Konsekvensrapport. Årsbudsjett Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune"

Transkript

1 Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune

2 Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING, PLAN OG KULTUR Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 2

3 UTGIFTER TIL FORDELING v/rådmann Hans E Wilhelmsen Ansvar Regnskap Budsjett. Forbruk Konsekvensvurdering endring 900 Utgifter til fordeling Varslet økning reguleringspremie ble en realitet i pensjonsinnskudd Føres i slutten av året og omfatter premieavvik. Kun regnskapsteknisk Alle FINANS v/rådmann Hans E Wilhelmsen Ansvar Regnskap Budsjett. Forbruk Konsekvensvurdering endring skatt på inntekt og form Beregnet skatteinngang 39,8 mill, budsjettregulering -0,7 mill eiendomsskatt statlige rammetilskudd øvrige generelle statstilskudd Refusjon rentekompensasjon vil bli lavere pga lav styringsrente, kompenseres mot kommunens rentekostnader på lån Momskompensasjon Regnskapsført beløp skal overføres investeringer investeringer Rente, utbytte mv Vedtatt utbytte 3,0 mill, mot budsjettert 5,0 mill, budsjettregulering - 2,0 mill avdrag lån Mottatte avdrag på Bundet opp startlån, og annet utlån, utlån disposisjonsfond Bundne driftsfond ALLE Behov for budsjettregulering med 2,7 mill kroner Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 3

4 STAB v/assisterende rådmann Hallgeir Sørnes Budsjett/regnskap pr Enheten for Stab viser ett totalt forbruk på 88 pr 30. september/iii kvartal- Trenden er imidlertid at merforbruket minker sett året under ett. Det er Edb felleskostnader og økonomiavdelingen som har merforbruk, dette går i første omgang utover andre avdelinger i stab. Deler av sykelønnsrefusjon ikke regnskapsført pr 30. september. Ansvar Regnskap Budsjett. endring Forbruk rådmannen Avdelingen på plan. Konsekvens: ingen servicetorget Avdelingen på plan. Konsekvens: ingen økonomiavdeling Avdelingen er ikke på plan, dette skyldes sykefravær og innføring av nytt økonomisystem som har krevd ekstra ressurser. Konsekvens: Prosjekt med nytt økonomisystem er i avslutningsfasen og sykefraværet er tilbake til det normale Personal- og service Avdelingen på plan. Konsekvens: ingen Alle på plass Prosjektmidler fra KLP for å jobbe med sykefravær. Konsekvens: ingen felles edb kostnader Avdelingen er ikke på plan. Høyt sykefravær og dårlig infrastruktur har resultert i ett merforbruk. Avdelingen bør kjøres med ett adekvat servicenivå, for å tilfredsstille brukerne i kommunen. Konsekvens: senker man service nivået, vil de ansatte i kommunen ikke få gjort jobben sin eller betjent brukerne Felleskostnader (mat Avdelingen på plan. Konsekvens: ingen Felleskostnader Avdelingen på plan. Konsekvens: ingen Rådhusforvaltning Avdelingen på plan. Konsekvens: ingen Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 4

5 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE v/enhetsleder Børge Martinussen Budsjett/regnskap pr Enheten for grunnskole og barnehage viser ett totalt forbruk på pr 30. september. Enheten vil kunne opprettholde alle tilbud innenfor tildelte rammer Vardø kommune og Digforsk har ikke videreført avtale utover vedrørende drift av Digforsk, da Digforsk ikke pr dato har fått fornyet kontrakt med NAV,(avklares medio november) Utgifter/mindre inntekter utenfor dekning: Elever i andre skoler kan gi mer forbruk, på ca kr ,-. Utgifter til vikarer høyere enn budsjett pga. langtidssykefravær kr ,-. Lønnsoppgjør 2014 ikke regulert inn i budsjett. Mer inntekter: Inntekter for sykelønnsrefusjoner er høyere enn budsjett, ca ,-. Delere av sykelønnsrefusjon ikke regnskapsført pr 30. september. Ansvar GOB Regnskap Budsjett Forbruk Adm. Skole Adm. Skole iht. budsjett. ingen SKUP Kompetanseheving Skup, kompetanseheving og vurdering for læring iht budsjett, etterutdanning lærere blir belastet her. : Tilbud om etterutdanning av lærere gitt iht kvalitetsplan grunnskolen Elever i andre skoler Usikkerhet vedrørende enkeltvedtak på spesialundervisning for elever i andre skoler, samt uenighet med en vertskommune for 2 andre elever kostnad kr ,- tilbake 2012/2013 Konsekvens: Merforbruk på ca ,- dekkes inn fra andre ansvarsområder Digforsk Det er usikkert om det vil bli videreavtale mellom Vardø kommune og Digforsk. Digforsk har ikke pr dato fått fornyet kontrakt med NAV. Konsekvens: avtale med Digforsk /NAV og Vardø kommune avklart medio november. Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 5

6 Ansvar GOB Regnskap Budsjett Forbruk Vardø skole Vardø skole driftes med tilbud iht. budsjett, merutgift vikar, mer inntekt sykelønnsrefusjoner. Konsekvens: ingen det vil bli gjort budsjettregulering mellom vikarbudsjett og sykelønnsrefusjoner Vardø skole SFO SFO drives iht. budsjett. Konsekvens: ingen, tilbud opprettholdt Voksenopplæring Voksenopplæring gis iht. budsjett og opplæringsloven. Konsekvens: Ingen Vardø skole bygg Vardø skolebygg drives iht. budsjett, renhold driftes av Teknisk. Konsekvens: Ingen, fordeling TVS gjøres ved avslutning av budsjettår skolekantina Skolekantina drives iht. budsjett. Konsekvens: Ingen Vurdering for læring Utgifter til vurdering for læring internfaktureres fra SKUP midler. Konsekvens: Ingen kulturskolen Kulturskolen drives iht. budsjett. Noe redusert etterspørsel i noen av tilbudene. Konsekvens: Prøve nytt innsalg med fokus på å tilbytjenester for voksne Den kulturelle skolesekken Kulturelle skole sekken drives iht. budsjett, mhp aktivitet. Konsekvens: ingen Kiberg oppvekst Kiberg oppvekstsenter er solgt, merkostnader til energi reguleres. Konsekvens: budsjettregulering innen eget budsjett mhp energi forbruk Vardø barnehage Vardø barnehage gis tilbud iht. budsjett og barnehageloven. Konsekvens: Merutgifter til vikar reguleres mot merinntekter sykelønnsrefusjon Vardø barnehage bygg Vardø barnehagebygg drives iht. budsjett, renhold driftes av Teknisk. Konsekvens: Ingen, fordeling TVS gjøres ved avslutning av budsjettår Barnehage st drift Ingen behov for styrket drift. Konsekvens: ingen Trekløvern bygn Bygg solgt, regulering av regnskap energikostnad. Kiberg oppvekst senter Sentr. Barnehage Tilskudd Sentrum barnehage gitt iht. bystyrets vedtak. Konsekvens: ingen Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 6

7 Ansvar GOB Regnskap Budsjett Forbruk Barn.hus bygning Utleie av Barnas hus bygning til Vardø bolig og eiendomsselskap. Ingen kostnader. Konsekvens: Ingen. Alle Pleie, omsorg, helse og sosial v/enhetsleder Bård Martinsen Budsjett/regnskap pr Enheten for pleie og omsorg, helse og sosial viser ett totalt forbruk på 80 pr 30. september/iii kvartal- Tar man hensyn til sykepengerefusjoner på ca og inntekter til resurskrevende brukere på ca kr pr som ikke er inntektsført så er enheten i rute økonomisk. Ut ifra dagens kjente forutsetninger er enheten i rute økonomisk. Enheten vil kunne opprettholde alle tilbud innenfor tildelte rammer Ansvar POHS Regnskap Budsjett Adm helse/sos ,20 I henhold til budsjett ingen konsekvens. Siste rest på kr på prosjekt levekår er belastet på dette området. Det var ikke budsjettert med dette Personlaboliger ,75 inntekter fra jan-sept på dette området er ikke iinntektsført. Usikkert på hvor mye som skal inntektsføres Drift av helsesentret ,30 I henhold til budsjett, ingen kosekvens Adm barnevern ,26 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Utgifter fylkesnemnd ,25 Har vært ført flere saker en det som det har vært budsjettert med Forebyggende tiltak barnevern ,32 Her er det en god del feilføringer, mye av merforbruket tilhører omsorgstiltak utenfor familie Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 7

8 Ansvar POHS Regnskap Budsjett Omsorgstiltak utenfor familie Annet forebyggende ,69 Det vil komme et merforbruk hær på grunn av nye plasseringer i barnvernet ,22 I henhold til budsjett, ingen konsekvens. tiltak Kommunelege ,99 Det er en del usikkerhet rundt inntektene, det er mulig det kommer et lite mer forbruk hær Kontorservice leger ,08 Det er brukt mer en det som har vært budsjettert på vikarer på grunn av sykdom Laboratoriet ,79 Når en tar hensyn til sykepengerefusjon som ikke er ført skal det være i henhold til budsjett, ingen konsekvens Helsestasjon ,32 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Jordmortjeneste ,15 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Helsestasjon for unge ,24 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Fysioterapi ,85 I henhold til budsjett, ingen konsekvens PP tjenester ,29 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Sosiale boliger ,00 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Psykisk helsevern ,09 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Rus/psykiatriprosjekt ,00 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Sykehjem ,31 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Adm pleie og omsorg ,45 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Sykehjem bygning ,56 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Samhandlingsreformen ,24 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Hovedkjøkken ,75 Vil nok komme et merforbruk på kjøkkenet, selv etter at manglende sykepengerefusjoner er inntektsført Hjemmetjeneste ,00 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Omsorgsboliger ,08 Vardø kommune mangler svar fra boligselskapet vedr omsorgsboligene. Husleien som Vardø kommune betaler for omsorgsboligene er for høy. Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 8

9 Ansvar POHS Regnskap Budsjett Omsorgslønn/støttekon ,41 takt Vernet botilbud ,07 I henhold til budsjett når man tar hensyn til refusjon resurskrevende brukere og utestående sykepengerefusjoner, ingen konsekvens Vadøgt 5 bygning ,97 I henhold til budsjett, ingen konsekvens Overfør. Til andre ,00 I henhold til budsjett når man tar hensyn til vederlag som ikke er inntektsført, ingen konsekvens. Alle ,17 Ut i fra kjente forutsetninger er enheten i rute økonomisk. Mer forbruk på konkrete ansvarsområder tas innenfor enheten. NAV/sosial v/leder Robert Jensen Budsjett/regnskap pr Ansvar Beskrivelse Regnskap Pr Adm. NAV/sos Fast lønn Lederavtale NAV Kontorutgifter Driftsavtale NAV Budsjett Konsekvensvurdering Lønnsutgifter, leder 50-2 sosialkonsulenter, ingen utgifter utenom ordinær drift, fordelt ordinære kostnader med NAV Finnmark. Lite reisevirksomhet, ingen anskaffelser. Budsjettert for lavt. Budsjettet antas å mangle ca til balanse for Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 9

10 Ansvar Beskrivelse Regnskap Pr Øk Bistand Sosiale boliger Livsopphold Kvalifiseringsprogram Boutgifter/klær Supplering Budsjett Konsekvensvurdering På budsjett. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste år redusert fra ca 50 personer pr. mnd. til om lag 30. Stabilt. Statlige tiltak bidrar til å holde antallet nede. Kvalifiseringsprogram stabilisert. Budsjettet antas å holde for Teknisk, næring, plan og kultur v/enhetsleder Reidulf Ervik Budsjett/regnskap pr Enhet teknisk, næring, plan og kultur viser et forbruk på Ansvar TNPK Regnskap Budsjett Adm teknisk , Lønn enhetsleders er belastet feil, 60 skal belastes selvkostområdene Næring ,00 Feil belastet, skal belastes kultur gjelder frivilligsentral Industrianlegg vest ,00 Ingen konsekvens Veier ,4 B sak 33/13 Brøytetjenesten skal være døgnkontinuerlig hele uken. Det kan vurderes private aktører inn i brøytetjenesten dersom det sikrer bedre tjeneste til en rimeligere pris. I henhold til budsjett Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 10

11 Ansvar TNPK Regnskap Budsjett Vei og gatebelysning ,3 I henhold til budsjett Varker, friluftsområder ,9 I henhold til budsjett Maskinpark ,00 I henhold til budsjett, inntekt vil bli fordelt ved årets slutt Verksted ,00 I henhold til budsjett, inntekt vil bli fordelt ved årets slutt Vegforvaltning ,03 I henhold til budsjett Brannstasjonen ,00 I henhold til budsjett, inntekt vil bli fordelt ved årets slutt Kart, oppmåling bygg ,3 I henhold til budsjett Brannvern ,3 B sak 1/13 av ny brannordning er ikke fremlagt som vedtatt i bystyret, med ny vurdering av dreiende vakt og brannordningsdokument. Det må fremlegges straks Overforbruk lønn, lønn feier er feilført. For og dekke merforbruket må det foretas budsjett regulering, ved at ubrukte midler omdisponeres. Det fremlegges egen budsjettregulerings sak til TNPK Grønnegt 14, brannst ,6 I henhold til budsjett TVS ,00 I henhold til budsjett, vil bli fordelt ved årets slutt Renhold ,5 I henhold til budsjett Næringer til fordeling Turist informasjonen flyttes til flerbrukshuset/servicetorg strykes. Erstattes med turistinformasjon legges til info-bygget. Ikke gitt ekstra midler. Næring økes med 0,5 mill og dekkes med økt skatteinntrekk B sak 12/14: Næringsfondet for 2014 økes med kr. 1,0 mill finansieres ved bruk av disposisjonsfond For og dekke merforbruket må det foretas budsjett regulering, ved at ubrukte midler omdisponeres. Det fremlegges egen budsjettregulerings sak til TNPK Kulturkontoret ,2 I henhold til budsjett Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 11

12 Ansvar TNPK Regnskap Budsjett Organisasjonsstøtte ,00 Ubrukte midler tas ved budsjettregulering barn Ungdomsklubber ,23 B sak 33/13 Kultur økes med kr 0,3 mill, øremerkes ungdomsklubben, dekkes ved reduksjon av ubundne fond. Ubrukte midler tas ved budsjettregulering Museer ,08 I henhold til budsjett.hele går til overføring Varanger Museum avd. Vardø Kulturmidler ,00 Ubrukte midler tas ved budsjettregulering Bibliotek , Kino ,0 Avtale med Aurora kino fra 1. sept Svømmeanlegg - flerbrukshus ,2 B sak 33/13 Til Skoledelen av budsjettet: Tilbudet i skolen opprettholdes på dagens nivå mht. delingstimer. Vedtatt kvalitetsplan forutsettes oppfylt. Kostnaden dekkes inn ved inntekt på flerbrukshuset. Inntekt pr.3. kvartal kr ,-, viser til GOB`s kvartals rapport skole har ikke behov for midlene. Selv med inntektene er det et overforbruk, dette mest ved at det har hvert nødvendig og foreta innkjøp av inventar og utstyr som ikke var tatt med i prosjektet. For og dekke merforbruket må det foretas budsjett regulering, ved at ubrukte midler omdisponeres. Det fremlegges egen budsjettreguleringssak til TNPK. Registrert besøkende fra 5/6-31/10 ca Idrettshall ,7 I henhold til budsjett Kiberg grendehus ,6 I henhold til budsjett Utendørsanlegg ,00 Overforbruk skyldes feil føring av strømregning som skal belastes idrettshall Lysløype Skagen ,00 Feilføring av vedlikehold og strøm, er belastet veier og gatebelysning års stedet ,5 I henhold til budsjett, ikke brukte midler skal avsettet ved årets slutt Felles kirkelig råd ,7 I henhold til budsjett Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 12

13 Ansvar TNPK Regnskap Budsjett Selvkost vann ,00 I henhold til budsjett Selvkost avløp/kloakk ,00 I henhold til budsjett Selvkost avfall ,00 I henhold til budsjett Selvkost feiervesen ,00 I henhold til budsjett Alle ,7 Årsbudsjett 2014 Vardø kommune konsekvensrapport pr Side 13