Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging"

Transkript

1

2 Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I

3 Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder... 3 Utvikling av takstopplegg... 4 Arealgrunnlag for prisberegning... 5 Kostnadsfaktorer og pristabeller... 6 Kostnadsoverslag... 7 Dokumentasjon av takstmetode... 8 Konklusjon NIJOS dokument 1/02 II

4 Bakgrunn og hensikt Fylkesmannens landbruksavdeling har et regionalt forvaltningsansvar for virkemiddelbruken knyttet til skogbruksplanlegging. Dette innebærer godkjenning av takstopplegg og utbetaling av tilskudd til skogbruksplanlegging. Rollefordelingen i tilbudsprosessen er ofte slik at en styringsgruppe eller et takstutvalg har ansvar for utforming og utsending av forespørsel om bestandstakst etter rammer gitt av fylkesmannen. Takstfirma gir tilbud på oppdrag, og fylkesmannen avgjør om taksten skal startes opp og dermed delfinansieres med tilskudd fra det offentlige. Takstoppdraget er vanligvis organisert som et prosjekt ledet av takstfirma. Flere skogeierforeninger i Norge har fusjonert, og det som tidligere var planavdelinger knyttet til skogeierforeningene er nå organisert i egne selskap. I flere tilfeller er disse selskapene igjen slått sammen med andre selskap som har skogbruksplanlegging som virksomhetsområde. Skogbruksplanlegging som arbeidsprosess er sammensatt og krever både god skogfaglig forståelse og evne til å effektivisere arbeidet ved bruk av ny teknologi. Tilbudsprosessen skal innby til konkurranse firmaene imellom, og valg av firma gjøres dels på grunnlag av takstopplegg / metode (kvalitet) og pris. Anskaffelsesprosedyren fra planlegging av takstoppdrag til leveranse av skogbruksplan kan gjennomføres på ulike grunnlag. Forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 ( nr. 616) definerer tillatte anskaffelsesprosedyrer som åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger eller direkte anskaffelse (jfr. 11-1). En åpen anbudskonkurranse tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, mens en begrenset anbudskonkurranse bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. Det er ikke tillatt å forhandle om anbudet, og tildelingskriterium er som hovedregel kun laveste pris. Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører og bruke egne utvelgelseskriterier eller kvalifikasjonskrav. Direkte anskaffelse er den mest fleksible anskaffelsesprosedyren. Vilkårene for bruk av direkte anskaffelse som prosedyre er gitt i forskriftens NIJOS sin vurdering er at konkurranse med forhandlinger er den anskaffelsesprosedyre som i de fleste tilfeller er å foretrekke i forbindelse med skogbruksplanlegging. Denne prosedyren har tilstrekkelig med fleksibilitet og kan tilpasses lokale forhold. NIJOS har ved flere anledninger gitt bistand i vurdering av innkomne tilbud på skogbruksplanlegging, sist for takst i Gran kommune (Fylkesmannen i Oppland). Et hovedproblem har vært at de innleverte tilbud ikke er sammenlignbare. I dette arbeidet har vi derfor sett nærmere på hvilke faktorer som kan gjøre tilbud på skogbruksplanlegging mer sammenlignbare. Hensikten er å formidle overordnede prinsipper og definere viktige begreper for arbeidet med utforming og behandling av tilbudsforespørsler ved bestandstakster. Primær brukergruppe for denne veilederen er fylkesmannen, styringsgruppe / takstutvalg og takstfirma. Veilederen er ikke rettet mot noen spesiell taksttype (områdetakst, fellestakst og enkelttakst), men mot de takstopplegg der det ytes tilskudd etter forskriften. NIJOS dokument 1/02 1

5 Kvalitetssikring av skogbruksplanlegging er aktuelt på flere nivå. I vid forstand er kvalitetssikring alle planlagte og systematiske tiltak for at skogbruksplanleggingen skal tilfredsstille angitte krav til kvalitet. Bruk av denne veilederen for å oppnå enklere, mer helhetlige og bedre tilbudsprosesser ut fra lokale forhold er målet for kvalitetssikring her. Kompetansesenteret for skogbruksplanlegging NIJOS, desember 2001 Jan-Erik Nilsen Svein Ola Moum NIJOS dokument 1/02 2

6 Inndeling i metodeområder Det areal som skal takseres ved en område-, enkelt- eller fellestakst defineres som takstarealet for prosjektet. Dette takstarealet kan en tenke seg som en samlet geografisk enhet eller som en samling av flere geografisk atskilte enheter. Disse enhetene er aktuelle geografiske områder for skogbruksplanlegging eller metodeområder. Metodeområdene avgrenses på kart i forbindelse med forprosjekt, og som del av utviklingen av takstopplegg knyttes konkrete takstmetoder til den enkelte enhet (jfr. kapitel om Utvikling av takstopplegg). Metodeområdene skal i hovedsak bestå av produktivt skogareal, men de vil også inneha spredte forekomster av uproduktive arealer som myr og bart fjell / blokkmark. Selv om produktiv skogsmark er hovedkriterium for inndeling i metodeområde, vil i tillegg de kriterier en finner hensiktsmessig lokalt være avgjørende for geografisk avgrensning. Lokale kriterier kan splitte opp sammenhengende produktive skogarealer i mindre metodeområder. Eksempler på lokale kriterier er: o Bonitetsfordeling o Kvalitetskrav til skogbruksplan / registreringer o Kostnadsnivå på skogbruksplan / registreringene o Potensial for skogreising (treslagsskifte) o Skogeiernes aktivitetsnivå o Hogstklassefordeling o Hovedplan for skogsveier En fordeling av de arealtyper som finnes innenfor takstarealet for prosjektet og innenfor det enkelte metodeområde etableres med det kartgrunnlag som er tilgjengelig og mest hensiktsmessig. Aktuelle kartgrunnlag er eldre bestandstakst, DMK, DEK, N50 og N250. Innenfor metodeområdene bør en ha oversikt over bonitetsforholdene, og hvor mye det produktive skogarealet utgjør i forhold til andre arealer. I tabell 1 er forslag til skjema for arealfordeling innenfor metodeområder satt opp. Tabell 1. Arealfordeling innen metodeområder, forslag til skjema. Metodeområde Metode nummer 1 B 2 A 3 A osv Sum Takst areal (daa) Produktivt skogareal (daa) Høy Middels Lav bonitet bonitet bonitet Andre arealer (daa) Uproduktiv Myr Andre skog arealtyper Størrelsen på metodeområdene vil kunne variere svært mye mellom de enkelte takster. Når en har store metodeområder kan det være hensiktsmessig å lage tabeller eller figurer som gir oversikt over eiendomsforhold og hogstklassefordeling innenfor det enkelte område. For mindre metodeområder kan det være tilstrekkelig bare med bonitetsfordelingen eller en verbal beskrivelse av forholdene i området. Inndeling i metodeområder kan ofte være utfordrende da det er mange interesser å ta hensyn til. Bonitetsfordelingen trenger for eksempel ikke være NIJOS dokument 1/02 3

7 entydig høy eller entydig lav. Imidlertid kan vekslende bonitetsforhold være et lokalt kriterium for inndeling i metodeområder. Utvikling av takstopplegg Det enkelte takstoppdrag skal kunne tilpasses lokale forhold og ulike krav til kvalitet på skogbruksplan og registreringer. Lokale krav kan fremsettes både av skogeier, takstutvalg / styringsgruppe og fylkesmannen som ansvarlig myndighet innen skogbruksplanlegging. Denne fleksibiliteten innebærer at flere takstmetoder må kunne benyttes i ett og samme takstoppdrag. De enkelte metodene en ønsker å benytte må beskrives og knyttes opp mot de enkelte metodeområdene som er avgrenset på kart. Takstopplegget blir på denne måten entydig definert. Figur 1 gir de overordnede prinsippene for hvordan en kan tenke når en utvikler et takstopplegg. Figuren er forenklet da det i praksis for hvert takstprosjekt vil være flere metodeområder av hver kategori (kategori A, B, osv.). C B D A A - Intensiv metode B - Ekstensiv metode C - Ingen skogtakst D - Skogeiers prioriteringer Figur 1. Prinsippskisse for et takstopplegg; definerte takstmetoder knyttet opp mot geografisk avgrensede metodeområder på kart. I en områdetakst kan vi tenke oss at inndelingen i metodeområder er gjort på grunnlag av skogsmarkas produksjonsevne (bonitet) og skogens hogstklassefordeling. I metodeområde A er ressurssituasjonen slik at en ønsker å benytte en relativt intensiv registreringsmetode. Eksempelvis kan dette være fototakst kombinert med feltregistreringer. Metodeområde B er dominert av lavproduktiv skogsmark som relativt sett indikerer lavt investerings- og aktivitetsnivå. Kravet til nøyaktighet på for eksempel volum er lavt da en i utgangspunktet vet at det her er lave kubikkmasser pr. dekar og lite tømmer med høy kvalitet. Konsekvensene av feil på volum blir derfor små. Her vil en ren fototakst uten feltbefaring være et akseptabelt takstopplegg. Skogområder som ikke er økonomisk drivverdig og større områder med uproduktive skogarealer tilhører kategori C ingen skogtakst. Manglende eller lav interesse for skogbruksplan kan også være utslagsgivende for at det ikke gjennomføres takst. NIJOS dokument 1/02 4

8 Når metodeområdene er kartfestet og tilhørende beskrivelser av metoder foreligger er de overordnede føringene for bestandstaksten lagt. En har da lagt til grunn en forventning om at de fleste skogeierne som er berørt av taksten vil følge dette opplegget. Skogeiere med større eiendommer ønsker som regel et opplegg som er tilpasset eiendommen utover det takstopplegget legger opp til. I dette tilfellet kan skogeier med eiendom avgrenset som figur D, ha behov for en mer nøyaktig registrering av det areal som i utgangspunktet er klassifisert i kategori B. Bakgrunnen kan være at vedkommende lever av inntektene fra skogen og ønsker en mer sikker vurdering av kubikkmasse for ikke å overavvirke skogen i forhold til et langsiktig avvirkningsnivå for eiendommen. Det er et mål å få inkludert disse prinsipper for takstopplegg i praktisk skogbruksplanlegging. Situasjonen i dag er ofte slik at de registreringsmetodiske krav en ønsker å stille i den enkelte takst ikke er klare når tilbudsforespørsel sendes til takstfirma. Konkurranse firmaene imellom kan da være bra for å drive fram nye metodiske tilnærminger, men et udefinert takstopplegg vil gå ut over sammenlignbarheten mellom tilbudene. Et på forhånd godt gjennomarbeidet takstopplegg vil gjøre at oppmerksomheten ved tildeling av oppdrag rettes mot prisen på gjennomføringen og ferdige produkt i stedet for metodiske detaljer. Arealgrunnlag for prisberegning Arealgrunnlag for prisberegning handler om hvor bredt grunnlag takstfirma skal kunne beregne pris på skogbruksplan etter. Takstarealet innenfor den enkelte eiendom danner er det overordnede utgangspunkt som arealgrunnlag for prisberegning da dette er det totale arealet innenfor eiendommen som skal takseres. På grunnlag av lokale forhold velges det arealgrunnlag som en finner mest hensiktsmessig. Flere alternative arealgrunnlag kan være aktuelle. Eksempel på de mest aktuelle er: o Produktivt skogareal. o Produktivt skogareal + et tillegg for andre arealer inntil en på forhånd bestemt prosentsats av produktivt skogareal. o Takstarealet. o De enkelte markslag eller grupper av markslag. Med produktivt skogareal menes her arealet av de bestand som har fått angitt H-40 bonitet med fratrekk for impedimentsprosent. De markslag det er vanlig å bruke i skogbruksplanene er: o Produktivt skogareal o Myr o Skrapskogmark o Impediment o Veier og kraftgater o Vann o Andre markslag NIJOS dokument 1/02 5

9 Kostnadsfaktorer og pristabeller Det er en forutsetning at skogeier vet omtrent hvilken pris en kan forvente på skogbruksplan ved bestilling. Imidlertid må oppgjøret med skogeier baseres på de faktiske arealer for eiendommen som blir beregnet i skogtaksten. Viktige faktorer for kostnadsvurdering av skogbruksplan og beregning av pris ved fakturering av den enkelte skogeier er: o Arealgrunnlag for prisberegning o Takstmetode o Eiendommens størrelse (produktivt skogareal) o Bestillingsprosent for skogbruksplan Hvilket arealgrunnlag for prisberegning en skal bruke og aktuelle takstmetoder bør defineres i tilbudsforespørselen. Bestillingsprosenten viser hvor stor andel det er bestilt plan på i forhold til planlagt takstareal. Ved enkelttakst og fellestakst er planbestillingen 100 prosent, noe som innebærer at det først og fremst er eiendommens størrelse sammen med anvendt metode og arealgrunnlag for prisberegning som er kostnadsfaktorene. I tilbudet bør takstfirma sette opp en bindende pristabell tilhørende hver enkelt metode som er tenkt brukt i takstarbeidet. Ved områdetakst er elementene i pristabellen bestillingsprosent for skogbruksplan i taksten og eiendomsstørrelse / eiendomskategori. Ved enkelttakst oppgis en pris pr. dekar og ved fellestakst kan det være aktuelt å oppgi priser etter eiendomsstørrelse. Hvor mange klasser en ønsker å benytte for eiendomskategori og bestillingsprosent, fastsettes for det enkelte takstoppdrag. Tabell 2 viser et eksempel på hvordan en standard prismodell kan settes opp. Priser pr. dekar for de aktuelle metodene vil bety mye for valg av firma. Tabell 2. Standard pristabell for områdetakst. Priser pr.dekar. Bestillingsprosent Eiendomskategori % > 80 % < Osv. I tilknytning til enkelte metoder vil det uavhengig av taksttype være naturlig å benytte en flat dekarpris (eks. ren fototakst uten feltkontroll). En flat dekarpris kan det også være aktuelt å bruke på andre markslag dersom en ønsker at taksten skal omfatte mer enn produktivt skogareal. Miljøregistrering i skog (MIS biologisk mangfold) er en integrert del av skogbruksplanleggingen. Kostnadene forbundet med MIS biologisk mangfold bør derfor integreres i pristabellen sammen med kostnader knyttet til de øvrige skogparametrene. Da blir det en dekarpris å forholde seg til for produktivt skogareal innenfor hvert metodeområde. I kommuner med skogbruksplaner av nyere dato (veiledende etter 1995) kan det bli aktuelt med NIJOS dokument 1/02 6

10 etterregistrering av MIS biologisk mangfold. Dette blir da et eget opplegg som må prises for seg. Her kan arealgrunnlag for prisberegning være produktivt skogareal på eiendommen eller areal i hogstklasse IV og V. Normalt vil det for etterregistrering av MIS biologisk mangfold være aktuelt med en pristabell som bygger på planbestilling og eiendomskategori. En selvstendig registrering av MIS biologisk mangfold uten etablering av skogbruksplan og på eiendommer som det ikke finnes skogbruksplan på i dag kan også være aktuelt. Landbruksdepartementet har gitt egne retningslinjer for tilskudd til de forskjellige oppleggene. Kostnadsoverslag Totale kostnadsoverslag vil gi direkte uttrykk for hvordan takstfirmaene prismessig ligger i forhold til hverandre. En slik direkte sammenligning betinger at sentrale forutsetningene som kalkylene bygger på er like. Sentrale forutsetninger er planoppslutning og arealgrunnlag for prisberegning (f.eks. produktivt skogareal) tilhørende hver takstmetode som skal anvendes i prosjektet. I beregning av totale kostnader vil planoppslutningen ligge fast (for eksempel 80 %). Beregningen baseres videre på at aktuelle pristabeller for hver takstmetode finnes og at arealgrunnlag for prisberegning er beregnet eller anslått for hvert metodeområde. Geografisk avgrensning av fire metodeområder med tilhørende takstmetode og arealgrunnlag for prisberegning er vist i figur 2. Omr. 1 Metode 1 Ar.gr. 10 Omr. 4 Metode 2 Ar.gr. 20 Omr. 2 Metode 3 Ar.gr. 20 Omr. 3 Metode 1 Ar.gr. 8 Figur 2. Metodeområder med tilhørende takstmetode og arealgrunnlag for prisberegning. Til hver metode beregnes en forventet gjennomsnittskostnad ut fra de pristabeller som takstfirma binder seg til ved innlevering av tilbud. Ettersom planbestillingen er gitt i den enkelte beregning, vil kun kostnadene knyttet til metoden variere med eiendomsstørrelsen (jfr. tabell 2). Gjennomsnittsprisen for alle eiendomsstørrelser kan da beregnes ved bruk av samlet arealgrunnlag og pris (kroner/dekar) tilknyttet den enkelte eiendomskategori. Samme arealgrunnlag etter eiendomsstørrelse kan benyttes på alle aktuelle metoder. NIJOS dokument 1/02 7

11 Kostnadene for metodeområde 1 blir da gjennomsnittskostnaden tilhørende metode 1 (kroner / dekar) multiplisert med arealgrunnlag for prisberegning (dekar). Summen av kostnadene for alle metodeområdene utgjør på denne måten totale kostnader ved gitt planbestilling. Samme beregning kan utføres for flere nivå på planbestilling. I tillegg kommer kostnader forbundet med leveranser til offentlig forvaltning. Beregning og vurdering av totale kostnader bygger på mange forutsetninger, og det kan derfor være hensiktsmessig at oppdragsgiver for taksten selv lager overslag som en del av vurderingen av de enkelte tilbud fra takstfirma. Dokumentasjon av takstmetode I kapittel om Utvikling av takstopplegg ble det slått fast at det enkelte takstoppdrag skulle kunne tilpasses lokale forhold og ulike krav til kvalitet på skogbruksplan og registreringer. Denne fleksibiliteten innebærer at flere takstmetoder må kunne brukes innenfor den enkelte skogeiendom. Spesifikke krav til kvalitet bør på denne måten knyttes opp mot den enkelte takstmetoden som anvendes. NIJOS presenterer her et eksempel på hvordan takstmetoden kan dokumenteres ved bruk av to tabeller som bygger på hverandre og tilhørende beskrivelser. Kvalitetsnivå avgjøres her etter hvordan registreringen i bestandet utføres. I tabell 3 er forslag til inndeling i kvalitetsnivå satt opp. Tabell 3. Kvalitetsnivå for registreringsparametere. Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2 Kvalitetsnivå 3 Kvalitetsnivå 4 Skjønnsmessige anslag, støttemålinger i felt. Skjønnsmessige anslag, ingen målinger i felt. Bestemmelse fastsatt/beregnet ved skjønnsmessig utlagte målinger. Bestemmelse fastsatt/beregnet ved systematisk utlagte målinger. Av tabellen kan vi lese at kvalitetsnivå 1 kan gi relativt varierende kvalitet, mens nivå 4 gir høy kvaliteten på registreringen. Kvalitetsnivå på alle skogparametere som skal registreres eller tolkes bør defineres. Dette kan gjøres ved at registreringsparametere får angitt kvalitetsnivå etter for eksempel hogstklasse. Hogstklassen kan være naturlig å bruke da den er hovedkriterium for inndeling i bestandsfigurer. Et eksempel med de tre registreringsparametrene bonitet, alder og volum er satt opp i tabell 4. NIJOS dokument 1/02 8

12 Tabell 4. Eksempel på beskrivelse av kvalitetnivå ved tre utvalgte parametere etter hogstklasse. Parametere Hogstklasse I II III IV V Beskrivelse Måles eller anslås i hvert bestand, Bonitet tremetersklasser. Alder Måles eller anslås i hvert bestand. Volum / daa Volum på overstandere i hkl. I+II. Grunnflate- og høydemålinger i hkl. III-V. I beskrivelse bør krav til nøyaktighet eller variasjonen for den enkelte parameter kommenteres. Det er naturlig at takstfirma angir nøyaktighet på den enkelte skogparameter i sitt tilbud. Skogeier bør kunne finne ut hvilket kvalitetsnivå registreringene har i det enkelte bestand. Det kan derfor bli nødvendig å etablere anvendt takstmetode som bestandsegenskap i skogbruksplanen. De tabeller som er beskrevet i dette kapittel bør også presenteres i skogbruksplanen sammen med verbal beskrivelse av anvendte metoder. NIJOS dokument 1/02 9

13 Konklusjon Det er flere faktorer som påvirker hvorvidt tilbud fra flere takstfirma blir sammenlignbare. Her har vi sett på følgende forhold: o beskrivelse av takstmetoder, o knytting av metoder opp mot en geografisk områdeinndeling på kart, o opplegg for beregning av pris på skogbruksplan. De råd og anbefalinger som NIJOS har gitt i dette arbeidet krever relativt stor innsats fra takstutvalg / styringsgruppe og fylkesmannen i forbindelse med forprosjekt, kravspesifikasjon / prosjektbeskrivelse og i utforming av tilbudspapirer. Innsatsen vil imidlertid gi lokalt riktig kvalitet og pris på planproduktet. NIJOS dokument 1/02 10

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune Dato: 10.04.2013 Saksbehandler: HKJ Til alle skogeiere i Namsskogan kommune som mottar infobrosjyre, samt avtale om kjøp av planprodukter. Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune I disse dager sendes

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Skogbruksplanlegging Ny organisering?

Skogbruksplanlegging Ny organisering? Skogbruksplanlegging Ny organisering? Kongsberg 30.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap Status skogbruksplanlegging andel kartlagt areal Fylke Hovedplan areal (daa) Skogbruksplan Sum avsluttet

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Skaun kommune Hovedtall for Børsa prestegårdskog Børsa prestegårdskog består av totalt 551 daa skog

Detaljer

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen I perioden 2015-2017 skal det gjennomføres skogtaksering og miljøregistreringer i Din kommune. En oppnevnt

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING.

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. Kåre Hobbelstad, Skog og landskap 1. INNLEDNING. Det er utført analyser for en region bestående av fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. På grunn av

Detaljer

Testprosjekt. for dokumentasjon. av minimum 5 % Biologisk Viktige Områder. i Snåsa kommune

Testprosjekt. for dokumentasjon. av minimum 5 % Biologisk Viktige Områder. i Snåsa kommune Testprosjekt for dokumentasjon av minimum 5 % Biologisk Viktige Områder i Snåsa kommune Av Heidrun Miller Innhold 1 Innledning... 5 2 Snåsa kommune... 5 2.1 Arealfordeling og skogtakst området i Snåsa

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER TELEMARK 2015 2024

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER TELEMARK 2015 2024 Fylkesmannen i Telemark Landbruksavdelinga HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER TELEMARK 2015 2024 Revidert framdriftplan for perioden 2015 2024 Revidert handlingsplan for perioden

Detaljer

5. OM EIENDOMMER OG SKOGRESSURSENE PÅ KYSTEN

5. OM EIENDOMMER OG SKOGRESSURSENE PÅ KYSTEN 5. OM EIENDOMMER OG SKOGRESSURSENE PÅ KYSTEN Bernt-Håvard Øyen & Rune Eriksen Ved å koble sammen data fra Landsskogtakseringen med digitale markslagskart (dek), Landbruksregisteret og Skogfondbasen har

Detaljer

Rundskriv 11/10. Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Innhold

Rundskriv 11/10. Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Innhold Rundskriv 11/10 Kontaktperson: Til kommunene og fylkesmennene Jørn Lileng Vår dato: 8.04.2010 Vår referanse: 201000001-11/001 M-3/2004 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD, Skog og landskap Postadresse:

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Sør-Odal kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater

Sør-Odal kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Sør-Odal kommune Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås NIJOS dokument 20/2005 Tittel:

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011 Tilbudsforespørsel vedrørende Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst i Grue kommuneskoger 2011 1 1. Omfang Grue Kommuneskoger forvalter ca. 42.250 dekar produktivt skogareal. Eiendommen består av

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Veileder III Hovedplan skogsveger

Veileder III Hovedplan skogsveger Veileder III Hovedplan skogsveger Planlegging av nye tiltak Denne veilederen beskriver metodikk for planlegging av nye skogsveier og tiltak i arbeidet med Hovedplan for skogsveier i Nord-Trøndelag. Her

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Miljøregistrering i skog biologisk mangfold

Miljøregistrering i skog biologisk mangfold Miljøregistrering i skog biologisk mangfold Håndbok i registrering av livsmiljøer i skog Hefte 4: Veileder for rangering og utvelgelse 2002 ISBN 82-7169-991-1 Skogforsk og Landbruksdepartementet 1. opplag

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater

Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Kongsvinger kommune Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås NIJOS dokument Tittel:

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i Bestand. Side 1 av 5

ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i Bestand. Side 1 av 5 OBJECTID BESTAND_ID BESTANDSNR DELBESTANDSNR SKOGTYPE BEREGNTYPE BERMIDDIM GRUNNFLATESUM BERMIDHOYDE 62152 130010 15 0 1 0 23 34 20 383957 130001 7 0 1 0 22 29 20 424504 130002 5 0 1 0 19 25 19 544519

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Andelseier. - sammen er vi sterke

Andelseier. - sammen er vi sterke Andelseier - sammen er vi sterke Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av den

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl.

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47859006.aspx Ekstern anbuds ID 2014-918785 Saksnummer

Detaljer

Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA. 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter. Foto: Blom

Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA. 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter. Foto: Blom Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter Foto: Blom Avd. for Areal og Ressurser Årlig omsetning: ca 14 mill. kr Antall ansatte: 15 Omfang på oppdrag i

Detaljer

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42831168.aspx Ekstern anbuds ID 2014-878294 Saksnummer 14/493 Konkurranse

Detaljer

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43433483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-044736 Saksnummer 2014/102332

Detaljer

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

buldresenter Sørmarka Arenabouldering wall Sørmarka Arena

buldresenter Sørmarka Arenabouldering wall Sørmarka Arena buldresenter Sørmarka Arenabouldering wall Sørmarka Arena Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44116454.aspx Ekstern anbuds ID 2014-689299 Saksnummer SA2014buldresenter Konkurranse

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Landbruksavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Landbruksavdelingen Retningslinjer for prioritering av søknader om: Tilskudd til bygging av skogsveger og Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. Vedtatt februar 2007 revidert

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Utarbeidet av Nore og Uvdal kommune Vedtatt av kommunestyret, 29.10.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...1 2. Aktuelle planverk for landbruksforvaltningen...2

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012

Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012 Skatt og skog En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012 Gjennomgangen er ment som et illustrerende eksempel og fanger ikke nødvendigvis inn alle ulike skattemessige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: Fredag 07. oktober 2005 kl. 12.00 Referanse til kunngjøring i Norsk

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Sysselsetting, kompetanse og fritid

Sysselsetting, kompetanse og fritid Sysselsetting, kompetanse og fritid Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Det er i dag over 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Att. Jan Sandtrø Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/212 19.05.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Verdivurdering, Gnr. 10, bnr. 10 i Bø kommune i Telemark.

Verdivurdering, Gnr. 10, bnr. 10 i Bø kommune i Telemark. Bevergrendveien 360 614 KONGSBERG Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no Verdivurdering,

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer