INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!"

Transkript

1 TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær!

2 BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr 1 ORK Brojyr gr ull go grur for å vlg Brgrgo o frål fugrr llgg o r vkg gu opplgvrk år kor l rgo M crk r profl- fkforjo o rkjor, vrghr r brojyr bå lg forv for o oør r uk ulgh l å prr brf prouk lk bøk vlgr r OM BR - OLLR 1-1, - TRORT, 9-9 ORTT - O 9- RTURTR 1- RO -1 Offll u for Brg Rgo r hovbrojyr vår M profl-, kulur-, bgvh rgol r, bruk kv ll vår rkførglk bå jol, rjol lokl år r/rr ru Brgrgo L & BOOK: vbrgco U L: O Brg Kulur & Opplvlr ghg rkjor Urholg por & r jor, jll & Ky jorurr Ovrg Trpor hoppg Rur & Ulv O Rgo rbujo: ll rkførg- rbujolk - ul rg v Brg Rlvlg Crufrgr løp Brg Trporrlr Turforjo Brg bøk Turforjor ovr hl l rkjor ollr r ovrgr Cpgplr Rbyrår & Turoprørr Mr & Workhop jo ovjo org kok Tl pr lkrok brojyrbllg kl på vbrgco (ll -po wbrr or rkjoll k r klkkbr) Målgruppr vull r, gruppr r bøk o pllggr å r l Brg, r på v l Brg llr llr r Brg Turoprørr, krrrgørr rbyrår o pllggr grupp-, bu-, cru chrrrr, ør, forrgrr krr Worl rg Cy Rgol hr få pov lbklgr på Rgol v Brg u Brg o fllpor l fjor ky, byr y for lg v jr proukr hl rgo rfor r brojyrrll o vr ulgh hl Brgrgo b kl for å å rkr rjol, rr rk l jo llr v Brg får v å bkrf wbøk gjo lg v Turforjo, hvor % økr kjøp v jr ufor Brg hr l rgo følg: Rgo /Kyvyr køy, jll, u Øyr Rgo or - orhorl ul Rgo ør uhorl kou O, u gr Rgo Ø url, lå, o rgr Mur rkjor kvr Mur, rkjor kvbrfr o r lr Brg Rlvlg, k kjøp «rkjoll» oulprjo ur ORL KUTTR å orl kur k u opplv ku lg v kur fr hl vr ullgr r rrg r fr u kfé ll rghr rolg urvrg år vær llr, bokhl bøkr o v kur, go l kufglg lrur Klor 1 (+) 9 9 kuro Åp hl år O-ø: 1-1 g g rg OK gr r Kulurkor for ugo, COM, C, Brgkor llurjo vr rkjoll oulprjo 1 : 1 ørrl: Bl, k g (ork), åpgr, prr, kokforjo hvg l ol/o gu Mur r rkjoll ploul kr 1,- + v, klur bl, k kokfo* rkjo-/kvbrfr r rkjoll ploul kr 9,- + v/pr år, klur bl, k kokfo* g lrb på rkjoll ploul * Årlg bo (løpr l v oppgl r o før årlu)

3 oulghr RTURTR OLL R 1/- YOU KOW R ur? r hr Upq u,roo ofor or volup vl ull ur,l vrupur quc ru l volup qu volup o g u oru r OLL R k r u r & br KT K MTL LL RTTT R Åpgr: M Tor 1, r Lør1, ø 1 1 wwwhrjo Rokrzg Brg 1 RO RO OR OR lorø Krok vg orhorl krov ul k ul vøybuk OTL BR ÆR KT KYTRL ølrv YOU KOW R r l OROR? BR ør å å L! orhorl corkl «ro kvoll k o ko orhorl bruk r Mok wh Lov» hr jrvk Upq r h, ærl på for u YouTub!,roo hr r urg kv vy frfyl l o or volup vl ull Bul rly år ur,l vrupur volup k jærl høy på l ur rolg kvr forugr ulrfjl quc l qu volup for l ur ru lup kor v for RO OR r k u ærprg kyloro o g u fr hv k h ly l få å y BØR oru r v bå l fjlllbu åvær WT MU v rfr frfyl oro orhorl r v orhorl lby hvpo T Mo hvporu flo o u lv or o Lu øygr u r rkvr h øk ul grljgrupp på Mr r Krkhll r, l olvor hl or rgvk lokl Yrøy lrlg j æ Or krgh or o Bjør W r p rygg ogvår l Mu ll Ryjlvk kp opp hr Blr løy lr Mår Lvk Lkgr urop pørål l flo ullg r M, ju, p: rbkk 19 g OR uyr, urg Ogå Rull Uvær Lør-ø O på v l ul, ug: Kupgr Mblvrg bl, fl g orl porvk orc Ocpor jol rrhllr år ll gr -1 Orvk foop Bl: 1 frå ugu llr r Wk voppl -1 Brg kpr p kjrjh ollbo vl hvr år o Bjorl bu lol Brkk k Lg u 9 vvk Mrl røg hvp 1 (+) Lærl hv, j fr u åbkk Mjø lby OK på bøk r kor orh UL l 1 rupp o bjorwo TØL u vær l j r uk v M or røv fyrf opplv or y fj løvåg kfjll vrg lg rø Mr r l llø l j ævrøy LY æ Lrvåg orjøløyp TRT uu y fyr, yv Url lg fkup frk v, Å LYR Mo p kf uvg på frk Myrkl Mfjor forjo Muur hvor hr råvrr url lh Moru r o åp Lå lg orl urop h kylyg kulurlkp Øvbø j lyghr hol Oppg orh l 1 lløy ORORL o lr hr o r v lk gjo hv u Opph orl vllur på Lygh pr-p: k O-fr -1 r kykulurlkp Lå Mgr g Movkv rrf, b Turorå Tolygbr vkkr Tjlø r lr Olo, ullg ø lrlg g bl kj Øyr 1-1 k llr vrgr, ærprg ur or f r l Myrl r vl vgr urgbå frfor Brg l Krvk R v å lby Blovåg O opplvlr ullgr, fl Brg: orl R o Yr Lygr,, å rv l Krvk T Orøy 91 o l O på Ml o golfpllr go kok llgk (+) r blr olf, 1 u uforr ghll 1-hull b vkkr lr To lo, Lovåg oør krv Tjorhg Olo u ør ro Ulvk O køy på Røy 9 Br uhoo r v l f Rhooro rv kl Ågo Klppø OTR hg går v blor ojoløp Bo ØY rg MUUM Brurvk Trgr rjøkul Kvl ru yku r gr vår hvr år, Krvkl Muur rlufuu orl BR ø kj rgo å y flr u l Br bygg fjor R U Ullgr orhu Øy or O r fr 1- Ty go orhpå llh r ååp lkp R Brg, ky l fjorkulur ll l 19 ll Tlvåg prl for orl-opplvl l v Krvk åu ærlg vk på byggk byg or for l år r-fr k r TRORTM R opp r u vl f Tørvkbyg kk, håvr jll rkullg 1-1 ul k, hufl ULTR klorbr yru øg Lofhu urgbåklokkrvk Krok hl orh l y 1-1 kfé Kulurl u-ug å Ullvg fr Brg vk RO: To lo,grv ol kp Olo ø 1-1 år løp Lygr, r for four orl lggr O glg v jr j hl år jr rg go l r lgjglg llo Mr Krv Brg rr v ll vklgh hl Muh (+) 19 k, rkh lhj OK ufhr ug or, hr o ål å gjør grr gr uvollhll Bl: Bjørfjor klr orov Møkr u pj or uhoo orvgr, krr ur or r fr uhoo R Llkløy uvoll Brg rløy R Mlk orhorl kvpr l hl år, br å vær Trollu T O ovr åg ul L R bru K r uvk jruh Ku ur orl, r l ll ypr hr or Tyl T Bkkjrvkfr Brg yrk ORK UT Bu: Lokl grupp Mol 9 ugpuk RT O yrkolbo r llr bufoty Løfllr Uvrg vkvåg rblrk R Muu go fo ølh for kor llr ky o r hol lgr urr r r fly fr Rol Bru r: orl l jr llgg f or ko 199 grkrk o lvk Brg o kor Ukl kvk r røyu 1-ll, grhork gjr på l ø wwwv gylg fly fr Mo hu fr lu øl Rubb kr o vr ull orhuglo -1 lør (åpg) rhor or- v u u or l o å kjør gr l på Røy ko 1- ø 1-1 BR Bølo 9 l fjo r ul kofo hj rbl u vl ll f o kj ck ro urk jø ogjv r hkolg 191! Urvrg fr lklkr pbr lko l o for go, go rvc holl for folk fl! go g! j f url l lu r M o l 9 Læ 1/- låb h lå Rlwy kgl 1 C ug 1 wwwhorh Brg o Tl: + x: r ol + 9 Å LØB KT 9 Mr l 9 o brgfro UU Røll- l fjll pårøll Røy u yl kl Rop Lå Uvrgforv fr Brg v rv C 1-1 Lør ø 1 vl - uklfj 1-1 M g ll l år r (+) uklr 1 9 vl / (+) OK gr u uhoo/vo rupp ol our rk-uvrg rou r ÉCOO MUÉ LL Ro ubr Tul Å ULLRB Mø hvrk Rlwy rr RKK rb på Ullvrfrry flb brkk hurl rf llvåg proukjxpr o hr flr v hr vor 9bo rf l ullvr 1 vrr k følgj ull kg l hl k r frl ch rk Mp, gjo bukk hl provrg fbrkk f r u frå ull l ovg, u or uvl v rkkj frgpro f rkk frg prouk uk frå kj r ull l (+) lvrørr lo ullo MR RT O LL TOU KYR R T RB TO R rkk rlg Brg kor! Opgr bukk: Måg frg 9 1 Torg 9 19 Lurg 1 1 Ovg r vl vbrg T OL B 1 Lå L & BOOK: M Moulo Tr-fr Lgfo Uåkr ørf jor O L O Låfo Rvk Lrvk WWWr hol o /r K MÅLUR K Ocr g - 1 BOOK Brg (+) 1 -l: -gjhu wwwrk co -gjhu co Mr / orl Opplv vår løy Kul Mr jlbrg på gu fk fjorr y Borguøy lufg, gøy fjll- ykklur «fjll på ær hol Bl 1 Morh lvåg kåvk lggr v åp rppll ork fopor» llr Ubjo Åp rg på hl år l r for Lgvåg bulr, på ur, o kvlkp ykklur lg Ruur r hr pvær Buvåg v llr u vl på fjllur, u p ork fopor rrgrr v kkol orl på «ou bk» rug- roé k 1 Øl r, v T kok urr To vgr for fo/b (+) 1 llg 1 BR CTRL T urbrgfo RT kv MRK TU R Rgo / Bookg lo / O TT Ø lbyr ll ypr ro v kjøkk kl gøygplr, gr bruk åkl for l 1 T vkv x: Brg wwwbh olo OC 9 TR rokrz /TR+ K 1 RML OR TT rl Brg r Kr T l TOR Måbø OL CR T 9 1 : Bu, yrkk B, ruyr olr u : kvk kjøkk Byr Br & ru r KO 1/- rgr olk Muu Tl: + r : jrr holl på Brygg : uk rol g værl o r, uk : prkr g BRY ck hr lg rjo Brg hr rvr gl brgr lr ovr år rl blggh v blå gjør ck lhør Koor YOU KOW R u? B llr ol br l populær ø r hr Upqu for luj, g wwwv,roo Br llr br o ofor or volup vl ull gco vrupur r opp go å rkk volup ur,l quc v å rvr go, ru lu qu volup o prolg kofor ORTT rvc uforll ofær bl ro g oru hjr v r prjo fr bå Brg My vår hr r rfj o Opplg /1-r Rur co L & BOOK: vbrg co Opplg: k pråk: ork, glk, yk pk hol: C r forl på rkjoll k or oprr Mforjo 1/1 1/ 1/ 1/ Moulo Bk 1/1 b x h 1 b x h b x h b x h, b x h, b 1 x h 1 kr 9 kr 1 kr 1 kr kr 1 kr 1 /1 r ( - -) b x h 1 kr 1* or: ofor: r r k v * populær forl r rullr y r bllgfr 9 pbr Mlrb gjlr ku på or BTLLRT 9 TMBR 1 % MLMRBTT ll r: rgr: Opplg: Morl Turforjo pråk: By ulgh l å prr prouk, brf, orjo, kou oppå rk kok ovr bøk uvlg kugruppr jor org Brgrgo vrkpr Torghll orll: Ugvl: T kok for r forjo å : 1 x 1 1/1 : x 1 1/ : x 1/ : x 1/ : x, Moulo: x, Bk 1/1 : 1 x 1 (ufll ) /1-r: x 1 C k k på pråk ork, glk, yk pk ur 1 oør r vrlg for l øvg rll lvr vl fr OCL CTY CR OR BR T RO 1 BR CR gh Muu Brgkor forjo o Brgkor lkr Brgkor går Brg u r llgg vl ll lkr Brgkor bl rk o lgr prourr g folr for Brgkor o lr ll lkr, hvr l o/rkjoll oulprjo Brg u gr prr gylghpro for hvr kl lkr BTLLRT 9 TMBR Rur Trpor Buy h Brg Cr xprc or v oy! rc 1 ul u Chlr (-1 yr) L & BOOK: -OUR CR -OUR CR -OUR CR OK OK 1 OK OK OK OK 1 OK OK OK 1 vbrgco Worl rg Cy

4 UK OÅ Brgkr, Crubrojyr Ruurgu ll vkg publkjor for vår lr for å f brf T O C L T y l gv k r Å L T Løb Krohb kol Mørg y br v rrg r r Boh org R r kk v krvr rg olh l ko Bl R brg Løvkkl llfjll uv llr l Tho Brol U Brgkr r vær populær bl publku! Kr prour o folr blokkr l bruk krk urforjor r r r lr urlg hvr g llgg l ljr rukr for Brg, vbrg co ofr Brgkr å g kr for orå ru Brg, r bl or Øyr, køy, O Bjørfjor, lr v Orøy Lå går M o Brgkr rffr u lr år r på v l llr bfr g Brg Kr ug gr r får u y for pg bolu b lbu på rk! Op Mo-W 1-1, Thu r 1-1, xprc Brghu orr Muu xhbo: Th rc ov Th hory Cl of Brghu g orr or Op 1-1 Tu u My p: -1 Op v y wk 1 cc gwy o - TL: : + 1 Lo Lpp g B 1 wwwuh o 1 wlk fro Brygg r r u r & br 1 rk, O- Brg (+), orwy Th oly cr owow rl po rgco Brg vbrg co O XC WCL OUR CMBO u, uly ugu : Op ly My p - br: Op ly R of h 9 - yr: Mo y-ur y 9-1 wwwhrjo 1 our zg whr o - ll bu c brg 1//1 hv vw for or you - Book ol or h our - rc rg foro (Bc rg fro 9,- OK clu ll our our - Rr u wwwbrggwy b 1 yr or bov) 1 Torlg 1 Brg 1 Worl o OR_Brg - c Brg uqu phoo opporu fu wy - h_x ll horcl - ll h b lly 1 gh Brg Rokrzg r wh h løb vw h op of fuculr, r bov Brg - u b o h b locl gr My pbr 1 llvuo wwwbllv vr wh goo lco bvrg of locl À l cr rur orw fr rv horc g My pbr: Brygg 1 Oc - prl ly, Thu-: 1- llvuo UQU Trvl by bu, bo Lgh you w Rl wh 1 o joy Brg orl! kyo for bl furhr foro uo 1/+ 19 Tl: 9 vo kyo 9 uo Mo - r ol poor lokl prorpor lvrør Mgc c T OTTT worou Th c br wr worl LC TO h work COOL OW! of worl row coruc vry yr Mgc c fro vrl c crvr, h flg of o of c bg b wy o vur hy r-crf h br bfor you vrl p ovr o h rcc Crcl fr rov fro vryy h orwy, Olo W Crbb c br! Mgc c h prov wr pocho lf wh glov b for or h yr Op wowg vor C u orhr vry y,, Brg ll yr rou -l: cp Brygg + wwwcpb 9, 1 rk 1 1 B wwwforxo ryggo rch xpr olv cp u wwwgcco cp Brygg Th fr (+) -C rl-lf cp 9 Brg Thk ollow vbr g o L & BOOK : Worl rg Cy Målgruppr ruppr vull lr o bfr g llr r på v l Brg R CTY M OR CRU R BR T T WY TO T TT R CT Opplg: k OR O Mforjo ORWY Tour foro Brg rk, O- Brg (+), orwy rgco vbrg co O u, uly OUR ugu : Op ly My p br: Op ly R of h yr: Mo y-ur y vbrg CURR CY XC OR TOUR T TCKT BR CR CCOM MOTO COC RT TCK T TR TCKT ORMTO ollow vbr g o Worl rg Cy OR jor our & xcuro h Brg rgo Mforjo OR jor our & xcuro h Brg rgo Opplg: 1 k r or rpørl r ruurforlg Brgrgo fjorrk go ulgh v hr for lk urr Brg, orl jor, hr v å lg Ruurgu o hr ylg krfukjo o vr ulgh for fjorurr r urforlg ugpuk OTLBR R Brg orål r å hol ur lgbr ulg vår orå u k å kjøp lg llr ør bror Lg bro å pr b for brfr o lbyr ovrg, ulrfjll kvr, bpg c lg rru Kr kkr hl orl lrflo v O- Brg, orw (+) y rgco vbrg co O u, uly ugu : Op ly My p br: Op ly R of h yr: Mo y-ur y L & BOOK : vbrg - ollow vb rg o co fjor BR orhu Cy r rfjo fjor rl rgvk j æ ll Lkgr Mår g Orvk Mhllr o røg k RR T O L R K orhu Brg or: l oforr: Turprjo: 1 x 9 (holr lo, bl, kr, bkrvl c) Bro: 1 x rgr: Opplg: 1 k pråk: glk Ugvl: Mr 1 Brg Moru Moru R O R T O rr or x 9 kr 1 jor cru1 o Moru or 1 x kr Lg kr ll prr r kkl v BR jorcru rgrfjor Or l Målgruppr øygr or r- frrk vull gruppr Blr Kupgr o bfr g llr r på v l orl, R O jor Brg O 1 Lærl h Brg orhu jorcru rgrfjor R R My Wg L olvor O u R O L O up Bjorl CURRCY XC OR TOUR T TCKT BR CR CCOMMO TO COCRT TCKT TR TCKT ORMT O Worl rg k rg OUR k o by bu fro Brg o orhu ro orhu you k h bo ll h wy o h r rch of wh cll h qu of orw fjor O h crbl fjor cru o h r pr of rgrfjor you wll y buful vllg l crcl by jc ou wh ow-covr pk f you k h rp My u, you wll lo xprc h fru r full bloo ug vrl lgug prov urg h our rccl foro: ly, My- pbr rc: ul OK Chlr OK rg po: Bu o Brg Tck: orl rk Trl or orlo Mor foro: Coc: (+) 1 xprc h fjor, ou wrfll! O h rp, w k you o h ro pr of h Orfjor, rgh o h rrow Moru wh r curr Bo r ju bl o p hrough, whch xprc lf Our or cr k you o vur furg vrl wrfll rrow fjor urrou by p ou rccl foro: o: prur ll yr - hour our or full prr, wwwroo rc: ul OK Chlr ( 1 yr) OK (r f ur yr) ly ck OK ( ul + up o chlr) rg po: ll rp pr fro Zchrbrygg quy by h h Mrk Bookg: Tck c b purch wwwroo, h Brg Tour foro or o h quy bfor prur åbkk Myrkl ol 1 lh l u BR url låb h lå Rlwy orhu U OR r R 1 Brg Orfjor Brg orhu R yv Url l or r Læ r Øvbø RR T O L R K lh uvg jo O Mr æ yf rø fj l url rbujo Turforjor Brg, orl lv bofylk, rporrlr, frg- bårur, bukkr, hollr, ovrgr kfjll fylk Rbyrår, uroprørr, pr o lbr fl på vbrgco TØL Mvrghr Oppl Tour for rk o B, ølrv jærl rgr: Opplg: pråk: Ugvl: 1 Ruurgu Mok 1 x 9 x 9 x x k glk Mr 1 rr or x kr or 9 x kr or x kr 9 ll prr r kkl v co Buy your ck h Tou r fo r o 9 1 x k glk ur 1 1 O MU U M O rbujo Crukp, rporrlr, forjokokr v cruk, crugr cruoprørr Brojyr f å på vbrgco/cru x L & BOOK : R ofor kloul: ofor obbloul: rgr: Opplg: pråk: Ugvl: or: oforr r år u ll crugjr o kor l Brg r kk få! orløpg ll vr Brg vl få cruløp l crk crugjr o bor løp v 1 Crubrojyr r vkg populær publkjo for crugjr o går l o vl l g fr v hv k gjør opplv by vår rbur v ko Brg hv llgg l go kr ovr Brg, vl lbyr v hoppg, rur, ur, ghglbu rkjor får urk lg l å v lbu Brojyr gr å grll prkk forjo o by vår ul B blokkr fl l B rr obbloul krhvg: kr 19 kloul krhvg: kr 1 ll prr r kkl v rbujo Turforjor Brg hl rgo, rporrlr, bukkr, vrghr, rvrgr, bjor, hollr, cpgplr r ovrgbrfr Brg Rbyrår, uroprørr, pr o lbr pf-fl på vbrgco Crubrojyr or: Ro Blu ol org CURRCY XC OR TOUR T TCKT BR CR CCOM MOTO COCRT TCKT TR TCKT ORMTO wwwbllv TTRCTO Råhu 1 Brg rfk &OO K MT O T K Ocr& TLTO T LUC& lørg 9 T wwwoo 1 L/9, R wwwoor-p rg r-po K Ocr o 9 g Brg rk Mohl BR & RTURT rouco: fro OK oubl roo Low bug crlly loc fro OK pp Brg r: Boo gl roo Th o coo currc c ly b xch g h Tour foro h h Mrk 1 cc r Tour foro Brg 1 u Wllhl cc pu Klorrj rfj K T T R Kløvrh olh krk gv k TR r r Løvkkv C u v ø Løv å rv Mulbkk Rou lv Mor fo v lv Møll v v l o gl Tv ll v ko ugu B Wr orh T ko g l rr r- Løv L Mrku krk o lh C rg øh o Lofv O KR L k M Clro rl ø O rbkk rø løy y kl g M ow c T gr Krohvk T lu 9 LT Brg r KR l Mforjo T År vrgåk olh Torg y g v rg Ko o M ch l r bk ø g l Bff b k r l L l r l l r olh ylpr C R r l Kl g Ol g øl K lv Bolbo k øh går v Ru Kroh rpl okrk Kro kol o B o Xhb r C Ol l b ho r v M rv Oc r MLM RBTT u går p v Ko g Torg h Mrk v L rkpl olh v Korkrk v u o o Kr ØR v prv pr yl Kl Kro Kjll v 1% r g v l yl l går pr y v r ub rk bø å g olhvk Brl ll Mø rk v u r Mo b j ø ørg Zk opp Mølll kpll røvkør ubolgr Ol L l ro B roh MK v ly b Wolff j Tullg W Zlz or pl y hlmøhlpr kol Kl rof Møhlpr rpl Wolff pl hlg r Thorø jor k v lv Mølll ø åko v Bør Broch går gå lø lv TourM øforo l l U lkopr lgpl M bjør øykolr y l Koul Møhlpr vr Møhlpr Thorøh O rlk T r Mr orlo Trl BRY Tour for øgkol Brg y ru rc Mølllv lou g R Ol Broch y lrk gl Tho Rokrz T or Borgr Torgg rof g Kyr urhu O rk Ro Royl olblu vko r o T uul r llv v hg g Olv Ry Bokrl Wlhv Kulurhork or lgr jøfruu Brl okkkjærk kvk u fjor ygårprk rklk løbkk vlbl fro: orlo rk lor Å bkk bkk bkk l f rv or Luggårv ubb co ubb Brjo Y b vu Bll K Rlfgbygg llé v L Tck r ygårg O r øgkol Brg, T Øvr ok l Chl/or/ Mrk u rk ok k frv Kl l f rv rg bj r Klfr rkg for bu ruck oh Bru Mlz r g rk Brg rkv ygårhøy rkv lv l K KL T Tho Brg Brygg rv r o olb T M owckl k Tk TRØ T R T o rk - T o urhork lgr kv r r r l årf rgr okk Klf Mr kol Lgvk cob krk LL Y Å R T 19 llé rk røk LR l r rgå kol g pl CR rry TOOR Lyr ok okkbkk g T gå røk cc Ør ol T T yhug kol g kk b okk Lug Byrj WC Burl Brg orr ØR Ljjgo g vr M Råhu fl Moz hug y k TRØ vu Ø Bgg T Øy kv T o rbor g r Bblok Muu 1 rghll Mupl Lg l yp ohkrk brgg Ro y Brfo r vrr cc ol T fj g Ro r ul brgg Bohr Bc Brg y klv ubygg cc Byprk krorg kol -ol kvkv y ur B r M Brg Ko åko R krkgår Tvrrg Mgu 1 gur vrr Ko g u r K ø Clu Klor kol Kjllru urll u L K WC K llé 1 Brg pl LL rg k rg Cybox T kk ÅR ckl Y w o Myr LR BRTUT, TRT O- BR O + WWWLLUMBOLU 1 1 COM pr pro rourp olykk Ulrk Mou rl l K Bypor Zr rb ylk orl Rlwy Rokrzår Lll Luggårv Ru orkjøl åkohll Ocr r K Tru Å g g ø r krlv g Brg Torg lvl k u M Klorrj r h Ør o wwwrk-gjhuco ro OK rl rl Coll k rgårb kk vb g ørg Kroh g Murll u by R g o lf K Øvr lf Øvr K frl K l ug br k oopp u KYR u ll g Tvrrv K Ocr g Tl (+) - 1 Brg 1 -l: Klfr or- Tor C uo ol 9 1 rvhu 1 ol c k bk Råhug 1 Tho Mrkv Brol r1 Bull pl Ol & ol Øvr Bull Ro org Bru 19 pr Ol BLU orhl Brg Lgh Rl ublc Bulg chmp l ylp ø øbuk rl Ol ru v urg Brghv jøb B llr ø Ch OL l vol Xhbo bl f rf Kl f org 1 T llv orkjøl R rkv k r rgårv j år g r L v Møll TO org 1 U-rf Lll M Klor Tårpl Mrkv Cpp Bc Bc cor 1 Lpru g Mrk rø Mrk jhu Kjrulf r Mrk Øko r ll Bkg ko vo rø llhlg Råhuk åll pl Råhu T r K å g ll o 1 Klorhg kol g rk g kk lg r rf T lkorf1 cc pu 1okrk K Ocr WC Kløvrhu T Wllhl R k o b v Lo Lpp ug Th h rk prfc o jllv Brl Lll Øvr kor går k pr or rrkbrg or kol olbrg rkv M Kloru TR 9 1 v v Ol rg v Ol rg v B kyr rpl kyr Rorrk llg Korkrk Yr Muklvg k b k u Mu g olbrg ll Bjørgv vgkol v or rrkbrg Cor llu øgkol Brg, log bkk or g v T r o Mrrr kvr 1 orl Kur 1 g r r Klppø Zchr brygg Torghll cc B WC r 1 C K Tour foro Clro rl u C B Wr orh ugu r- jllv jll Bpgg jll ll r l g rg bo r rk o p r o vforkg r lb glgå or Chr Krybb kol Tho å l jrb y k jll ro ø r Blkv Blkbkk jll l Øvjll Lgv ll BrhMyr v T R- åg orl g ykrk C u Torbollg kolkrkl gpl br brg glgår W b ll koor rggclro v r ykrk g kjbk o kolu BRY B rggk olbrgk bryg Cu KW øl lo Brbk Muk Kjrrg øyf j l l 1 Clro kj llr r Krok k l WC 1 T h lgh yc o kjrjhl lro løb hrbour o Ø Mrkrk y Brg g Rokrz krz1 9 Brghu Ror Brygg Korkrk 9 guu Muu 1 Mr Brygg k Muu Ro rg Tho BLU BryggBr 1 WC Brb g k rv K lg k kbkk r Blkv Øv r B k kyrv k L Bk løy løyv jllv vk lkkv g gk or kyrv g r v løyvg brgv jllv h kl Krohg brkol Clu gg rof hl Torkjol rgl k W u r Rokrzår åkohll K r v Br Kro Brghu Tollbok co L kuvkv vrrborg or vbrg u kuvk ollow vbrg L & BOOK: u g vkv y kuvkvl br v Bøkkr 9 or løyl gg rø Rplgr rr går ø v jbl Tour foro vk Col Culur Cr/ orw hr Muu ko ll (B) Crol h cury Royl ll Rokrz (C) Brghu Towr 1h cury (C) Mry orr Muu (C) Church 1h Rop u cury chøu 1, 1 (C) roo (C) ol c bly Brygg Muu/Mg Brygg o rcholcl uu (C) Trr Byr år ug Rohug g ukol kuvk M TTRCTO hl blo vr 9 Korkrk ouvr () 1h cury 1 chool Muu/olbrg church () Th Muu () Chrl 1h 1 Lproy Muu h cury () rg ørg Church po for ghg () 1 Bukorp bu () 1 ykrk Muu () 1 Brg rly 1h cury church quru 1 U rf uc(c) 1 1 Th Thr fro & r vu (C) 19 KO 199 () l ophu r 1 Brø bkk rgv Lggår L g å Ø T c Muu () rg po for Brg-xpr uculr OTL o Mou () løy ou løy () ugu ol vg po (C) Rur, Bc ol cfé () Brg () Mrk Bc ol for fh, flowr, Mrk () vbl fru, Bc ol cor () B Wr Cybox () ol orh (C) Clro Collco ol vkoor Clro ol (C) Cofor olrl (C) Byfjo kolbrg (C) r r ol Mr ol () () r ol Tru () ol rk () Ol Bull ol 1 r, Klorhg & pr () ol (C) of corv W orwy Mrk jhu r (clo Muu KO Brg 1) -ol Brg () r Muu: () Brg Coporry Ro BLU () r () r Cr: Brg Kuhll Ro BLU ol org () Royl ol KO Brg () vk Brygg (C) Ru Myr r Muu: cc Byprk ol () Collco () KO ol Brg Brg cc Ør () r rg ll culurl Muu: Lyvrk () cc Brgol () ohkrk cr cc pu Cy () cr () () Muu () cc r of url ory Bocl y Brg () Muu r (clo) () R ol (C) of Mr Culurl ory () Tho ol () Brol () 9 l, Muu: jøfru Tho ol Brg cc () Brg Brygg Ol Cr () Brg Tho ol Rokrz (C) 1 orl Muu () (C) Kur r ub Mulu r v v u Kr hol kol gru k v l k v k v R wh h fou fuculr o h b vwpo ow! U oo: frlfoo vkkrk ykhj Br Krhol Brg Tx Tl Tx1 Tl 1 19 v R Cr 19 Bug Cr rl ublc ol 1 oh Mohr gr rry: gr K (jor L) () B g Bo our C rkrl(c) pgr bo () Mr () gr bo for Col r køy () (urgru) Crl Bu () o () Rlwy o () rpor bu Moorg for cruhp Opplg: k krbkk Roh Mr hl Br v jll ørbz kv 1 lkoprhv v korg vk Kykulurr org kruu COMMUCTO WC v kr gr or ork Lærrk l kr v p Krk K Tp Brg rkk kol r Brgkr vk lø L KR T Crog Mulvg v h C Måkjær l v Mul o lro yhv jl ll Måkjærv l Brg uu yhvv v j v Måkjær k v Ch l or v v Ur vk Brygg y KR T yb bo llv Chr går r g år Øvr l v v k Mu yhv j vyrk brkol kr f l of vlvo/gl vk ykhu wh h-o h cc xhb cr Brg B 1 vkl u v Muk bo olzklv jllv vkbr u Mukbo k lbrk uh l xplor cc å urubkk wwwkvro M BR 1 orhu U r orhu Brg R O R T O BR

5 l r roukprjo på or rlvporlr vbrgco fjororwyco vorwyco vorwyco/g vbrgco ORK LK TYK roukprjo vbrg Lo or å bl klkkbr / økbr / lk l på or rlvporl økoor o ol å brf / prouk h proukprjo roukprjor r ku for vår lr vbrgco r Offll Rlv for Brgrgo hr o ål å prr gj l å bøk Brg kl vær bolu b vrkøy for pllggg bllg v rr opplvlr Brgrgo fjororwyco vorwy co r vkg fllpor l proukr opplvlr porl hr å c 1 llor bøk år! rouk-/ brfv Kok Bookg Bkrvl y kporgulghr på vbrgco 1 Mr forjo kor løp v hø B o g! * Årlg bo (løpr l v oppgl r o før årlu) ÅRT TLBU TL : roukprjo* bkrv k blr, fkforjo kk lk l g hjr på ll r Kr pr år + blrg kr 1 (gko) + v rr Rlr proukr y g kor y br g 1 Ol bookg r u ovrg-, kv- llr opplvlbrf å kk bookbr på vbrgco? jo vår ol bookg løg kor u ærr kjøpøyblkk l vår lr år vår y r lr hø 1 blr ørr foku på hv brukr økr r proukr o r bookbr r rrgklr på g hj! å k u fr kur g go grur l å r l Brg! ll oppr ll rkg! r bookgbok på g hj! jlp bøk l å f ovrg Brg! o rvc forøy kur! Kok: jrru lf 1, ølg o på

6 O ORK vorfor vlg l? L ÜR BR U RO UÍ OCL BR Y U RÓ BR 1 ORWY - h Co vur 1 OR ORW R 1-1, - T, 9-9 ORTL LO ORO ORUO orhorl uhorl Kübur - BOUT BR - rgr o lå orhorl uhorl vur cor 9- TR XRC 1-1, - TRORT, 9-9 CCOMMOTO - O 9- RTURT 1- T RO -1 1 BR - RLB 1-1, - TRORT, 9-9 UTRKUT - O 9- RTURT 1- RO -1 UTC 1 OBR BR - CT 1-1, - ÑOL Offll Rlv gr rlv ylgh kporg for brf på vkg fllpor l proukr jr, lr r på pc/c, br llr obl M proukprjo blr brf klkkbr økbr år lr pllggr bøk Brg rgo Cy gco Worl rg Cy Brgco Worl rg Cy Worl rg Cy TRORT, 9-9 LOMTO - COMR 9- RTURT 1- L RÓ -1 KT: r ær ylg / bl klkkbr / økbr lk l org ør rlvporlr økoor ol år 1 llor brukr hvr år på vbrgco, fjororwyco, vorwyco vorwyco/g ær lgjglg på pc/c, br obl å flr bøk ll oppr forjo y g & hol vbrgco y r y kporgulghr lr løp v hø 1 BTLLRT 9 TMBR

7 T OCL M U ugu Ro Blu Royl ol Tho Rokrz U r Mr cc U OLL rgr o lå cc r Tho Brol TROR RTUR ær l vår vkg ryk l klr! OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT OCL U OR BR T R BR rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr OZLLR U BR T TWY TO T OR O rgr o lå orhorl uhorl T TOR ZU OM BR ORTT O or å rff lr l Brg rgo på b ulg å på flr o r koforbl, r vkg å h hlhlg lærg på hvor vår lr kl f prouk KT: Brg u Offll u for Brg Rgo Opplg: k lårlg gu pråk: ork glk yk pk rbujo - ul hl år Turforjo vkg rbvrkøy L & BOOK: vbrgco L & BOOK: vbrgco L & BOOK: RO Worl rg vbr L & BOOK: v v Offll ublkjo hr høy opplg, r b på rbujo, r hlårlg gr korrk forjo R CTY M OR CRU R BR T TWY TO T OR O ORWY TTRCTO MUUM O 1 Buy your ck h Tour foro 1 OR jor our & xcuro h Brg rgo BR 1 KRT L KRT T y vkv B o g! Tour foro Brg rk, O- Brg, orwy (+) vbrgco O OUR u, uly ugu: Op ly - My pbr: Op ly 9 - R of h yr: Moy-ury 9-1 L & BOOK: vbrgco CURRCY XC OR TOUR T TCKT BR CR CCOMMOTO COCRT TCKT TR TCKT ORMTO Kok/pørål roukvrlg lf 1 ollow vbrg o Worl rg Cy Tour foro Brg rk, O- Brg, orwy (+) vbrgco O OUR u, uly ugu: Op ly - My pbr: Op ly 9 - R of h yr: Moy-ury 9-1 L & BOOK: vbrgco åkohll Rokrzår CURRCY XC OR TOUR T TCKT BR CR CCOMMOTO COCRT TCKT TR TCKT ORMTO ollow vbrg o Worl rg Cy L & BOOK: Tho Brg Brygg brug Mrkrk Clro Collco vkoor å g Clro rl C u B R Y Ø v r g Tour foro B Wr pu orh Klorrj vbrgco løb TRK k rll Torg h Mrk Kløvrhu Wllhl Tour foro Brg rk, O- Brg, orwy (+) vbrgco O OUR u, uly ugu: Op ly - My pbr: Op ly 9 - R of h yr: Moy-ury 9-1 TR T Korkrk llr Torlg Worl rg Cy K Ocr Xhbo Ro Blu ol org CURRCY XC OR TOUR T TCKT BR CR CCOMMOTO COCRT TCKT TR TCKT ORMTO ollow vbrg o CRT T okrk Råhu jør ylg lbu o hl, llor bøk l Brgrgo!

8 YT y g hol 1 u 1 g: kow roukjo: rk Mohl rfk Trykk: Boo y Offll Rlvr for Brg Rgo 1 pråk: ork glk yk y hol, rlv kr brukrvlg forjo Uvrll uforg økoor oplr Rlv ylgh kporg for brf r ylgh år lr pllggr r l Brg rgo rrr lg v vår ol bookgløg rrr rfkk l brf hj Mrkvrbygg org Mr forjo kor løp v hø 1 UK Bgfr 9 pbr T kok ro u urr p o BR RLL BR TOURT BOR vbrgco log O Box vk - Brg Tl: (+) 1 x: (+) ølg o på

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

ÅRSPLAN. Vår visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Vår visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære ÅRSPLAN 2017 2018 Vår j: E g å ær g å lær FORMÅLSPARAGRAFEN KONTAKT MED BARNEHAGEN Frålrgr gjlr r ll rgr I Nrg: 66 10 78 61/915 53 446 FORMÅLSPARAGRAFEN I LOV OM BARNEHAGER, 1: «Brg l r g rål j r r r rg

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a.

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a. o o {rb} rprr på r år o prpp rpro r r rr rpro o r o or α r o or bor brp or b rr på ppr r r r r r rrr år på o oroooro o r or o br å r r pår r r orør p o b b år r å r o o o rprrr o p o rprrr o or op r r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6 Konsept. 6.1 Løysingar. Juni Statens vegvesen

6 Konsept. 6.1 Løysingar. Juni Statens vegvesen tt Jui 2 j t r t i t r i 6 I f k k t pukt i firttikk:. Tiltk pårkr trprtttrpør trprti 2. Tiltk ir r ffkti ytti kitr ifrtruktur 3. tr kitr ifrtruktur 4. Nyitr tørr byir ifrtruktur ørt t r lit kt fr VU.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER!

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER! Play-Doh tips og moro Y KRV PROJKR OM GR MG MR GOD LK FOR DG OG BR D LK OG LÆ MD O R D B FR B GG V ÅP, RDR. OG MR! JYR O R B V K a meg med hjem! 05 Hasbro. Med enerett. K L B R U G GR < ORM V KLK FRGR

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

My Workbook 4 NYNORSK. Heidi Håkenstad Kristin Morten Marianne Undheim Vestgård. Illustrasjoner: Solveig Lid Ball. Utgave 2

My Workbook 4 NYNORSK. Heidi Håkenstad Kristin Morten Marianne Undheim Vestgård. Illustrasjoner: Solveig Lid Ball. Utgave 2 My Wokbook 4 NYNORSK Hd Håkd K Mo M Udhm Vgåd Illujo: Solvg Ld Bll Ugv Ihold Wlcom bck!...pg 3 Chp o Bck o chool...pg 5 Chp wo I gg dk...pg 0 3 Chp h Who m I?...pg 35 4 Chp fou V m!...pg 00 5 Chp fv Mkg

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005 Krfelekronkk Elkrf hø, Lønngforlg l øvnge, hø 5 Ole-Moren Mgår HA 5 Oppgve 4 3 v voe vol - - -3-4 p p 3p 4p V v 3 3 n V [ co ] 3 3. 5 b Derom nvenelen krever ørre røm enn lgjengelge hlvleerkomponener åler,

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. "U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1 H t ' { t1 P '4 ts t :'1 h H r*j (, "U H ' { e ),t x5,t ( gt etu g 9 ;' rl+ \,, H. rr tc ' U'.Y e 5.:: x. (] 5 Y 1 ") 'v \ (D (, ' U' t t :j 5,. ' ).) t : C ) "1 : 5 p. 2 :. /? r* ; tt / * ^) \/ v [*r

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4 IOD V 43 IOD V 44 ÅD 24 YD 25 OD 26 OD 27 D 28 ÅD 31 YD 1 OD 2 OD 3 D 4 orgonling 1 O O U U O O U U 2 O I O Y BID O O O Y BID O 3 U U 2: & H U Y BID U U 2: & H U Y BID 4 I U 2: & H YJI 2: Y I U 2: & H

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer

ILLUSTRASJON 1 - UTEOPPHOLDSAREALER

ILLUSTRASJON 1 - UTEOPPHOLDSAREALER GAGTUL A1 A3 ILLUSTRASJOSPLA 14 15 A7 30 m BYGGGRS MOT JRBA 10 m OR SP BA R J +11,10 12 +11,75 15 sykkel plasser 1:12 15 13 1:9 16 RO A3 B BA JR T MO S LL F RASS T K TA tg 7e A1 G AV ÅD +8,59 30 A1 M G

Detaljer

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet OMRÅDEREGULERINGSPLAN Illusrasjoskar-Ladskapsplar Laksvåg, gr 123, br 271 m.fl. Rv Sorava Ny kollkivrmial og grøsrukur. AralplaID 1201-6000 Saksr. 201636271 Brg kommu Bild fra 3D modll, Bazi TEKNISKE DATA

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING Løb k M Aé Løb é M Lø b Aé Gå S 31 KRISTIABORG Ø F Ek E k DELS T DELS REKIG TREK IG 2 3 Lk kk y yh ho Ho p kk E b k G Hop Am 2 TEGFORKLARIG å o E S bk H Kjø Ek bby G Gokj k p Sykk/-f Gok : UTM32_Ef 89

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer