 2,9 % Maksimums 16,6 % Minumums - 39,2 % Gjennom løpetiden har investor mottatt kuponger på til sammen 16,6 %. Dette innebærer at investor vil oppleve positiv total på plasseringen dersom den dårligste indeksen ved forfall ikke har falt mer enn 30 %. Dersom indeksen med lavest har falt mer enn 30 % vil investor oppleve tap på sin investering. Tegningshonorar Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even 3,0 % - 30,0 % - 16,33 % 0,0 % - 30,0 % - 16,33 % En toårs investering i norske statsobligasjoner vil den 2. mai 2011 gi en årlig på ca. 2,5 %. Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på 8,3 %), kan vi simulere forventet basert på historiske parameter for de underliggende referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) Årlig forventet sintervall (med 70 % sannsynlighet) - 30,11 % til 16,6 % - 16,4 % til 8,0 % Lavest mulig -100,0 % Forventet total -4,14 % Forventet årlig -2,09 % Den historiske en, samt den simulerte forventede en skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller. Avbrudd og likviditet Kupongbevis har løpetid på to år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet indeksenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom den underliggende indeksen har hatt en positiv utvikling).

8 Kupongbevis 2 år 8 Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Kupongbevis. Skatt Kupongbevis behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Kupongbevis den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Kupongbevis må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser. Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. STOXX DISCLAIMER The EURO STOXX 50 [or other applicable index] is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ). The securities [or financial instruments, or options or other technical term] based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. GENERAL DISCLAIMER Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) has, regarding this financial instrument no relationship to any issuer or the refered underlying index holders ("the Parties"). The financial instrument issued by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Parties or their affiliates and neither of the Parties or their affiliates makes any representation regarding the advisability of investing in the financial instrument in this material. The financial instrument has not been passed on by the Parties or their affiliates as to the legality or suitability. THE PARTIES MAKES NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway