Dato: April Årsmelding bilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: April 2008. Årsmelding 2007. bilde"

Transkript

1 Dato: April 2008 Årsmelding 2007 bilde Årsmelding 2007

2 Vaskerelven Foto: Cecilie Bakke Johannessen Forside: Åpning av Vestre Torggate Foto: Cecilie Bakke Johannessen

3 Innhold Bergensprogrammets 9 hovedmål... 4 Forord... 5 Organisering... 6 Alternativ forvaltningsorganisering... 7 Inntekter og utgifter... 8 Inntekter og utgifter for perioden Trafikantbetaling... 9 Forbruk Forbruk fordelt på de enkelte poster Planlegging Godkjente reguleringsplaner i Planer under formell behandling i Bergen kommune Oversikt over kostnader for hvert enkelt planprosjekt Investeringer Forbruk stamveger Forbruk øvrige riksveger Forbruk fylkesveger Forbruk kommunale veger Ferdige prosjekter i Vadmyra Hetlevik Solheimsgaten Vaskerelven og Vestre Torggate Gangbro Rådalskrysset Rundkjøring Ulriksdal-Årstadveien Firefelts veg Sørås-Hop Bankvegen, Helldalsåsen, Blindheimsvegen, Granlia Riber Mohns vei, Gaupåsvegen, Ytre til indre Selvik, Magnus Barfotsgate. 23

4 - 4 - Bergensprogrammets 9 hovedmål 1 Trafikkveksten skal dempes 2 Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 3 En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken 4 De investeringer som er gjort i vegnettet skal utnyttes bedre 5 Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres 6 Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress 7 Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelvegnett 8 Det skal skje færre trafikkulykker 9 Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for tiltak Bergen Byspill var med å skape god stemning under åpning av Vestre Torggate. Foto: Cecilie Bakke Johannessen.

5 - 5 - Forord I perioden skal det investeres for 5,3 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen. Bergensprogrammet omfatter kollektivtiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter i Bergen. Bergensprogrammet gjennomføres i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Årsmeldingen viser arbeidet i Olav Ellevset Regionvegsjef Statens vegvesen Edel Eikeseth Kommunaldirektør for byutvikling Bergen kommune Magnus Vestrheim Samferdselssjef Hordaland fylkeskommune

6 - 6 - Organisering Bergensprogrammet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Bergensprogrammet overtar ikke myndighet eller ansvar fra andre. All styrings- og beslutningsansvar ligger til de vanlige kommunale, fylkeskommunale og statlige organer. Samarbeidet er organisert på fire nivå i ulike utvalg og grupper for å sikre gjensidig informasjon og koordinering mellom partene. Bergensprogrammet har følgende organisering: Gangog sykkel

7 - 7 - Alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren Fra 1. januar 2004 ble det iverksatt forsøk i Bergen kommune med alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren. Forsøket har en varighet på fire år. På dette grunnlag har derfor Bergen kommune og Statens vegvesen i fellesskap utarbeidet en handlingsplan eller prioriteringsliste for investeringer for 4-årsperioden i Nasjonal transportplan og som en del av Bergensprogrammet. Det er videre utarbeidet årlige planprogram for Bergensprogrammet og byggeprogram som viser hvilke prosjekter som skal planlegges og bygges. Dette er i tråd med handlingsprogrammet i NTP. Forsøksordningen opphørte Opprustningsarbeid i Vaskerelven. Foto: Cecilie Bakke Johannessen Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg åpner Vaskerelven. Foto: Cecilie Bakke Johannessen

8 - 8 - Inntekter og utgifter for perioden (tall i mill kroner) Tiltak, utgifter Mill. kroner Finansiering, inntekter Mill. kroner Vegtiltak stamveg 330 Statlige midler stamveg 330 Vegtiltak øvrig riksveg Statlige midler øvrig riksveg % Kollektivtiltak Bompenger Gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet, miljø 930 Fylkeskommunale midler % Tiltak i Bergen sentrum 580 Kommunale midler 110 SUM SUM St. prp. nr. 75 ( ) Figuren viser fordeling mellom statlig og lokal finansiering slik fastsatt i st. prp. nr. 76 ( ) og st. prp. nr. 75 ( ) Figuren viser fordeling mellom statlig og lokal finansiering akkumulert fra 2002 til og med % 40% 67% 33% Statlig finansiering 40% 40% Statlig finansiering Lokal finansiering Statlig finansiering 33% 36% Statlig finansiering Lokal finansiering Lokal finansiering 60% 60% Lokal finansiering 67% 64%

9 - 9 - Trafikantbetaling Bompengeinntektene ble redusert som følge av forsinket innføring av AutoPass og høyere rabattandel enn forutsatt i St.prp. nr 76 ( ). I tillegg ble de statlige og fylkeskommunale rammene til Bergensprogrammet noe redusert. Programmet har videre hatt høyere kostnader enn forventet. Dette har ført til at kapitalbehovet overstiger disponible midler til gjennomføring av Bergensprogrammet. Som en følge av disse endringene i inntekts- og kostnadsanslag ble det derfor i St. prp. Nr 75 ( ) foreslått å endre bompengeopplegget for Bergensprogrammet. Rabattsystemet for AutoPassavtale ble endret og øvre rabattsats redusert fra 50% til 40%. Innkreving ble endret til hele døgnet alle dager i året. Disse endringene ble gjennomført i I løpet av 2007 er det etablert 5 nye bomstasjoner; Fjøsangerveien, Storetveitveien, Nattlandsveien, Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien. Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien. Totalt er det krevd inn 350 millioner kroner i bompenger i Tabellen viser brutto bompenge inntekter (mill. kroner) Inntekter Årstall

10 Forbruk 2007 (tall i hele 1000 kroner) Bompenger Offentlige bevilgninger SUM Stamveger Øvrige riksveger Fylkesveger Kommunale veger Ringveg vest Bybanen Nye bomstasjoner Planlegging SUM Totalt er det brukt kroner i Bergensprogrammet i 2007 Forbruk fordelt på enkelte poster (i hele 1000 kroner) Bybanen Miljø Kollektiv Mindre tiltak Strekn. vise tiltak Planlegging Trafikksikkerhet Bomstasjoner Gang- og sykkelveger SUM Stamveger Øvrige riksveger Fylkesveger Kommunale veger Ringveg vest Bybanen Bomstasjoner Planlegging SUM

11 Planlegging I 2007 hadde en et planbudsjett på 20,000 mill. kr., hvorav alt var statsmidler. I tillegg var det overført 0,915 mill. kr. fra 2006, slik at en hadde til disposisjon 20,915 mill. kr. til planlegging i Totalt ble det forbrukt 16,945 mill. kr., slik at 3,970 mill. kr. vil bli overført til Godkjente reguleringsplaner i 2007 Parsell Godkj. dato (Bystyret) Kryss Rv 555 Alvehaugen - Breivikskiftet Rv. 555 Dokken Nøstebukten Fv. 238 Ytre Arna. P. Jebsensveg over Leitet E39 Vågsbotn Nordre Bruås E39/rv. 580 Rådal Sørås

12 Reguleringsplan for nytt kryss i Rådalen, Ev 39/Rv 580 Rådal Sørås (del av stamvegprosjektet Bergen Os), ble vedtatt i Likeså ble reguleringsplan Rv 555 Dokken Nøstebukten, reguleringsplan Fv 238 Ytre Arna, P. Jebsensveg over Leitet (miljøprosjekt), reguleringsendring for Ev 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen og reguleringsendring Rv 555 Alvehaugen kryss Breivikskiftet vedtatt. Andre planoppgaver som det har vært arbeidet med i 2007 er forprosjekt for nødvendige planavklaringer for etterfølgene planprosesser for Ev 39 Fjøsanger Danmarksplass og Ev 39 Midtbygda Nordhordlandsbrua (reguleringsplan). Det har også vært arbeidet med reguleringsplan for gang og sykkelveg Ev 39 Kristianborg Fabrikkgaten, gang- og sykkelveg inkludert vegutbedring Rv 556 Blomsterdalen Hjellestad og Rv 585 Del av Birkelundsbakken/Sandbrekkeveien, samt kollektivplan for Rv 555 Breivikskrysset - Drotningsvik. I tillegg er det benyttet planressurser til utredninger/planavklaringer i Bergen sentrum (Bystasjonen, Sentrum Sør, gamle Nygårdsbru - Danmarksplass i forbindelse med bybaneprosjektet, Håkonsgatens forlengelse, Nøstet m.m) og gjennom Fyllingsdalen ((Folke Bernadottes vei Fyllingsdalsveien). Det er også gjennomført en trafikkanalyse for Årstad inkludert oppdatering av trafikkmodeller. Videreføring av bybane/kollektivtiltak Nesttun Rådal (reguleringsplan) og utredning av Park & Ride. Det bygges nytt kryss i Fjøsangerveien - Minde allé. Foto : Øyvind Dahle.

13 Planer under formell behandling i Bergen kommune Parsell Ev 39 Bomstasjon Sandviken (påkjøringsfelt) Rv 585 Haukelandsveien Nattlandsveien Fv 178 Grimstadveien (ca. 1,5 km) Fv 183 Totlandsveien Rv 582 Nesttun Rådal (Bybane) Ny bomstasjon i Michael Krohns gate Foto: Cecilie Bakke Johannessen

14 Oversikt over kostnader for hvert enkelt planprosjekt (tall i hele 1000 kroner) PROSJEKTBESKRIVELSE Regnskap Blomsterdalen-Hjellestad(g/s) Nesttun - Rådal (Skjoldskiftet - Sørås) Birkelundsbakken (Kryss Paradis - Nattlandsbotn) Grimstadveien Totlandsveien Rådal - Sørås Bergensprogrammet (generelt) Bergensprogrammet - G/S Bergensprogrammet - Utredningsgruppen Bergensprogrammet - Kollektiv Miljø-/støy (genrelt) Bergensprogrammet - Trafikkmodeller Andre planprosjekt Refusjon Bergensprogrammet Bergensprogrammet -TS Ytre Arna Haukelandsvei - Nattlandsveien Breivikskrysset - Drotningsvik Mobilitetskontor Trafikksystem Nøstet Dokken - Nøstet Folke Bernadottes vei/fyllingsdalsveien Sentrum Sør Bjørgeveien X Bjørndalskogen Lønborg - Eidsvåg Grimseidvegen - Skagevegen Rundkjøring Allestadveien/Fyllingsdalsveien Trafikkanalyse Årstad Kristianborg - Fabrikkgaten 86 PLANPROSJEKT - BERGENSPROGRAMMET

15 Investeringer Det største forbruket på stamveger er knyttet til nytt kryss i Fjøsangerveien Minde allé. På øvrige riksveger er det Ringveg vest som er det største prosjektet og på fylkesveger er det brukt mest på trafikksikkerhet. Figuren viser fordeling i st. prp 75 ( ) Vegtiltak, kollektivtiltak, tiltak Bergen sentrum, gang/sykkel, miljø Figuren viser fordeling i 2007 Vegtiltak, kollektivtiltak, tiltak Bergen sentrum, gang/sykkel, miljø 18% 11% 6% 13% 3% 16% 28% 24% 44% 37% Vegtiltak 6% Vegtiltak øvrige riksveger 28% Kollektivtiltak 37% Gang og sykkelveger, trafikksikekrhet, miljø 18% Vegtiltak Bergen sentrum stamveg 11% 6% Vegtiltak øvrig riksveger 28% Kollektivtiltak 37% Gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet, miljø 18% Bergen sentrum 11% Vegtiltak16% Vegtiltak øvrige riksveger 44% Vegtiltak stamveg 16% Kollektivtiltak 24% Gang og sykkelveger, trafikksikkerhet, miljø 13% Bergen sentrum 3% Vegtiltak øvrig riksveger 44% Kollektivtiltak 24% Gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet, miljø 13% Bergen sentrum 3%

16 Forbruk stamveger (tall i hele 1000 kroner) PROSJEKTBESKRIVELSE REGNSKAP 2007 Veg Hop Fjøsanger 1591 Kryss Fjøsangerveien Minde allé Hop Sørås Trafikksikring Undergang Fjøsangerveien ved Jæger 613 TOTALT

17 Forbruk øvrige riksveger (tall i hele 1000 kroner) PROSJEKTBESKRIVELSE REGNSKAP 2007 Veg Solheimsgaten Kollektiv Busslommer / Frem Bussdrift Ekstratiltak koll (2004) 770 Kollektiv Tellevik 248 Nattlandsvegen 157 Flyplassvegen Gang- og sykkelveger Haakonsvern-Nordrepollen Diverse sykkeltiltak Skjoldskiftet Sykkelinspeksjoner Gangbru Lagunen Kristianborg-Minde Alle Bro Nygårdstangen Trafikksikring TS-revisjoner Sikring fotgjengere Strakstiltak 215 Storetveitveien/ Hagerups vei Rundkjøring Årstadveien Ulriksdal Rundkjøring Folke Bernadottes vei (ved Spectrum) 119 Black-spots Bergen 38 Miljø Håkonsgaten 5 Michael Krohnsgate Diverse fasadetiltak Kong Oscarsgate 8 Vaskerelven Vestre Torggate Loddefjord (ved Iskanten) Håkonsgatens forlengelse Visning i Bergen sentrum Sum øvrige riksveger Ringveg Vest og bybanen er ikke inkludert i summen. Se side 9 for oversikt over forbruk fordelt på enkelte poster.

18 Forbruk fylkesveger (tall i hele 1000 kroner) Forbruk fylkesveger REGNSKAP 2007 Vegtiltak Sædalsvegen Miljø Havnegaten 78 Fasadetiltak 163 Gang- og sykkelveger Hillerenvegen Kollektiv Busslommer i Bergen kommune 87 Trafikksikring Landåsprosjektet 95 Bekkjarvikvegen 64 Div trafikksikringstiltak Totalt Forbruk kommunale veger Bergen kommune har i 2007 investert 11,4 millioner kroner til/i trafikksikring, gangsykkelveger og miljøprosjekt i sentrum. Trafikksikringsprosjekter er tiltak på kommunale veger i henhold til prioriteringer i Trafikksikkerhetsplan for Bergen De enkelte prosjekter er fortau, avstigningslommer, kryssutbedringer, fartsdemping og andre tiltak for å trygge skoleveiene.

19 FERDIGE PROSJEKTER I 2007 Riksveger og fylkesveger Vadmyra-Hetlevik Det er bygget nye gang- og sykkelveg mellom Vadmyravegen og Håkonsvernvegen. Prosjektet inngår i et overordnet sykkelvegnett i Loddefjordområdet, og gir sammenhengende gang- og sykkelveg fra Vestkanten til Hetlevikstraumen. Arbeidet startet i midten av oktober 2006 og var ferdig i mai Solheimsgaten Solheimsgaten er forlenget fra Michael Krohns gate til Møllendalsveien ved Gamle Nygårdsbro. Målet med prosjektet har vært å øke kapasiteten gjennom krysset på Danmarksplass og å bedre tilgjengeligheten til Solheimsviken. Den nye Solheimsgaten ble åpnet for trafikk i 2006 og anlegget ferdigstilt i 2007 Ny gang og sykkelveg fra Heltevikstraumen til Vadmyra. Foto. Cecilie Bakke Johannessen

20 Vaskerelven og Vestre Torggate I oktober ble Vaskerelven og Vestre Torggate ferdig etter halvannet års arbeid. Åpningen ble feiret med stor gatefest. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg åpnet Vaskerelven mens fungerende regionvegsjef Signe Eikenes åpnet Vestre Torggate. De to gatene er rustet opp brede fortau med skiferstein, kantstein av granitt og ny belysning. Gatene er snevret inn til ett kjørefelt og det er lagt ny brostein. Vaskerelven har også sykkelfelt med saget brostein for behagelig sykkeltur i sentrum. Krysset Vaskerelven - Vestre Torggate er bygget om til en åpen plass og møblert med benker, magnoliatrær sykkelstativ og bossspann. Gangbro Rådalskrysset Over Fanaveien ved Lagunen er det bygget ny gangbro. Broen gir fotgjengere og syklister mulighet til trafikksikker kryssing av vegen til og fra Blomsterdalen. Gangbroen var ferdig i desember 2007 og hadde en kostnad på 9 millioner kroner. Prosjektet er finansiert av Tomteselskapet/ Lagunen storsenter, via forskudd og tilskudd. Ny gangbro ved Rådalskrysset. Foto: Cecilie Bakke Johannessen

21 Rundkjøring Årstadveien I krysset Ulriksdal Årstadveien Haukelandsveien er det bygget ny rundkjøring. Denne ble åpnet for trafikk i månedsskiftet november/ desember Ferdigstilling våren 08 og vil få en kostnad på 5,5 millioner kroner. Firefelts veg Sørås Hop Firefelts motorveg mellom Sørås og Hop ble ferdig stilt våren Med det er firefelts motorveg mellom Fjøsanger og Sørås ferdig utbygget. Det er også gjort omfattende støytiltak som skal gjøre forholdene bedre for beboere langs strekningen. Prosjektet hadde en kostnad på 150 millioner kroner. Ny gangbro ved Rådalskrysset. Foto: Cecilie Bakke Johannessen

22 Kommunale veger i 2007 Bankvegen, Ytre Arna Som et trafikksikkerhetstiltak er fortauet i Bankvegen utvidet. Prosjektet hadde en kostnad på kroner Helldalsåsen I Helldalsåsen er busslommer og parkering utbedret for å bedre trafikksikkerheten. Prosjektet hadde en kostnad på kroner. Blindheimsvegen I Blindheimvegen ved Hetlebakke er vegen hevet for å hindre oversvømmelse. Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak, og hadde en kostnad på kroner. Granlia I Granlia er det bygget fortau fra Eidsvåg skole til Eidsvågveien. Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak, og hadde en kostnad på kroner. Byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen åpner Solheimsgaten.

23 Rieber Mohns vei I Rieber Mohnsvei er det bygget fortau. Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak, og hadde en kostnad på kroner. Gaupåsvegen I Gaupåsvegen ved Spåkebrua bygget fortau. Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak, og hadde en kostnad på kroner. Ytre Selvik til Indre Selvik Det er bygget ny gang- og sykkelveg på Os-banen fra Ytre Selvik til Indre Selvik. Prosjektet hadde en kostnad på kroner. Magnus Barfotsgate Som et miljøprosjekt er Magnus Barfotsgate mellom Håkonsaten og Rosenberggaten rustet opp. Prosjektet hadde en kostnad på kroner. Ny gang- og sykkelveg på Osbanen ved Kismul Foto: Elin Horntvedt gullbrå

24 Revidert bompengeordning for Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget i februar I perioden skal det investeres for 5.3 milliarder kroner i samferdselsprosjekter i Bergen. Programmet omfatter kollektivtiltak, gang- og sykkel veger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum,trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter. Programmet er utformet i samarbeid mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune.

Årsmelding 2005. bergensprogrammet

Årsmelding 2005. bergensprogrammet Årsmelding 2005 bergensprogrammet Mai 2005 Bergensprogrammets 9 hovedmål 1 Trafikkveksten skal dempes 2 Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 3 En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken

Detaljer

ORGANISERING. Bergensprogrammet har følgende organisering

ORGANISERING. Bergensprogrammet har følgende organisering 2004årsmelding ORGANISERING Bergensprogrammet har følgende organisering BERGENSPROGRAMMET I perioden 2002 til 2011 skal det investeres for nær 4,4 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen.

Detaljer

Februar 2007. Byggeprogram 2007

Februar 2007. Byggeprogram 2007 Februar 2007 Byggeprogram 2007 INNLEDNING BYGGEPROGRAM 2007 2 Gang- og sykkelprosjekter 5 Trafikksikring 6 Kollektivtiltak 7 Planlegging 7 Øvrige riksveger, strekningsvise tiltak 8 Stamveger 8 Fylkesveger

Detaljer

Februar Planprogram 2007

Februar Planprogram 2007 Februar 2007 Planprogram 2007 Innhold Planprogram Bergensprogrammet 2007... 2 Prosjekter innsendt til formell planbehandling... 3 Oversikt over forslag til nye planprosjekt... 3 Forslag til planprogram

Detaljer

Dato: Mai 2007. Årsmelding 2006

Dato: Mai 2007. Årsmelding 2006 Dato: Mai 2007 Årsmelding 2006 forsidefoto: Cecilie Bakke Johannessen Innhold Bergensprogrammets 9 hovedmål... 4 Bergensprogrammet... 5 Organisering... 6 Alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren...7

Detaljer

Planprogrammet for Bergensprogrammet inneholder følgende innsatsområder og beløp (alle tall i 1000-kroner):

Planprogrammet for Bergensprogrammet inneholder følgende innsatsområder og beløp (alle tall i 1000-kroner): Dato: 16. desember 2010 Byrådssak /10 Byrådet Bergensprogrammet - plan- og byggeprogram for NIHO SARK-510-200001704-471 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet den 26. juni 2010 handlingsprogram for Bergensprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2010 10.05. 2011. Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune

Årsmelding 2010 10.05. 2011. Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune Årsmelding 2010 10.05. 2011 Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune 2 Årsmelding 2010 Innhold Årsmelding 2010 3 Bergensprogrammets ni hovedmål 4 Sammendrag 5 Organisering 2010 7 Forvaltningsendringer 8 Etatenes

Detaljer

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes Bergensprogrammet Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak samferdselsdirektør Ove Foldnes Målene i Bergensprogrammet (2002-2015) trafikkveksten skal dempes byutviklingen skal gi

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? INFO OM ARBEID Informasjonsansvarlig Stengte veier i hele anleggsperioden: Jonas Lies vei stenges permanent for utkjøring til Fjøsangerveien før oppstart av byggearbeidene.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Dato: 9. februar 2010

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Dato: 9. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200700511-70 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-481 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Innhold. Årsmelding

Innhold. Årsmelding Årsmelding 2009 1 Innhold Årsmelding 2009 4 Bergensprogrammets ni hovedmål 7 Sammendrag 8 Trafikkveksten skal dempes en større del av vekstenskal over på kollektivtrafikk 8 Miljøbelastningen fra trafikk

Detaljer

Bli kjent med Bybanen

Bli kjent med Bybanen Bli kjent med Bybanen Foto og illustrasjon: Maritime Colours Vogn design: Paulussen side 2 side 3 Hvorfor bygger vi Bybanen? Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeligere by å bo i. Vi som bor her

Detaljer

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram Dato: 9. februar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram 2010-2013. MASR SARK-510-200700511-72 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Innhold. Forord 4. Hovedmål 7

Innhold. Forord 4. Hovedmål 7 Årsmelding 2008 1 Innhold Forord 4 Hovedmål 7 Sammendrag 8 Trafikkveksten skal dempes en større del av veksten skal over på kollektivtrafikk 8 Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres og sentrum skal

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Byrådssak 1408/09. Dato: 24. november Byrådet. Omklassifisering av offentlige veger i Bergen kommune. SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1408/09. Dato: 24. november Byrådet. Omklassifisering av offentlige veger i Bergen kommune. SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. november 2009 Byrådssak 1408/09 Byrådet Omklassifisering av offentlige veger i Bergen kommune. MBDA SARK-5619-200909013-10 Hva saken gjelder: Forvaltningsreformen som trer i kraft fra 01.01.2010

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Bypakker i Møre og Romsdal Status

Bypakker i Møre og Romsdal Status Bypakker i Møre og Romsdal Status Kristiansund, Molde og Ålesund Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Investeringer i Møre-byene Bompengepolicy Bompenge-policy på riksveger: Lavtrafikerte

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Innst. S. nr. 45. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 76 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.prp. nr. 76 (2001-2002) Innstilling fra samferdselskomiteen om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport,

Detaljer

Handlingsplan mot støy

Handlingsplan mot støy Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen Dato: 2013-06-17 Handlingsplan mot støy for fylkesveger og riksveger i Bergen Foto: Knut Opeide 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010 Magnus Natås Konseptvalgutredning (KVU): 1. Statlig dokument Bestilt av Samferdselsdept. KVU er del av grunnlaget for regjeringsnotat om videre transportutvikling i Bergensområdet

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Saksnr.: 200001704-521 Emnekode: ESARK-510

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM SOMMER 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Trasébeskrivelser... 2 4 Guide til ruteheftet... 5 1 Byparken Lagunen (Bybanen)... 6 11 2 Birkelundstoppen Sentrum...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

03.10.2012. Plan- og byggeprogram 2013

03.10.2012. Plan- og byggeprogram 2013 03.10.2012 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Plan- og byggeprogram for viser forslag til fordeling av midler på plan- og byggeprosjekter i. Forslaget er i samsvar med forutsetningene i handlingsprogrammet,

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Samferdselskonferanse på Askøy 14. mars 2014 Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Helge Eidsnes Regionvegsjef Alt var betre før... Arbeidet med Helleveien tok til i 1922,

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft Forventninger til infrastruktur og transporttiltak Kokstad - Sandsli - Flesland Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft

Detaljer

Bergensprogrammet i samfunnet

Bergensprogrammet i samfunnet ÅRSMELDING 2014 Bergensprogrammet i samfunnet Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er vedtatt av Stortinget. I perioden 2002-2014 er det investert for vel 13 milliarder kroner i samferdselsprosjekter

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201301526-276

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201301526-276 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201301526-276 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 241111 sak 354-11 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil uttale

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2012 Innhold Årsmelding 2012... 3 10-års jubileum... 4 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2012... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 -

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2009 49921/2009 2009/5849 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/59 Plan, næring og miljø 19.11.09 09/180 Bystyret 09.12.2009 Prioritering og tildeling

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

Byrådssak 412/15. Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 ESARK

Byrådssak 412/15. Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 ESARK Byrådssak 412/15 Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 OHST ESARK-510-200001704-575 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram Plan- og byggeprogram 2016 for Bergensprogrammet. Prioriteringer

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

9.2.2010 PLAN- OG BYGGEPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

9.2.2010 PLAN- OG BYGGEPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 9.2. PLAN- OG BYGGEPROGRAM HANDLINGSPROGRAM -2013 Innledning I dette dokumentet er plan- og byggeprogrammet for, samt forslag til handlingsprogram for perioden -2013, slått sammen til ett dokument. Dokumentet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til plan- og byggeprogram 2016 for kommunale veger.

Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til plan- og byggeprogram 2016 for kommunale veger. Byrådssak 416/15 Trafikksikkerhet - Plan- og byggeprogram 2016 for kommunale veger OHST ESARK-5631-201222251-353 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til plan- og byggeprogram 2016

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015 29.09.2014 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Hovedprioriteringene i finansierings- og utbyggingsplan for Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget. Med grunnlag i disse prioriteringene er det fylkeskommunen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 21.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.45 18.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2013 Innhold Årsmelding 2013... 3 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2013... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 - Byutviklingen skal gi

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 KRISTIANSANDSREGIONEN 7 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet)

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Dato: 11. oktober 2010 Byrådssak 528/10 Byrådet Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 NIHO SARK-7112-200806629-142 Hva saken gjelder: Sykkelstrategi for Bergen 2010 2019 ble

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer