DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK"

Transkript

1 ISIN: NO Tegningsperiode: mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved en styrkelse av US dollar mot norske kroner Tilrettelagt av:

2 DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Om produktet Type produkt Utsteder Tilrettelegger Markedswarrant DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Minsteinvestering NOK Pålydende per warrant NOK 100 Avkastningsfaktor Kapitalbeskyttelse Break even Underliggende eksponering % indikativt. Endelig avkastningsfaktor fastsettes 17. mars Ingen 4,70 %, forutsatt indikativ avkastningsfaktor Kjøpsopsjon på valutakrysset USDNOK Viktige datoer Tegningsperiode mars 2011 Innbetalingsdato 18. mars 2011 Løpetid 18. mars til 16. september 2011 Startverdi 17. mars 2011 Sluttverdi 9. september 2011 Kostnader Tilretteleggerhonorar (Honoraret dekker transaksjonskostnader, distribusjon og løpende driftsutgifter for produktet) 10,00 % av investert beløp, tilsvarende 0,47 % av eksponert beløp (investert beløp hensyntatt indikativ avkastningsfaktor). Tegningsomkostninger Ingen Totalkostnad i % av investert beløp 10,00 % Forventet fordeling av investert beløp Opsjon: 90,00 % Margin: 10,00 % Risiko Høy. Innbetalt beløp vil i sin helhet være tapt dersom USD mot NOK er uendret eller har svekket seg ved fastsettelse av sluttverdi. USD må styrke seg minst 4,70 % for at investeringen skal gi positiv avkastning. Prospekt Det er utarbeidet Prospekt i henhold til Verdipapirhandellovens 7 i forbindelse med tilbud om tegning i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK. Prospektet, bestående av Grunnprospektet datert 17. september 2010 med tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10. februar 2011 samt Endelige Vilkår forutsettes nøye gjennomgått av investor før tegning. 2

3 Øk avkastningsmulighetene med markedswarrants En markedswarrant er et opsjonsbasert investeringsprodukt som gir deg en høy eksponering i markedet med en relativt liten kapitalinnsats. Dette gir deg mulighet for høy avkastning, men innebærer også høy risiko for tap. Sammenheng mellom underliggende marked og avkastningen til en markedswarrant Den høye eksponeringen innebærer at du vil kunne motta en høyere avkastning enn oppgangen i det underliggende markedet. Dersom underliggende marked er uendret eller har falt, vil investeringen din vært tapt. Se graf til høyre for sammenheng mellom underliggende marked og avkastningen til en markedswarrant. Gevinst Avkastning Markedswarrants gir deg mulighet for eksponering mot blant annet aksjer, indekser, råvarer og valuta. En markedswarrant omsettes ikke over børs. DnB NOR Markets vil søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel. Nedgang Oppgang Utvikling marked Les mer om markedswarrants på dnbnor.no/warrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Svekkelsen av US dollar den siste tiden skyldes trolig oppgangen vi har sett i oljeprisen. DnB NOR Markets forventer at oljeprisøkningen er midlertidig, og at US dollar bør styrke seg fremover. DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK gir deg høy eksponering mot valutakrysset USDNOK de nærmeste seks måneder. Dersom USD styrker seg mot NOK, vil du motta en indikativ avkastning tilsvarende % av styrkelsen. Endelig prosentsats (avkastningsfaktor) blir fastsatt basert på pris i markedet ved oppstart og kan derfor bli lavere eller høyere avhengig av denne prisen. Dersom USD er uendret eller har falt mot NOK vil investeringen din være tapt i sin helhet. For at investeringen din skal gi positiv avkastning må USD styrke seg minst 4,70 % mot NOK, beregnet ut fra indikativ avkastningsfaktor. Tap Helningen på kurven er ikke nødvendigvis representativ for mulig avkastning fra DnB NOR Markedswarrant Valuta USD- NOK på grunn av den indikative avkastningsfaktoren. En investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK passer for deg som tror på en styrkelse av USD mot NOK, og er positiv til DnB NOR Markets vurdering av fremtidig utvikling i underliggende valutakryss. Du må også være villig til å ta høy risiko for å oppnå muligheten til høy avkastning.

4 Investering i valutamarkedet med mulighet for høy avkastning Svekkelsen av US dollar den siste tiden skyldes trolig primært oppgangen vi har sett i oljeprisen. DnB NOR Markets forventer at oljeprisøkningen er midlertidig, og at dollaren derfor bør styrke seg fremover. DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK er en investering som gir deg mulighet for høy avkastning ved en styrkelse av US dollar mot norske kroner de nærmeste 6 månedene. Urolighetene i Nord-Afrika og Midt-Østen har ført til at risikoappetitten har falt og typiske trygghavn-valutaer, som for eksempel japanske yen og sveitsiske franc, har styrket seg. Dette har imidlertid ikke skjedd med amerikanske dollar hvor vi har sett en svekkelse. I motsetning til i 2008 hvor det trolig var dollaren som bidro til rekordhøy oljepris, finnes det argumenter for at det i dag er oljeprisen som driver dollaren nedover. USA er en energiintensiv økonomi og husholdningene blir relativt mer skadelidende når oljeprisen stiger. I tillegg fokuserer den amerikanske sentralbanken mer på kjerneinflasjonen enn enkelte andre sentralbanker. I en tid hvor høye energipriser driver total inflasjon opp, vil de amerikanske rentene ikke stige like mye. Dette bidrar til å gjøre dollaren mindre attraktiv som plasseringsvaluta og kan dermed forklare svekkelsen av dollar. Selv om uroen i Nord-Afrika og Midt-Østen representerer en risiko for høyere oljepris- spesielt i det korte bildet - tror vi på litt lengre sikt at oljeprisen kan falle tilbake. Dette vil i tilfelle tale for en styrkelse av dollaren. En eventuell reversering av oljeprisoppgangen vil tynge den norske kronen og vi venter derfor at dollaren vil gradvis styrke seg fra dagens nivå rundt 5,58 kroner til rundt 6,16 kroner om seks måneder. Utvikling og DnB NOR Markets` prognose for USDNOK DnB NOR Markets Norges ledende verdipapirforetak med rundt 700 ansatte Norges største miljø for handel i valuta og renter 100 meglere som dekker kunders behov når det gjelder valuta- og renteprodukter Eget analysemiljø innenfor konjunkturovervåking og prognosearbeid DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK gir deg eksponering mot valutakrysset USDNOK i perioden fra 17. mars til 9. september Den høye deltagelsen i en eventuell styrkelse av USD mot NOK gir deg mulighet for en høy avkastning. Samtidig er risikoen for tap av investeringen stor. For at DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK skal gi positiv avkastning må USD styrke seg minst 4,70 % mot NOK, forutsatt indikativ avkastningsfaktor. 4

5 Markedswarrants er ikke børsnotert. Et eventuelt salg av markedswarrants før forfall må foretas til markedspris på salgstidspunktet. DnB NOR Markets vil søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel. DnB NOR Markets har ingen forpliktelse til å stille kurser og generelt kan det være begrenset likviditet i markedswarrants. Underliggende eksponering DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK gir eksponering mot den offisielle daglige referansekursen for valutakrysset USDNOK fra den Europeiske Sentralbanken. Historisk utvikling USDNOK (rebasert til 100 den ) Historisk utvikling Grafen under viser den årlige avkastningen en investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ville gitt sammenlignet med et innskudd på høyrentekonto (3 måneder pengemarkedsrenter fratrukket 0,5 %-poeng). Historisk rullerende avkastning 1 Hvordan investere Tegning i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK kan gjøres i perioden 15. til 16. mars 2011 ved å fylle ut og sende inn tegningsblanketten bak i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med DnB NOR Markets Investeringsprodukter på telefon dersom du har spørsmål. Mer informasjon om produktet finner du på: dnbnor.no/warrants Grafen illustrerer at en slik investering i enkelte perioder ville ha gitt svært høy avkastning mens den i mange perioder hadde medført tap av hele det investerte beløpet. Dette illustrerer de store verdisvingningene i markedswarrants og en investor bør derfor ikke investere et høyere beløp i en markedswarrant enn vedkommende har råd til å tape. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Generelt er det svært stor usikkerhet knyttet til kursutviklingen i valutamarkedet. 5

6 Avkastning Avkastningen på investeringen er avhengig av at USD styrker seg mot NOK fra fastsettelse av startverdi til fastsettelse av sluttverdi. Dersom dette er tilfelle vil du motta en avkastning som tilsvarer indikativt % av styrkelsen. Dersom USD er uendret eller har svekket seg mot NOK, vil det investerte beløpet være tapt. For at investeringen skal gi positiv avkastning må USD styrke seg minst 4,70 % mot NOK, forutsatt indikativ avkastningsfaktor. Tabellen under viser hvilken avkastning før skatt DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ville gitt ved en investering på NOK ved ulike nivåer for styrkelse av USD mot NOK, hensyntatt indikativ avkastningsfaktor. Styrkelse USD mot NOK Avkastning Markedswarrant Utbetalt beløp i NOK < 0 % -100,0 % 0 2,50 % -46,8 % ,70 % -0,0 % ,00 % 6,4 % % 59,6 % ,00 % 112,8 % ,50 % 166,0 % ,00 % 219,2 % Utbetalt beløp (U) fremkommer ved at Nominelt beløp (N) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den relative utviklingen i valutakrysset USDNOK. Se Endelig Vilkår punkt 2 for fullstendige opplysninger om avkastning. Startverdi (USDNOK Start ) fastsettes lik Den Europeiske Sentralbankens offisielle referansekurs den 17. mars 2011 for valutakrysset EURNOK (antall NOK per 1 EUR) dividert på valutakrysset EURUSD (antall USD per 1 EUR) klokken 1415 norsk tid. Sluttverdi (USDNOK Slutt ) fastsettes lik Den Europeiske Sentralbankens offisielle referansekurs den 9. september 2011 for valutakrysset EURNOK (antall NOK per 1 EUR) dividert på valutakrysset EURUSD (antall USD per 1 EUR) klokken 1415 norsk tid. Den endelige avkastningsfaktoren som vil bli benyttet avhenger av prisen på sikringsforretningen som DnB NOR Markets oppnår når dette skal handles i markedet. DnB NOR Markets kan velge å handle sikringsforretningen internt forutsatt beste pris. Dersom prisen på sikringsforretningen er lavere enn indikert pris, vil avkastningsfaktoren bli høyere enn %. Dersom prisen på sikringsforretningen er høyere enn indikert pris, vil avkastningsfaktoren bli lavere enn % (begrenset nedad til %). Dersom prisen på sikringsforretningen blir vesentlig høyere enn indikert pris, har DnB NOR Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK. Endelig avkastningsfaktor fastsettes den 17. mars Kort tid etter denne dato vil du få tilsendt et brev med opplysninger om endelig avkastningsfaktor og startverdi. Det vil kunne oppstå markedsforhold der investor vil kunne oppnå høyere avkastning ved førtidig innløsning enn ved forfall. Dette avhenger bl.a. av utviklingen i underliggende, tid til forfall, og likviditeten i markedet. DnB NOR Markets vil kunne 6

7 stille priser for innløsning på forespørsel, men er ikke forpliktet til dette. En eventuell beslutning om fortidig innløsning hviler utelukkende på investor, men DnB NOR Markets vil kunne gi råd på forespørsel. Forventet avkastning Vi har utført beregninger av den teoretisk forventede avkastningen til DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK. Den forventede avkastningen er basert på et rent teoretisk grunnlag og tar ikke hensyn til ovennevnte analyse av valutamarkedet. DnB NOR Markets kan ikke garantere utfallet av investeringen og understreker at det er høy risiko knyttet til produktet. Ved estimeringen har vi benyttet en såkalt Monte Carlo simulering og simulert utfall for avkastningen. Simuleringen er basert på de seneste tilgjengelige markedsdata og priser og forutsetter indikativ avkastningfaktor på %. Dersom faktorene endres vil tallene nedenfor påvirkes. Videre er det forutsatt at innskuddet beholdes til forfall. Intervall årlig avkastning med 70 % sannsynlighet Fra 241,75 % til -100,00 % Lavest mulig avkastning -100,00 % (sannsynlighet: 53,51 %) Forventet avkastning -29,45 % Forventet avkastning (årlig) -50,22 % Mer utfyllende informasjon om beregning av teoretisk forventet avkastning finner du i Endelige Vilkår. Kostnader Ingen tegningsomkostninger Tilretteleggingshonorar Beregningsgrunnlag Banken vil oppnå en margin som er forskjellen mellom investorenes premiebetaling og den premie banken betaler for avkastningselementet i markedet. Honoraret dekker transaksjonskostnader, distribusjon og løpende driftsutgifter. Opsjonen utgjør 90,0 % av investert beløp, og bankens margin utgjør 10,0 %. Beregnet av eksponert beløp hensyntatt avkastningsfaktor på % vil bankens margin utgjøre 0,47 %. Tilretteleggingshonorar forfaller til betaling når de investerte midlene er tilgjengelig for DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK. Tilfaller 40 % til tilrettelegger, 60 % til distributør. Tilrettelegger og distributør kan være samme enhet. Følg verdiutviklingen Du kan daglig følge verdiutviklingen til DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK på våre nettsider dnbnor.no/warrants Du kan også få tilsendt en måndelig rapport med verdiutviklingen ved å registrere din e-postadresse i tegningsblanketten bak i denne brosjyren. Tilretteleggingshonoraret belastes kunden gjennom premiebetalingen. Eksempelvis vil en premiebetaling på NOK innebære NOK i totale kostnader. VPS Din investering i produktet blir registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Dersom du ikke har egen VPS-konto fra før, kan banken bistå deg med å opprette en. For kunder med VPS-konto(er) i DnB NOR Bank ASA er det ingen gebyr for beholdning opp til NOK

8 Skatt DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK behandles skattemessig som en finansiell opsjon. Eventuell gevinst ved forfall eller salg beskattes som alminnelig inntekt (skattesats på 28 %). Eventuelt samlet tap er fradragsberettiget. Premie aktiveres og kommer til fradrag ved gevinstberegningen. Verdien av andelene i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK per 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av innehavers netto skattbare formue. Verdien som skal benyttes er antatt salgsverdi. Ovennevnte beskrivelse gjelder private investorer. For institusjonelle investorer (aksjeselskaper) kan det gjelde andre regler. Inngåelse av avtale og betaling av premie Avtale om tegning av DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK kan gjennomføres i perioden 15. til 16. mars Avtalen inngås ved utfylling av tegningsblanketten som er en del av denne brosjyren. Minste investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK er 500 markedswarrants tilsvarende et investert beløp på NOK Før avtalen inngås er det viktig at du har gjennomgått hele denne brosjyren med de vilkår som gjelder for DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK, og spesielt har vurdert risikoforholdene, jfr Grunnprospektets punkt 2 og Endelige Vilkår punkt 1. Når banken har mottatt tegningsblanketten signert av deg har du inngått en bindende avtale som ikke kan annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg mulighet til avkastning. Innbetalt beløp belastes den konto du angir på tegningsblanketten på innbetalingsdato 18. mars Samme dag vil det antall markedswarrants du har kjøpt bli godskrevet din VPS-konto. Du vil motta en bekreftelse fra VPS på dette samt et eget brev fra DnB NOR Markets med endelig avkastningsfaktor og startverdi for valutakrysset. Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester har forbrukere som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen Innenfor en frist på 14 dager. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter (banken) ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke er angrerett ved inngåelse av avtale om kjøp av DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK. Skulle du likevel ønske å reklamere på inngått avtale er det viktig at du kontakter banken så snart som mulig. Risikoforhold En investering i markedswarrants er forbundet med flere risikofaktorer. Nedenfor er det gjengitt noen av de mest sentrale risikofaktorene. Det vises for øvrig til Grunnprospektets punkt 2 og Endelige Vilkår punkt 1 for en grundigere gjennomgang av risikofaktorer. Risiko for å tape investert beløp Investert beløp tapes i sin helhet dersom USD har svekket seg eller vært uendret mot NOK fra fastsettelse av startverdi til sluttverdi. Inntil hele det investerte beløpet tapes dersom USD har styrket seg mot NOK med mindre enn break even-nivået på 4,70 % (forutsatt en avkastningsfaktor på %). DnB NOR Markets har utarbeidet DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK basert på vår vurdering av mulighetene for en styrkelse av USD mot NOK. Samtidig viser våre modeller for beregning av forventet avkastning at risikoen for å tape hele premiebeløpet er 53,51 %. Dette innebærer at den enkelte investor også må være forberedt på å kunne tape hele det investerte beløpet. 8

9 DnB NOR Markets vil ikke kunne garantere noe bestemt utfall av investeringen. DnB NOR sine analytikeres vurdering av at amerikanske dollar skal styrke seg mot norske kroner reflekterer DnB NOR Markets sin nåværende vurdering. Endringer i valutakurser er vanskelige å forutse. I våre analyser angis derfor at våre analyser ikke må oppfattes som en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Annenhåndsomsetning Det er begrenset likviditet i markedswarrants og investeringen er tiltenkt å beholdes til forfall. DnB NOR Markets vil kunne stille salgskurser på forespørsel, men er ikke forpliktet til dette. I tillegg til utviklingen i valutakrysset USDNOK, vil også endringer i valutakryssets volatilitet, samt rentenivå og andre aktuelle markedsforhold påvirke verdien av investeringen og dermed kursen i annenhåndsmarkedet. Verdien av DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK kan i verste fall falle helt til null. Kredittrisiko mot DnB NOR Risiko for at DnB NOR Bank ASA ikke er i stand til å betale eventuell tilbakebetaling på forfallsdato. Rådgivning Vi anbefaler generelt den enkelte investor om å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser. Gjennom vår rådgivning har vi et klart mål om å sikre at kundens valg av investeringsalternativ er tilpasset kundens egne investeringsmål og vilje og evne til å ta risiko. Tilbudet om investering i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK bør vurderes som et tilskudd til en eksisterende portefølje for en investor som er villig til å ta høy risiko for å oppnå høyere avkastning. Etter at den enkelte investor, gjerne i samråd med sin rådgiver, har fastsatt hvilket beløp som skal benyttes til mer risikofylte investeringer, anbefales det at forskjellige investeringsalternativer vurderes, også markedswarrants fra andre leverandører. Sammenlign gjerne DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK med hva andre leverandører i markedet kan tilby. Det er viktig at den enkelte kunde selv vurderer alternativene og tar sitt valg basert på egne premisser. Før en eventuell investering foretas forutsettes at den enkelte investor selv nøye gjennomgår denne brosjyren, tegningsblankett samt Prospekt for DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK, ikke minst opplysninger om Risikoforhold i Grunnprospektet punkt 2 og i Endelige Vilkår punkt 1. 9

10 Vilkår for gjennomføring DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å kansellere kjøp av DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK dersom de i tiden frem til tre uker etter emisjonsdato inntrer en av følgende omstendigheter: a) en markedsforstyrrelse som etter bankens vurdering gjør det vanskelig å fastsette startverdi b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK c) samlet Nominelt beløp i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK er for lavt til at banken kan inngå sikringsforretninger til en forsvarlig pris d) endelig avkastningsfaktor fastsettes lavere enn % Ved kansellering av DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK, skal banken varsle investor direkte. Dersom innbetaling av premiebeløp er foretatt ved kansellering, vil de aktuelle markedswarrants bli slettet og premiebeløp tilbakeført kjøper med tillegg av en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med innbetalingsdato frem til tilbakebetaling skjer. Generelle forbehold Denne brosjyren er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fås ved henvendelse til DnB NOR Markets). Opplysningene i denne brosjyren reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt denne ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne brosjyren. DnB NOR Bank ASA ( DnB NOR ) og/ eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte og/eller tillitsvalgte i konsernet kan være market maker, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR. Ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet denne brosjyren vil derfor kunne være forhindret fra å bruke og å kunne gjøre seg kjent med informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NORkonsernet som kan være relevant for denne brosjyren. Den enkelte kunde oppfordres til selv å søke råd og utfyllende opplysninger. Informasjonen kan ikke gjengis uten samtykke fra DnB NOR Markets. DnB NOR Markets er en enhet i DnB NOR Bank ASA med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO DnB NOR Markets. 10

11 11

12 12

13 Tegningsblankett DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN NO Returneres til: DnB NOR Markets KSC/ Verdipapirer Postboks 7100 N-5020 Bergen Telefax: Viktige datoer Tegningsperiode mars 2011 Innbetalingsdato 18. mars Premiebeløp for tildelte markedswarrants vil bli belastet den oppgitte bankkonto denne dagen. Forfall 16. september 2011 Personopplysninger Fornavn Fødsels-/ foretaksnr. (11 siffer) Etternavn/ firmanavn Telefon (dagtid) Gateadresse Mobiltelefon Postnr. Tegnerens VPS-kontonummer (12 siffer) 1 Poststed 1 For å tegne må du ha opprettet en verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse av VPS-konto må, iht. forskrift, foretas med personlig fremmøte medbringende legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller et autorisert meglerforetak. Investert beløp Investert beløp (minimum NOK ) NOK Betaling med engangsfullmakt Betalingsmottaker: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, Stranden 21 Aker Brygge, 0021 Oslo, org. nr , kontonr Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank - å belaste nedenfor nevnte bankkonto med inntil angitt investert beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. NB! Tegningen vil ikke kunne registreres dersom kontonummer for belastning ikke er utfylt. Dato for belastning: 18. mars 2011 Belastes kontonummer: Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. Se vilkår for Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel på neste side. Denne tegningsblanketten er bindende. Undertegnede er kjent med samtlige vilkår for DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK. Vilkårene fremgår av brosjyren med tegningsblankett samt Prospekt bestående av Grunnprospekt datert 17. september 2010 med tillegg datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10. februar 2011 samt Endelige Vilkår som beskriver produktet. Rapport verdiutvikling Ønsker du en månedlig rapport på verdiutviklingen i DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK tilsendt på e-post, registrer e-postadressen din her. E-postadresse: Erklæring - Underskrift Sted og dato Forpliktende underskrift Tegningsblanketten må være DnB NOR i hende innen kl den 16. mars 2011 for å komme i betraktning. Tegneren må være myndig. Når det tegnes ifølge fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Kun for rådgivere Salgssted/ Reg. nr.: Navn: Tlf: Fax: AB/AD/TD:

14 Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår: 1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank. 2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader. 3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank. 4. Ved en eventuell tilbakekalling av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker. 5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart. 6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/ innleveringsdag. 7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven. 14

15 15

16 DnB NOR Markets Investeringsprodukter Tlf:

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant OBX

DnB NOR Markedswarrant OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til Oslo Børs OBX Indeks ISIN: NO 001 0591928 Tegningsperiode: 15. - 26. november 2010 Innbetalingsdato:

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service

DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant AHA Oil Service Investering i oljeservicesektoren med høyt avkastningspotensial og høy risiko Tegningsdato: 21. oktober 2010 Innbetalingsdato: 25. oktober 2010 Løpetid:

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011

DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011 Markedswarrants Frist for tegning: 22. oktober 2010 DnB NOR Markedswarrant Oil Service 2010/2011 ISIN NO 001 0589443 Tegningsperiode: 4. - 22. oktober 2010 Løpetid: 29. oktober 2010-28. oktober 2011 Tilrettelagt

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Olje 2010/2013. Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets

DnB NOR Markedswarrant Olje 2010/2013. Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets DnB NOR Markedswarrant Olje 2010/2013 ISIN: NO 001 0564248 Tegningsperiode: 1. - 15. februar 2010 Løpetid: 17. februar 2010-23. august 2013 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets Markedswarrant Oppsummering

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Passer for Postbanken

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Schibsted ASA A-aksje,

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

Tegning og spareavtale for barn/umyndige

Tegning og spareavtale for barn/umyndige Fondsandelene tegnes på: VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Fødselsnr.: Adresse: Postnummer og sted: E-postadresse: Telefon: Mobil: VPS-kontonummer: Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO 001 0538846 Tegningsperiode: 5. oktober 30. oktober 2009 Løpetid: 6. november 2009-6. november 2012 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets. Markedssertifikat

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Lev av sparingen i ODINs aksjefond

Lev av sparingen i ODINs aksjefond Lev av sparingen i s aksjefond En gang skal du bruke pengene du har spart i s aksjefond og den avkastningen vi har skapt på dine vegne. Med en uttaksavtale kan du leve av sparingen samtidig som du sparer

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp ASA, Seadrill Ltd, Statoil

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15. 7699 04/1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer