Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august Rolf Langeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland"

Transkript

1 Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1

2 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale konjunkturer Rolf Langeland 2

3 Rolf Langeland 3

4 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng M-3/2002 pkt 8.3 Ved verdiberegningen (avkastningsverdi) av skog skal det tas utgangspunkt i påregnelig fremtidig årlig salgbart hogstkvantum basert på et «utholdende skogbruk» Det er det langsiktige hogstkvantum bestemt på fornuftig skogfaglig grunnlag redusert for bark, topp, vrak mm som skal legges til grunn For prisen bør en legge dagens prisnivå vurdert i langsiktig sammenheng til grunn Driftspriser det skal tas utgangspunkt i den aktuelle driftsteknikk på stedet Til kostnadene hører også investeringene i skogkultur, veier og administrasjon Rolf Langeland 4

5 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Rundskriv M-7/2002, kapitaliseringsrente for endres fra 5 % til 4% for skog (Norske Skog) Avkastningsverdi Netto pr m 3 * langsiktig hogstkvantum m 3 * 25 (4%) = Skogverdi Rolf Langeland 5

6 Kilder Skogplan/Skogoversikt ressurser Skogbruksleder driftskostnader Skogeierforeninger tømmerpriser Skogbrukssjef aktivtetsoversikt Skog og landskap kart (NB! Arealavvik) Norsk Skoghåndbok Rolf Langeland 6

7 Ressurser Skog Volum/Langsiktig hogstkvantum? Rolf Langeland 7

8 Rolf Langeland 8

9 Rolf Langeland 9

10 Rolf Langeland 10

11 Rolf Langeland 11

12 Rolf Langeland 12

13 Rolf Langeland 13

14 Hogstklasser Hogstklasse I: Snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging Hogstklasse II: Ungskog. Ungskogpleie Hogstklasse III: Yngre produksjonsskog. Skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner. Tilveksten er høy og økende. Tynning Hogstklasse IV: Eldre produksjonsskog. Tilveksten er høy - Tynning. Hogstklasse V: Gammel hogstmoden skog Lav tilvekst Rolf Langeland 14

15 Rolf Langeland 15

16 Rolf Langeland 16

17 Rolf Langeland 17

18 Rolf Langeland 18

19 Aktivtetsoversikt (Skogbrukssjef Landbrukskontor) Rolf Langeland 19

20 Aktivtetsoversikt (Skogbrukssjef Landbrukskontor) Rolf Langeland 20

21 Aktivtetsoversikt (Skogbrukssjef Landbrukskontor) Rolf Langeland 21

22 Eksempel Skog Avvirkning siden 2007 er ifølge skogbrukssjef m 3. Dette er salgsvolum og for og få skogsvolum har takstmann økt dette med 15% som gir m 3. Tilveksten i perioden har vært m 3 slik at det er avvirket m 3 mer enn tilvekst. Volumet i Hkl V var ved planutarbeiding m 3. Det er avvirket ca m 3 slik at volum i Hkl V vil være begrenset og man kan få noen år uten hogstmoden skog inntil Hkl IV har vokst seg over i Hkl V. Rolf Langeland 22

23 Skog - hogstkvantum Det er ikke oppgitt noe årlig anbefalt hogstkvantum, balansekvantum eller kjørt avvirkningsprognoser i Skogplan. Basert på en tilvekst på ca. 900 m 3 og lite volum i Hkl V har takstmann lagt til grunn et hogstvolum på 700 m 3. Tommelfingerregel 3% av stående volum m m m 3 = m 3 * 3 % = 711 m 3. Rolf Langeland 23

24 Vern eller landskapsvernområde? Husk at eier får beholde jakta, men ikke videre skogsdrift Gode erstatninger Husk verneskoggrenser «Markaforskrifter» Oslo og omegn Rolf Langeland 24

25 Balansekvantum Det høyeste hogstkvantum som ved et bestemt kulturprogram kan avvirkes hvert år inntil den en gang i fremtiden kan økes. Balansekvantumet må reduseres for topp og avfall for å komme fram til nyttbart volum. Rolf Langeland 25

26 Kilder Skogplan/Skogoversikt ressurser Skogbruksleder driftskostnader Skogeierforeninger tømmerpriser Skogbrukssjef aktivtetsoversikt Skog og landskap kart (NB! Arealavvik) Norsk Skoghåndbok Rolf Langeland 26

27 27

28 Tømmerpris eks Gran Sagtømmer 60% prima % 169 sekunda % 94 Massevirke 40% % 99 Sum kr/m3 362 Rolf Langeland 28

29 Prisutviklinga på tømmer i kroner Alt virke 1960/ Bartretømmer Lauvtretømmer Alt virke Prima Spesial skurtømm tømmer er Sekunda skutømmer GRAN FURU LAUV Sams skutømmer og Masse Annet Prima Spesial skurtøm Sekunda skutømm Annet Sams skutømmer og Masse Annet Spesial- og massevirke virke rundvirke tømmer mer er skurtømmer massevirk virke rundvirke skurtømmer Annet skurtømmer Masse virke 1970/ / / / / / / / Rolf Langeland 29

30 Rotnettoutvikling Gjennomsnittlig tømmerpris i 1955 i 2012 kroner ca ,- Rotnetto i 1955 i 2012 kroner ca. 770,- Rolf Langeland 30

31 Aktivtetsoversikt (Skogbrukssjef Landbrukskontor) Rolf Langeland 31

32 Kilder Skogplan/Skogoversikt ressurser Skogbruksleder driftskostnader Skogeierforeninger tømmerpriser Skogbrukssjef aktivtetsoversikt Skog og landskap kart (NB! Arealavvik) Norsk Skoghåndbok Rolf Langeland 32

33 Netto kr 0,- i Hkl 3 Tynning Kan gi netto i Hkl 4 Har vært periodevis tynningstilskudd Rolf Langeland 33

34 Avkastningsverdi Skog Produksjonsinntekter (Tømmer) Skogavgift 10% 33 - Produksjonsutgifter (Variable) Produksjonsrelaterte tilskudd 0 = Dekningsbidrag (Rotnetto) 192 kr/m 3 - Faste kostnader 10 Administrasjon Regnskap = Driftsoverskudd 182 kr/m 3 Rolf Langeland 34

35 Avkastningsverdi Eksempel Skog Langsiktig hogstkvantum 700 m3 Salgsvolum 700 m3 * 0,85 = 600 m3. Kapitaliseringsrentefot 4% som gir faktor 25 Skogverdi = 182 kr/m3 * 600* 25 (4%)= ,- Rolf Langeland 35

36 Skog Hva hvis vi ikke har skogplan eller annen konkret info og skogressursene relativt små? Høy bonitet kr pr daa Middels kr pr daa Lav kr 500 pr daa Rolf Langeland 36

37 Boniteter Bonitet H Gran Hogstmodenhetsalder: (120) Overhøyde i meter: Produksjonsevne i m3/daa/år 1,20 0,95 0,75 0,55 0,35 0,20 Furu Hogstmodenhetsalder: Overhøyde i meter: Produksjonsevne i m3/daa/år: 0,90 0,70 0,50 0,35 0,20 Bjørk Hogstmodenhetsalder: Overhøyde i meter: Produksjonsevne i m3/daa/år: 0,85 0,65 0,50 0,35 0,25 0,15 Uproduktiv skog= Skog som produserer mindre enn 0,1 m 3 /daa pr år Rolf Langeland 37

38 Nedlagte bedrifter Tømmerindustri Follum. Peterson, Forestia Kvam, Sødra Folla, Sødra, Hellefos, Vafoss og Tofte 1.9 mill m 3 Tømmerforbruk 3,7 Mill m 3 Rolf Langeland 38

39 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng M-3/2002 pkt 8.3 Tilleggs avvirkning Ved overvekt av gammel skog (HKL 5), er det skogfaglig aktuelt med en kortvarig tilleggs avvirkning utover den langsiktige årlige avvirkningen. Basert på at dette er skogfaglig riktig kan dette verdi beregnes for seg. Eksempel Tilleggs avvirkning 900 m 3 (salgsvolum) over 3 år 300 m 3 (salgsvolum) Årlig netto 150 kr/m 3 = Kr (Kap. Rente 4%, 3 år gir faktor ) * = ,- Rolf Langeland 39

40 Skog M-7/2002 Tilleggsverdi ved kjøp Ved kjøp av tilleggs skog vil det kunne oppstå rasjonaliseringsgevinster Eksempel: En skogeier med mye hogstklasse 5 og lite ungskog hogstklasse (Hkl) 2 og 3 ønsker å kjøpe en ny skog eller teig med mye ungskog Hkl 2 og 3 Samlet utgjør dette at eieren kan øke hogsten slik at samlet verdi av skogen blir større enn summen av verdi av hver skog slik at det kan tillegges en merverdi Merverdien konkretiseres ikke Rolf Langeland 40

41 Skog A.) Skogen er kun bestående av Hkl IV? M-3/2002 pkt 8.3 Tilleggs avvirkning og så et langsiktig kvantum B.) Skogen er kun bestående av Hkl II og III? M-3/2002 pkt 8.3 Skogreisningsareal eller investeringen i skogarealet Rolf Langeland 41

42 Jakt Rundskriv M-3/2002 pkt. 8.4 Storvilt: Fellingstillatelser (elg, rådyr, hjort og rein) som faller på det aktuelle areal, vurdert over noe tid, skal legges til grunn for avkastningsberegningen. Videre må gjennomsnittlig felte dyr av fellingstillatelser også over noe tid legges til grunn når avkastningen fra jakt hviler på pris for fellingstillatelse pluss pris pr kjøtt Pris for hver fellingstillatelse og pr kg kjøtt bestemmes ut fra middels erfaringstall for det område eiendommen ligger Rådyr - ofte kort som selges Småviltjakt ofte kort som selges og erfaringstall Fiske - økonomisk avkastning for eksempel salg av kort Rolf Langeland 42

43 Jakt JAKTAREAL-STØRRELSE-SAMARBEID STOR- /SMÅVILT LAKS UTLEIE/SALG TRADISJON BELIGGENHET JAKTHYTTER ROVDYR NETTO SOM KAPITALISERES 4% Rolf Langeland 43

44 Jakt Eks Skogeiendom med 1 fellingsrett elg arealene varierer mye fra sted til sted fra daa til daa Gjennomsnittsvekt 140 kg Kr 60 pr kg eks mva 140 kg * 60 kr/kg = Verdi * 25 (4%) = Rein ofte kort fra for eksempel kr Samme prinsipp Hjort som elg, men mange ulike modeller for jakta for eksempel 2 prissystem Kap rente 4% Rolf Langeland 44

45 SmåviltJakt Harejakt lav betalingsvilje kr 0,25-1 pr daa Skogsfugl ca. kr 1 pr daa Rådyr varierer mye fra kr 500 til pr kort Rypejakt kr 1-9 pr daa Lite rype p.t Revejakt Erfaringstall ofte kr 5 pr daa pr år for jakt. Spør eierne om hva han/hun får i jaktutbytte? Laks lokal veldig stor inntektskilde må gjøre konkrete vurderinger Rolf Langeland 45

46 Rolf Langeland 46

47 Egen forskrift Skogfond (Skogavgift) Skogeier trekkes automatisk fra 4-25% av brutto tømmeroppgjør Skogeier kan i hovedsak velge % sats Disse midlene tilhører eiendommen og saldo ligger på altinn Rente beregnes ikke renten går til felles tiltak i skogbruket Kan brukes til ulike skogkulturtiltak mm etter søknad til landbrukskontoret Kilde : Rolf Langeland 47

48 Miljøregistreringer (MiS) MiS- Miljøregisteringer i Skog Registeringer utført siden 2001 og legges inn som en del av Skogplan Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer med miljøer som er særlig viktige å ta vare på. Registeringene er knyttet til skogbrukets ansvar for Biologisk mangfold (Rio 1992 og Helsinki 1993) Registrerer alt fra Rikbarkstrør, hengelav, død ved, gamle trær, eldre lauvsuksesjon mm) Les mer på: Tømmeret som selges i Norge må være sertifisert Rolf Langeland 48

49 49

50 Skog M-7/2002 Tilleggsverdi ved kjøp Ved kjøp av tilleggs skog vil det kunne oppstå rasjonaliseringsgevinster Eksempel: En skogeier med mye hogstklasse 5 og lite ungskog hogstklasse (Hkl) 2 og 3 ønsker å kjøpe en ny skog eller teig med mye ungskog Hkl 2 og 3 Samlet utgjør dette at eieren kan øke hogsten slik at samlet verdi av skogen blir større enn summen av verdi av hver skog slik at det kan tillegges en merverdi Merverdien konkretiseres ikke Rolf Langeland 50

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer ØF-notat 09/2010 En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer Av Sjur Baardsen og Merethe Lerfald ØF-notat 09/2010 En beskrivelse av de norske tømmermarkedene

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Rovdyr og Jaktinntekter

Rovdyr og Jaktinntekter Norges Landbrukshøgskole Institutt for økonomi og ressursforvaltning Rapport Nr. 27 ISSN 0802-9210 Rovdyr og Jaktinntekter av Normann Aanesland og Olaf Holm ÅS-NLH 2003 FORORD Rapporten er utarbeidet ved

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Toten Almenning lodd nr. 5 ÅRSMØTE I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 Onsdag 8. april 2014 kl. 18.00 på Hoff Gjestgiveri SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen. Årsmøtet er bekjentgjort

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Betydningen av differensiert skogsveistandard for reduksjon av totale virkesforsyningskostnader. Jørn Lileng og Erlend Ystrøm Haartveit

Betydningen av differensiert skogsveistandard for reduksjon av totale virkesforsyningskostnader. Jørn Lileng og Erlend Ystrøm Haartveit Betydningen av differensiert skogsveistandard for reduksjon av totale virkesforsyningskostnader Jørn Lileng og Erlend Ystrøm Haartveit Skogforsk 2004 2 Forord Dette prosjektet ble finansiert av Utviklingsfondet

Detaljer

virke. en tilstandsrapport fra Statskog

virke. en tilstandsrapport fra Statskog virke. en tilstandsrapport fra Statskog Foto: Bent Svinnung Brevene på de to foregående sidene er fra 1976. Elleve år gamle Mari-Anne Myrberget skrev til Staten fordi hun lurte på om hun kunne få yndlingsstedet

Detaljer

2013-2020. Hovedplan skogsveier

2013-2020. Hovedplan skogsveier 2013-2020 Hovedplan skogsveier Levanger kommune Levanger kommune Innherred samkommune Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...2 2.0 Innledning...3 2.1 Føringer for arbeidet...3 2.2 Definisjoner og bruk av hovedplanen...3

Detaljer

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt 19.06.2012 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt....

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE

PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE Rapport fra Skog og landskap 14/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE Energiforbruk og kostnader

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 6. januar 214 Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 2 HVORDAN AVVIRKE LØNNSOMT? DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Nils Lexerød og Tron Eid Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet. Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015

Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet. Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015 Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015 Arbeidsprosessen Statskog har brukt både interne og eksterne ressurser i arbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer