Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012"

Transkript

1 Skatt og skog En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012

2 Gjennomgangen er ment som et illustrerende eksempel og fanger ikke nødvendigvis inn alle ulike skattemessige forhold. I tillegg er kalkylene enkelte steder utført noe forenklet

3 Noen utsagn i tiden: Vi må fjerne formueskatten på arbeidende kapital Skogbruk er (passiv) kapitalforvaltning Formuesskatten er drepende for aktivitet Vi må ikke miste gjennomsnittslikningen Vi må ikke miste skogfond med sk. fordel 28 % skatt måtte ta slutt. Vi må vel kunne tåle 7,8 % trygdeavgift? Eller 11 % fra 2012?

4 Eksempelskogeier Ole Grantoppen er en vanlig skogeier i Hedmark. Han er 55 år gammel Arbeider som adjunkt i grunnskolen og tjener i 2012 kr pr. år.

5 Totalt registrert areal: Produktivt skogareal: Total kubikkmasse: Grantoppen skog daa daa m3 Gjennomsnittlig kubikkmasse pr. daa: Tilvekst h.kl. 2: Tilvekst h.kl. 3 5: Tilvekst totalt: Gjennomsnittlig tilvekst/daa produktivt areal: 11,1 m3/daa 61 m m m3 0,46 m3/daa Gjennomsnittlig tilvekstprosent: 4,2 % Produksjonsevne totalt: Produksjonsevne pr. daa: Hogstkvantum (hovedhogst) m3 0,47 m3/daa 833 m3

6 Typisk svackan. Store arealer i h.kl. III som er avvirket på 60-tallet og erstattet med tettere skog. Avvirkningen er derfor ikke på mer enn drøyt halvparten av tilveksten. Hogstkvantum netto er 833 m3 x 0,85 = 700 m3 hovedhogst (200 liter/prod. daa) m3 tynning.

7 Investeringer og vedlikehold: 25 daa planting x 500 kr/daa = Ungskogpleie: 40 daa x 370 kr/daa = Vegvedlikehold: 1 m/daa x 4 kr/lm x daa = Sum kostnader kr Hovedhogst Tynning Brutto virkesverdi 700 x 345 = kr x 290 = kr Måling og FoU 700 x 5 = x 5 = Driftskostnader 700 x 120 = x 185 = Skogfond x 14 % x 14 % Netto før faste k

8 Samlede inntekter Samlet dekningsbidrag tømmer: Utmarksinntekt x 4,50 kr/daa = Sum inntekt før faste kostnader: Faste kostnader: Forsikringer Regnskap Diverse Sum Sum nettoinntekt før skatt (32 kr/daa tot.): kr

9 Formuesverdi, tømmerproduksjon Skatteetaten Formue av skogseiendom 2011 Navn (for enkeltpersonforetak) Virksomhetens navn (for selskaper) Fødselsnummer (11 siffer) Org.nr. (for selskaper) Eier du fortsatt skog ved utgangen av 2011? Ja Nei G.nr. B.nr. Kommunenummer Kommunenavn 0418 Nord-Odal I Avkastningssone Prissone Kostnadssjablong Betegnelser for prissone og kostnadssjablong A1 II Korrigering for høye driftskostnader Korrigering kan kun foretas dersom dokumenterbare gjennomsnittskostnader per m³ er vesentlig høyere enn de som er lagt inn i den avkastningssonen som gjelder for kommunen. Se rettledningen. Kostnadssjablongen endres til: Kort begrunnelse for at driftskostnadene pr m³ antas å være vesentlig høyere enn sjablongkostnaden for kommunen: III Opplysninger om tilveksten i økonomisk drivverdig skog Bonitet Areal i da Tilvekst i m³ Super 0,7 m³ pr da x 0 = 0 Høy 0,4 m³ pr da x = 417 Middels 0,25 m³ pr da x = 424 Lav 0,08 m³ pr da x 289 = 23 Sum = = 864 IV Beregning av formuesverdi på den økonomisk drivverdige skogen Tilvekst i m³ Avkastningsverdi per m³ Tilvekstverdi Skogfaktor Formuesverdi 864 x 130 = x 5 = Korrigering for unormal høy andel ungskog 15% 25% Ungskogen (hogstklasse 1, 2 og 3) utgjør 70% eller mer av eiendommens økonomisk drivbare areal Ungskogen (hogstklasse 1, 2 og 3) utgjør 85% eller mer av eiendommens økonomisk drivbare areal Sum formuesverdi økonomisk drivverdig skog (overføres selvangivelsen/ selskapsoppgaven) = Underskrift Dato Underskrift Henvendelse rettes til Telefonnummer RF-1016B Det vises til rettledning for utfylling av skjema (RF-1017)

10 Formuesverdi utmark For å beregne formuesverdien av rettigheter (jakt-, fiske- og fallrettigheter) knyttet til skogeiendommen, kapitaliseres brutto leieverdi med en kapitaliseringsfaktor, se Kapitaliseringsfaktor Kapitaliseringsfaktoren for 2011 er fastsatt til 10.

11 Formuesverdi utmark, forts. Ren passiv utleie av jakt. Inntekt i 2011 kr Gir en formuesverdi på: 10 x = kr

12 Formuesverdi Samlet skogformue: kr = kr (183 kr/daa) Fribeløpet for formuesskatt er kr i 2011 og i Ektefeller får dobbelt sats. Likningsverdi av en bolig på bygda er kanskje typisk kr (25 % av markedsverdi)

13 Formuesskatt Grantoppen har slik formue: Bil etc Hus Bankinnskudd Skogeiendom Sum bruttoformue gjeld = nettoformue fribeløp (2 ektefeller) Netto 0

14 Bakgrunnskunnskap - skattemodellen Foretaksmodellen for enkeltpersonsforetak. Overskuddet beskattes løpende, uavhengig av om det blir tatt ut eller ikke. Foretaksmodellen Alminnelig inntekt - (visse) kapitalinntekter + (visse) kapitalkostnader - Beregnet skjermingsfradrag (skjerm.grunnlag x 2,1 % i 2011) - Lønnsfradrag FJERNET. GJELDER IKKE LENGER - Fremførbar negativ personinntekt = Skatteyters beregnede personinntekt

15 Bakgrunnskunnskap forts. Deltakermodellen for DA og ANS etc. Deltakermodellen (nettometoden) Selskapet beskattes løpende som om selskapet var skatteyter. Deretter betales skatt på mottakerens hånd ved utdelinger. Utdelingen fra selskapet - Løpende skatt på deltakerens andel av selskapsoverskuddet - Skjermingsfradrag (skjermingsgr x 1,5 % i 2011) = Grunnlaget for ekstrabeskatning

16 Marginalskatter 2012 Intervall Lønn Skogbruksinntekt Trinn ,0 % Trinn ,0 % Trinn ,8 % Trinn ,8 % Trinn ,2 % Trinn ,8 % 39,0 % Trinn ,8 % 48,0 % Trinn ,8 % 51,0 % Trinn 6: 28 % alm. inntekt + 7,8 trygdeavgift = 35,8 % Trinn 7: Samme som over + 9 % toppskatt = 44,8 % Trinn 8: Samme som over + ytterligere 3 % = 47,8 % I skogbruksinntekt vil trygdeavgift fra 2012 være 11,0 7,8 = 3,2 % høyere.

17 Overtok eiendommen i 2010 for slike premisser: Generasjonsskifte: Samlet verdi Åsetesavslag Sum verdi etter åsete Kontant til far og mor Kontant til søsken Arveforskudd fra far Arveforskudd fra mor Sum

18 Ordinær likning (eks. gj.snittslikning) Inntekt før skatt Inntekt etter skattefordel % Skjermet inntekt ,10 % ,0 % Overskytende (tjener fra før) ,0 % ,0 % Nettoinntekt etter skatt 24,3 %

19 Hva hvis skattefordelen blir borte? Inntekt før skatt Inntekt etter skattefordel % Skjermet inntekt ,10 % ,0 % Overskytende (tjener fra før) ,0 % ,0 % Nettoinntekt etter skatt 24,3 % Inntekt før skatt Inntekt etter skattefordel % Skjermet inntekt ,10 % ,0 % Overskytende (tjener fra før) ,0 % ,0 % Nettoinntekt etter skatt 37,4 %

20 Hva med øket skjermingsrente? Inntekt før skatt Inntekt etter skattefordel % Skjermet inntekt ,10 % ,0 % Overskytende (tjener fra før) ,0 % ,0 % Nettoinntekt etter skatt 24,3 % Inntekt før skatt Inntekt etter skattefordel % Skjermet inntekt ,37 % ,0 % Overskytende (tjener fra før) 0 39,0 % ,0 % 0 Nettoinntekt etter skatt 28,0 %

21 Selger eiendommen I 2012 selger han eiendommen for 5,5 mill. Hogger ikke siste år. Gevinsten blir 5,5 mill 3,0 mill = 2,5 mill. Inntektsfører over vinnings- og tapskonto med 20 % pr. år (blir her max 23 år) Inntekt før skatt i første år Inntekt etter skattefordel 0 0 % Skjermet inntekt ,10 % ,0 % Overskytende (tjener fra før) ,0 % Fra ,0 % Fra og oppover ,0 % Nettoinntekt etter skatt 47,4 % Inntekt før skatt andre år Inntekt etter skattefordel 0 0 % Skjermet inntekt 0 2,10 % 0 28,0 % 0 Overskytende (tjener fra før) ,0 % Fra ,0 % Fra og oppover ,0 % Nettoinntekt etter skatt 48,3 %

22 Optimalt skattetrykk (bl.a. Laffer)

23 En marginalskatt i størrelsesorden 50 % Virkning: Skattemotiverte investeringer Mindre dyrt å investere i skogkultur, men får det virkning hos de rette skogeierne? Få selger eiendommen i dag når de heller kan selge skattefritt til nærstående slektninger Mindre aktuelt å øke inntekten ytterligere. De som tjener over og betaler formueskatt, har en marginalskatt på utmark på = 59 %

24 En marginalskatt i størrelsesorden 50 %, forts Vanskelig å senke marginalskatten - henger sammen med selve skattemodellen For å redusere virkningen av høy marginalskatt, kan man - innføre fribeløp ( skogbruksfradrag ) - beholde skogfond med skattefordel - beholde gjennomsnittslikningen - skogskonto? - øke skjermingsfradraget risikopåslag på renten eller oppreg. av grunnlaget

25 Sløyfe formueskatten Andre mulige endringer: Risiko for bortfall av landbruksunntaket i eiendomsskatteloven (eksemplet: daa x 500 kr/daa x 7 = kr kr / = 11 %) Sløyfe gevinstbeskatningen ved salg - neppe synderlig proveny-virkning

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer