BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE"

Transkript

1 RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

2

3 INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef i Rælingen kommune; Trygve Westrum Solem i forbindelse med kommunens revideringen av kommunedelplan klima og energi, vedtatt i kommunestyre XX.XX MATERIALE OG METODE Opplysninger om produktivt skogareal, stående kubikkmasse, årlig tilvekst, hogstklassefordeling og treslagsfordeling er hentet fra skogbruksplandataene. Siste taksering for skogbruksplanlegging i kommunen ble foretatt i perioden På grunnlag av hver enkelt skogbruksplan, utførte takstselskapet beregninger som ga en samlet oversikt for alle takserte eiendommer i kommunen. Skogbruksplanen omfatter et produktivt areal på daa. I følge arealstatistikk fra Skog & landskap (AR5) er samlet produktivt skogareal i kommunen på daa. Skogbruksplanen omfatter dermed kun 75% av arealet. Størstedelen av avviket skyldes at skogen i naturreservatene Østmarka og Ramstadslottet, samt omtrent 6000 daa av Losby Gods skog ikke er inkludert i skogbruksplanen. Heller ikke skog i veikanter, hager, industriområder, og mindre skogholt i boligområder er ikke inkludert i skogbruksplanen. Årlig hogstkvantum er beregnet som et gjennomsnitt av de siste ti års avvirkning i kommunen. Avvirkningsstatistikken er basert på skogfondsregnskapet, og er ikke korrigert for selvhogst av ved til eget bruk. Beregningene av CO2 opptak i skogen er gjort med utgangspunkt i trærnes biomasse. Data om volum fra skogbruksplanen er omregnet til biomasse med utgangspunkt i gjennomsnittlig basisdensitet. Gjennomsnittlig basisdensitet er 380kg/fm 3 for gran, 440 kg/fm 3 for furu og 500 kg /fm 3 for bjørk. Biomassen regnes videre om til karbon (biomasse*0,5) og dette igjen beregnes om til CO2 ved omregningsfaktoren CO2 = karbon*(44/12). Følgende gjennomsnittstall er lagt til grunn for beregningene: Gran: 0,7 tonn CO2/m 3 i stammevolum 1,8 tonn CO2/m 3 i total biomasse Furu: 0,8 tonn CO2/m 3 i stammevolum 1,5 tonn CO2/m 3 i total biomasse Bjørk: 0,9 tonn CO2/m 3 i stammevolum 2,2 tonn CO2/m 3 i total biomasse Det er skilt mellom opptak i stammevolum, og totalt opptak. CO2 bundet i stammevolumet utgjør den mengden som utvinnes ved hogst, og som gjøres tilgjengelig for videre foredling og lagring. Det totale opptaket angir den mengden CO2 som inngår ved produksjon av 1 m3 tømmer, og inkluderer greiner, topp, bark og røtter.

4 RESULTATER Tabell 1: Sammenstilte resultater CO2 bundet i skog CO2 bundet i stammevolum Årlig opptak i skog Årlig opptak i stammevolum Potensielt opptak i skog Potensielt opptak i stammevolum Årlig avvirkning Netto tilvekst i skog tonn CO tonn CO tonn CO tonn CO tonn CO tonn CO tonn CO tonn CO2 Beregningene er sammenstilt I tabell 1. Sentrale beskrivelser for skogen i Rælingen er følgende: Stående volum Omtrent tonn CO2 er bundet i trærnes stammevolum. Med tillegg av greiner, røtter og topper, øker mengden bundet CO2 til omtrent tonn CO2. Årlig tilvekst Trærnes årlige tilvekst (økning av stammevolum) binder tonn CO2/år. Med tillegg av greiner, røtter og topper, øker det årlige opptaket til tonn CO2/år. Gjennomsnittlig avvirkning i kommunen er m 3. Dette tilsvarer et klimautslipp på tonn CO2/år. Totalt netto opptak (årlig tilvekst årlig avvirkning) tilsvarer en årlig akkumulasjon av tonn CO2/år. Dersom skogens produksjonsevne ble utnyttet optimalt, ville dette gitt et årlig bruttoopptak på tonn CO2. DISKUSJON Datamateriale I beregningene er det valgt å bruke dataene fra skogbruksplanen, selv om det reelle skogarealet er større enn det arealet som omfattes av skogbruksplanen. Begrunnelsen for dette er at vi ikke kjenner beskaffenheten eller utnyttelsen av de øvrige arealene, verken for treslag, bonitet eller alder på skogen. Selv om det takserte arealet kun utgjør 75 % av kommunens produktive skogareal, er det i hovedsak på disse arealene det drives kommersielt skogbruk. Dette innebærer at det er forvaltningen av disse arealene som i størst grad påvirker kommunens CO2-regnskap. Det store avviket mellom taksert areal og reelt areal fra AR5 er like fullt en betydelig feilkilde ved beregning av binding og opptak av CO2 i kommunen. Konsekvensen av dette er at prognosene vil være å anse som et minimum, og at det reelle opptaket vil ligge betydelig høyere enn hva prognosene tilsier. Binding og opptak av CO 2 i skog Resultatene viser at tilveksten i skogen utgjør omtrent tonn CO2/år. Tilveksten er dynamisk, og vil være påvirket av hogstklassefordeling og skogkultur. Trærnes evne til å binde CO2 er størst i produksjonsfasen (hogstklasse 3-4), og avtar i eldre skog hvor den årlige middeltilveksten har kulminert. Ungskog og hogstflater binder på kort sikt lite CO2. I Rælingen er det i dag ingen overvekt av verken ungskog eller eldre skog, men den årlige avvirkningen utgjør kun 26 % av den årlige tilveksten. Dersom dette nivået opprettholdes vil det på sikt føre til en hogstklassefordeling med overvekt av eldre skog, med tilsvarende lav utnyttelse av produksjonspotensialet.

5 Når skog avvirkes vil trevirket på sikt bli omdannet, og den mengden CO2 som er bundet i treet bli avgitt til omgivelsene. Omdanningshastigheten avhenger av hvordan trevirket utnyttes. Uutnyttet hogstavfall omdannes svært raskt, men trevirke brukt som bygningsmateriale kan ha en varighet på flere hundre år. Frigitt CO2 fra skogprodukter vil ikke være en netto utslippskilde så lenge avvirkingen ikke overstiger skogens tilvekst. Kun skog med god virkeskvalitet kan brukes i bygningsmaterialer. Skogkultur i form av ungskogpleie og tynning er derfor viktige virkemidler for å bidra til at treproduktene får lengst mulig levetid. Tiltak for økt CO 2-opptak Tilveksten er et resultat av utført skogkultur i form av planting med foredlet plantemateriale, ungskogpleie, og tynning. Manglende eller redusert skogkulturinnsats vil på sikt redusere tilveksten. På tilsvarende vis vil tilveksten kunne økes ved å intensivere skogkulturarbeidet. Ved å utnytte skogens produksjonsevne maksimalt vil årlig tilveksten kunne økes til m 3 /år. Dette er en økning på m 3 fra dagens nivå, hvilket tilsvarer omtrent tonn CO2/år. For å oppnå en slik økning forutsettes det at hvert enkelt bestand skjøttes optimalt gjennom hele omløpet. Dette målet vil i praksis være uoppnåelig, men illustrerer effekten av målrettet skogkultur. Målrettede skogkulturtiltak for å øke CO2-opptaket i Akershus fylke er utredet i rapporten «Klimaoptimalt skogbruk» (Søgaard og Granhus 2012). Tiltakene som er vurdert er økt plantetetthet, økt omløpstid, bruk av hogstavfall til bioenergi, tynning og gjødsling av skog. Økt plantetetthet, økt omløpstid og gjødsling av skog er tiltak som vil øke skogens CO2-opptak direkte i form av økt biomasse. Tynning og bruk av bioenergi vil ha mindre effekt på skogens CO2-opptak, men vil ha positiv klimaeffekt forutsatt at skogsvirket som tas ut erstatter fossile energikilder. Med et mulig unntak for gjødsling og tynning, vil ingen av disse tiltakene være økonomisk regningssvarende ved dagens lønnsomhetsnivå i skogbruket. For at tiltakene skal kunne realiseres kreves det derfor at det gis økonomiske og juridiske virkemidler fra det offentlige. Skogbruket er forpliktet til å utvise en rekke miljøhensyn, både med hensyn til friluftsliv og til ivaretakelse av biologisk mangfold. Dette er regulert både gjennom lovverket, og gjennom private sertifiseringsordninger. Svært intensiv skogskjøtsel og utnyttelse av skogarealene vil kunne komme i konflikt med hensynet til miljø og friluftsliv. Dette vil særlig være tilfelle i bynære områder som i Rælingen. Enkelte av de foreslåtte tiltakene vil trolig oppfattes som positive for friluftslivet (økt omløpstid, tynning), mens andre vil kunne oppfattes som negative (tette plantefelt, gjødsling). Samtlige av tiltakene vil trolig kunne utføres innenfor rammene av lovverket, men da med visse begrensinger med hensyn til friluftsliv og biomangfold. Forslag til strategier Unngå nedbygging av produktive skogarealer. Legge til rette for målrettet skogkultur i form av tilskuddsforvaltning og rådgivning. Legge til rette for bærekraftig utnytting av trevirke til energiproduksjon gjennom tilskuddsforvaltningen og kommunens egen energibruk.

Skog som biomasseressurs

Skog som biomasseressurs Skog som biomasseressurs TA 2762 2011 Forord Skogen er en viktig råvare for byggematerialer, papirprodukter og energi. Skogen er også et stort karbonlager. I denne rapporten viser vi hvordan karboninnholdet

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

Tiltaksplan for skogbruket

Tiltaksplan for skogbruket Tiltaksplan for skogbruket Lenvik kommune i Troms 2007 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. SKOGBRUKET I LENVIK 3 2.1. VEKSTFORHOLD 3 2.1.1. JORDSMONN 3 2.1.2. KLIMA 4 2.2. SKOGRESSURSENE 4 2.2.1.

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS Ressursoversikt fra Skog og landskap 02/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER

Detaljer

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog NORSKOG-rapport 2012-2 Økt planting for økt CO 2 -binding i skog Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer Ellen Stenslie, Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tomas Thuresson - NORSKOG- Prosjektpartnere:

Detaljer

Energi og klimaplan for Nes kommune 2011-2015

Energi og klimaplan for Nes kommune 2011-2015 - 1. gangs behandling 24.08.2011 2.gangs behandling i kommuneplanutvalget 17.11.2011 Endelig vedtak i Nes kommunestyre 15.12.2011 sak 123/11 1 1. Sammendrag I tabellen under vises utslipp av CO2 i Nes

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Av Kent Ove Moren Forord Mjøsen Skog SA fikk vinteren 2014 oppdraget fra Stange Utmarkslag med samarbeidsparter å gjennomføre en

Detaljer

Energi og klimaplan. for. Nordre Land Kommune 2009-2012

Energi og klimaplan. for. Nordre Land Kommune 2009-2012 Energi og klimaplan for Nordre Land Kommune 2009-2012 Innledning og bakgrunn Arbeidet med å lage en energi og klimaplan for Nordre Land kommune ble satt i gang med følgende formål : Lage et grunnlag for

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune Løten kommune Energi- og klimaplan Løten kommune Vedtatt januar 2010 Forsidebilder: Fjernvarmeanlegg, Foto: Øystein Pedersen, Løten kommune Traktor, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Miljøbil, Foto:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Landskapsplan. Losby Bruk ANS. for. Opprinnelig utarbeidet 2005. Revidert 2014.

Landskapsplan. Losby Bruk ANS. for. Opprinnelig utarbeidet 2005. Revidert 2014. Landskapsplan for Losby Bruk ANS Opprinnelig utarbeidet 2005. Revidert 2014. Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCVF).

Detaljer

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Revidert i samsvar med vedtak i kommuneplanutvalget 25.9.2014, sak 9/14 9/14 25.9.2014 INNHOLDSLISTE 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.1 HVA HAR SKJEDD PÅ ENERGI-

Detaljer

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T Bioenergi i Norge 41 2014 5 2014 R A P P O R T Rapport nr 41 Bioenergi i Norge Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Karen Nybakke, Olav Karstad Isachsen og Maria Sidelnikova

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Treindustriens. Lille grønne. www.trefokus.no www.treindustrien.no www.treteknisk.no www.skog.no

Treindustriens. Lille grønne. www.trefokus.no www.treindustrien.no www.treteknisk.no www.skog.no Treindustriens Lille grønne Mai 2013 www.trefokus.no www.treindustrien.no www.treteknisk.no www.skog.no Innhold Treindustriens lille grønne 2 Hvorfor bruke tre? 3 Treets miljøegenskaper 5 Skogen og trevirkets

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007

TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 UMB-rapport TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 Hilde Karine Wam Olav Hjeljord Erling J. Solberg Forord Denne rapporten presenterer en registrering av elgbeitene i Gjøvik kommune utført sommeren

Detaljer

Skogbruk og klimapolitikk

Skogbruk og klimapolitikk Skogbruk og klimapolitikk 1 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 9: Landbruksmeldingen fra 2009): legge til rette for økt bruk av tre legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer