DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK"

Transkript

1 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO Tegningsperiode: november 2010 Innbetalingsdato: 9. november 2010 Løpetid: 9. november november 2011 Tilrettelagt av:

2 DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Om produktet Type produkt Utsteder Tilrettelegger Markedswarrant DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Minsteinvestering NOK Pålydende per warrant NOK 100 Avkastningsfaktor % indikativt. Endelig avkastningsfaktor fastsettes 9. november Kapitalbeskyttelse 0 % Break even Underliggende eksponering 4,71 %, forutsatt indikativ avkastningsfaktor Salgsopsjon på valutakrysset CHFNOK Viktige datoer Tegningsperiode november 2010 Innbetalingsdato 9. november 2010 Løpetid 9. november november 2011 Dato for fastsettelse av startverdi: 5. november 2010 Dato for fastsettelse av sluttverdi: 2. november 2011 Kostnader Tilretteleggerhonorar (Honoraret dekker transaksjonskostnader, distribusjon og løpende driftsutgifter for produktet) Tegningsomkostninger 10,00 % av investert beløp, tilsvarende 0,47 % av eksponert beløp (investert beløp hensyntatt indikativ avkastningsfaktor. Ingen Totalkostnad i % av investert beløp 10,00 % Forventet fordeling av investert beløp Opsjon: 90,00 % Margin: 10,00 % Risiko Høy. Innbetalt beløp vil i sin helhet være tapt dersom CHF mot NOK er uendret eller har styrket seg ved fastsettelse av sluttverdi. CHF må svekke seg minst 4,71 % for at investeringen skal gi positiv avkastning. Rådgivning DnB NOR Markets anbefaler den enkelte investor om å ta kontakt med sin rådgiver for utfyllende informasjon og rådgivning. Prospekt Det er utarbeidet Prospekt i henhold til Verdipapirhandellovens 7 i forbindelse med tilbud om tegning i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Prospektet, bestående av Grunnprospektet datert 17. september 2010 med tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 og Endelige Vilkår forutsettes nøye gjennomgått av investor før tegning. 2

3 Øk avkastningspotensialet med markedswarrants En markedswarrant er en opsjon hvor du har rett til å motta avkastning basert på utviklingen i et underliggende marked. Markedswarrants gir høy deltagelse mot underliggende marked i forhold til investert beløp. Dette innebærer at markedswarrants gir et stort avkastningspotensial, men også stor risiko for tap av investert beløp. Avkastning og risiko Dersom verdien av underliggende marked, hensyntatt avkastningsfaktoren, har steget (falt for salgsopsjoner) utover investert beløp målt fra starttidspunktet til sluttidspunktet vil investors avkastning bli positiv. Investor vil tape inntil hele investeringen dersom underliggende marked, hensyntatt avkastningsfaktoren, ikke har steget (falt) nok til å dekke investert beløp. Dersom underliggende marked, hensyntatt avkastningsfaktoren ved sluttidspunktet er uendret eller har falt (steget) vil hele investeringen være tapt. Hvordan handle markedswarrants? En markedswarrant omsettes ikke over børs. En investering foretas ved å kontakte DnB NOR Markets. Et eventuelt salg av markedswarrants før forfall må foretas til markedspris på salgstidspunktet. DnB NOR Markets vil søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel. Hva påvirker kjøps- og salgskurs? I tillegg til utviklingen i det underliggende markedet, vil endringer i markedets volatilitet, samt rentenivå og andre aktuelle markedsforhold påvirke verdien av warranten og dermed kursen i annenhåndsmarkedet. Kredittrisiko mot DnB NOR Investorer i markedswarrants utstedt av DnB NOR Markets vil ha kredittrisiko mot DnB NOR Bank ASA. Kredittrisikoen innebærer risiko for at DnB NOR Bank ASA ikke er i stand til å betale eventuell tilbakebetaling på forfallsdato. DnB NOR Bank ASA har en langsiktig rating hos Standard & Poors på A+ og Aa3 hos Moodys. Markedswarrants i en portefølje En markedswarrant er et investeringsalternativ forbundet med høy risiko som følge av at investorer kan tape hele investeringen. En markedswarrant passer derfor best som en liten del av en større portefølje. Det lave investerte beløpet i forhold til deltagelsen i den underliggende markedsutviklingen gir investor mulighet til å bruke øvrige deler av porteføljen på mer sikre plasseringsalternativer. Ved å ha en større eller mindre del av porteføljen plassert i markedswarrants kan investor selv skreddersy sin risikoprofil. 3

4 Investering med eksponering mot valutamarkedet med mulighet for høy avkastning DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK er en investering som gir deg mulighet for høy avkastning ved en svekkelse av sveitiske franc mot norske kroner de nærmeste 12 månedene. Sveitsiske franc (CHF) har vært en av de valutaene som har styrket seg mest hittil i år. I september var CHF på sitt sterkeste noensinne mot Euro og i forhold til sine handelspartnere er CHF nå på sitt sterkeste nivå på 35 år. CHF har vært drevet av en relativt sterk vekst i den sveitsiske økonomien. I tillegg kan valutaens posisjon som en trygg havn i perioder med usikre finansmarkeder ha bidratt, selv om denne sammenhengen ikke har vært like klar den siste tiden. Disse faktorene kan bidra til at CHF holder seg sterk også i det korte bildet, men på lengre sikt tror DnB NOR Markets at valutaen vil svekke seg. Vi er positive til aksjemarkedet fremover og i tillegg tror vi at de lange tyske rentene skal opp. Dette har historisk vært gode forklaringsfaktorer for en svakere CHF. Estimat CHFNOK (Kilde: DnB NOR Markets) 29. oktober 2010 Om 3 måneder Om 6 måneder Om 12 måneder 5,97 5,93 5,57 5,38 Fordeler ved DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Mulighet for høy avkastning på investert beløp dersom CHF svekker seg mot NOK de neste 12 månedene Høy deltagelse i kursutviklingen i valutakrysset CHFNOK i forhold til investert beløp Mulighet for å diversifisere sin investeringsportefølje med en eksponering mot valuta Forhold som taler for at CHF skal holde seg sterk også på litt sikt er en fortsatt positiv vekstutvikling i den sveitsiske økonomien og mulige utsikter for en tidligere renteoppgang i Sveits enn i Eurosonen. I tillegg vil fornyet uro knyttet til Euroens fremtid og eventuelle intervensjoner fra den sveitsiske sentralbanken kunne bidra til å holde CHF sterk. Underliggende eksponering DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK gir eksponering mot den offisielle daglige referansekursen for valutakrysset CHFNOK fra den Europeiske Sentralbanken. Historisk utvikling CHFNOK (rebasert fra januar 2000) Ulemper ved DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Høy risiko for å tape det investerte beløpet Kredittrisiko mot DnB NOR Bank ASA 4

5 Historisk utvikling Historisk rullerende avkastning Hvordan investere i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK? Tegning i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK kan gjøres mellom 2. og 4. november 2010 ved å fylle ut og sende inn tegningsblanketten bak i denne brosjyren. Vi anbefaler at du før en eventuell investering tar kontakt med våre investeringsmeglere i DnB NOR Markets på telefon Mer informasjon om produktet finner du på: dnbnor.no/warrants Grafen under viser den årlige avkastningen en investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK ville gitt sammenlignet med et innskudd på høyrentekonto (3 måneder pengemarkedsrenter fratrukket 0,5 %-poeng). Grafen illustrerer at kjøp av en slik investering i enkelte perioder ville gitt en høy avkastning, men også at den i store perioder ville gitt tap av hele det investerte beløpet. Det er derfor viktig at du vurderer muligheten for avkastning før du investerer i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Slik beregnes avkastningen Avkastningen på investeringen er avhengig av at CHF svekker seg mot NOK fra fastsettelse av startverdi til fastsettelse av sluttverdi. Dersom dette er tilfelle vil du motta en avkastning som tilsvarer indikativt % av svekkelsen. Dersom CHF er uendret eller har styrket seg mot NOK, vil det investerte beløpet være tapt. For at investeringen skal gi positiv avkastning må CHF svekke seg minst 4.71 % mot NOK, forutsatt indikativ avkastningsfaktor på %. Tabellen på neste side viser hvilken avkastning før skatt DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK ville gitt ved en investering på NOK ved ulike nivåer for svekkelse av CHF mot NOK. Beregningene hensyntar en indikativ avkastningsfaktor på %.

6 Avkastning og risiko Hvor stor avkastningen blir vil være avhengig av utviklingen i valutakursen mellom CHF og NOK. Dersom verdien av CHF, hensyntatt avkastningsfaktoren, har svekket seg utover investert beløp målt fra starttidspunktet til sluttidspunktet vil investors avkastning bli positiv. Investor vil tape inntil hele investeringen dersom CHF, hensyntatt avkastningsfaktoren, ikke har svekket seg nok til å dekke det investerte beløpet. Dersom CHF, hensyntatt avkastningsfaktoren, ved sluttidspunktet er uendret eller har styrket seg mot NOK vil hele investeringen være tapt. Avkastning Svekkelse Gevinst Tap Styrkelse Utvikling CHF mot NOK Illustrasjon over viser sammenhengen mellom utviklingen i den underliggende valutakursen og avkastningen til DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Helningen på kurven er ikke nødvendigvis representativ for mulig avkastning fra DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK på grunn av den indikative avkastningsfaktoren. Svekkelse av CHF mot NOK Avkastning markedswarrant Utbetalt beløp i NOK < 0 % -100,0 % 0 2,0 % -57,6 % ,0 % -15,1 % ,0 % 27,3 % ,0 % 69,8 % ,0 % 112,2 % ,0 % 154,6 % ,0 % 197,1 % ,0 % 239,5 % ,0 % 282,0 % ,0 % 324,4 % Utbetalt beløp (U) fremkommer ved at Nominelt beløp (N) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den relative utviklingen i valutakrysset CHFNOK. Utbetalt beløp er målt i norske kroner (NOK) og beregnet etter følgende formel pr. enhet: U = N x AF x maks[( CHFNOK Start CHFNOK Slutt) ;0 ] CHFNOK Start Se Endelig Vilkår punkt 2 for fullstendige opplysninger om avkastning. Startverdi (CHFNOK Start ) fastsettes lik Den Europeiske Sentralbankens offisielle referansekurs den 5. november 2010 for valutakrysset EURNOK (antall NOK per 1 EUR) dividert på valutakrysset EURCHF (antall CHF per 1 EUR) klokken 1415 norsk tid. Sluttverdi (CHFNOK Slutt ) fastsettes lik Den Europeiske Sentralbankens offisielle referansekurs den 2. november 2011 for valutakrysset EURNOK (antall NOK per 1 EUR) dividert på valutakrysset EURCHF (antall CHF per 1 EUR) klokken 1415 norsk tid. Den endelige avkastningsfaktoren som vil bli benyttet avhenger av prisen på avkastningselementet som DnB NOR Markets oppnår når avkastningselementet skal handles i markedet. Dersom prisen på avkastningselementet er lavere enn indikert pris, vil avkastningsfaktoren bli høyere enn %. Dersom prisen på avkastningselementet er høyere enn indikert pris, vil avkastningsfaktoren bli lavere enn % (begrenset nedad til %). Dersom prisen på avkastningselementet blir vesentlig høyere enn indikert pris, har DnB NOR Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Endelig avkastningsfaktor fastsettes den 9. november Kort tid etter denne dato vil du få tilsendt et brev med opplysninger om endelig avkastningsfaktor og verdi for CHFNOK Start. 6

7 Forventet avkastning Vi har utført beregninger av den teoretisk forventede avkastningen til DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Ved estimeringen har vi benyttet en såkalt Monte Carlo simulering. Beregningsgrunnlaget for dette er basert på de seneste tilgjengelige markedsdata og -priser. Det er viktig å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til en del av tallene i en slik beregning, og at tallstørrelsene kan være vanskelige å estimere. Det vil derfor alltid være ulike oppfatninger om hvilke tall som skal legges til grunn for beregningen og hvordan disse skal estimeres. Forskjellige valg av inputparametere kan gi veldig forskjellige tall for forventet avkastning. I denne beregningen har vi lagt til grunn parametrene i tabellen til under. I tillegg er beregningen basert på en indikativ avkastningsfaktor på %, dersom denne endres vil tallene nedenfor påvirkes. Inputparametre CHFNOK Dividende 0,00 % Risikopremie 0,00 % Volatilitet 12,92 % Risikofri rente 2,31 % (differansen mellom NOK-rente og CHFrente) Basert på ovennevnte har vi beregnet en teoretisk forventet avkastning som et gjennomsnitt av alle de simulerte utfallene. Dette gjennomsnittet er -12,71 % avkastning på investert beløp ved forfall. Lavest mulig avkastning for produktet vil være 100,00 % av premie. Dette innebærer tap av hele premiebeløpet. Vi har beregnet sannsynligheten for å tape hele premiebeløpet til 54,85 %. Vi har beregnet sannsynlig avkastning for produktet med et 70 % konfidensintervall. Konfidensintervall på 70 % indikerer at avkastningen vil være mellom 100,00 % og 137,58 %. Vi understreker at beregningene er gjort på et rent teoretisk grunnlag, og at det ofte viser seg at bevegelser i markedene ikke følger teorien. En investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK passer for investorer som har tro på en positiv utvikling i den underliggende eksponeringen, og dermed god avkastning for dette produktet. Videre kan en investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK kunne bidra effektivt til å diversifisere risikoen i din portefølje. Verdiutvikling i løpetiden Du følger enkelt med i verdiutviklingen på DnB NOR Markeswarrant Valuta CHFNOK på dnbnor.no/warrants. 7

8 8

9 Kostnader Tegningsomkostninger Ingen Tilretteleggingshonorar Tilretteleggingshonorar (margin) til utsteder utgjør anslagsvis 10,0 % av investert beløp, tilsvarende 0,47 % av eksponert beløp (investert beløp hensyntatt avkastningsfaktoren). Honoraret dekker transaksjonskostnader, distribusjon og løpende driftsutgifter. Beregningsgrunnlag Banken vil oppnå en margin som er forskjellen mellom investorenes premiebetaling og den premie banken betaler i markedet. Tilfaller 50 % til tilrettelegger, 50 % til distributør Per 29. oktober 2010 var estimert markedspris for opsjonen 90,0 % av investert beløp. Beregnet av investert beløp vil bankens margin utgjøre 10,0 %. Beregnet av eksponert beløp hensyntatt avkastningsfaktor på % vil bankens margin utgjøre 0,47 %. Tilretteleggingshonorar forfaller til betaling når de investerte midlene er tilgjengelig for DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Tilretteleggingshonoraret belastes kunden gjennom premiebetalingen. Eksempelvis vil en premiebetaling på NOK innebære NOK i totale kostnader. VPS Din investering i produktet blir registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Dersom du ikke har egen VPS-konto fra før, kan banken bistå deg med å opprette en. Når du har plassert midler i verdipapirer registrert på konto(er) i Verdipapirsentralen (VPS kontoer) vil det bli belastet et årlig gebyr. For kunder med VPS-konto(er) i DnB NOR Bank ASA er gebyret som følger: Beholdning på VPS-konto: Gebyr NOK NOK 0 NOK NOK 340 Deretter tillegg per million NOK 150 (opp til 3 millioner), deretter tillegg per million NOK 125 (opp til 1 milliard). Gebyret er knyttet opp mot total beholdning for ett personnummer eller foretaksnummer. Investor kan derfor ha flere VPS-kontoer uten at dette endrer gebyrsatsene nevnt ovenfor. Dersom investor har VPS-konto i en annen bank kan gebyrsatsen være annerledes. 9

10 Skatt DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK behandles skattemessig som en finansiell opsjon. Eventuell gevinst ved forfall eller salg beskattes som alminnelig inntekt (skattesats på 28 %). Eventuelt samlet tap er fradragsberettiget. Premie aktiveres og kommer til fradrag ved gevinstberegningen. Verdien av andelene i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK per 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av innehavers netto skattbare formue. Verdien som skal benyttes er antatt salgsverdi. Ovennevnte beskrivelse gjelder private investorer. For institusjonelle investorer (aksjeselskaper) kan det gjelde andre regler. Inngåelse av avtale betaling av premie Avtale om tegning av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK kan kun gjennomføres i perioden november Avtalen inngås ved utfylling av tegningsblanketten som er en del av denne brosjyren. Minste investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK er markedswarrants tilsvarende et investert beløp på NOK Før avtalen inngås er det viktig at du har gjennomgått hele denne brosjyren med de vilkår som gjelder for DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK, og spesielt har vurdert risikoforholdene, jfr Grunnprospektets punkt 2 og Endelige Vilkår punkt 1. Når banken har mottatt tegningsblanketten signert av deg har du inngått en bindende avtale som ikke kan annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg mulighet til avkastning. Innbetalt beløp belastes den konto du angir på tegningsblanketten på innbetalingsdato 9. november Samme dag vil det antall markedswarrants du har kjøpt bli godskrevet din VPS-konto. Du vil motta en bekreftelse fra VPS på dette. Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester har forbrukere som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen Innenfor en frist på 14 dager. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter (banken) ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke er angrerett ved inngåelse av avtale om kjøp av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Skulle du likevel ønske å reklamere på inngått avtale er det viktig at du kontakter banken så snart som mulig. Risikoforhold En investering i markedswarrants er forbundet med flere risikofaktorer. Nedenfor er det gjengitt noen av de mest sentrale risikofaktorene. Det vises for øvrig til Grunnprospektets punkt 2 og Endelige Vilkår punkt 1 for en grundigere gjennomgang av risikofaktorer. Risiko for å tape investert beløp Investert beløp tapes i sin helhet dersom CHF har styrket seg eller vært uendret mot NOK fra fastsettelse av startverdi til sluttverdi. Inntil hele det investerte beløpet tapes dersom CHF har svekket seg mot NOK med mindre enn break even-nivået på 4,71 % (forutsatt en avkastningsfaktor på %). 10

11 DnB NOR Markets har utarbeidet DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK basert på vår vurdering av mulighetene for en svekkelse av CHF mot NOK. Samtidig viser våre modeller for beregning av forventet avkastning at risikoen for å tape hele premiebeløpet er 54,85 %. Dette innebærer at den enkelte investor også må være forberedt på å kunne tape hele det investerte beløpet. DnB NOR Markets vil ikke kunne garantere noe bestemt utfall av investeringen. DnB NOR sine analytikeres vurdering av at sveitsiske franc skal svekke seg mot norske kroner reflekterer DnB NOR Markets sin nåværende vurdering. Endringer i valutakurser er vanskelige å forutse. I våre analyser angis derfor at våre analyser ikke må oppfattes som en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Annenhåndsomsetning Et eventuelt salg av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK før forfall må foretas til markedspris på salgstidspunktet. DnB NOR Markets vil søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel på DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK i løpetiden. DnB NOR Markets har ingen forpliktelse til å stille kurser og generelt vil det være begrenset likviditet i en investering som dette. Investor vil derfor ikke være sikret å kunne få solgt sin investering under løpetiden for investeringen. Investeringen anbefales derfor for investorer som primært har til hensikt å beholde investeringen fram til forfall. I tillegg til utviklingen i valutakrysset CHFNOK, vil også endringer i valutakryssets volatilitet, samt rentenivå og andre aktuelle markedsforhold påvirke verdien av investeringen og dermed kursen i annenhåndsmarkedet. Verdien av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK kan i verste fall falle helt til null. Kredittrisiko mot DnB NOR Risiko for at DnB NOR Bank ASA ikke er i stand til å betale eventuell tilbakebetaling på forfallsdato. Rådgivning - risiko Vi anbefaler generelt den enkelte investor om å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser. Gjennom vår rådgivning har vi et klart mål om å sikre at kundens valg av investeringsalternativ er tilpasset kundens egne investeringsmål og vilje og evne til å ta risiko. Tilbudet om investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK bør vurderes som et tilskudd til en eksisterende portefølje for en investor som er villig til å ta høy risiko for å oppnå høyere avkastning. Etter at den enkelte investor, gjerne i samråd med sin rådgiver, har fastsatt hvilket beløp som skal benyttes til mer risikofylte investeringer, anbefales det at forskjellige investeringsalternativer vurderes, også markedswarrants fra andre leverandører. Sammenlign gjerne DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK med hva andre leverandører i markedet kan tilby. Det er viktig at den enkelte kunde selv vurderer alternativene og tar sitt valg basert på egne premisser. Før en eventuell investering foretas forutsettes at den enkelte investor selv nøye gjennomgår denne brosjyren, tegningsblankett samt Prospekt for DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK, ikke minst opplysninger om Risikoforhold i Grunnprospektet punkt 2 og i Endelige Vilkår punkt 1. Andre forhold Denne brosjyren er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fås ved henvendelse til DnB NOR Markets). Opplysningene i denne brosjyren reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt denne ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne brosjyren. DnB NOR Bank ASA ( DnB NOR ) og/ eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte og/eller tillitsvalgte i konsernet kan være market maker, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR. Ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet denne brosjyren vil derfor kunne være forhindret fra å bruke og å kunne gjøre seg kjent med informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet som kan være relevant for denne brosjyren. Den enkelte kunde oppfordres til selv å søke råd og utfyllende opplysninger. Informasjonen kan ikke gjengis uten samtykke fra DnB NOR Markets. DnB NOR Markets er en enhet i DnB NOR Bank ASA med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO DnB NOR Markets. 11

12 Vilkår for gjennomføring DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å kansellere kjøp av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK dersom de i tiden frem til tre uker etter emisjonsdato inntrer en av følgende omstendigheter: a) en markedsforstyrrelse som etter bankens vurdering gjør det vanskelig å fastsette startverdi b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK c) samlet Nominelt beløp i DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK er for lavt til at banken kan inngå sikringsforretninger til en forsvarlig pris d) endelig avkastningsfaktor fastsettes lavere enn % Ved kansellering av DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK, skal banken varsle investor direkte. Dersom innbetaling av premiebeløp er foretatt ved kansellering, vil de aktuelle markedswarrants bli slettet og premiebeløp tilbakeført kjøper med tillegg av en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med innbetalingsdato frem til tilbakebetaling skjer.

13 Tegningsblankett DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK ISIN NO Returneres til: DnB NOR Markets KSC/ Verdipapirer Postboks 7100 N-5020 Bergen Telefax: Viktige datoer Tegningsperiode november 2010 Innbetalingsdato 9. november Premiebeløp for tildelte markedswarrants vil bli belastet den oppgitte bankkonto denne dagen. Løpetid 9. november november 2011 Personopplysninger Fornavn Fødsels-/ foretaksnr. (11 siffer) Etternavn/ firmanavn Telefon (dagtid) Gateadresse Mobiltelefon Postnr. Tegnerens VPS-kontonummer (12 siffer) 1 Poststed 1 For å tegne må du ha opprettet en verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse av VPS-konto må, iht. forskrift, foretas med personlig fremmøte medbringende legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller et autorisert meglerforetak. Investert beløp Investert beløp (minimum NOK ) NOK Betaling med engangsfullmakt Betalingsmottaker: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, Stranden 21 Aker Brygge, 0021 Oslo, org. nr , kontonr Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank - å belaste nedenfor nevnte bankkonto med inntil angitt investert beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. NB! Tegningen vil ikke kunne registreres dersom kontonummer for belastning ikke er utfylt. Dato for belastning: 9. november 2010 Belastes kontonummer: Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. Se vilkår for Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel på neste side. Denne tegningsblanketten er bindende. Undertegnede er kjent med samtlige vilkår for DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK. Vilkårene fremgår av brosjyren med tegningsblankett samt Prospekt bestående av Grunnprospekt datert 17. september 2010 med TIllegg datert 6. oktober 2010 og Endelige Vilkår som beskriver produktet. Erklæring - Underskrift Sted og dato Forpliktende underskrift Tegningsblanketten må være DnB NOR i hende innen kl den 4. november 2010 for å komme i betraktning. Tegneren må være myndig. Når det tegnes ifølge fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Kun for rådgivere Salgssted/ Reg. nr.: Navn: Tlf: Fax: AB/AD/TD:

14 Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår: 1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank. 2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader. 3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank. 4. Ved en eventuell tilbakekalling av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker. 5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart. 6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/ innleveringsdag. 7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven. 14

15 15

16 DnB NOR Markets Investeringsprodukter Tlf:

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011

DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011 Markedswarrants Frist for tegning: 22. oktober 2010 DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011 ISIN NO 001 0589443 Tegningsperiode: 4. - 22. oktober 2010 Løpetid: 29. oktober 2010-28. oktober 2011 Tilrettelagt

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service

DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service Investering i oljeservicesektoren med høyt avkastningspotensial og høy risiko Tegningsdato: 21. oktober 2010 Innbetalingsdato: 25. oktober 2010 Løpetid:

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant OBX

DnB NOR Markedswarrant OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til Oslo Børs OBX Indeks ISIN: NO 001 0591928 Tegningsperiode: 15. - 26. november 2010 Innbetalingsdato:

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Olje 2010/2013. Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets

DnB NOR Markedswarrant Olje 2010/2013. Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets DnB NOR Markedswarrant Olje 2010/2013 ISIN: NO 001 0564248 Tegningsperiode: 1. - 15. februar 2010 Løpetid: 17. februar 2010-23. august 2013 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets Markedswarrant Oppsummering

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Passer for Postbanken

Detaljer

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO 001 0538846 Tegningsperiode: 5. oktober 30. oktober 2009 Løpetid: 6. november 2009-6. november 2012 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets. Markedssertifikat

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Schibsted ASA A-aksje,

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Lev av sparingen i ODINs aksjefond

Lev av sparingen i ODINs aksjefond Lev av sparingen i s aksjefond En gang skal du bruke pengene du har spart i s aksjefond og den avkastningen vi har skapt på dine vegne. Med en uttaksavtale kan du leve av sparingen samtidig som du sparer

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Tegning og spareavtale for barn/umyndige

Tegning og spareavtale for barn/umyndige Fondsandelene tegnes på: VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Fødselsnr.: Adresse: Postnummer og sted: E-postadresse: Telefon: Mobil: VPS-kontonummer: Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15. 7699 04/1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp ASA, Seadrill Ltd, Statoil

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 00038790.5 Verdipapirdokument for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på StatoilHydro ASA (STL) STLW08F70DNM Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for

Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt for ("Exchange Traded Notes") med Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Subsea 7 SA, Yara International ASA og Statoil ASA som underliggende utgjør sammen med Grunnprospekt

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer