TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?"

Transkript

1 TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13

2 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt for den einskilde skogeigedom, oversiktlege og lett lesbare kart, samt råd om korleis skogen kan drivast både i skogleg og miljømessig samanheng. Skogbruksplanen kan faktisk sjåast på som ei vareoppteljing, og gjev all relevant informasjon om tømmerressursar og miljøinformasjon i skogen din på ein samla stad. Kvifor treng du som skogeigar ein plan? Alle næringsverksemder treng ein plan. Dette er ikkje minst viktig i skogbruket, der det ein gjer i dag får følgjer langt inn i framtida. Ein skogbruksplan vil bidra til: At du får godt oversyn over dei ressursar du har i skogen din, samt forslag på korleis du best skjøttar desse (behandlingsforslag). Godt oversyn over skogressursane er ekstra verdfullt no, då mange eigedomar etter kvart har mykje hogstmogen skog både av gran og fure. Det blir enklare og vurdera grunnlaget for investeringar, eks. vegbygging. Saman med planen vil du og få gjort miljøregistreringar i skogen din. Dagens skogindustri stiller miljøkrav ved kjøp av tømmer. Det krevast dokumentasjon på at skogeigedommen det blir kjøpt tømmer frå, er drive etter berekraftige miljøprinsipp. Skogeigarorganisasjonane, tømmerkjøperane og miljøvernorganisasjonane er difor einige om at miljøverdiar i skogen skal registrerast, og at det skal takast omsyn til desse ved drift av skogen. Ved å gjennomføre desse registreringane samstundes med den ordinære taksten, vil kostnadane bli mindre, og inngå i grunnlaget for statstilskott ved tinging av skogbruksplan.

3 Det er ikkje berre du som skogeigar som har nytte av planen. For tømmerkjøparar vil ein ny plan vere eit godt verktøy, samstundes som forvaltarar får gode data for planlegging av hogst, tynning, ungskogstell og planting. Figur 1: tv. Rikbarkstre og t.h. ståande død ved. Dømer på miljøverdiar som skal registreras. Kva inneheld skogbruksplanen? Skogbruksplanen kan gje deg eit oversyn over ressursane på skogeigedommen og vil vere et viktig verktøy for å drive aktivt skogbruk. I skogbruksplanen får du oversyn over storleiken på eigedomen, treslag, tilvekst, bonitet (markas produksjonsevne), kubikkmasse, behandlingsforslag og miljøregistreringar. Planen inneheld to kart over eigendommen (eit som tåler vatn), der skogen er dela inn i bestand (einingar) etter treslag, alder og bonitet.

4 Figur 2 Temakart som ortofoto (målestokk rett flyfoto) Planen kan tilpassast dei ynskje du som skogeigar har. Dette kan gå på generell utforming av planen, utrekningar og forslag på drift av skogen.

5 Skogbruksplan på internett. Det har nå kommen et nytt tilbod om webbasert skogbruksplan på Med Allma eigedom kan du hente ut plandata og få opp alle nødvendige fakta om eigen skog. Plandata vil bli fortløpande oppdatert når du melder inn endringar. Du vil og få lettare tilgang til dokumentasjon sidan Allma eigedom er knytt til dei viktigaste databasane du treng for å innhente informasjon om din eigedom. Det er mange gode grunner til å tinge Allma: sjå Hjelp til å gjere rette prioriteringar Ein nøyaktig ressursoversikt Rasjonalisere drifta Kommuniserer med andre aktørar Tek omsyn til viktige miljøverdiar Få meir kunnskap Innmeldte endringar blir ajourført fortløpande

6 Kven har innsyn i planen? Skogbruksplanen er et privat dokument og blir handtert konfidensielt. Opplysningar og tal frå planen kan ikkje brukast offentleg eller utleverast til andre uten samtykke frå grunneigar Skogbruksplanen blir utarbeid i tre eksemplar: Originalen tilhøyrer grunneigar, kopi hjå Vestskog BA og skogbrukssjefen i kommunen. Kopiane kan berre nyttast i høve til rådgjeving o.l. Kurs! Når du har fått planen din vil du få tilbod om kurs der du gjør deg meir kjend med planen og bruken av denne. Kurset er på to kveldar inne, og ein dag ute (skogdag). To personar frå kvart bruk kan delta. Andelseigerar i Vestskog BA vil få kurset dekt av Vestskog Kva kostar ein plan? Kostnaden med å utarbeide plan for skogen vil for ein eigedom på 250 daa vere ca 1250 kr og for ein eigedom på 350 daa ca 2000 kr utan mva. Då er statstilskot på inntil 70% trekt frå kostnaden. Mao. omlag 6 kr/daa. For dei skogeigerane som har inneståande pengar på skogfondskonto vil kunne nytte desse til å dekkje kostnaden med planen. Gunstige skattereglar gjer at planen då reelt sett vert endå rimelegare. Bruk av skogfondsmidlar tilsvarar cirka 50 % tilskot, og er veldig gunstig å bruka. Men undersøk pris når du tingar, for det er tilbod no i vinter 2011/12. Førehandstinging: Om du er interessert i skogbruksplan så ta kontakt Vestskog SA Røynstrandvegen GRANVIN Du kan og førehandstinga via epost til eller på telefon eller direkte til skogansvarleg i kommunen. Du kan og førehandstinga ved å fylle ut skjema nedanfor og senda inn til Vestskog 5736 Granvin. Meir informasjon kontakt Jan Ivar Rødland tlf

7 TINGING SKOG OG MILJØPLAN Namn: Kommune : Gnr/bnr : Adr Postnr Poststad e-post : Tlf : Tingar plan Tilbod digital plan Dato: Namn Sendast: Vestskog SA, 5736 Granvin E-post

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 nynorsk Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneheld i tillegg til markslaget opplysningar om m.a. namn, terrengforhold, vassdrag, fastpunkt,

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE.

PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. Oversikt over revisjoner Nr Dato Endring 0 15.04.2013 Opprinneleg dokument 1 26.04.2013 Diverse endringar i dokument etter vedtak

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

PROTOKOLL 20.04.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL 20.04.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 21.04.2015 PROTOKOLL 20.04.15 Sakene: 2015/09 2015/15 Møtestad: Kommunehuset i Seljord

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer