Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus"

Transkript

1 Skatteetaten Landbruk Navn (for enkeltpersonforetak) Virksomhetens navn (for selskaper) Fødselsnummer (11 siffer) Org.nr. (for selskaper) G.nr. B.nr. I. Diverse opplysninger Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven? Jordbruk/ gartneri Skogbruk Pelsdyrnæring Reindrift Er det kjøpt eller realisert gårdsbruk/skog helt eller delvis i året? Kjøpt Solgt Ved realisasjon skal RF1294 leveres. Ved kjøp skal RF1013 leveres. Ved isolert realisasjon av melkekvote føres dette her. Navn på kjøper oppgis hvis det er andre enn staten. Skogbruk Melkekvotesalg til Staten Andre Dersom gjennomsnittslikning ikke har startet, oppgi hvilket år og dato eindommen ble overtatt: Beløp Kreves start på gjennomsnittslikning i år? Navn på kjøper II. Oversikt over antall dyr Dyregruppe Antall per Antall per Hester 102 Storfe 103 Griser 104 Sauer 105 Geiter III. Opplysninger om arealstørrelse og arealbruk (i dekar) 121 Eiendommen(e)s totale dyrkede areal 122 Leid dyrket areal 123 Bortleid dyrket areal 124 Sum dyrket areal Hvor mange dekar er anvendt til: 125 Gras/beite 106 Høner/kyllinger 126 Korn / Oljevekster 107 Annet fjørfe 108 Pelsdyr 109 Rein Andre dyr 127 Poteter / Grønnsaker 128 Frukt / Bær Veksthus 129 Veksthusareal i m² IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig) 141 Antall utleide boenheter på gården Utleieforhold 1 Utleieforhold 2 Utleieforhold Type boenhet 143 Navn på leietaker Navn på leietaker 144 Utleieperiode 145 Leies boenheten ut helt eller delvis vederlagsfritt? 146 Leies boenheten ut som ledd i arbeidsforhold? 147 Er boretten innberettet? 148 Fastsatt årlig leieverdi ved vederlagsfri utleie 149 Brutto årlig leieinntekt ved utleie mot vederlag 150 Samlede aktiverte påkostninger på utleide boliger (inngår i post 1160 i RF1175, evt. i post 1160 i RF1167) 151 Samlede drifts og vedlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF1175, evt. i post 6600 i RF1167) RF1177B

2 V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus 201 Årsresultat jordbruk hentes fra post 0402E i RF1175 (evt 0402E i RF1167) inkludert evt. andel av overskudd/underskudd fra ANS/DA jordbruk 203 Årets positive skogbruksinntekt etter gjennomsnittsberegning (hentes fra RF1175 post 0402E evt. fra RF1167 post 0402E, evt. fra RF1221 post 1140) 204 Årets positive inntekt fra pelsdyrnæring hentes fra RF1175 post 0402B, (evt. RF1167 post 0402B) 205 Sykepenger utbetalt på grunnlag av personinntekt fra jordbruk, skogbruk og pelsdyrnæring 206 Sum hvis negativt beløp, behøver postene nedenfor ikke fylles ut. 207 Jordbruksfradrag hentes fra post Positivt beløp føres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til framføring VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året Framført underskudd i samsv. med post 220a. Hentes fra SA post 3.4 før evt. fradrag i post a) b) c) Beløpet hentes fra post 208 bare hvis dette er positivt I post d føres laveste av post b og c. NB! Ikke høyere enn post a d) VII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av våningshus fra årene som kan framføres Ikke anvendt Anvendt i underskudd fra årene a) b) Rest til framføring senere år c) Beløpet i post 209d skal føres i selvangivelsen post VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårbolig Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år! Kårboligens bruksareal er: Over 100m2 Under 60m2 Mangler kårboligen bad/dusj eller wc? Er avst. til kommunens adm. senter over 15 km Er kårkontrakten endret? Alle kostnader skal nå bæres av kårmottaker 60 til 100m2 241 Aktiverte påkostninger på kårbolig i året 242 Kostnader til vedlikehold, forsikring mv. Sammendrag av kårytelser 243 Leieverdi kårbolig 244 Uttak av naturalia til kår fra jordbruk 245 Uttak av naturalia til kår fra skogbruk 246 Fri strøm og evt. kontantkår 247 Totale kårytelser. (Skal lønnsinnberettes på kode 216) X. Skogbruk regnskapsutdrag Post i N.O Skurtømmer (bartrær) Massevirke bartrær Lauvtrevirke Rotsalg Ved Øvrige inntektsposter (inklusive uttak) NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER NO NO2 Driftskostnader NO NO2 DRIFTSRESULTAT 270 Sjablongberegnet inntekt fra biomasse/vedproduksjon som (valgfritt) er overført jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt 271 Korrigering for kapitalinntekter/kostnader som inngår i driftsresultatet, men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen Korrigering for beløp fra gevinst og tapskonto Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder skogbruk b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder skogbruk 274 KORRIGERT DRIFTSRESULTAT Overføres til post 345 for gjennomsnittsberegning

3 XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer 281 Rest per 1. januar av ikke skattlagt avvirkning etter naturkatastrofe i tidligere år 282 Av dette medtatt i under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet til selskapsoppgavens post Rest til senere inntektsføring 284 Overskudd på ekstraordinær avvirkning i etter naturkatastrofe legg ved egen beregning 285 Av dette medtatt i under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet til selskapsoppgaven post Rest til senere inntektsføring, avsettes mot post 2097 i balansen XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (skal overføres til post 3900 i RF1175, evt. post 3900 i RF1167) 301 Alle utbetalinger fra skogfondkonto til investeringer med skattefordel (skogkultur, skogsveier, miljøtiltak, skogbruksplan mv.) a) 302 Innbetalte offentlige tilskudd til dekning av de utbetalinger som er ført i post Grunnlag for beregning av skattefordel 304 Beregnet skattefordel Kapitalisert krav på festeavgift Kapitaliserte leieinntekter fra jakt og fiskerettigheter For beregning av skattefordel 305 Offentlig tilskudd, til dekning av investering med skattefordel, som er innbetalt på skogfondkonto i, men etter utgangen av året som skattefordelen ble beregnet og fratrukket i post Tilbakeføring av tidligere beregnet skattefordel på anvendt del av skogfond som er dekket av beløp oppgitt i post Utbetalt fra skogfondkonto til formål uten skattefordel 308 Sum skattepliktig inntekt inngår i post 266 i felt X skogbruk og i post 3900 i RF1175 (evt. RF1167) XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom Kapitalisert verdi av jaktrettigheter nyttet av skogeieren selv Type formuesverdi Antall felte dyr Kapitaliserte leieinntekter fra andre utleide rettigheter Kapitaliserte leieinntekter fra andre utleide rettigheter Sum x Sats etter takseringsreglene Leieinntekter uten fradrag for administrasjonskostnader (Enkeltpersonforetak overfører beløpet til selvangivelsen post ANS/KS/DA overfører beløpet til selskapsoppgaven post 512.) Aksjeselskap må inkludere beløpet i selvangivelsen post 401 D. (ikke skogens avkastningsverdi) x x Kapitaliseringsfaktor 10 Kapitaliseringsfaktor 10 b) x 10 x 10 x 10 Brutto inntektsføring

4 XIV. Reindrift regnskapsutdrag Post i N.O Slakt Videreforedlede samt bearbeidede produkter fra reindrift Livdyr Offentlig tilskudd Øvrige inntektsposter NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER NO NO2 SUM DRIFTSKOSTNADER NO NO2 DRIFTSRESULTAT 329 Korrigering for kapitalinntekter/kostnader som inngår i driftsresultatet, men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen Korrigering for beløp fra gevinst og tapskonto 331 Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: 332 Avviklings og omstillingsfond for reineiere 333 Korreksjon for innskudd/uttak overføres til post 0402C i RF1175 (evt. post 0402C I RF1167) Beregning av reindriftsfradrag 334 Grunnlag reindriftsfradrag a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder reindrift b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder reindrift KORRIGERT DRIFTSRESULTAT Overføres til post 345 for gjennomsnittsberegning Fra post 347 Uttak i Sykepenger 335 Beregnet reindriftsfradrag overføres til SA post evt. til post 442 ved ektefellefordeling Innskudd i innsk./uttak fra post 333 XV. Gjennomsnittsberegning av skogbruks/reindriftsinntekt 341 Kolonne A, B og C er for skogbruk. Eies skog i flere kommuner angis navn på kommunene 2010 A Kommune B Kommune C Kommune Reindrift Sum 347 Gjennomsnittsinntekt reindrift 348 Korrigert driftsresultat reindrift fra post Korreksjon reindrift overføres til RF1175 post 0402C (evt. RF1167 post 0402C) 350 Gjennomsnittsinntekt skogbruk 351 Korrigert driftsresultat skogbruk fra post Korreksjonsbeløp biomasse/vedproduksjon (hentes fra post 270) 353 Sum korreksjonsbeløp overf. til RF1175 post 0402C (evt. RF1167 post 0402C)

5 XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr regnskapsutdrag, og grunnlag for jordbruksfradrag Post i N.O Melk Egg Slakt (unntatt fjørfe) Livdyr (unntatt fjørfe) Fjørfe (livdyr slakt) Korn, frø Stråfôr Poteter Grønnsaker Frukt og bær Blomster, planter Honning Skinn, pelsdyr Livdyr, pelsdyr Tillskudd i jordbruk/gartneri/pelsdyr Øvrige ordinære inntektsposter i j/g/p NO1 SUM DRIFTSINNTEKTER J/G/P 9000 NO NO NO2 SUM DRIFTSKOSTNADER J/G/P NO1 DRIFTSRESULTAT 9050 NO NO NO NO NO2 Sykepenger med grunnlag fra j/g/p Andre inntekter i j/g/p (som ikke inngår i driftsinntektene) Andel av post 9060 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr Andre kostnader i j/g/p (som ikke inngår i driftskostnadene) Andel av post 9070 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr 433 Inntekt fra biomasse/vedproduksjon Se rettledning! 434 Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr Inntektsgrunnlag fra j/g/p for beregning av jordbruksfradrag 436 Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift skal hentes fra RF1221 ( Deltakeroppgaven ). Beløpet er post 1155 fratrukket post Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres selvangivelsen (RF1030) post , evt. til post 441 ved ektefellefordeling

6 Jordbruksfradrag Om vilkår, se rettledningen Kreves jordbruksfradrag, skal du besvare spørsmålene: 439 Produseres og omsettes det jordbruksprodukter av et ikke ubetydelig omfang? Er vilkåret om botid på driftsenheten oppfylt? Se rettledningen 440 XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene. (Fylles ut av alle som krever ektefellefordeling av disse fradragene i selvangivelsen) Kommer inntekten fra én driftsenhet der flere driver jordbruk/gartneri/pelsdyrnæring i fellesskap, der eierne samlet bare har krav på ett helt jordbruksfradrag? Jordbruksfradrag fra post 438 Reindriftsfradrag fra post 335 Samlet fradrag Hovedutøver Ektefelle XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (fra realisasjon av grunnareal i jord/skogbruk) som etter skatteloven 1211 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen Vederlag Inngangsverdi Gevinst 453 Den del av gevinsten som tas til inntekt i år, føres her. Samme beløp skal føres i post 1.6 i RF1224 (Skjema for beregning av personinntekt) og trekkes dermed ut av grunnlaget for beregning av personinntekten. Underskrift Dato Underskrift Henvendelse rettes til Det vises til rettledning (RF1178) som er utarbeidet til hjelp ved utfylling av RF1175 og RF1177 Telefonnummer Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. ligningsloven 44 nr. 7

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 16.0 Dato: 15. januar 2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012

Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012 Skatt og skog En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012 Gjennomgangen er ment som et illustrerende eksempel og fanger ikke nødvendigvis inn alle ulike skattemessige

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Notater. Lena Wiker og Eirik Knutsen. Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon. 1999/71 Notater 1999

Notater. Lena Wiker og Eirik Knutsen. Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon. 1999/71 Notater 1999 1999/71 Notater 1999 Lena Wiker og Eirik Knutsen Notater Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Detaljer