Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15."

Transkript

1 /1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

2 Kapitalbeskyttede produkter Tid for trygg sparing Slik virker Markedsutvikling Renteinntekt (samlet) Avkastningstak Start År 1 År År 3 Et gir deg en fast rente som utbetales årlig Ved bindingstidens utløp vil du i tillegg kunne få ekstra avkastning dersom aksjemarkedet har steget tilstrekkelig Hvilken avkastning får jeg i tillegg til den faste renten? 1) Markedet slutter over renteinntekten og over avkastningstaket Du får en avkastning tilsvarende avkastningstaket fratrukket renteinn tekten Dersom avkastningstaket feks er 11 % og renteinntekten er 6 % ( % årlig i 3 år), vil ekstraavkastningen bli 5 % ) Markedet slutter over renteinn tekten, men under avkastningstaket Du får en avkastning tilsvarende markedsoppgangen fratrukket rente inntekten Dersom markedet f eks har steget 9 % og renteinntekten er 6 % ( % årlig i 3 år), vil ekstraavkastningen bli 3 % 3) Markedet har steget, men slutter under renteinntekten Du får en avkastning tilsvarende renteinntekten 4) Markedet har falt Du får en avkastning tilsvarende renteinntekten Kapitalbeskyttede produkter er banksparing for deg som ønsker mulighet for høyere avkastning enn det tradisjonelle innskudds produkter gir, samtidig som du er beskyttet mot tap på investeringen Kapitalbeskyttede produkter er satt sammen av en avkastningsdel som er knyttet opp mot utviklingen i ulike markeder og en sikringsdel som skal sørge for at du ved forfall minimum får tilbake det opprinnelige innskuddsbeløpet I produktet inngår også et honorar til til rettelegger Historisk har kapitalbeskyttede produkter gitt god avkastning sammenlignet med andre typer investeringer Siden 1997 har DNBs kapitalbeskyttede produkter gitt meravkastning i forhold til globale aksjer og tilnærmet identisk avkastning som bankinnskudd I perioder med stigende aksjemarkeder har kapitalbeskyttede produkter gitt noe lavere avkastning enn globale aksjer, men har gitt en høy meravkastning i forhold til bank innskudd I fallende aksjemarkeder har kapitalbeskyttede produkter gitt mer avkastning i forhold til globale aksjer, men noe lavere avkastning enn bank innskudd Et kapitalbeskyttet produkt er bundet frem til forfallsdato, og tilbakebetaling av hele innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp Dersom innskuddet tas ut før, vil beløpet som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelige innskuddet Innskuddet omfattes av de ordinære reglene for innskuddsgaranti Innskudd er således garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil NOK millioner for den enkelte kundes totale innskudd i DNB Bank ASA Hva er et? er en av flere typer kapitalbeskyttede produkter kan passe for deg som har middels til lang spare horisont og ønsker en fast årlig rente og svært lav risiko, men som også vil ha muligheten for noe høyere avkastning enn et vanlig fastrenteinnskudd Mot å binde innskuddet frem til forfallsdato får du tilbakebetalt hele innskuddsbeløpet ved forfall Du får en fast rente utbetalt årlig, i tillegg til muligheten for ytterligere avkastning ved forfall, avhengig av utviklingen i et eller flere nærmere definerte underliggende markeder Se figur til venstre Kostnader Tilretteleggerhonorar/totalkostnad i prosent av innskuddsbeløp juni 015 juni 017 Totalt 1,50 %,50 % Per år 0,50 % 0,50 % Forventet fordeling av innbetalt beløp/ pris på utsteders sikring av produktet Sikringsdel 96,00 % 94,00 % Avkastningsdel,50 % 3,50 % Totale kostnader 1,50 %,50 % Gjeldskrisen i EU, sammen med fallende aktivitet, har ført til at den europeiske sentralbanken har senket signalrentene tilbake til tidligere bunnivåer I tillegg stimulerer sentralbanken økonomiene gjennom ukonvensjonelle tiltak Våre makroøkonomiske anslag tilsier at signalrentene blir holdt lave i lang tid fremover, noe som bidrar til lave lange renter For land som nyter høy tillit i markedene, blant annet Norge, Tyskland, USA og Sverige, har lange statsrenter falt til svært lave nivå Nedgangen kan skyldes uro i markedene, svekkede vekstutsikter og mye ledig produksjonskapasitet Kombinert med nedgang i inflasjonen gir dette grunnlag for lavere inflasjonspremier Dagens rentenivåer er allerede svært lave, og vi forventer at dette kan vedvare i noe tid En samlet vurdering av sentrale underliggende forhold i flere av de største økonomiene i verden gir imidlertid forhåpninger om forsiktig økonomisk vekst de nærmeste årene I USA viser arbeidsmarkedet tegn til bedring, og boligmarkedet kan være i ferd med å nå bunnen Videre vil forbruket kunne ta seg opp som følge av redusert gjeld, lave lånerenter og gradvis bedring i finansmarkedene Med en gradvis bedring i økonomiene og dempet uro i finansmarkedene er det grunn til å vente at lange renter vil trekke noe opp Høyere lange renter sammen med høye oljepriser og tilstramming i finanspolitikken i mange land kan imidlertid føre til nye tilbakeslag i vekstbildet Det demper sjansen for en større oppgang i de lange rentene Gjeldskrisen vil trolig gi nye perioder med mye uro i finansmarkedene For Norges del førte lavere inflasjonsforventninger og en sterk norsk krone til at Norges Banks styringsrente ble satt ned i mars På den annen side har tilbakeslaget ute gitt moderate effekter for norsk økonomi, samtidig som aktiviteten i petroleumsrelaterte næringer øker markant Med høy kredittvekst og boligprisvekst er det lite i den innenlandske delen av økonomien som har behov for lavere rente Også for Norge er det grunn til å vente lave styringsrenter det neste året, selv om Norges Bank skulle heve renten noe I tillegg til styringsrenten påvirkes norske bankers innskudds- og utlånsrenter i stor grad av utenlandske markedsrenter, blant annet som følge av betydelig grad av låneopptak i utlandet Uroen i finansmarkedene, samt nye regler for innskuddsdekning, innebærer at bankene nå gir gode betingelser på langsiktige fastrenteinnskudd Det svært komplekse bildet som tegnes av verdensøkonomien i dag og for de nærmeste årene innebærer betydelig grad av uforutsigbarhet om fremtidig utvikling i verdens finansmarkeder Trygghet for oppspart kapital og avkastning er derfor mer aktuelt enn på lenge Vårt samlede syn på utviklingen i norske renter og internasjonale aksjemarkeder for de neste årene tilsier at en fast rente kombinert med en viss eksponering mot en bredt sammensatt kurv av amerikanske og europeiske aksjer vil kunne gi en god samlet avkastning Om du velger en slik struktur basert på et innskuddsprodukt i DNB kan du i tillegg være trygg på at kapitalen er sikret i tråd med reglene for Bankenes sikringsfond Totale kostnader dekker transaksjonskostnader, distribusjon, løpende driftsutgifter og fortjeneste til DNB Markets ved tilrettelegging av produktene Det er ingen etableringssomkostninger i produktene 3

3 Juni 015 og MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Historisk utvikling UTBETALING BMA MARKEDSINNSKUDD BMA juni 015 gir deg fast rente med årlig utbetaling og mulighet for tilleggsrente ved bindingstidens utløp Tilleggsrenten er knyttet til utviklingen i de amerikanske og europeiske aksjemarkedene For å kunne gi deg attraktive betingelser på den faste renten er det fastsatt begrensninger på hvor stor tilleggsrenten kan bli Indeks S&P 500 INDEX Euro Stoxx 50 Pr Tidspunkt Utbetaling i prosent av innskuddsbeløpet juni 013,00 % Hvis du har tro på betydelig høyere avkastning fra de underliggende indeksene enn det du vil få fra, bør du også vurdere spareprodukter med høyere risiko og avkastningsmuligheter juni 014,00 % Den faste renten godskrives din bankkonto en gang i året gjennom bindings tiden 60 juni 015,00 % + evt tilleggsrente BMA juni 017 Eksponeringen mot aksjemarkedene skjer gjennom utviklingen i aksjeindeksene S&P 500 og Euro STOXX 50 Begge indeksene er såkalte prisindekser Det vil si at eventuelt utbytte fra selskapene i indeksen ikke er med i beregningen av indeksverdiene 40 0 januar 000 januar 00 januar 004 januar 006 januar 008 januar 010 januar 01 Grafen viser den historiske utviklingen for de underliggende aksjeindeksene Tidspunkt Utbetaling i prosent av innskuddsbeløpet S&P 500 følger utviklingen i 500 store amerikanske selskaper fordelt på et stort antall bransjer S&P 500 beregnes og publiseres av Standard & Poors juni 013 3,00 % juni 014 3,00 % juni 015 3,00 % juni 016 3,00 % juni 017 3,00 % + evt tilleggsrente Euro STOXX 50 følger utviklingen i 50 store og bransjeledende selskaper fra 1 land i Eurosonen Euro STOXX 50 beregnes og publiseres av Stoxx Ltd Avhengig av din sparehorisont og hvilken fastrente du ønsker kan du velge mellom følgende alternativer av : juni 015 juni 017 juni 015 DNB Juni 015 Global aksjeindekskurv Høyrentekonto 5,00 % 0,00 % I grafene sammenlignes den årlige avkastningen et ville gitt, i rullerende 3- og 5-års perioder for henholdsvis juni 015 og juni 017, med et innskudd på høyrentekonto (3 måneder pengemarkeds- Hvor stor tilleggsrente som utbetales vil være avhengig av utviklingen i de underliggende aksjeindeksene Se tabellen til høyre for betingelser Bindingstid 3 år 5 år Fast rente Årlig fast rente % 3 % Samlet fast rente 6 % 15 % Tilleggsrente 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % renter fra trukket 0,5 %-poeng) og utviklingen for den underliggende kurven av aksjeindekser Grafen viser at en høyrentekonto har hatt en relativt stabil avkastning, mens Indikativ maksimal tilleggsrente 5,50 % 1,00 % -10,00 % et i perioder ville gitt Minimum maksimal tilleggsrente 3,50 % 7,50 % -15,00 % høyere avkastning og i andre perioder kun Total renteutbetaling Indikativt totale renteutbetalinger 6-11,50 % 15-7 % Årlig fast rente vil utbetales til din bankkonto den juni hvert år gjennom bindingstiden Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 1 måneder a 30 dager Tilleggsrente utbetales ved bindingstidens utløp hvis samlet verdiutvikling i S&P 500 og Euro STOXX 50 i samme periode har vært høyere enn samlet årlig fast rente Tilleggsrenten utgjør forskjellen mellom aksjeindeksenes utvikling og samlet årlig fast rente, begrenset til maksimal tilleggsrente -0,00 % -5,00 % Avkastning pa juni 017 DNB Juni 017 Global aksjeindekskurv Høyrentekonto 18,00 % ville gitt fastrente og tilbakebetaling av innskuddsbeløpet Dette illustrerer den ulike risikoen i disse investerings alternativene og det er derfor viktig at du vurderer muligheten for avkastning før du investerer Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning Rådende markedsforhold per 1 april 01 tilsa at innskuddene ville gi den indikative maksimale tilleggsrenten som angitt over 16,00 % 14,00 % 1,00 % Den maksimale tilleggsrenten du kan få vil imidlertid bli endelig satt den juni 01 Den er avhengig av markedsforholdene denne dagen og vil ikke bli lavere enn minimum maksimal tilleggsrente 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % Indikativt totale renteutbetalinger er summen av samlet årlig fast rente og indikativ maksimal tilleggsrente Indikativt totale renteutbetalinger viser spennet mellom hva du totalt sett mottar med sikkerhet og det maksimale du kan motta basert på markeds forhold per 1 april 01 Det er viktig å merke seg at indikativt totale renteut betalinger er høyere enn samlet årlig fast rente kun hvis de to aksjeindeksene har hatt en samlet verdiutvikling som er høyere enn samlet årlig fast rente,00 % 0,00 % -,00 % -4,00 % -6,00 % -8,00 % Avkastning pa Eventuelt utbytte fra aksjene som inngår i aksjeindeksene vil ikke ha betydning for forventet avkastning utover utslagene dette gir i den enkelte aksjes børskurs 4 5

4 Slik beregnes tilleggsrenten Forventet avkastning Tilleggsrenten du eventuelt vil motta ved bindingstidens utløp er knyttet til verdi utviklingen i de underliggende aksjeindeksene fra fastsettelse av startverdi til fastsettelse av sluttverdi Startverdi fastsettes den juni 01 Sluttverdi fastsettes som gjennom snitt av verdier for den enkelte aksjeindeks den femtende kalenderdag i perioden fra og med mars 015 til og med juni 015 for juni 015 og den femtende kalenderdagen i perioden fra og med mars 017 til og med juni 017 for juni 017 Dersom aksjeindeksene samlet har steget mer enn samlet årlig fast rente ved fastsettelse av sluttverdi, vil du motta en tilleggsrente som tilsvarer differansen mellom aksjeindeks enes samlede utvikling og samlet årlig fast rente, begrenset oppad til indikativt 5,5 % / 1 % tilleggsrente for henholdsvis juni 017 Dersom aksje indeksenes samlede utvikling er lavere enn samlet årlig fast rente, vil du uansett få tilbakebetalt innskuddsbeløpet i tillegg til de årlige renteutbetalingene Tabellen under viser hvilken avkastning du ville oppnådd før skatt ved et innskudd på NOK ved ulike nivåer for utviklingen i underliggende aksjeindekser Tabellen forutsetter en indikativ maksimal tilleggsrente på 5,5 % / 1 % for henholdsvis juni 017 juni 015 Samlet utvikling aksjeindekser Tilleggsrente Fast rente Avkastning Avkastning per år Totalt utbetalt (innskudd og avkastning) NOK 5,00 % 0,00 % 6,00 % 6,00 %,00 % ,00 % 0,00 % 6,00 % 6,00 %,00 % ,00 % 0,00 % 6,00 % 6,00 %,00 % ,00 % 1,00 % 6,00 % 7,00 %,33 % ,00 %,00 % 6,00 % 8,00 %,65 % ,00 % 3,00 % 6,00 % 9,00 %,97 % ,50 % 3,50 % 6,00 % 9,50 % 3,13 % ,50 % 5,50 % 6,00 % 11,50 % 3,77 % ,00 % 5,50 % 6,00 % 11,50 % 3,77 % ,00 % 5,50 % 6,00 % 11,50 % 3,77 % ,00 % 5,50 % 6,00 % 11,50 % 3,77 % juni 017 Forventet avkastning er et finansteoretisk begrep, som beskriver et teoretisk beregnet vektet gjennomsnitt av de mulige resultatene i en sannsynlighetsfordeling Ved en estimering av teoretisk forventet avkastning benytter vi en såkalt Monte Carlo-simulering og simulerer utfall for avkastningen Simuleringen er basert på de seneste tilgjengelige markedsdata og -priser og det er lagt til grunn en maksimal tilleggsrente på 5,5 % / 1 % for henholdsvis juni 017 Dersom faktorene endres vil tallene nedenfor påvirkes Videre er det forutsatt at innskuddet beholdes til bindingstidens utløp Resultatet av simuleringene finner du under: Avkastningsintervall med 70 %* sannsynlighet, per år juni 015 juni 017,00 % til 3,77 % 3,00 % til 5,16 % Lavest mulig avkastning 6,00 % 15,00 % Sannsynlighet for dette 49,49 % 50,80 % Høyeste mulig avkastning 11,50 % 7,00 % Sannsynlighet for dette 45,63 % 39,57 % Forventet avkastning 8,80 % (,85 % per år) 1,61 % (3,99 % per år) Vi understreker at beregningene er gjort på et rent teoretisk grunnlag, og at det ofte viser seg at bevegelser i markedene ikke følger teorien DNB Markets har tro på en positiv utvikling i den underliggende kurven av aksjeindekser, og dermed god avkastning for dette produktet Kostnader Det påløper et tilretteleggingshonorar (margin) til utsteder som utgjør 0,50 % per år, totalt 1,50 % for juni 015 og,50 % for juni 017 Pr 1 april 01 var nåverdien av innskuddene 4,00 % og 6,00 % for henholdsvis juni 015 og juni 017 Tilsvarende var kalkulert markedspris for derivatdelen henholdsvis,50 % og 3,50 % Tilretteleggingshonoraret vil belastes kunden indirekte ved at det belastes produktet direkte Honoraret dekker blant annet risiko elementer og transaksjonskostnader Risikoelementene består i hovedsak av risiko for endringer i prisen på derivatdelen frem til innbetaling Marginen vil også dekke kostnader til distribusjon og løpende driftsutgifter Hvordan investere i? Innskudd i kan gjøres i perioden fra 1 mai til 15 juni 01 ved å fylle ut og sende inn den relevante kontoavtalen bak i denne brosjyren Ta kontakt med DNB for ytterligere informasjon og rådgivning Verdiutvikling i løpetiden Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd på dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter Samlet utvikling aksjeindekser Tilleggsrente Fast rente Avkastning Avkastning per år Totalt utbetalt (innskudd og avkastning) NOK Eksempelvis vil et innskudd på NOK innebære totalt NOK 375 i tilretteleggings - honorar for juni 015 og NOK 65 for juni 017 5,00 % 0,00 % 15,00 % 15,00 % 3,00 % ,00 % 0,00 % 15,00 % 15,00 % 3,00 % ,00 % 0,00 % 15,00 % 15,00 % 3,00 % Det er ingen etableringsomkostninger i juni 015 og juni ,00 % 1,00 % 15,00 % 16,00 % 3,19 % 9 000,50 % 7,50 % 15,00 %,50 % 4,37 % ,00 % 10,00 % 15,00 % 5,00 % 4,81 % ,00 % 11,00 % 15,00 % 6,00 % 4,99 % ,00 % 1,00 % 15,00 % 7,00 % 5,16 % ,00 % 1,00 % 15,00 % 7,00 % 5,16 % ,00 % 1,00 % 15,00 % 7,00 % 5,16 % ,00 % 1,00 % 15,00 % 7,00 % 5,16 % * Avkastningsintervallet vil med 100 % sannsynlighet ligge mellom verdiene i tabellen Imidlertid er det et krav i Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter 6 at intervallet skal angis med 70 % sannsynlighet 6 7

5 Etablering av kontoavtale og bindingstid Skatt Etablering av kontoavtale for kan gjøres i kontoåpningsperioden Kontoavtalen inngås ved utfylling av blanketten som er en del av denne brosjyren eller direkte hos din investeringsrådgiver i DNB Minste innskuddsbeløp er NOK passer deg som kan binde innskuddet fra startdato frem til bindings tidens utløp Dersom du velger å ta ut innskuddet før bindingstidens utløp, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet Totalbeløpet du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet den underliggende indekskurvens utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid Før avtalen inngås er det viktig at du har gjennomgått hele denne brosjyren med de vilkår som gjelder for Når banken har mottatt kontoavtalen, har du inngått en bindende avtale Avtalen kan etter dette ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg avkastning Lov om angrerett gjelder ikke for, fordi verdien avhenger av svingninger i finansmarkedene som banken ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden Likevel er det viktig at du kontakter banken snarest dersom du skulle angre på at du inngikk avtalen Du kan kontakte DNB Markets Investeringsprodukter på telefon Mer informasjon finner du på dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter Risikoforhold Før du bestemmer deg for å investere i oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren som gir deg informasjon om vilkårene for produktet Din risiko ved en investering i er primært knyttet til hvilken avkastning du vil kunne oppnå ved alternative investeringer Tradisjonelt er det en direkte sammenheng mellom risiko og avkastning Med høyere risiko får du mulighet for høyere avkastning, men også høyere risiko for tap I den ene enden av risikoskalaen ligger gjerne en direkte investering i enkeltaksjer, mens i den andre enden ligger et bankinnskudd I perioder der markedet stiger i verdi vil et kapitalbeskyttet produkt normalt gi lavere avkastning enn en direkte investering i markedet På den annen side vil en investering i et kapitalbeskyttet produkt gi deg sikkerhet mot å tape innskuddsbeløpet Sammenlignet med et ordinært bankinnskudd vil et kapitalbeskyttet produkt gi deg mulighet for høyere avkastning Vær imidlertid oppmerksom på betingelser som påvirker avkastningen, eksempelvis krav til minste utvikling i underliggende markeder eller begrensing i maksimal avkastning Du må selv vurdere alternativene og treffe ditt valg ut fra egne forutsetninger Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd og rentebeløpet som er opptjent det siste året Opptjent og utbetalt rente for det enkelte år vil bli skattlagt som renteinntekt Eventuell tilleggsrente blir først utbetalt ved bindingstidens utløp og utgjør, i henhold til gjeldende skatteregler, derfor ingen løpende skattepliktig avkastning Tilleggsrenten vil være skattepliktig ved bindingstidens utløp som renteinntekt Innskuddet vil inngå i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte Dersom du ved uttak før bindingstidens utløp får tilbakebetalt mindre enn innskuddsbeløpet, vil ikke denne differansen være fradragsberettiget som tap Dersom du ved slikt førtidig uttak får utbetalt mer enn innskuddsbeløpet, vil likevel denne avkastningen anses som skattepliktig renteinntekt Dette er kun generell informasjon Skattereglene kan bli endret, også med tilbakevirkende kraft I tillegg vil også likningspraksis kunne variere i innskuddets løpetid Den enkelte kunde er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt lignings - myndighetene for det enkelte år innskuddet løper Rådgivning Vi anbefaler generelt den enkelte kunde å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser Gjennom vår rådgivning har vi et klart mål om å sikre at ditt investeringsvalg er tilpasset dine egne investeringsmål, samt vilje og evne til å ta risiko BMA gir deg mulighet for noe høyere avkastning enn et ordinært innskudd til fastrente gjennom muligheten for tilleggsrente fra aksje markedet Samtidig innebærer denne muligheten for tilleggsrente en lavere rente enn et ordinært fastrenteinnskudd Husk også at det beløp som du plasserer som fastrente innskudd må være et beløp som du kan holde på konto ut bindings tiden for innskuddet For kunder som har god tro på aksjemarkedet vil det trolig kunne være hensiktsmessig å bruke større deler av porteføljen på investeringer som er mer direkte knyttet til aksjemarkedet Et slikt valg vil samtidig innebære betydelig større risiko Ta gjerne kontakt med din investeringsrådgiver i banken som kan gi deg utfyllende råd og veiledning Uansett er det viktig at du nøye gjennomgå vilkårene for BMA før du bestemmer deg Andre forhold Denne brosjyren er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DNB Markets (kan fås ved henvendelse til DNB Markets) Opplysningene i denne brosjyren reflekterer DNB Markets oppfatning på det tidspunkt denne ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel DNB Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne brosjyren DNB Bank ASA («DNB») og/eller andre selskaper i DNB-konsernet eller ansatte og/ eller tillitsvalgte i konsernet kan være market maker, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DNB Ansatte i DNB Markets som har utarbeidet denne brosjyren vil derfor kunne være forhindret fra å bruke og å kunne gjøre seg kjent med informasjon i DNB og andre selskaper i DNB-konsernet som kan være relevant for denne brosjyren Den enkelte kunde oppfordres til selv å søke råd og utfyllende opplysninger Informasjonen kan ikke gjengis uten samtykke fra DNB Markets DNB Markets er en enhet i DNB Bank ASA med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO DNB Markets omfattes av de ordinære reglene for innskudds garanti, og er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil NOK millioner for den enkelte kundes totale innskudd i DNB Bank ASA er bundet i løpetiden, og tilbakebetaling av hele innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp Dersom innskuddet tas ut før, vil tilbake betalt beløp kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet Se avsnitt om «Etablering av kontoavtale og bindingstid» Du bør derfor ikke investere i dersom du ikke ønsker å binde sparepengene 8 9

6 Særvilkår for Juni 015 og Juni 017 Kontoavtale Del C 1 juni 015 og juni 017 Kort beskrivelse ene løper med en årlig Fastrente på,00 % for juni 015 og 3,00 % for juni 017 som utbetales hvert år den juni frem til Bindingstidens utløp Konto i juni 017 kan kun åpnes i Kontoåpningsperioden fra og med 1 mai til og med 15 juni 01 Minsteinnskudd er NOK ene innbetales den 15 juni 01 og er bundet frem til 15 juni 015 for juni 015 og frem til 15 juni 017 for juni 017 Ved Bindingstidens utløp utbetales, i tillegg til Innskuddsbeløpet og Fastrenten for det siste året, en eventuell Tilleggsrente, avhengig av utviklingen i og uansett begrenset til Maksimum Tilleggsrente som beskrevet i Kontoavtalen punkt 3 Tilleggsrenten tilsvarer differansen mellom den vektede summen av relative endringer i den enkelte og samlet årlig Fastrente, begrenset oppad til indikativt 5,50 % for juni 015 og 1 % for juni 017 (Maksimum Tilleggsrente blir endelig fastsatt på Betalingsdag) Dersom den vektede summen av de relative endringer i er lavere enn samlet årlig Fastrente, skal Tilleggsrenten settes lik null Uansett utvikling i er kontohaver i sikret å få tilbake Innskuddsbeløpet ved Bindingstidens utløp Ved uttak før Bindingstidens utløp er kontohaver ikke sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet Før du tar beslutning om å etablere oppfordres du til å nøye gjennomgå vilkårene i Kontoavtalen og å foreta din egen vurdering av risikoen ved dette valget opp mot andre alternativer Muligheten for positiv utvikling i som innebærer avkastning som overstiger samlet årlig Fastrente og dermed Tilleggsrente, er forbundet med usikkerhet sammensatte produkter», fastsatt av Kredittilsynet og «Forskrift om endring av forskrift 5 september 006 nr 1317 om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter», fastsatt av Kredittilsynet 8 februar 008 I Kontoavtalen har nedenstående ord og uttrykk følgende betydning: 3 Definisjoner : juni 015 og juni 017 Tilleggsrente: juni 015 løper med årlig Fastrente på,00 % som tilføres konto den juni hvert år frem til Bindingstidens utløp Minimumsavkastningen for perioden blir således 6,00 % juni 017 løper med årlig Fastrente på 3,00 % som tilføres konto den juni hvert år frem til Bindingstidens utløp Minimumsavkastningen for perioden blir således 15,00 % I tillegg til Innskuddsbeløp vil kontohaver ved Bindingstidens utløp motta en eventuell Tilleggsrente som bestemmes av Maksimum Tilleggsrente og utviklingen i For juni 015 fremkommer Tilleggsrenten (T) ved at Innskuddsbeløp (I) multipliseres med det minste av Maksimum Tilleggsrente (MTR) og den vektede summen av de relative endringer i den enkelte utover samlet årlig Fastrente Den relative endringen i er gitt ved differansen mellom og, dividert med Matematisk uttrykt vil Tilleggsrenten utgjøre: For juni 017 fremkommer Tilleggsrenten (T) ved at Innskuddsbeløp (I) multipliseres med det minste av Maksimum Tilleggsrente (MTR) og den vektede summen av de relative endringer i den enkelte utover samlet årlig Fastrente Den relative endring i er gitt ved differansen mellom og, dividert med Matematisk uttrykt vil Tilleggsrenten utgjøre: T Hvor I x min Aktiva Aktiva MTR ; max Aktiva Aktiva 1 1 MTR = Maksimum Tilleggsrente = 1,00 %* (* Indikativ rentesats MTR fastsettes på Betalingsdag ( juni 01) og vil utgjøre minimum 7,50 %) 1 x 1,15; 0 1 x Fastrente: Fast rentesats som utbetales årlig den juni gjennom Bindingstiden Fastrente er,00 % pa for juni 015 og 3,00 % pa for juni 017 Fastrente beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 1 måneder à 30 dager : juni 015 og juni 017 gir eksponering mot en kurv av to utvalgte aksjeindekser med lik vekting De to indeksene representerer ulike regioner og land som i sum dekker noen av de viktigste aksjemarkedene i verden 1 Delaktiva i Vekt Bloomberg S&P 500 Indeks ½ SPX index 3 Euro STOXX 50 ½ SX5E index : fastsettes som gjennomsnittet av verdi for på Evalueringstidspunktet den 15 kalenderdag hver måned i perioden fra og med mars 015 til og med juni 015 for juni 015 og den 15 kalenderdag hver måned i perioden fra og med mars 017 til og med juni 017 for juni 017, forutsatt at denne dagen er Beregningsdag Ved fastsettelse av vil Kalkulasjonsagenten legge til grunn relevant ISDA-regelverk med tilhørende tilpasninger valgt av Bankens motpart i den forretning Banken har inngått for å oppnå avkastning fra Maksimum Tilleggsrente (MTR): Maksimum Tilleggsrente indikeres til 5,50 % og 1,00 % for henholdsvis juni 015 og juni 017 Indikativ Maksimum Tilleggsrente er basert på indikative vilkår for å sikre rett til avkasting fra Start til MTR med sin begrensning av avkastning reduserer pris på kjøp av avkastningselementet i markedet Bankens forespørsel om vilkår for kjøp av avkastningselementet i markedet er basert på den andel av Innbetalt Beløp som Banken kan benytte til dette etter at det er avsatt andel av Innbetalt beløp til å sikre tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved utløp av Bindingstid, til samlet Fastrente og til dekning av kostnader og fortjeneste for Banken Indikativ fordeling av Innbetalt beløp er gitt i Kontoavtalens punkt 0 nedenfor Endelig Maksimum Tilleggsrente avhenger av priser i markedet når kontrakter handles i markedet Maksimum Tilleggsrente vil derfor endelig fastsettes på Betalingsdag per juni 01 Forutsatt at andel av innskuddet avsatt til tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved forfall og til samlet Fastrente ikke øker, vil Maksimal Tilleggsrente bli høyere enn 5,50 % / 1,00 % dersom pris på avkastningselementet kan handles lavere i markedet enn indikert pris Under samme forutsetninger vil Maksimal Tilleggsrente bli lavere enn 5,50 % / 1,00 % dersom prisen for avkastningselementet i markedet har steget når handel gjennomføres Dersom Maksimum Tilleggsrente blir mindre enn 3,50 % / 7,50 %, har DNB Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av juni 015 og/eller DNB BMA juni 017 Før etablering av Kontoavtalen forutsettes at opplysninger som er angitt i brosjyren for juni 015 og juni 017 er særskilt gjennomgått Kontoavtalen Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Kontoavtalens Del A («Hoveddokument») og Del B («Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag») I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i del A, B og/eller C, skal Del C («Særvilkår for juni 015 og juni 017») ha forrang Særvilkårene inkluderer Opplysninger i samsvar med «Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av Aktiva 1 x 1 Aktiva 1 T = I x min MTR ; max + Aktiva x 1 1, 06; 0 Aktiva Hvor MTR = Maksimum Tilleggsrente = 5,50 %* (* Indikativ MTR fastsettes på Betalingsdag ( juni 01) og vil utgjøre minimum MTR 3,50 %) Standard and Poor s 500 Aksjeindeksen S&P 500 slik den beregnes og publiseres av Standard and Poor s, New York Euro STOXX 50 Den europeiske aksjeindeksen Euro STOXX 50, som beregnes og publiseres av Stoxx Limited : fastsettes som verdi for på Evalueringspunktet den juni 01, forutsatt at denne dagen er Beregningsdag Ved fastsettelse av vil Kalkulasjonsagenten legge til grunn relevant ISDA-regelverk med tilhørende tilpasninger valgt av Bankens motpart i den forretning som inngås for å oppnå avkastning fra Kort tid etter at endelig Maksimum Tilleggsrente er fastsatt vil du få tilsendt et brev med opplysninger om denne renten samt verdi for Innbetalt beløp: Kontohavers totale innbetaling ved etablering av innskuddet, Innbetalt beløp, fordeles på sikringsdel, avkastningsdel og totale kostnader som angitt i punkt 0 nedenfor Innbetalt beløp utgjør 100 % av Innskuddsbeløpet ettersom produktene ikke har Etableringsomkostninger Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd i juni 015 og juni 017 tilsvarer Innbetalt beløp

7 Valuta: Innskuddet gir deg avkastning i norske kroner, selv om underliggende indekser måles i andre valutaer Valutasikringens effekt på forventet avkastning avhenger av rentenivået for utenlandske valutaer, sammenlignet med Norge Under liggende rente i utenlandsk valuta er lavere enn i Norge, og forventet avkastning uten valutasikring ville derfor vært høyere Derivater uten valutasikring vil derfor være tilsvarende høyere priset Evalueringstidspunkt: Det tidspunkt på Beregningsdag da handel på den aktuelle Børs opphører Beregningsdag: Dag for fastsettelse av verdi for Er Beregningsdag en dag som ikke er Børsdag for, flyttes Beregningsdag i henhold til relevant ISDA-regelverk med tilhørende tilpasninger valgt av Bankens motpart i forretningen knyttet til avkastning fra Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser, skal Beregningsdag flyttes i henhold til relevant ISDA-regelverk med tilhørende tilpasninger valgt av Bankens motpart i forretningen Børs: Børser hvor aksjer som inngår i handles, eller etter følger til slik børs Markedsforstyrrelse: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag, med påfølgende virkning for handel (eksempelvis suspensjon eller begrensning) på relevant Børs, som angitt i relevant ISDA-regelverk med tilhørende tilpasninger valgt av Bankens motpart knyttet til avkastning fra Dersom blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes i henhold til relevant ISDA-regelverk med tilhørende tilpasninger valgt av Bankens motpart i forretningen som inngås for å kunne gi avkastning fra Børsdag: Dag hvor Relevant Børs er åpen for handel ISDA-regelverk: 1996 ISDA Equity Derivatives Definitions eller 00 ISDA Equity Derivatives Definitions, begge med tilhørende relevante rammeavtaler med eventuelle tillegg, slik dette utformes av International Swaps and Derivatives Association, Inc ISDA-regelverket er tilgjengelig på isdaorg Minsteinnskudd: NOK Banken/ Kalkulasjonsagent: DNB Bank ASA v/dnb Markets Bankdag: Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag Bindingstid: Fra og med juni 01 til og med juni 015 for juni 015 og juni 017 for juni 017 Kontoåpningsperiode: 1 mai - 15 juni 01 Betalingsdag: juni 01 Bindingstidens utløp: juni 015 for juni 015 og juni 017 for juni 017 Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i juni 017 som angitt i punkt 4 Kontoåpningsperiode Kontoavtale for juni 015 og juni 017 kan kun inngås i tidsrommet mellom 1 mai og 15 juni 01 Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt i Kontoavtalens Del C, gir ikke kontohaver rett til Fastrente eller Tilleggsrente slik dette er angitt i Kontoavtalen 5 Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for juni 015 og juni 017 forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden Kunden har ansvar for at Kontoavtalens Del C sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden Kontoavtalens Del C er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken Etter at Banken har mottatt Kontoavtalen, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader Kostnadene skyldes at Banken i tillit til den mottatte Kontoavtalen inngår forretninger i markedet for å kunne gi kontohaver avkastning fra i juni 015 og juni 017 Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Kontoavtaler Dersom kunden ønsker å trekke sitt innskudd etter at Kontoavtalen er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken 6 Innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp Innskudd av avtalt beløp (minimum NOK 5 000) skal foretas innen utløpet av Betalingsdag den juni 01, ved at Banken i henhold til fullmakt fra kontohaver belaster konto som er oppgitt i Kontoavtalens Del C Kontohaver forplikter seg til å holde et beløp disponibelt på denne kontoen på Betalingsdag som utgjør det avtalte Innskuddsbeløp (Innbetalt beløp) Ved manglende dekning på konto i forhold til Innbetalt beløp, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen Ved eventuell heving vil kontohaver bli varslet direkte Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler Dersom konto ikke åpnes som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr punkt 5 Kunden aksepterer ved inngåelse av Kontoavtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp 7 Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på juni 015 og juni 017 dersom det i perioden fra og med 1 mai 01 til og med 13 juli 01, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som innebærer at på Evalueringstidspunktet ikke kan settes den juni 01 b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, valutakursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av aktuelle forretninger for å gi avkastning fra c) aktuelle kontoåpninger innebærer et totalt beløp som er for lavt til at Banken kan inngå forretninger til en forsvarlig pris d) endelig Maksimum Tilleggsrente fastsettes til lavere enn 3,50 % og 7,50 % for henholdsvis Markeds innskudd juni 015 og juni 017 Ved kansellering av juni 015 og juni 017, skal Banken varsle kundene direkte dersom Kontoavtale på dette tidspunkt er inngått, konto er åpnet og/eller Innskuddsbeløp er innbetalt Dersom innbetaling av avtalt Innbetalt beløp er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innbetalt beløp tilbakeført kunden ved utbetalingsanvisning, eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innbetalt beløp Innbetalt beløp vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valuta banker for perioden fra og med juni 01 frem til betaling skjer 8 Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på juni 017 er at kunden er villig og har anledning til å binde innskuddet i en periode på henholdsvis tre og fem år Bindingstiden for innskuddene løper fra og med juni 01 til og med juni 015 for juni 015 og til og med 15 juni 017 for juni 017 Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige Innskuddsbeløpet (Innbetalt beløp) 9 Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Maksimum Tilleggsrente, verdiutviklingen for og aktuelle markedsforhold/priser I tillegg kommer gjenværende Bindingstid og eventuell utbetalt Fastrente Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn Innbetalt beløp, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor Dette inne bærer at juni 015 og juni 017 er klart best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før inngåelsen av Kontoavtalen Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet Det beløp som blir beregnet i henhold til ovennevnte vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp 10 Avkastning Renter Nominell og effektiv Fastrente pa fra innskuddene etableres fram til Bindingstidens utløp er,00 % og 3,00 % for henholdsvis juni 015 og juni 017 Fastrente vil bli tilført konto i Kontoavtalens Del A hver juni Ved utløpet av Bindingstid vil kontohaver få utbetalt en eventuell Tilleggsrente beregnet med utgangspunkt i utviklingen i, som angitt under punkt 3 ovenfor 11 Historisk avkastning: På side 5 i brosjyren finner du en graf som viser historisk utvikling for På side 5 i brosjyren finner du en graf som viser effektiv rente pa for produktet, hensyntatt historikk og beregning av Tilleggsrente ihht vilkårene, se «Historisk avkastning» Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig utvikling Grafen på side 5 gir en sammenligning med den faktiske verdiendring i de underliggende indekser i tilsvarende periode Grafen er også sammenlignet med avkastningen fra innskudd på høyrentekonto 1 Forventet avkastning: Forventet avkastning er et finansteoretisk begrep, som beskriver et teoretisk beregnet vektet gjennomsnitt av de mulige resultatene i en sannsynlighetsfordeling Ved en estimering av teoretisk forventet avkastning har Banken benyttet en såkalt Monte Carlo-simulering og simulert utfall for avkastningen Simuleringen er basert på de seneste tilgjengelige markedsdata og -priser og forutsetter en indikativ Maksimal Tilleggsrente på 5,50 % / 1 % for henholdsvis juni 015 og juni 017 Dersom faktorene endres vil tallene nedenfor påvirkes Videre er det forutsatt at Innskuddsbeløpet beholdes ut Bindingstiden

8 Resultatet av simuleringene utgjør: Avkastningsintervall med 70 % sannsynlighet, per år Lavest mulig avkastning sannsynlighet for dette Høyeste mulig avkastning sannsynlighet for dette forventet avkastning Juni 015,00 % til 3,77 % Juni 017 3,00 % til 5,16 % 6,00 % 15,00 % 49,49 % 50,80 % 11,50 % 7,00 % 45,63 % 39,57 % 8,80 % (,85 % per år) 1,61 % (3,99 % per år) Det er viktig å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til en del av tallene i en slik beregning, og at tallstørrelsene kan være vanskelige å estimere Det vil derfor alltid være ulike oppfatninger om hvilke tall som skal legges til grunn for beregningen og hvordan disse skal estimeres Forskjellige valg av inputparametere kan gi veldig forskjellige tall for forventet avkastning Beregningen av forventet avkastning er basert på følgende parametre: Juni 015 Inputparametre SPX INDEX SX5E Index Risikofri Risikofri Risikofri rente/drift rente i USD rente i EUR Vekt 50,00 % 50,00 % Dividende,40 % 5,80 % Risikopremie 5,60 % 6,88 % Volatilitet 106 % *,00 % 4,5 % Volatilitet 111,5 % ** 0,50 %,75 % Juni 017 Inputparametre SPX INDEX SX5E Index Risikofri Risikofri Risikofri rente/drift rente i USD rente i EUR Vekt 50,00 % 50,00 % Dividende,40 % 5,60 % Risikopremie 5,60 % 6,88 % Volatilitet 115 % *,50 % 3,75 % Volatilitet 17 % ** 0,50 %,5 % * på kjøpt kjøpsopsjon ** på solgt kjøpsopsjon 13 Tidspunkt for kreditering av Tilleggsrente Bindingstid for juni 015 og juni 017 utløper henholdsvis juni 015 og juni 017 Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med en Tilleggsrente dersom den vektede summen av de relative endringer i er høyere enn samlet utbetalt Fastrente som angitt ovenfor i punkt 3 Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag (enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag), skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag Etter dette tidspunkt vil kontoen bli avviklet Innskuddsbeløpet og Fastrente for siste periode tillagt eventuell Tilleggsrente, vil bli tilbakeført kontohaver ved kreditering av oppgitt konto eller av den konto som ble belastet ved avtaleinngåelse, eller gjort disponibelt på kontoen som da vil gjelde som en ordinær innskuddskonto Kunden vil motta eget brev om dette 14 Informasjon om verdiutvikling for juni 015 og juni 017 Informasjon om verdiutviklingen for juni 017 vil være tilgjengelig via DNBs nettside på internett: dnbno ut Bindingstiden for innskuddene Kontohaver vil motta årsoppgave for juni Totale kostnader: Etableringsomkostninger: Det er ingen etableringsomkostninger i produktene Tilretteleggingshonorar (innskuddsmargin): DNB Markets er tilrettelegger for produktene og en andel av Innbetalt Beløp dekker Bankens tilrettelegging av produktet (innskuddsmargin) Tilretteleggerhonoraret belastes kunden indirekte gjennom innskuddet i juni 015 og juni 017 ved at det belastes henholdsvis juni 015 og juni 017 direkte Marginen utgjør anslagsvis 1,50 % for juni 015 og,50 % for juni 017 tilsvarende 0,50 % pa for begge produkter Eksempelvis vil et innskuddsbeløp på NOK innebære totalt NOK 375 / NOK 65 i honorarer for henholdsvis juni 015 og DNB BMA juni 017 Nærmere opplysninger om fordeling av Innbetalt beløp på sikringsdel, avkastningsdel og margin (totale kostnader) er gitt nedenfor i punkt 0 Tilretteleggerhonoraret (Totale kostnader) tilfaller DNB Markets med 55 % og distributør av produktet med 45 % (distributør ivaretar oppfølging av den enkelte kunde, herunder eventuell rådgivning) 16 Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter juni 015 og juni 017 kan ikke benyttes til betalings oppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter 17 Innskuddsgaranti Etter lov av 6 desember 1996 nr 75 om sikrings ordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Bankenes Sikringsfond Konto som opprettes i juni 015 og juni 017 omfattes av disse bestemmelser Etter loven er innskudd garantert av ovennevnte sikringsfond med inntil millioner kroner i sum for den enkelte innskyter Maksimumsbeløpet på millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til motregning eller alminnelige rettsregler Garantien gjelder dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser Se for øvrig også punkt 30 i Kontoavtalens Del B For ordens skyld presiseres at garantien for innskuddet er knyttet til tilbakebetaling av innskuddsbeløpet ved utløpet av Bindingstid Ved eventuelt uttak før utløpet av Bindingstid gjelder vilkårene i punkt 9 ovenfor 18 Hvor stor andel av Innbetalt beløp er garantert tilbakebetalt? Det er ingen etableringsomkostninger i produktene Andelen av Innbetalt beløp som er garantert tilbakebetalt ved Bindings tidens utløp er derfor 100 % for både juni Risikoforhold Den enkelte investor bør nøye gjennomgå brosjyren som er utarbeidet for juni 015 og juni 017 Før kontoavtalen inngås, anbefales at alternative investeringer vurderes for å sikre at beslutningen om å inngå kontoavtalen er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå Sikkerhet for å få tilbake hele Innskuddsbeløpet er avhengig av at Innskuddsbeløpet opprettholdes på konto fram til Bindingstidens utløp Dersom innskuddet avsluttes før utløpet av Bindingstiden vil Innskuddsbeløpet kunne bli vesentlig redusert slik dette er angitt under punkt 8 og 9 om Bindingstid ovenfor I tillegg kommer også at at eventuelt tap ved slikt førtidig uttak normalt ikke vil være fradragsberettiget, med mindre innskuddet er i næring, jf punkt 1 nedenfor bør derfor kun velges av kunder som har anledning til å binde innskuddet i hele løpetiden Før kontoavtale inngås oppfordres derfor den enkelte kunde til å foreta en nøye gjennomgang av sin egen økonomi og framtidig investeringsbehov slik at kunden har sikkerhet for at Innskuddsbeløpet kan opprettholdes ut Bindingstiden, henholdsvis 3 og 5 år for juni 017 Risikoen ved er høyere enn ordinære innskudd på fast rente som følge av at produktene inneholder mulighet for avkastning fra aksjemarkedene gjennom to aksjeindekser og dermed en lavere ordinær fastrente Muligheten for renteinntekter utover Fastrente på Innskuddsbeløpet (Tilleggsrente) vil være avhengig av at samlet verdiutviklingen for begge fram til utløpet av Bindingstid er høyere enn samlet utbetalt Fastrente Muligheten for å oppnå slik Tilleggsrente være forbundet med betydelig usikkerhet I tillegg kommer også begrensningen av mulighet for å oppnå høy avkastning fra som følge av at Maksimum Tilleggsrente (MTR) Mulighet for avkastning er søkt tydeliggjort gjennom opplysninger som er angitt ovenfor i punkt 1 om Forventet avkastning Som angitt her er slike beregninger av forventet avkastning forbundet med stor usikkerhet Generelt vil være egnet for kunder som ønsker en løpende avkastning/rente og samtidig har tro på at de aktuelle aksjemarkedene representert ved de to indeksene kan gi større avkastning enn rente fra «ordinære» bankinnskudd En slik sammenligning kan være noe vanskelig som følge av tilbudet for fastrente for lengre løpetider kan variere Det vil også være usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå for ordinære bankinnskudd Spesielt for større innskudd utover NOK mill, jf punkt 17 ovenfor, vil også kredittrisiko på bank som innskuddet plasseres være relevant Kunder som har sterk tro på oppgang i de aktuelle markeder og er villig til å ta større risiko, vil trolig velge investeringsalternativer som gir avkastning direkte mot aksjemarkedet og da ikke med en mulig reduksjon/ tak på avkastningen som gir gjennom Maksimum Tilleggsrente Tilsvarende vil en løsning med bundet innskudd til fastrente som være ufordelaktig dersom renten stiger En oppgang i de aktuelle aksjemarkeder kan imidlertid bidra til at avkastningen totalt sett ved vil være mer fordelaktig enn fastrenteinnskudd Som angitt ovenfor er det betydelig usikkerhet knyttet til aksjemarked enes utvikling Den enkelte kunde må uansett ta sin beslutning ut fra egen vurdering av risiko 0 Pris og forventet fordeling av Innbetalt beløp i sikringsdel, derivatdel og totale kostnader: juni 015 juni 017 Forventet fordeling av Innbetalt beløp/ pris på utsteders sikring av produktet sikringsdel 96,00 % 94,00 % avkastningsdel,50 % 3,50 % totale kostnader 1,50 %,50 % Totale kostnader dekker transaksjonskostnader, betaling for distribusjon, løpende driftsutgifter og fortjeneste i

9 DNB Markets ved tilrettelegging av produktene Det er ingen etableringsomkostninger i produktene Faktisk rente pa på sikringsdelen vil være Bankens innlånsrente for en tilsvarende periode, som pr 1 april 01 var 3,57 % pa og 4,43 % pa for henholdsvis juni 017 Lånefinansiering: Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i 3 Insentivordninger: Selger har ingen særskilte insentivordninger for å selge dette produktet foran andre spareprodukter med lang horisont Kontoavtale Del C juni 015 juni 017 Viktige datoer Returneres til: DNB Markets KSC/Verdipapirer Postboks 7100 N-500 Bergen Telefax: Forskriften (som omtalt i punkt over) definerer «Pris» som hva det vil koste banken å sikre produktet, gjennom henholdsvis en sikringsdel og en avkastningsdel Pris skal oppgis i prosent av Innbetalt beløp Ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet (avkastningsdel) avhengig av hvilken strategisk posisjon de har Endelig pris vil kunne avvike fra ovennevnte estimater, på grunn av endringer i de aktuelle markedsforhold Det er ingen absolutt øvre og nedre grense for slike avvik Totale kostnader vil blant annet dekke risikoelementer, transaksjonskostnader, og kostnader til distribusjon og løpende driftsutgifter Beregnet ut fra nominelt beløp var pr 1 april 01 nåverdien av Sikringsdelen 4,00 % og 6,00 % for henholdsvis juni 017 % Kalkulert markedspris for derivatdelen var henholds vis,50 % og 3,50 % Totale kostnader utgjør dermed anslagsvis 1,50 % for juni 015 og,50 % for juni 017 tilsvarende 0,50 % pa for begge produkter Kort tid etter Betalingsdato vil du få tilsendt et brev med opplysninger om endelig fordeling av Innbetalt beløp sammen Maksimum Tilleggsrente for Innskuddet og verdi for (Andel til dekning av totale kostnader vil ikke øke) 1 Andre forhold utfyllende opplysninger Kontoavtalens Del B inneholder alminnelige opplysninger for innskudd For ordens skyld tillegges at juni 017 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd Dette innebærer at Banken ved hvert årsskifte innrapporterer Innskuddsbeløpet og Fastrentebeløpet som er opptjent siste året Opptjent rente for det enkelte år vil bli skattlagt som renteinntekt mens innskuddet vil inngå i formuesgrunnlaget ved hvert årsskifte Eventuell Tilleggsrente blir først utbetalt ved Bindingstidens utløp, og utgjør i henhold til gjeldende skatteregler derfor ingen løpende skattepliktig avkastning i innskuddsperioden Finansdepartementet har uttalt at eventuelt tap ved førtidig uttak normalt ikke er fradragsberettiget, med mindre innskuddet er i næring Dette betyr at dersom du investerer utenfor næringsvirksomhet og ved uttak før bindingstidens utløp får tilbakebetalt mindre enn innskuddsbeløpet vil ikke denne differansen være fradragsberettiget Dersom du ved slikt førtidig uttak får utbetalt mer enn innskuddsbeløpet, vil denne avkast ningen anses som skattepliktig renteinntekt 4 Angrerett for forbruker Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester ved fjernkommunikasjon har forbrukere som utgangspunkt angrerett slik at avtalen kan sies opp innenfor en frist på normalt 14 dager Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden Dette innebærer at det ikke angrerett for et innskudd i juni 015 og juni 017 Se også ovenfor i punkt 5 om Inngåelse av kontoavtale og åpning av konto, hvor kunden oppfordres til umiddelbart å ta kontakt med Banken dersom kunden ønsker å annullere avtalen etter at denne er innlevert Banken 5 Disclaimers Euro STOXX 50 : Euro STOXX 50 er et åndsverk (inkludert registrerte varemerker) som tilhører STOXX Limited, Zürich, Sveits og/eller dets lisensgivere ( Lisensgiverne ) som brukes under denne lisensen Verdipapirene basert på Indeksen er ikke på noen måte støttet økonomisk, godkjent, solgt eller fremmet av Lisensgiverne, og ingen av Lisensgiverne har noen form ansvar når det gjelder slike forhold Kontoåpningsperiode 1 mai - 15 juni 01 Innbetalingsdato juni 01 Bindingstid Personopplysninger Fornavn Etternavn/ firmanavn Gateadresse Postnummer Belastning Fødsels-/ foretaksnr (11 siffer) Telefon (dagtid) Mobiltelefon Poststed Innskuddsbeløp Juni 015 Juni 017 Innskuddsbeløp (minimum NOK 5 000) Samlet beløp til belastning Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank å belaste nedenfor nevnte bankkonto med inntil angitt totalt innbetalt beløp for overføring til betalingsmottakers konto Fullmakten gjelder kun for en enkelstående belastning NB! Innskuddet vil ikke kunne etableres dersom kontonummer for belastning ikke er utfylt Dato for belastning juni 01 NOK NOK Belastes kontonummer: Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten Se vilkår for Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel på neste side Denne kontoavtalen er bindende Undertegnede er kjent med samtlige vilkår for juni 015/ juni 017 Vilkårene fremgår av brosjyren med Kontoavtale rapport verdiutvikling Ønsker du en månedlig rapport på verdiutviklingen i juni 015/ juni 017 tilsendt på e-post, vennligst registrer e-postadressen din E-post Erklæring Underskrift Undertegnede bekrefter å ha gjennomgått hele kontoavtalen, spesielt vilkårene i Del C om bla bindingstid for innskuddet og om avkastning samt alle opplysningene i brosjyren, før kontoavtalen ble inngått Beslutningen om å inngå avtalen, slik dette er angitt ovenfor, er basert på egen vurdering Sted og dato Forpliktende underskrift juni 01 juni 015 for juni 015 juni 01 juni 017 for juni 017 Kontoavtalen må være DNB i hende innen kl 1600 den 15 juni 01 for å komme i betraktning Tegneren må være myndig Når det tegnes ifølge fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges NOK Opplysninger som er gitt i denne avtale om skatteregler er kun til generell informasjon For ordens skyld presiseres også at skattereglene kan endres under Bindingstiden for innskuddet, også med tilbakevirkende kraft, og at ligningspraksis kan variere Den enkelte kunde må derfor selv vurdere sin situasjon og er også selv ansvarlig for å sikre at lignings myndighetene får nødvendige opplysninger Kun for rådgivere Salgssted/ Reg nr: Navn: AB/AD/TD: Tlf: Fax:

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai - 08. juli 2005 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011

DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011 Markedswarrants Frist for tegning: 22. oktober 2010 DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011 ISIN NO 001 0589443 Tegningsperiode: 4. - 22. oktober 2010 Løpetid: 29. oktober 2010-28. oktober 2011 Tilrettelagt

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 Kontoåpningsperiode: 2. oktober - 10. november 2006 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning (BMP) DnB NOR Private

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service

DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service Investering i oljeservicesektoren med høyt avkastningspotensial og høy risiko Tegningsdato: 21. oktober 2010 Innbetalingsdato: 25. oktober 2010 Løpetid:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant OBX

DnB NOR Markedswarrant OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til Oslo Børs OBX Indeks ISIN: NO 001 0591928 Tegningsperiode: 15. - 26. november 2010 Innbetalingsdato:

Detaljer

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Kontoåpningsperiode: 19. november 28. desember 2007 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Med

Detaljer

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO 001 0538846 Tegningsperiode: 5. oktober 30. oktober 2009 Løpetid: 6. november 2009-6. november 2012 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets. Markedssertifikat

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole MultiStrategy Akselererende Vekst 2 gjennomføres er

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 2 gjennomføres er det viktig

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 gjennomføres

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer