KVU/Regionpakke Bergen Magnus Natås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås"

Transkript

1 KVU/Regionpakke Bergen Magnus Natås

2 Konseptvalgutredning (KVU): 1. Statlig dokument Bestilt av Samferdselsdept. KVU er del av grunnlaget for regjeringsnotat om videre transportutvikling i Bergensområdet Innspill til NTP Statens vegvesen 2. Faglig grunnlag for videre arbeid med regionpakke Lokale vedtak ifb med Transportanalysen Hordaland fylkeskommune

3 Hva svares på? I hvilken retning bør Bergensområdet gå, og hva bør gjøres først En faglig anbefaling av langsiktig strategi og virkemiddelbruk. Valgt horisont 2040 Konkret anbefaling om tiltak og virkemidler som bør gjennomføres først.

4 Regionpakke I etterkant av KVU Ikke avklart form: felles organisering og finansiering for alle tiltak? løsere program med regional enighet om prioriteringer og rekkefølge for tiltak, men uten felles finansiering? En pakke, eller samordning av flere pakker?

5 Forventet kraftig vekst i folketall og næringsaktivitet Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) ! nye innbyggere nye arbeidsplasser nye boliger

6 Forventet kraftig vekst i folketall og næringsaktivitet > Håndtere vesentlig økt reiseetterspørsel Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) > Arealbruken må være en sentral del i KVU og konsepter tettheten må økes ! > Ambisiøst mål å holde skansen ift. tilgjengelighet og effektiv transport nye innbyggere nye arbeidsplasser nye boliger

7 Prosjektutløsende behov På lang sikt: tilgjengelighet og effektivitet På kort sikt: kollektiv- og sykkelframkommelighet Diskusjon om miljø-ledd

8 Arealscenarier og reiseetterspørsel

9 Arealscenarier Dagens situasjon: Bergen har middels tetthet (442 m2 pr innb) Vekst til nå har vært utvidelse av tettstedsareal Manglende regional samordning Hovedspørsmål om arealbruken i KVU: Økt tetthet Fordeling regionalt? Nye områder? Betydning for total reiseetterspørsel og volum? Mulighet for kollektivdekning?

10 Arealscenarier Ulik fordeling av veksten: nye innb., nye arb.pl Opphever kommunegrensene fem delregioner I samråd med Bergen kommune, HFK, regionrådene RTM: Scenariene er kodet opp på grunnkretsnivå 1. SSB middel 2. Desentralisert konsentrasjon 3. Bergen konsentrert

11 Reiseetterspørsel Modellberegnet etterspørsel 2010/2040 dersom folk fikk reise uhindret av kapasitet, bompenger, andre restriksjoner Vest Sør Øst Nord

12 Konsepter

13 5 konsepter + 0 Spennvidde Realistisk/Interessant 0. Dagens system med vedtatte tiltak, uten trafikantbetaling 1. Kollektivsatsing på dagens vegareal lavt investeringsnivå 2. Bybane til alle bydeler ingen større vegtiltak 3. Kollektivsatsing sentralt og ytre ringvegsystem 4. Kollektivsatsing og vegbygging 5. Kollektivsatsing sentralt og midtre ringveg

14 Tiltak som kan være aktuelle, men som ikke knyttes til enkeltkonsepter Partielle vurderinger 2. Riksvegnett/korridorvurderinger 1. E39 Kyststamvegen E39 Eikefet - Romarheim 3. E16, oppgradering 4. Nye Vossebanen Havne- og terminallokalisering Ny godshavn 6. Jernbane og godsterminal Randsone, ønsker regionforstørring 7. Nytt tverrsamband i vest 8. Hardangertunnelen Trafikksikkerhetstiltak/mindre tiltak

15 Sykkelsatsing nødvendig i alle konsept

16 Konsept 0: referanse Konseptidé: - Sammenligningsgrunnlag for andre konsepter - Skal vise situasjonen fram til 2040 der kun vedtatte tiltak er gjennomført og med naturlig utvikling for drift og vedlikehold - Konseptet illustrerer situasjon uten trafikantbetaling eller andre restriksjoner

17 Nye tiltak Konsept 0: Referanse Dagens hovedvegnett, 4 felt/2 felt 2. Pågående/vedtatte vegtiltak: - 1: Ringveg vest, 2. byggetrinn - 2: Svegatjørn Rådal (Os-Bergen) - 3: Eikåstunnelen - 4: Hauge Lonevåg - 5: Flesland Kokstad (midtfelt/gs Flyplassv.) - 6: Tunnel bak Tysse (utenfor kartet) - 7: Andre mindre utbedringer: 3. Dagens kollektivruter/-tilbud - Bybane Sentrum Nesttun, 5 min frekv i rush - Stamruter buss, ny rutestruktur fra 2010, 5 min - Øvrige bussruter, ny rutestruktur fra Hurtigbåt til/fra Askøy, 30 min frekv i rush - Lokaltog til/fra Arna, 30 min frekv i rush min frekv 4. Vedtatte/planlagte endringer koll: - Bybane Nesttun Rådal, 5 min frekv i rush - Buss, tilpasning til bybane 2.btr - Lokaltog til/fra Arna, 15 min frekv i rush 5. Gang- og sykkel: - Sekkeposter i Bergensprogrammet - Ingen store tiltak 5. 5 min frekv 6. Ingen spesielle restriksjoner: - Ingen bompenger eller køprising Bompenger avvikles i Konsept 0 7. Drift / vedlikehold i takt med trafikkvekst

18 Samlet Konsept 0: Referanse 30 min frekv Buss: Stamlinjer og øvrige + eksisterende P&R 1. Dagens hovedvegnett, 4 felt/2 felt 2. Pågående/vedtatte vegtiltak: - 1: Ringveg vest, 2. byggetrinn - 2: Svegatjørn Rådal (Os-Bergen) - 3: Eikåstunnelen - 4: Hauge Lonevåg - 5: Flesland Kokstad (midtfelt/gs Flyplassv.) - 6: Tunnel bak Tysse (utenfor kartet) - 7: Andre mindre utbedringer: 3. Dagens kollektivruter/-tilbud - Bybane Sentrum Nesttun, 5 min frekv i rush - Stamruter buss, ny rutestruktur fra 2010, 5 min - Øvrige bussruter, ny rutestruktur fra Hurtigbåt til/fra Askøy, 30 min frekv i rush - Lokaltog til/fra Arna, 30 min frekv i rush Uten trafikantbetaling 5 min frekv 5 min frekv 15 min frekv Konsept 0 4. Vedtatte/planlagte endringer koll: - ybane Nesttun Rådal, 5 min frekv i rush - Buss, tilpasning til bybane 2.btr - Lokaltog til/fra Arna, 15 min frekv i rush 5. Gang- og sykkel: - Sekkeposter i Bergensprogrammet - Ingen store tiltak 6. Ingen spesielle restriksjoner: - Ingen bompenger eller køprising 7. Drift / vedlikehold i takt med trafikkvekst

19 K1: Kollektivsatsing på dagens vegareal Konseptidé: - Utnytte eksisterende infrastruktur - Vesentlig større del av transporten med kollektivtrafikk og sykkel - Redusert biltrafikk - Kun mindre investeringer

20 Kollektivsystem Konsept 1: Kollektivsatsing på dagens vegareal 1. Maksimal utnyttelse av Bybanen i sør og Arnalokalen (dobbeltspor) 2. Reserverte bussfelt på eksisterende veggrunn + Bybåt til Askøy 3. Tilfartskontroll 4. Nye kollektivfelt 5. Busstiltak i sentrum 5 min frekv 15 min frekv 10 min frekv 5 min frekv 5 min frekv 5 min frekv 5 min frekv Konsept 1

21 Trafikantbetaling Snitt for trafikantbetaling Betaling i alle snitt, (toveis) Høyt takstnivå, høyest i rushtid Ikke timesregel Konsept 1: Kollektivsatsing på dagens vegareal Hensikt trafikantbetaling: 1. Trafikkstyring/-demping 2. Finansiering (drift og investeringer) Valgt innretning/forenklinger: > Snitt på alle viktige hovedårer > Toveis betaling ved passering på alle snitt > Ikke timesregel > Samme takster i alle snitt > Tidsdifferensiering Konsept 1

22 Konsept 1: Kollektivsatsing på dagens vegareal 1. Maksimal utnyttelse av Bybanen i sør og Arnalokalen (dobbeltspor) 2. Reserverte bussfelt på eksisterende veggrunn + Bybåt til Askøy 3. Tilfartskontroll 4. Nye kollektivfelt 5. Busstiltak i sentrum 6. Sykkel og/eller sambruksfelt i Fjøsangerveien. 7. Stenge Løvstakktunnelen for biler 8. Sykkelveger - hovedruter 9. P-restriksjoner, ITS, mobilitetstiltak mm Konsept 1

23 Samlet Konsept 1: Kollektivsatsing på dagens vegareal 1. Maksimal utnyttelse av Bybanen i sør og Arnalokalen (dobbeltspor) 2. Reserverte bussfelt på eksisterende veggrunn + Bybåt til Askøy 3. Tilfartskontroll 4. Nye kollektivfelt 5. Busstiltak i sentrum 6. Sykkel og/eller sambruksfelt i Fjøsangerveien. 7. Stenge Løvstakktunnelen for biler 8. Sykkelveger - hovedruter 9. P-restriksjoner, ITS, mobilitetstiltak med mer 10. Trafikantbetaling med hovedhensikt trafikkstyring/-reduksjon Konsept 1

24 K2: Bybane til alle bydeler - ingen større vegtiltak Konseptidé : - Bybanen og sykkeltransport skal ta trafikkveksten - Beholde dagens vegkapasitet - Trafikksikkerhetstiltak og utbedring av flaskehalser - Moderat investeringsnivå

25 Kollektivsystem Konsept 2: Bybaneutbygging uten større vegtiltak Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy I tillegg må matebusser og lokalbusser sikres god framkommelighet og regularitet. Tilfartskontroll Nye kollektivfelt Konsept 2

26 Trafikantbetaling Snitt for trafikantbetaling Betaling i alle snitt (toveis) Middels takstnivå, høyest i rushtid Ikke timesregel Konsept 2: Bybaneutbygging uten større vegtiltak Hensikt trafikantbetaling: 1. Trafikkstyring/-demping 2. Finansiering (investeringer og drift) Valgt innretning/forenklinger: > Lavere takstnivå enn K1 da vegkapasitet opprettholdes > Betaling ved passering på alle snitt > Tidsdifferensiering > Samme takster i alle snitt > Ikke timesregel Konsept 2

27 Samlet Konsept 2: Bybaneutbygging uten større vegtiltak 1. Kollektivsystemets stamruter 2. Tilfartskontroll 3. Nye kollektivfelt 4. Sykkelveger 5. Parkerings-restriksjoner, ITS, mobilitetstiltak 6. Trafikantbetaling med hovedhensikt trafikkdemping, (sekundært finansiering av bybane/-kollektivutbygging, sykkel) Konsept 2

28 K3: Kollektivsatsing sentralt, og ytre ringvegsystem Konseptidé: - Prioritering av kollektivtransport og sykkel i sentrale byområder - Bedre tilgjengelighet til sentrum for ytterområdene i regionen - Lede vegtrafikk via et ytre ringvegsystem i stedet for via Bergensdalen

29 Kollektivsystem Konsept 3: Kollektiv sentralt veg ytre 1. Kollektivsystemets stamruter Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy Nye kollektivfelt Hovedstammene i kollektivsystemet bygges ut med god kapasitet utavhengig av biltrafikken, dvs bybane til alle bydeler. (Samme system som i konsept 2). I tillegg etableres det kollektivfelt til Sotra og mot Askøy. Konsept 3

30 Konsept 3: Kollektiv sentralt - veg ytre Sotrasambandet E39 Nyborgtunnelen 1. Kollektivsystemets stamruter Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy Nye kollektivfelt 2. Ringveg øst med tunnel i sør 3. Regionale samband mot nord, vest og sør 4. Omgjør vegfelt til utvidet gangveg og sykkelfelt i Fjøsangerveien 5. Sambruksfelt på nordre og vestre Siste byggetrinn Ringveg vest Hop Ringveg Øst 4 felt Konsept 3

31 Konsept 3: Kollektiv sentralt - veg ytre Hovedvegnettet slik det framkommer, med Nye og oppgraderte veger Veger i 0-konspetet+dagens Konsept 3

32 Trafikantbetaling Snitt for trafikantbetaling Betaling i alle snitt (toveis) Middels takstnivå, høyest i rushtid Ikke timesregel Konsept 3: Kollektivsatsing sentralt, ytre ringvegsystem Hensikt trafikantbetaling: 1. Finansiering (investeringer og drift) 2. Trafikkstyring/-demping (stimulere til bruk av Ringveg Øst og bybane) Valgt innretning/forenklinger: > Betaling ved passering på alle snitt > Tidsdifferensiering > Samme takster i alle snitt > Ikke timesregel Ikke bom Rv Øst Konsept 3

33 Samlet Konsept 3: Kollektiv sentralt - veg ytre 1. Kollektivsystemets stamruter Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy Nye kollektivfelt 2. Regionale samband mot nord, vest og sør 3. og Ringveg øst med tunnel i sør 4. Omgjør vegfelt til utvidet gangveg og sykkelfelt i Fjøsangerveien 5. Sambruksfelt på nordre og vestre 6. Sykkelveger 7. P-restriksjoner, ITS, mobilitetstiltak, mv. 9. Trafikantbetaling med hovedhensikt finansiering, (sekundært trafikkstyring/- demping) Konsept 3

34 K4: Kollektivsatsing og vegutbygging Konseptidé: - Høystandard kollektivtilbud til alle bydeler - Utbygd hovedvegnett i Bergen - Regionale samband mot vest, nord og øst - Ikke redusert vegkapasitet på innfartsårene - Bedre luftkvalitet og byutvikling i Bergensdalen Virkemidler: Bybane til alle bydelene. Firefelts vegsystem med Sotrasambandet, Nyborgtunnelen og Arnatunnelen Utbedring av tofelts veg Nesttun-Arna-Vågsbotn Søndre innfartsåre i tunnel (Mindetunnelen) Utbygging av sykkelvegnett Mindre investeringer til framkommelighetstiltak for buss Framkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak på vegnettet i ytterområdene Trafikantbetaling er et nødvendig virkemiddel for å - dempe etterspørselen etter bilreiser, - fordele biltrafikken i tid

35 Kollektivsystem Konsept 4: Kollektivsatsing og vegutbygging 1. Kollektivsystemets stamruter Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy Nye kollektivfelt Konsept 4

36 Konsept 4: Kollektivsatsing og vegutbygging E39 Nyborgtunnelen 1. Kollektivsystemets stamruter 2. Regionale vegsamband med størst trafikketterspørsel. 3. Arnatunnelen 4. Oppgradering (2 felt) i øst 5. Mindetunnelen 6. Fjøsangerveien tilpasset byutvikling Arnatunnelen Sotrasambandet 2 felt Siste byggetrinn Ringveg vest Konsept 4

37 Konsept 4: Kollektivsatsing og vegutbygging E39 Nyborgtunnelen Hovedvegnettet slik det framkommer, med Nye og oppgraderte veger Veger i 0-konspetet+dagens Arnatunnelen Sotrasambandet 2 felt Siste byggetrinn Ringveg vest Konsept 4

38 Trafikantbetaling Snitt for trafikantbetaling Betaling i alle snitt (toveis) Middels takstnivå, høyest i rushtid Ikke timesregel Konsept 4: Kollektivsatsing og vegutbygging Hensikt trafikantbetaling: 1. Finansiering (investeringer og drift) 2. Trafikkstyring/-demping Valgt innretning/forenklinger: > Betaling ved passering på alle snitt > Tidsdifferensiering > Samme takster i alle snitt > Ikke timesregel Konsept 4

39 Samlet Konsept 4: Kollektivsatsing og vegutbygging 2 felt 1. Kollektivsystemets stamruter Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy Nye kollektivfelt 2. Regionale vegsamband med størst trafikketterspørsel. 3. Oppgradering av Straumeveien 5. Arnatunnelen 6. Mindetunnelen 7. Fjøsangerveien tilpasset byutvikling 8. Sykkel 9. P-restriksjoner, ITS, mobilitetstiltak, mv. 10. Trafikantbetaling med hovedhensikt finansiering, (sekundært trafikkdemping) Konsept 4

40 K5: Midtre ring utenom sentrale byområder Konseptidé: - Prioritering av kollektivtransport og sykkel i sentral sone - Korteste veg for kollektivtrafikken vestover - skape reisetidsfordel ift. bil - Flytte biltrafikken rundt sentrum - sikre luftkvalitet og byutvikling i Bergensdalen - Ikke vesentlig endret vegkapasitet regionale samband mot vest og nord Virkemidler: Bybane Flesland-Åsane Høystandard busstilbud på frigitt vegareal mot vest (v.innfartsåre/løvstakktunnelen) Midtre ringveg" (til erstatning for "indre" og "ytre") Utbygging av sykkelvegnett Mindre investeringer til framkommelighetstiltak for buss Framkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak på vegnettet i ytterområdene Trafikantbetaling er et nødvendig virkemiddel for å - dempe etterspørselen etter bilreiser - skjerme sentral sone mot biltrafikk (takstdifferensiering) - fordele biltrafikken i tid - finansiere bybaneutbygging, vegsystem og sykkelvegnett Andre tiltak for trafikkreduksjon og styring.

41 Konsept 5: Midtre ring utenom sentrale byområder 0. Avgrensing av sentral sone der kollektivtransport og sykkel skal være raskeste og mest attraktive alternativ. Sandviken syk. Liavatnet Fyllings dalen Minde sør Konsept 5

42 Konsept 5: Midtre ring utenom sentrale byområder 0. Avgrensing av sentral sone der kollektivtransport og sykkel skal være raskeste og mest attraktive alternativ. Bybanen Flesland - Åsane Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy Superbuss på frigitt vegareal Busstiltak i sentrum Konsept 5

43 Konsept 5: Midtre ring utenom sentrale byområder 0. Avgrensing av sentral sone der kollektivtransport og sykkel skal være raskeste og mest attraktive alternativ. 1. Bybane, tog og båt Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy 2. Superbuss mot vest 3. Busstiltak i sentrum 4. Midtre ring Biltrafikken ledes utenom inversjonsområdene med ny veg fra Vestre innfartsåre ved Liavatnet, via Fyllingsdalen til Fjøsanger og videre til Fløyfjellstunnelen med tilkobling til Nygårdstangen. Dette er tunnelstrekninger men kryss i dagen ved Liavatnet, Fyllingsdalen og nord for Fjøsanger : Konsept 5

44 Konsept 5: Midtre ring utenom sentrale byområder P&R 2 felt 0. Avgrensing av sentral sone der kollektivtransport og sykkel skal være raskeste og mest attraktive alternativ. 1. Bybane, tog og båt Bybanen til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy 2. Superbuss mot vest: 3. Midtre ring 4. Begrense trafikk inn mot sentrale byområder 5. Sykkel 6. Restriksjoner 7. Regionale samband, opprusting i øst Konsept 5

45 Konsept 5: Midtre ring utenom sentrale byområder P&R 2 felt 0. Avgrensing av sentral sone der kollektivtransport og sykkel skal være Hovedvegnettet raskeste og mest slik det attraktive alternativ. framkommer, med 1. Bybane, Nye og oppgraderte tog og båt veger Bybanen Veger i 0-konspetet+dagens til alle bydeler Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy 2. Superbuss mot vest: 3. Midtre ring 4. Begrense trafikk inn mot sentrale byområder 5. Sykkel 6. Restriksjoner 7. Regionale samband Konsept 5

46 Trafikantbetaling Konsept 5: Midtre ring Snitt for trafikantbetaling Betaling i alle snitt Middels takstnivå ytre sone, høyest i rushtid Ikke timesregel Hensikt trafikantbetaling: 1. Finansiering (investeringer og drift) 2. Trafikkstyring/-demping (stimulere til bruk av midtre ring og bybane/buss) Valgt innretning/forenklinger: > Høyere takst for passering innenfor midtre ring > Betaling ved passering på alle snitt > Ikke timesregel Konsept 5

47 Samlet Konsept 5: Midtre ring utenom sentrale byområder 0. Avgrensing av sentral sone der kollektivtransport og sykkel skal være raskest og mest attraktivt. P&R 1. Bybane, tog og båt Bybanen til alle bydeler B Lokaltog dobbelstpor til Arna Bybåt til Askøy B B B+ 60 P- P- B+ 2 felt 2. Superbuss mot vest: 3. Midtre ring 4. Løvstakktunnel til buss. Begrense trafikk inn mot sentrale byområder 5. Sykkel 6. Trafikantbetaling, P-restriksjoner, ITS, mobilitetstiltak, mv. B B B 7. Regionale samband 8. Trafikantbetaling med hovedhensikt finansiering, (sekundært trafikkdemping) Konsept 5

48 Sentrale spørsmål Hvilken retning skal transport/areal politikken ta? Hva skal til for å endre reisevanene? Hvilke virkemidler skal tas i bruk? Hvor stort vil investeringsbehovet være? 50 mrd kr? Hvordan skal dette finansieres? Grad av samordning? Hva skal en satse på først?

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

KVU for transportsystemet i Bergensområdet. 23.1.2012 Magnus Natås

KVU for transportsystemet i Bergensområdet. 23.1.2012 Magnus Natås KVU for transportsystemet i Bergensområdet 23.1.2012 Magnus Natås Bakgrunn Transportanalyse for Bergensområdet i 2007. Fylket og kommunene enig om å arbeide for en felles Regionpakke. Utbyggingsmønster

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor?

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Byutviklingskonferansen 2011 «Bergensregionen og Monsterveksten» Fremtidens transportsystem: Litt om NTP 2014 2023 Byplanlegging

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Samferdselskonferanse på Askøy 14. mars 2014 Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Helge Eidsnes Regionvegsjef Alt var betre før... Arbeidet med Helleveien tok til i 1922,

Detaljer

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Etat for plan og geodata Ansvar for overordnet areal- og transportplanlegging, offentlige planer og utredninger, sykkel og bybane, kartdatabaser, planregister,

Detaljer

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Innlegg 14.05. 2009: Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Bakteppet Influensområdet Et stort sammenhengende boog arbeidsmarked med både storby-

Detaljer

Bymiljøpakke Bergen Rammeverk og forhandlingsgrunnlag Sekretariatsleiar Adelheid Nes

Bymiljøpakke Bergen Rammeverk og forhandlingsgrunnlag Sekretariatsleiar Adelheid Nes Rammeverk og forhandlingsgrunnlag Sekretariatsleiar Adelheid Nes Bymiljøavtaler -innretning Totalt 34,3 mrd. kr i inneværende NTPperiode: Bymiljømidler: 16,9 mrd. kr Belønningsmidler: 9,2 mrd. kr Sykkelsatsing

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Reisevaner mulig å endre!

Reisevaner mulig å endre! Reisevaner mulig å endre! Erfaringer fra Bergen Fagsjef Rune Herdlevær, Bergen kommune Før tusenårsskiftet ble det etter hvert klart at den foreskrevne medisin for å bidra til en bærekraftig utvikling

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Oslopakke 3 -står den støtt?

Oslopakke 3 -står den støtt? Oslopakke 3 -står den støtt? Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst NVTF 17. april 2007 Oslopakke 3 Står den støtt? flere dimensjoner 1. Faglig grunnlag 2. Måloppnåelse Oslopakke 3 Hvor står prosessen?

Detaljer

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Et fremtidsrettet transportsystem som støtter kommunens arealpolitikk og vekststrategi Plansjef Mette Svanes Plankart (juridisk bindende) 2 1 3 Redusere trafikkveksten

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Tore Langmyhr, Trondheim kommune Transportplanen 08.02.07 Byutvikling med fortetting og riktig lokalisering av virksomheter Prioritering av kollektivtransport og sykkel

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen Tonje Holm Statens vegvesen Region Vest Konsulent ATP-modellen: Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak Trondheim Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Bergen

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Prosjektgruppe fast fra stk, prosjektleder fra Tromsø kommune

Prosjektgruppe fast fra stk, prosjektleder fra Tromsø kommune Organisering Prosjektgruppe fast fra 2013 3stk, prosjektleder fra Tromsø kommune Styringsgruppe med 1 fra Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune 2 fra SVV. TK leder- Endret juni 2017 : 3 stk, dvs 1 fra

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

Transportutfordringar og -løysingar i. Bergensområdet. Olav Finne 23.10.2013

Transportutfordringar og -løysingar i. Bergensområdet. Olav Finne 23.10.2013 Transportutfordringar og -løysingar i Bergensområdet Olav Finne 23.10.2013 Bergen eit byområde i krise? Kva er utgangspunktet? Det funksjonelle Bergensområdet 12 kommunar 370.000 innb. Pendlingsandel >

Detaljer

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 241111 sak 354-11 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil uttale

Detaljer

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007 Bybanen i Bergen - Universell utforming Vedtatt trase- 1. byggetrinn Bybanetraséen Sentrum Nesttun - 9,8 km dobbeltspor - 2 terminaler - 12 holdeplasser

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Kort om presentasjonen Utfordringer i Buskerudregionen Mulige strategier for kombinert virkemiddelbruk

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Dovre Group Transportøkonomisk institutt. Regionpakke Bergen. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) Oppdragsgivere

Dovre Group Transportøkonomisk institutt. Regionpakke Bergen. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) Oppdragsgivere Dovre Group Transportøkonomisk institutt Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) Oppdragsgivere Samferdselsdepartementet Finansdepartementet FORORD I forbindelse med behandling av

Detaljer

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - betydning for Buskerudbypakke 2 Notat 22. april 2013, til ATM-rådets møte 29. april 2013,

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - betydning for Buskerudbypakke 2 Notat 22. april 2013, til ATM-rådets møte 29. april 2013, Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - betydning for Buskerudbypakke 2 Notat 22. april 2013, til ATM-rådets møte 29. april 2013, Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Arbeid med lokalt / regionalt forslag til Buskerudbypakke

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Fagnotat. Høring. Utredning om ringveg øst og E39 nord i Åsane.

Fagnotat. Høring. Utredning om ringveg øst og E39 nord i Åsane. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201600221/275 Emnekode: ESARK 03 Saksbeh.: SVST Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 27.09.2016

Detaljer

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Trafikantbetaling av Buskerudbypakke 2 1. Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Hva sier Buskerudbyens samarbeidsavtale? ATM prosjektet skal initiere og

Detaljer

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Buskerudbypakke 2 Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Behov for omfattende satsing på tog, buss, vei, sykkel, gange, pendlerparkeringer og knutepunkter de kommende 15-20 årene. Vi følger opp

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn

Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Trafikantbetaling i Oslo? 2020 2019 2036 2012 2016 2017 Oslopakke 1 + Oslopakke

Detaljer

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder)

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder) BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010 Erik Spilsberg (Prosjektleder) DISPOSISJON Hva er en bybane og hvorfor bygger man bybaner? Utgangspunkt og forutsetninger for utredningsarbeidet Foreløpige skisser

Detaljer

Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor?

Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor? Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor? Innlegg på kollektivkonferanse i Kristiansand 19.04.12 v/torbjørn Finstad,, leder av kollektivgruppen i Miljøpakken Ansvarsdeling,

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Samferdsel i regionen

Samferdsel i regionen Samferdsel i regionen Transport i og rundt Ålesund Foto: Roger Engvik Slik blir det å leve i Norge framover Noen utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, endret demografi, flere eldre

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 228-11 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil uttale følgende til Konseptvalgsutredning

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 15.06.2015 Konseptvalgutredning Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 Kilde: www.nrk.no 15.06.2015 Foto: colourbox.com Hensikten med dagens møte Følge opp verkstedet

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen.

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen. Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 2012 1. Generelt

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør Miljøpakke for transport i Trondheim m/økonomisk tilbehør Et klimavedtak som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

Transportutfordringar i Bergensområdet

Transportutfordringar i Bergensområdet Transportutfordringar i Bergensområdet Magnus Natås Statens vegvesen Bergensregionen 2 Den funksjonelle Bergensregionen Pendlingsandel > 20% og reisetid < 1time til Bergen 12 kommunar 3 Dei tre viktigaste

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 KVUer - transport- og bypolitikken Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 1. Nye politiske signaler med NTP 2010-2019 to delt politikk- by/land For byer legges vekt på: - helhetlig

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende områder for

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft Forventninger til infrastruktur og transporttiltak Kokstad - Sandsli - Flesland Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Notat 53 / 2013 Tormod Wergeland Haug Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Oppdatering av rapport 37a «Sammendragsrapport. Framtidige tilskuddsbehov til kollektivtransporten i Bergensområdet»

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Regionale arealscenarier - utforming analyse - bruk

Regionale arealscenarier - utforming analyse - bruk Regionale arealscenarier - utforming analyse - bruk v/ Bernt Østnor, Regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune Regionale arealscenarier i Rogaland Prosjekter: 1. KVU Jæren 2009 2. ATP Haugalandet

Detaljer

MELDING. Møts. oe d. presiseringer som fras a. de " arie ' ""'"""" '"''"^'^^ '" "''"'""'' "«-«l'<»-2009

MELDING. Møts. oe d. presiseringer som fras a. de  arie ' ' '''^'^^ ' ''''' «-«l'<»-2009 MELDING 1. Generelt Møts "" WS^Sl^^^^^^^ S Trondheimsregionen belønningstosd «^^^^^^ ^ Trondheim kommunf om ønnmgstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009-2012 onno. 2009.... 60 mill.

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim

Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim Finnes den perfekte bypakken??? «Myter og Fakta» «Vi vet hva som skal gjøres Nå er det bare å sette i gang?» «Behov for ulike doser medisin» Fra strategi

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene.

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Mener norsk jernbane må utvikles gjennom større vektlegging av marked, konkurransedyktighet og lønnsomhet. Utvikler detaljerte planer

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Nettverkssamling Oslo 1. desember 2014 Bård Norheim Bymiljøavtaler Bakgrunn Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere

Detaljer