TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN"

Transkript

1 Trondheim TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra For å fortsatt være sertifisert for salg av tømmer, må MiS fra 2000/2001 revideres på alle eiendommer. Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne selge tømmer uten MiS gjennom ALLSKOG og andre lignende aktører da en europeisk sertifiseringsordning krever at miljøregistreringer er gjort i skogen vi kjøper tømmer fra. Med bakgrunn i dette har skogeierlaget i Skaun og Skaun kommune fått på plass et tilbud om ny skogbruksplan med MiS til dere. Skogbruksplan med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Om du takker ja til tilbudet om ny skogbruksplan/ressursoversikt med MiS, lages en skogbruksplan eller ressursoversikt med tilhørende kart, som deler inn skogen i behandlingsenheter. Skogbruksplan/ressursoversikt med MiS tar utgangspunkt i en taksering ved hjelp av markbefaring og analyser på nye flybilder av skogen på din eiendom. Det vil bli benyttet laserdata i dette prosjektet for å beregne volum på en svært nøyaktig måte. For hver behandlingsenhet, som også kalles bestand, gir skogbruksplanen/ressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er spesielle miljøverdier som skal ivaretas eller håndteres på en spesiell måte. Skogbruksplanen/ressursoversikten gir deg også informasjon om samlet areal, volum og tilvekst for hele eiendommen. Om du ønsker det, kan skogbruksplanen/ressursoversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover. På denne måten er skogbruksplan/ressursoversikt med MiS et svært viktig verktøy i din utnyttelse av eiendommen. Den gjør også dialogen med skogbrukssjef og skogbruksleder mye enklere. Alle som bestiller skogbruksplan/ressursoversikt får sine MiS-registreringer innarbeidet i den nye skogbruksplanen/ressursoversikten. Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller ikke før de innarbeides i planen.

2 Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vil nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3% av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dette betyr at i gjennomsnitt beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter PEFC Norsk skogstandard. Sammen med et kart med flybildebakgrunn er dette det beste utgangspunktet for planlegging, verdiskaping, ressursforvaltning og ivaretakelse av miljøhensyn på din skogeiendom. Planen leveres i en perm. Gjennom ALLSKOG kan du få tilgang til skogbruksplanen på internett via ALLMA Eiendom dersom du tegner abonnement. For demonstrasjon, se Produkter Skogbruksplan med MiS Dette er en fullverdig skogbruksplan med miljøregistreringer. I planen inngår: Sumtall for eiendommen Teigoversikt Tabeller som viser volum fordelt på treslag, markens produksjonsevne (bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser). Produktivt skogareal fordelt på markens produksjonsevne (boniteter) og utviklingstrinn (hogstklasser). Bestandsliste med alder, tilvekst, utviklingstrinn (hogstklasser), markens produksjonsevne (bonitet) og totalt volum for bestandet og volum per dekar for utviklingstrinn (hogstklasse) 3-5. Produksjonsevne Anbefalt hogstkvantum Feltbefarte behandlingsforslag i hogstklasse 2 Middeldiameter og diameterfordeling (dimensjonsspredning)

3 Ressursoversikt med MiS Sumtall for eiendommen Teigoversikt Tabeller som viser volum fordelt på treslag, markens produksjonsevne (bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser). Produktivt skogareal fordelt på markens produksjonsevne (boniteter) og utviklingstrinn (hogstklasser). Bestandsliste med alder, tilvekst, utviklingstrinn (hogstklasser), markens produksjonsevne (bonitet) og totalt volum for bestandet og volum per dekar for utviklingstrinn (hogstklasse) 3-5. Produksjonsevne Anbefalt hogstkvantum Middeldiameter og diameterfordeling (dimensjonsspredning) Priser Prisene er beregnet ut i fra prosent planbestilling på det produktive skogarealet i kommunen. Alle priser er oppgitt eks. mva. Skogeier faktureres for bruttokostnader for sin eiendom, og må selv søke om tilskudd til planprodukter. Dette gjøres enkelt når du bestiller på internett. Sameier må bestille skogbruksplan sammen. Det kan bestilles kart og/eller kopi av plan til hver eier. Dette faktureres da med kr. 300 pr kart og/eller kr pr plankopi. Pris for skogbruksplan med MiS Alle priser er eks. mva. Bestillingsprosent Kr pr dekar Fastledd pr eiendom 50% 26, ,- 60% 23, ,- 70% 20, ,- 80% 19, ,-

4 Pris for ressursoversikt med MiS Alle priser er eks. mva. Bestillingsprosent Kr pr dekar Fastledd pr eiendom 50% 24, ,- 60% 21, ,- 70% 19, ,- 80% 17, ,- Priseksempler før og etter statstilskudd ved 50 prosent bestilling Vi har regnet ut hva du må betale for en skogbruksplan med MiS og ressursoversikt med MiS for din eiendom før og etter 50 prosent statstilskudd, og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva. Fastleddet på kr 2000,- pr plan er inkludert i prisene. Priseksempel skogbruksplan med MiS 400 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr eks. mva. før tilskudd. Etter 50% tilskudd vil den koste kr eks. mva. Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr eks. mva. Priseksempel ressursoversikt med MiS 400 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr eks. mva. før tilskudd. Etter 50% tilskudd vil den koste kr eks. mva. Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr eks. mva. Tilvalg/tilleggsregisteringer Det gis tilskudd til noen tilvalg/tilleggsregistreringer. Produkt Pris pr daa/kart Pris pr eiendom Tynningsanalyse i hogstklasse 3 (Pris for areal i hogstklasse 3) 8,50 Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5 (Pris for areal i hogstklasse 4 og 5) 8,50 Ekstra laminert kart 350,- Bestandsgrenser levert på minnebrikke til bruk i nyere Garmin GPS-utstyr 1100,- Regelstyrte behandlingsforslag hogstklasse 1 og 2 (gjelder kun ressursoversikt) 3,- Regelstyrte behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2 vil koste kr 3,- per daa produktiv skog, uavhengig av eiendommens størrelse og bestillingsprosent totalt. Tilvalget forutsetter tilstrekkelig bestilling av dette produktet.

5 Forklaring tilvalg Tynningsanalyse HKL 3 Analyse av skogen som beskriver behovet for tynning i aktuelle bestand i hkl 3. Angis forslag på når tynningen skal uføres, og hvor mye som eventuelt skal tas ut. Hogstforslag: Dette er en analyse av hogstkvantum, bestandsdata og kart. Inneholder også en prioritering av hogsttidspunkt for aktuelle bestand og forslag på hogstmetode. Hogstklassekart: 1 ekstra laminert kart som viser hogstklasser i farger. Bestandsgrenser levert på minnebrikke: Det er kun bestandsgrenser med innhold som leveres på minnebrikker og bakgrunnskart er ikke med. GPS må være Garmins Toposerie. Bakgrunnskart som anbefales brukt er Topo Premium (Topo Norway) i målestokk 1: med innlagte eiendomsgrenser. Regelstyrte behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2 levert som en del av ressursoversikt til skogeier Skogeier kan bestille regelstyrte behandlingsforslag i alle hogstklasser som en del av ressursoversikten mot et pristillegg. Dette vil bli utført dersom antall bestillinger av produktet blir tilstrekkelig. ALLSKOG har opprettet en matrise over ulike forhold i skogen som bør utløse forskjellige tiltak. Hvordan finansiere skogbruksplanen? Forutsatt at et tilfredsstillende antall skogeiere bestiller skogbruksplan med MiS/ressursoversikt med MiS, og at arbeidet igangsettes, vil du få 50% statstilskudd. Du kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke resten av kostnaden. Skogbruksplanen kan derfor bli svært rimelig for deg hvis du bestiller nå. Har du ikke skogfond, kan du hogge nå og sette av skogfond som kan brukes neste år. Hvis du ikke har skogfond neste år kan du forskuttere og få igjen pengene i løpet av de neste 5 år ved å hogge og sette av skogfond. Det er begrensede tilskuddsmidler til rådighet og derfor gir staten bare tilskudd etter en kommunevis rullering. Dette betyr at det kan gå år før du som skogeier neste gang kan tilbys

6 tilskudd til skogbruksplanlegging med MiS. Om du har planer om å selge tømmer i neste 15- årsperiode, eller vurderer å selge eller overdra skogseiendom, er det derfor smart å bestille nå. Det samme gjelder om du ikke har konkrete planer i dag, men ønsker å ha muligheten senere. Ved stormskader vil det også være viktig å ha registreringene på plass for både å sikre avsetning på tømmeret, men også lettere å fremvise dokumentasjon på hva av skog som faktisk har stått på eiendommen i et forsikringsoppgjør. Riktige eiendomsgrenser Eiendomsgrenser fra matrikkelen legges til grunn ved taksten. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved bestilling. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og sertifiseres! Feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt vil kun rettes av ALLSKOG Plan dersom ekstrautgiftene dekkes av skogeier. Unngå å havne i en slik situasjon ved å kontrollere eiendomsgrenser på gardskartet (www.skogoglandskap.no). Gå til kart og statistikk > snarveier > gårdskart på internett > se kart på nett > velg fylke, kommune, skriv inn Gnr. /Bnr. Du får se alle dine teiger, også om du har andre Gnr/Bnr. Kontaktpersoner Ved spørsmål ta kontakt med: Sekretær for styringsgruppa: Sigrid Skauge Tiller Skogbrukssjef, tlf , e-post Bestilling En link til skjema for bestilling av planprodukter finner du på Klikk på produkter og tjenester, så skogregistrering. Her går du inn på aktuelle prosjekter, klikk deretter på Skogbruksplan i Skaun. Ved spørsmål om priser eller produkter ta kontakt med Stine Haugen, e-post eller ALLSKOG Plan og Skaun skogeierlag inviterer til informasjonsmøte om skogbruksplaner torsdag 8. januar 2015 i Skaun Menighetshus, ved Skaun kirke på Venn. Det serveres kveldsmat fra kl Møtet starter kl Skogbruksleder Håvard Telebond, ALLSKOG, deltar på møtet for informasjon om tømmerpriser. Dersom du trenger hjelp til bestilling på internett, ta kontakt med Sigrid Skauge Tiller. Bestillingsfrist 15. februar 2015

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer