Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik"

Transkript

1 ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn... 3 Gruppesertifisering... 3 ISO Avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak... 3 Avvik inndeling i kategorier Skogeiers ansvar... 5 Skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk... 5 Sertifiseringskrav Avvik som medfører fare for suspensjon av gruppesertifikat Rutiner ved meget alvorlige avvik... 7 Sertifikatholders rutiner... 7 PEFC Norges rutiner Suspensjon av skogeiere

3 1. Innledning og bakgrunn Disse retningslinjene skal sørge for felles og like reaksjoner fra sertifikatholder mot skogeiere som ikke etterlever kravene i sertifiseringsordningen. Retningslinjene er avgrenset til å gjelde for skogeiere som har avvik som er å anse som grovt uaktsomt og/eller forsettlig. Dette er avvik som kan medføre fare for suspensjon av sertifikatholders gruppesertifikat og dermed ramme hele gruppen av sertifiserte skogeiere. Bakgrunnen for retningslinjene er å skape klarere regler for hvilke reaksjoner sertifikatholder skal iverksette mot skogeiere som ikke etterlever kravene i PEFC Norges sertifiseringssystem. Gruppesertifisering Skogsertifiseringen etter PEFC i Norge er i all hovedsak organisert som gruppesertifisering. Gruppesertifiseringen forutsetter at sertifikatholder har et sertifikat som dekker både ISO og PEFC-systemet, inkludert Norsk PEFC Skogstandard. Det forutsettes at sertifikatholder har inngått avtale i form av virkeskontrakt eller miljøavtale med den enkelte skogeier, eller at skogeier deltar i en poolordning med gjensidige forpliktelser. Risikoen i en gruppesertifiseringsmodell ligger i at en eller et fåtall skogeiere som begår vedvarende mindre brudd eller grove enkeltbrudd kan føre til reaksjoner fra sertifiseringsorganet i form av suspensjon og tilbaketrekking av hele gruppesertifikatet. Det er derfor nødvendig å ha felles retningslinjer for reaksjoner mot skogeiere som begår alvorlige avvik. På den måten må den som bryter med kravene i sertifiseringsordningen selv ta konsekvensen. De øvrige medlemmene i gruppen som etterlever kravene skal således ikke rammes av at enkelte skogeiere ikke følger kravene i ordningen. ISO Avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak Miljøstyringssystemet setter krav til at sertifikatholder skal ha prosedyrer for å håndtere avvik og iverksette korrigerende og forebyggende tiltak. De sertifiserte bedriftene har i sine miljøstyringssystem innarbeidet reaksjonsmønster ved brudd på kravene i sertifiseringsordningen

4 I korte trekk har de sertifiserte bedriftene følgende reaksjoner ved avvik/brudd på sertifiseringskravene: Reaksjoner: Utfyllende informasjon om bruk: Påminnelse/advarsel - Ved mindre avvik/brudd Retningslinjer PEFC Norge Krav til opplæring - Ved gjentatte avvik og dårlig kvalitet på lukking av avvik Krav om revisjon - Halvårlige revisjoner - Revisjon av neste drift før tømmeret kan omsettes - Kostnad dekkes av skogeier Meldeplikt/forhåndsgodkjenning - Der det vises begrenset forståelse for og vilje til å praktisere Skogstandarden - Ufullstendig oppfølging av avvik - Klare enkeltbrudd på sentrale bestemmelser i regelverk Suspensjon som tømmerleverandør - Tømmeret blir ikke omsatt - Karantenetid - Pålegg om tiltak innen utløpet av karantenen - Skriftlig erklæring om tiltak kreves - Neste drift må revideres før virket kan omsettes - Grove forsettlige avvik og/eller slett holdning til krav/standarder - Gjentagelse av vesentlige avvik eller manglende evne til å rette opp vesentlige avvik Eksklusjon fra sertifiseringsordningen - Fullstendig mangel på vilje til å etterleve ordningens intensjoner og rutiner - Klare og forsettlige brudd på standardens sentral punkter eller norsk skogbrukslovgivning Avvik inndeling i kategorier Sertifiseringsorganene og de sertifiserte bedriftene har alle en inndeling av avvikene i 3 nivåer avhengig av alvorlighetsgraden. I denne sammenheng legger vi til grunn følgende avviksinndeling: Mindre avvik Vesentlig avvik Meget alvorlige avvik Disse retningslinjene tar for seg reaksjoner i forhold til meget alvorlige avvik. Vesentlige avvik vil ved stadig gjentakelse være å betrakte som et meget alvorlig avvik

5 2. Skogeiers ansvar Skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk Registrering og ivaretakelse av nøkkelbiotoper er lovbestemt. Miljøsertifisering i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard og ISO skal sikre at skogeiere følger lover og forskrifter ved salg av tømmer. Skogbrukslovens 4, Skogeiers forvalteransvar, har følgende tekst som berører nøkkelbiotoper og forvaltning av de: Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål. Skogeigaren skal sjå til at dei som gjer arbeid i skogen rettar seg etter lova og forskriftene. Forskrift om bærekraftig skogbruk har følgende formuleringer om krav til gjennomføring av skogbrukslovens 4: Bærekraftforskriften 3. Plikta til å ta miljøomsyn Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sjå til at det blir teke nødvendige omsyn til biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og kulturverdiar i samsvar med føresegnene i skogbrukslova. Skogeigar skal sjå til at også dei som gjer arbeid i skogen tek slike omsyn. Bærekraftforskriften 4. Miljødokumentasjon og miljøregistreringar Skogeigar skal kunne gjere greie for dei miljøomsyn som ligg til grunn for planlagde eller utførte tiltak i skogen, jf. lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). Hogst kan normalt berre skje i område der det er gjennomført miljøregistreringar, jf. forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskott til skogbruksplanlegging med miljøregistreringar. Ved hogst i område der slike registreringar enno ikkje er gjennomførte, skal dei føre-vartiltaka som er nedfelte i Levende Skog sine standardar leggjast til grunn. Bærekraftforskriften 5. Miljøomsyn ved skogbrukstiltak Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sørgje for at verdiane i viktige livsmiljø 1 og nøkkelbiotopar 2 blir tekne vare på i samsvar med retningslinene i Levende Skog. 1) her vises det til MiS og 2) nøkkelbiotoper slik de er definert i Norsk PEFC Skogstandard (Levende Skog). Skogbruksloven 22. Straff Hogst av eller i nøkkelbiotop kan være straffbart etter skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk. Den som forsettleg eller aktlaust bryt eller medverkar til brot på føresegnene i 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 eller 15, forskrifter gitt med heimel i desse paragrafane eller vedtak i medhald av desse føresegnene eller forskriftene, blir straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år. Den som forsettleg eller aktlaust bryt eller medverkar til brot på forskrifter gitt med heimel i 4 tredje ledd eller 17 eller vedtak i medhald av desse forskriftene, blir straffa på same måte

6 Straff etter første og andre ledd kan berre nyttast når brotet er vesentleg. Det kan med andre ord være straffbart å hogge hele eller deler av et areal som er satt av som nøkkelbiotop, jf 4 i skogbruksloven som er hjemmelsgrunnlaget for 5 i bærekraftforskriften. Sertifiseringskrav Skogeier plikter uoppfordret å informere involverte parter i planleggingsfasen av en gitt avvirking om alle typer miljøverdier. Dette er relatert til kravpunkt 1 «Arbeidskraft og kompetanse» i Norsk PEFC Skogstandard. Videre er det regulert i NA dok. 53 «Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning» at det ved gruppesertifisering skal foreligge enten avtale eller kontrakt som regulerer hva som er skogeiers forpliktelser, hva som er sertifikatholders forpliktelser og hva som gjelder ved mislighold av forpliktelser. Forpliktelsene mellom skogeier og sertifikatholder skal være regulert enten i virkeskontrakten eller gjennom en egen miljøavtale. 3. Avvik som medfører fare for suspensjon av gruppesertifikat Meget alvorlige avvik som er å anse som grovt uaktsomt og/eller forsettlige vil for eksempel være: - hogst i naturreservat, nasjonalpark eller andre områder regulert av naturmangfoldloven hvor det ikke er lov å hogge uten offentlig tillatelse - hogst i eller av nøkkelbiotop - ødeleggelse av vernet kulturminne - andre meget alvorlige avvik fra Norsk PEFC Skogstandard Dette er avvik som kan medføre fare for suspensjon av gruppesertifikatet og som det er nødvendig å følge opp med reaksjoner mot den skogeieren som begår denne type avvik

7 4. Rutiner ved meget alvorlige avvik Sertifikatholders rutiner Sertifikatholder skal følge sine rutiner for avviksbehandling som de har i sitt ISO miljøstyringssystem. Avvik klassifisert som meget alvorlig, se eksempler i kapittel 3, skal gi grunnlag for advarsel, suspensjon eller eksklusjon av skogeier fra gruppesertifikatet. Sertifikatholder skal i slike tilfeller: - Rapportere saken (avviket) til PEFC Norge der avvik fører til advarsel, suspensjon eller eksklusjon - Rapportere saken (avviket) til skogbrukssjef/ offentlig myndighet Reaksjonsmønster: - Advarsel, suspensjon eller eksklusjon - Virket blir ikke kjøpt og omsatt - Krav om erstatningsareal ved for eksempel feilhogst av nøkkelbiotop - Krav om utbedring av skade - Skogeier kan pålegges å dekke kostnadene forbundet med lukking av avviket. PEFC Norges rutiner PEFC administrerer og oppdaterer fortløpende en liste over skogeiere som er suspendert eller ekskludert. Listen gjøres tilgjengelig for alle sertifikatholdere og sertifikatholderne plikter å holde seg oppdatert over hvem som er suspendert eller ekskludert. Det skal på den måten ikke være mulig for en skogeier som har blitt suspendert hos en sertifikatholder å selge tømmer til en annen sertifikatholder i suspensjonstiden

8 5. Suspensjon av skogeiere Skogeiendommer som ikke har egen driftsorganisasjon suspenderes i 2 år. Innen skogeier kan tre inn i et gruppesertifikat igjen kreves det at han/hun dokumenterer kompetanse og aksepterer Norsk PEFC Skogstandard som forutsetning for virksomhetsutøvelse. Sertifikatholder skal i sitt miljøstyringssystem beskrive hvilke kriterier som legges til grunn for videre tømmerkjøp av skogeiere som har vært suspendert. Skogeiendommer med egen driftsorganisasjon, for eksempel almenninger, suspenderes inntil det kan vises til at korrigerende tiltak er iverksatt og evalueringen av disse, viser at de korrigerende tiltakene har hatt ønsket effekt. Driftsorganisasjonen må også dokumentere at de har et styringssystem som er i stand til å forebygge og eventuelt fange opp denne type hendelser i fremtiden. Suspensjonen kan oppheves når sertifikatholder har gjennomført revisjon av skogeiendommen og tiliten til eiendommens driftsorganisasjon gjennom dette er gjenopprettet. Skogeiere som ikke tilfredsstiller kravene som blir stilt i suspensjonsperioden blir ekskludert fra sertifiseringsordningen. Eksklusjon som medlem av et gruppesertifikat vil også være reaksjon dersom det vises fullstendig mangel på vilje til å etterleve sertifiseringssystemets intensjoner og rutiner, og ved klare og forsettlige brudd på standardens sentrale punkter eller norsk skogbrukslovgivning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge PEFC Norge Kontroll av nøkkelbiotoper Thomas Husum, PEFC Norge 1 Norsk PEFC Skogstandard Kravpunkt 4: Biologisk viktige områder «Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer

Klage på manglende miljøinformasjon

Klage på manglende miljøinformasjon Til Klagenemnda for miljøinformasjon c/o Advokatfirmaet Haavind Vislie AS v/ advokatfullmektig Christina Five Berg Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Dato: 15.03. 2006 Klage på manglende miljøinformasjon WWF

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven

Høringsnotat - Forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven Høringsnotat - Forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven Innhold 1 Innledning... 1 2 Forslag til forskrift med merknader... 3 Kapittel 1. Innleiande

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

Veileder. Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a

Veileder. Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a Veileder Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a Veileder om samvær med tilsyn etter barneloven 43 a Innhold 1. Innledning... 1 2. Forskriften med kommentarer til de enkelte bestemmelsene... 2 1 Virkeområde

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR Side 2 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar... 3 Særlig om kravet til forsvarlig system... 4 Om gjennomføringen av tilsynet... 4

Detaljer