E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til"

Transkript

1 Saknr. 10/ Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Gardermoen-Kolomoen fortsetter med fase 3 mellom Minnesund og Labbdalen N. Utbyggingen baseres, slik som tidligere vedtatt, på delvis bompengefinansiering. Innkrevingen skjer i begge retninger i to automatiske bomstasjoner som plasseres henholdsvis ved Ørbekk og Kleverud. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10% rabatt. Det legges til grunn at gjennomsnittstaksten for lett bil uten rabatt vil ligge i området kr (2010) i bomstasjonen ved Ørbekk og i området kr (2010) i bomstasjonen ved Kleverud. Tunge biler betaler dobbel takst. Bompengeperioden settes til 15 år i hver bomstasjon. 2. Fylkestinget registrerer at framlagte finansieringsplan for E6 utbyggingen Minnesund-Labbdalen N har en statlig andel på 29 % og bompengeandel på 71 %. Fylkestinget mener at finansieringsforslaget er urimelig, fordi det innebærer at den alt vesentligste del av kostnadsøkningen siden utbyggingen av E6 startet i 2006 finansieres med bompenger.

2 Fylkestinget ber derfor på nytt om at Stortinget øker statlig andel slik at det legges til grunn 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel slik opprinnelig finansieringsforslag forutsatte, særlig fordi en så høy bompengeandel vil bli en sterk økonomisk belastning for næringslivet når den planlagte utbyggingen av E6 strekningene er ferdig. 3. Fylkestinget aksepterer imidlertid at en for fase 3 foreløpig legger til grunn en statlig andel på mill. kroner (2010-kroner) av samlede utbyggingskostnader på mill. kroner ( 2010-kroner) slik at en ikke risikerer at utbyggingen blir forsinket. 4. Fylkestinget vedtar at Hedmark fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet E6 Gardermoen-Moelv AS på til sammen mill. kroner til hele prosjektet E6 Gardermoen-Kolomoe (inkludert mill. kroner vedtatt i sak 63/06). Det forutsettes at Akershus fylkeskommune stiller tilsvarende garanti slik at maksimalt låneopptak blir mill. kroner i Trykte vedlegg: - Brev av vedlagt rapport om finansiering av E6 utbygging fase 3 Hamar, Svein Borkhus Fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkestinget har ved flere anledninger bedt om at forholdet mellom statlig andel og bompengeandel skal være 50/50 slik forutsetningen var da St.meld.nr. 24 ( ) Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget. Totalkostnadene for hele utbyggingen ble i 2005 beregnet til mill. kroner og statlig andel fastsatt til mill. kroner. Kostnadsøkningen for hele vegprosjektet fra Gardermoen til Kolomoen er økt fra mill. kroner (2004-kroner) til mill. kroner (2010-kroner). Statens vegvesen foreslår at kostnadsøkningen i prosjektet i hovedsak skal finansieres med bompenger. Statens andel utgjøre nå mill. kroner 29% - og bompengeandelen mill. kroner 71%. Det synes rimelig at begge finansieringskildene tar sin relative andel av kostnadsøkningen slik at det opprinnelige 50/50 forholdet fortsatt kan gjelde. I tråd med det som Fylkestinget tidligere har vedtatt og det som var forutsetningen i St.meld. nr. 24 ( ), må det arbeides for at forholdet mellom statlig andel og bompengeandel blir likt. Fylkesrådet mener likevel at en i denne omgang må godta Statens vegvesens forutsetninger mht. finansieringsandeler, men at dette blir tatt opp til ny behandling i forbindelse med fremtidige statsbudsjett og i Nasjonal Transportplan Fylkesrådet foreslår at Hedmark og Akershus fylkeskommuner stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for makimalt låneopptak for utbygging hele E6 strekningen Gardermoen-Kolomoen for til sammen mill. kroner med en halvpart på hver av fylkeskommunene. Tidligere gitt garanti på mill. kroner eller mill. kroner på hver fylkeskommune er inkludert i dette beløpet.

4 K O R T U T G A V E E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Innledning Statens vegvesen har sendt over rapport av E6 Gardermoen-Biri Forslag til finansiering av fase III Minnesund-Labbdalen N. Rapporten vil være grunnlag for Vegdirektoratets oversendelse av finansieringsopplegget til Samferdselsdepartementet. Departementet kan da vinteren 2011 fremme en stortingsproposisjon om finansiering av fase 3 for utbyggin av E6 på strekningen Minnesund- Labbdalen N. Kostnadsberegningene for hele strekningen Gardermoen-Kolomoen ble i St.prp. nr. 87 ( ) anslått til mill. kroner (2004-kroner) og det ble antydet til sammen kr 60,- i avgift for lette kjøretøy og det dobbelte for tunge kjøretøy. Utbyggingskostnadene for fase1 Hovinmoen-Dal og Skaberud Kolomoen som ble åpnet for trafikk høsten 2009 ble mill. kroner. Fase 2 omfattet strekningene Dal-Boksrud og Boksrud-Minnesund samt Skaberudkrysset er under bygging og åpner for trafikk høsten 2011 bortsett fra Skaberudkrysset som ble åpnet for trafikk høsten Utbyggingskostnadene for fase 2 ventes å bli mill. kroner. Utbyggingskostnadene for fase 1 og 2 samlet er da mill. kroner. Kostnadene for utbyggingen av hele strekningen Gardermone-Kolomoen er nå beregnet til mill. kroner (2010-kroner) hvilket betyr at kostnadsoverslaget på fase 3 strekningen Minnesund-Labbdalen N er mill. kroner. Bompengenivået vil kunne ligge et sted mellom kroner for personbiler. Tunge biler betaler dobbel takst. Kostnadsøkningen for E6 vegprosjektet mellom Gardermoen og Kolomoen er altså økt fra mill. kroner (2004-kroner) til mill. kroner (2010-kroner). Dette er en kostnadsøking på 193 % på 6 år. Statens vegvesen foreslår at kostnadsøkningen i prosjektet i hovedsak skal finansieres med bompenger. Statens andel utgjør derfor nå mill. kroner 29 % - og bompengeandelen utgjør mill. kroner 71%. Som nevnt innledningsvis har Fylkestinget ved flere anledninger bedt om at forholdet mellom statlig andel og bompengeandel skal være slik forutsetningen var da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget. Når hele E6-utbyggingen mellom Oslo og Biri og delstrekninger i Gudbrandsdalen er ferdig, vil bompengeutgiftene ble en betydelig merkostnad for transportører/næringslivet og den enkelte. Høy bompengeandel mellom Oslo og Hamar/Biri vil også kunne føre til at deler av næringstransporten velger å kjøre alternative vegruter som Rv 20 og Rv 4 med de ekstra problemer/belastninger som det vil kunne medføre. Det synes derfor rimelig at begge finansieringskildene tar sin relative andel av kostnadsøkningen slik at det opprinnelige forholdet fortsatt kan gjelde. I tråd med det som Fylkestinget tidligere har vedtatt, og det som var forutsetningen i St.meld. nr. 24 ( ), må det arbeides for at forholdet

5 mellom statlig andel og bompengeandel blir likt når de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan skal vedtas. Fylkesrådet mener likevel at en i denne omgang må godta Statens vegvesens forutsetninger mht. finansieringsandeler for å sikre at nødvendig utbygging kan skje. Hedmark og Akershus fylkeskommuner har i 2006 gitt lånegaranti til bompengeselskapet E6 Gardermoen-Moelv på 550 mill. kroner hver eller totalt mill. kroner. I 2008 ble lånegarantien utvidet til mill. kroner på hver av fylkeskommunene eller samlet for mill. kroner. Maksimal lånegjeld er nå beregnet til mill. kroner. De to fylkeskommunene må derfor gjøre nye vedtak som erstatning for den samlede garantien på mill. kroner. Garantien for hver av de to fylkeskommunene øker dermed fra mill. kroner til mill. kroner.

6 S A K S U T R E D N I N G: E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Innledning Statens vegvesen har sendt over rapport av E6 Gardermoen-Biri Forslag til finansiering av fase III Minnesund-Labbdalen N. Rapporten vil være grunnlag for Vegdirektoratets oversendelse av finansieringsopplegget til Samferdselsdepartementet. Departementet kan da vinteren 2011 fremme en stortingsproposisjon om finansiering av fase 3 for utbyggin av E6 på strekningen Minnesund- Labbdalen N. Statens vegvesen har bedt om at Akershus og Hedmark fylkeskommuner og Eidsvoll og Stange kommuner behandler bompengeutredningen. I Nasjonal Transportplan (St.meld. nr 24 ( )) ble det uttalt: Det legges til grunn en bompengeandel på 50 pst. Med en høyere bompengeandel kan utbyggingen ferdigstilles helt fram til Lillehammer innen Fylkestinget har behandlet finansieringsspørsmålet for E6 utbygging mange ganger. Det gjengis derfor for sammenhengens skyld innholdet i de forskjellige vedtakene som er gjort. 1) Fylkestinget behandlet , sak 17/05, Nasjonal Transportplan Handlingsprogram og gjorde slikt vedtak: Fylkestinget er tilfreds med at utbyggingen av E6 Gardermoen-Kolomoen starter opp i 2006 og aksepterer en bompengandel på 50%. Fylkestinget ber om at Staten må øke sin andel i perioden slik at finansieringsandelen mellom Staten og brukerne ved bompengeinnkreving blir like store. 2) Fylkestinget behandlet , sak 78/05, bompengeutredningen E6 Gardermoen-Kolomoen og gjorde slikt vedtak: 1. Fylkestinget viser til tidligere vedtak av , sak 0017/05, om Nasjonal Transportplan , Handlingsprogram , hvor fylkestinget aksepterte en bompengeandel på 50% for utbygging av fire felt E6 på strekningen Gardermoen-Kolomoen. 2. Fylkestinget har ingen innvendinger til et innkrevingssystem av bompenger med 6 antennepunkter forutsatt at innkreving starter på de enkelte parsellene etter at de er ferdig utbygd. 3. Fylkestinget forventer at staten vil øke sin andel i prosjektet slik at forholdet mellom statlig andel og bompenger opprettholdes i tråd med Nasjonal Transportplan.

7 3) Fylkestinget behandlet , sak 63/06, bompengefinansiering av E6 Gardermoen-Kolomoen og det ble gjort bl.a. slikt vedtak: 1. Utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Hovinmoen (Gardermoen)-Kolomoen baseres på delvis bompengefinansiering med innkreving av bompenger i seks helautomatiske bomstasjoner med plassering som angitt i notat av fra Statens vegvesen. 2. Det legges foreløpig til grunn en statlig investeringsramme for prosjektet som angitt i Nasjonal Transportplan , dvs mill. kroner (2006-kroner). Fylkestinget registrerer at finansieringsplanen nå ligger på 33 % statlig andel i prosjektet. Fylkestinget vil komme tilbake til dette i forbindelse med Nasjonal Transportplan fordi gjeldende Nasjonal Transportplan legger til grunn en 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel. 3. Med foreliggende investeringskostnader, basert på Statens vegvesens basisalternativ for linjevalget langs Mjøsa, og en foreløpig statlig investeringsandel på mill. kroner (2006-kroner), blir gjennomsnittlig bomtakst på 9-10 kroner pr. antennepunkt og kroner for hele strekningen Hovinmoen-Kolomoen for lette biler og det dobbelte for tunge biler. 4. Fylkestinget gir sin tilslutning til at anlegget på delstrekningene Hovinmoen-Dal og Skaberud- Kolomoen kan startes opp så snart Stortingets tilskutning til det foreslåtte opplegget foreligger. Fylkestinget vil komme tilbake til endelig behandling om hvordan videre utbygging vil skje når tilstrekkelig planavklaring foreligger. 5. Fylkestinget vedtar at Hedmark fylkeskommune stiller fylkeskommunal garanti for lån på 550 mill. kroner (2006-kroner) som bompengeselskapet E6 Gardermoen-Moelv AS tar opp. Det forutsettes at Akershus fylkeskommune stiller tilsvarende garanti, slik at maksimalt låneopptak for bompengeselskapet blir mill. kroner ( 2006-kroner). 4) Fylkestinget behandlet , sak 17/08, transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan I forbindelse med spørsmål om midler til utbygging av stamvegnettet ble det bl.a. gjort slikt vedtak: Fylkestinget vil prioritere stamvegene Rv 2, Rv 4, E6, E16 og Rv 3, Rv 35 for nasjonale stamvegmidler i Nasjonal Transportplan og krever at investeringsrammene økes med 40% i forhold til planrammen. Stamvegmidlene skal brukes til: E6 Firefelts veg Hovinmoen (Gardermoen)-Kolomoen, fullført innen 2013, firfelts veg Kolomoen-Biri, fullført innen 2019

8 5) Fylkestinget behandlet , sak 52/08, finansieringsopplegg fase 2 Dal-Minnesund og gjorde slikt vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til Statens Vegvesens vurdering om at utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Gardermoen-Kolomoen fortsetter med fase 2 Dal-Boksrud-Minnesund og Labbdalen- Skaberud. Utbyggingen baseres, slik som tidligere vedtatt, på delvis bompengefinansiering med innkreving i 6 antennepunkter etter hvert som parsellene ferdigstilles. 2. Fylkestinget registrerer at framlagte finansieringsplan for E6 utbyggingen Gardermoen-Kolomoen nå har en statlig andel på 24% og bompengeandel på 76%. Fylkestinget mener at finansieringsforslaget er urimelig fordi det innebærer at gjennomsnittlig bompengetakst pr. antennepunkt øker fra 9-10 kroner til kroner dersom Statens andel ikke økes i takt med forutsetningene i St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal Transportplan Fylkestinget viser til vedtak , sak 63/06, og ber derfor om at Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan øker statlig andel slik at det legges til grunn 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel. 3. Fylkestinget aksepterer imidlertid at en foreløpig legger til grunn en statlig andel på mill. kroner av samlede utbyggingskostnader på mill. kroner slik at en ikke risikerer at utbyggingen blir forsinket. Fylkestinget forutsetter at en gjennom en tredje stortingsproposisjon får til behandling det endelige finansieringsopplegget og takstnivået når utbyggingsplanene langs Mjøsa er endelig godkjent. 4. Fylkestinget vedtar at Hedmark fylkeskommune stiller fylkeskommunal garanti for et låneopptak for bompengeselskapet E6 Gardermoen-Moelv AS på til sammen mill. kroner for fase 1 og 2 (inkludert 550 mill. kroner vedtatt i sak 63/06). Det forutsettes at Akershus fylkeskommune stiller tilsvarende garanti slik at maksimalt låneopptak blir mill. kroner i ) Fylkestinget behandlet i møte , sak 8/09, om å endre garantiforpliktelsen fra ordinær garanti til selvskyldnerkausjon. Vedtaket som ble gjort var slik: Hedmark fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for låneopptak i bompengeselskapet E6 Gardermoen-Moelv AS på til sammen mill. kroner for prosjektets fase 1 og 2. Garantien gjelder i 15 år fra prosjektet ferdigstilles i Det forutsettes at Akershus fylkeskommune stiller tilsvarende garanti, slik at maksimalt låneopptak blir mill. kroner. 7) I forbindelse med forslag til Handlingsprogram for riksveger gjorde Fylkestinget , sak 46/09, bl.a. slikt vedtak:

9 3. Fylkestinget forutsetter at hele strekningen E6 Gardermoen-Kolomoen blir ferdigbygget i perioden Fylkestinget er tilfreds med at det er satt av midler til oppstart av utbygging av firefelts motorveg på E6 nordover fra Kolomoen. Imidlertid må hele strekningen Kolomoen-Moelv bygges ut kontinuerlig fram til Moelv (senest 2015). Fylkestinget ber om at det avsettes tilstrekkelig med statlige midler til å få planlagt, prosjektert og finansiert denne utbyggingen. Utredning E6 Gardermoen-Kolomoen utgjør en strekning på 65 km og er delt i 6 delparseller: Hovinmoen (Gardermoen)-Dal Dal-Boksrud Boksrud-Minnesund 8 km Minnesund-Hedmark gr. Akershus gr.-skaberud Skaberud-Kolomoen 10 km 11 km 11 km 12 km 13 km Utbyggingskostnadene for fase1 Hovinmoen-Dal og Skaberud Kolomoen som ble åpnet for trafikk høsten 2009 ble mill. kroner. Fase 2 omfattet strekningene Dal-Boksrud og Boksrud-Minnesund samt Skaberudkrysset er under bygging og åpner for trafikk høsten 2011 bortsett fra Skaberudkrysset som ble åpnet for trafikk høsten Utbyggingskostnadene for fase 2 ventes å bli mill. kroner. Utbyggingskostnadene for fase 1 og 2 samlet er da mill. kroner. Kostnadene for utbyggingen av hele strekningen Gardermone-Kolomoen er nå beregnet til mill. kroner (2010-kroner) hvilket betyr at kostnadsoverslaget på fase 3 strekningen Minnesund-Labbdalen N er mill. kroner. Kostnadsberegningene for hele strekningen Gardermoen-Kolomoen ble i St.meld. nr. 24 ( ) anslått til mill. kroner (2004-kroner) og i St.prp nr. 87 ( ) det ble antydet til sammen kr 60,- i avgift for lette kjøretøy og det dobbelte for tunge kjøretøy. Da kostnadene for utbyggingen av hele strekningen Gardermone-Kolomoen nå er beregnet til mill. kroner (2010-kroner) antydes det at bompengenivået vil kunne ligge et sted mellom kroner for personbiler. Tunge biler betaler dobbel takst. Hedmark og Akershus fylkeskommuner har i 2006 gitt lånegaranti på 550 mill. kroner hver eller totalt mill. kroner. I 2008 ble lånegarantien utvidet til mill. kroner på hver av fylkeskommunene eller samlet for mill. kroner. Maksimal lånegjeld er nå beregnet til mill. kroner. De to fylkeskommunene må derfor gjøre nye vedtak som erstatning for den samlede garantien på mill. kroner. Lånegarantien for hver av de to fylkeskommunene øker fra mill. kroner til mill. kroner.

10 Som nevnt innledningsvis har Fylkestinget ved flere anledninger bedt om at forholdet mellom statlig andel og bompengeandel skal være slik forutsetningen var da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget. Totalkostnadene for hele utbyggingen ble opprinnelig beregnet til mill. kroner (2004-kroner) og statlig andel fastsatt til mill. kroner. I 2006 var de totale utbyggingskostnadene beregnet til mill. kroner (2006-kroner). I 2010 er utbyggingskostnadene beregnet til mill. kroner (2010-kroner). I perioden er statlig andel økt fra mill. kroner til mill. kroner. Dette innebærer at statlig andel i disse 6 årene er økt med 68%. I samme periode er bompengeandelen økt fra mill. kroner til mill. kroner eller 318 %. Spesielt for næringslivstransporten kan dette etter hvert bli tyngende. I denne sammenheng må det også vektlegges at det kreves bompenger sør for Gardermoen og det planlegges for høy andel bompengefinansiering på E6 nord for Kolomoen mot Biri og i Gudbrandsdalen. Det bør foretas en vurdering over hvor smertepunket ligger mht. det negative med ekstra transportkostnader for næringslivet/den enkelte og fordelene ved en ny 4 feltsveg som gir rasjonell, rask og trafikksikker transport. Det synes rimelig at begge finansieringskilder tar sin relative andel av kostnadsøkningen slik at det opprinnelige forholdet fortsatt kan gjelde. I tråd med det som Fylkestinget tidligere har vedtatt, må det arbeides for at dette skjer i de kommende statsbudsjett og i Nasjonal Transportplan Fylkesrådets drøfting Fylkestinget har ved flere anledninger bedt om at forholdet mellom statlig andel og bompengeandel skal være slik forutsetningen var da St.meld.nr. 24 ( ) Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget. Kostnadsøkningen for E6 vegprosjektet mellom Gardermoen og Kolomoen er økt fra mill. kroner (2004-kroner) til mill. kroner (2010-kroner). Dette er en kostnadsøking på 193 % på 6 år. Statens vegvesen foreslår at kostnadsøkningen i prosjektet i all hovedsak finansieres med bompenger. Statlig andel utgjør nå mill. kroner 29 % - og bompengeandelen utgjør mill. kroner 71%. Da Fylkestinget høsten 2006 behandlet det første bompengeforslaget var taksten pr. antennepunkt beregnet til 9-10 kroner eller kroner for hele strekningen som innbefatter 6 antennepunkter. I foreliggende forslag varierer taksten pr. antennepunkt på mellom 14 og 21 kroner eller kroner for hele strekningen. Bompengesatsen er dermed fordoblet i denne 4 årsperiode. Når hele E6-utbyggingen mellom Oslo og Biri og delstrekninger i Gudbrandsdalen er ferdig, vil bompengeutgiftene ble en betydelig merkostnad for transportører/næringslivet og den enkelte. Høy bompengeandel mellom Oslo og Hamar/Biri vil også kunne føre til at deler av næringstransporten velger å kjøre alternative vegruter som Rv 20 og Rv 4 med de ekstra problemer/belastninger som det vil kunne medføre. Det synes derfor rimelig at begge finansieringskildene tar sin relative andel av kostnadsøkningen slik at det opprinnelige forholdet fortsatt kan gjelde. I tråd med det som Fylkestinget tidligere har vedtatt, og det som var forutsetningen i St.meld. nr. 24 ( ), må det arbeides for at forholdet mellom statlig andel og bompengeandel blir likt når de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan skal vedtas.

11 Fylkesrådet mener likevel at en i denne omgang må godta Statens vegvesens forutsetninger mht. finansieringsandeler for å sikre at nødvendig utbygging kan skje. Det foreslås at Hedmark og Akershus fylkeskommuner stiller garanti for makimalt låneopptak for utbygging av fase 1, 2 og 3 for til sammen mill. kroner eller mill. kroner på hver fylkeskommune.

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/1284-10 Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Saknr. 14/8263-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken Saknr. 08/8566-18 Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken RV 3 LØTEN-GRUNDSET - SØKNAD OM ØKNING AV RAMME FOR REFUSJON AV UTGIFTER TIL REGULERINGSPLANLEGGING KONTINUERLIG UTBYGGING AV RV 25/RV 3 STREKNINGEN

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Prop. 102 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 102 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 102 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum Bolna, i Nordland

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Prop. 56 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 56 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 56 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli Langåker i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 17. desember

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 18/2370

Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 18/2370 Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 18/2370 E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING Vedlegg: Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling, Nye veier 16.10.2018 Korrigert kart Vedlegg 1 side

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m. St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m. Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 4. oktober 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Den nye Svinesundsforbindelsen

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 18/2370

Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 18/2370 Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 18/2370 E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING Vedlegg: Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling, Nye veier 16.10.2018 Korrigert kart Vedlegg 1 side

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Forskuttering av bompenger i Region øst

Forskuttering av bompenger i Region øst Forskuttering av bompenger i Region øst Først en orientering om pågående prosjekter der vi benytter forskuttering før prosjekt er tatt opp til bevilgning Deretter en gjennomgang av forskuttering til Rv2

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 131 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby Momarken i Østfold Tilråding

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: Q33 18/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: Q33 18/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Nanna Egidius Arkiv: Q33 18/8732-2 Dato: 23.10.2018 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Kommunestyret 29.11.2018 KS-/ Formannskapet 13.11.2018 FS-/

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Prop. 131 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Tilråding fra Samferdselsdepartementet 11. mai 2016,

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 82 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 82 ( ) Innst. S. nr. 344 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 82 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering

Detaljer

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Saknr. 15/8865-14 Saksbehandler: Rune Hoff Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Innstilling til vedtak:

Detaljer

Prop. 103 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold

Prop. 103 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold Prop. 103 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 15. juni 2018, godkjent

Detaljer

Rv. 22 Glommakryssingen - Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger

Rv. 22 Glommakryssingen - Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Knut Wilberg / 91199158 19/6371-1 11.01.2019 Rv. 22 Glommakryssingen - Grunnlag

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2684-3 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fra for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015)

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015) Innst. 32 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 148 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset

Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset Saksnr.: 2014/539 Løpenr.: 3000/2015 Klassering: L12 Saksbehandler: Ellen Arntzen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 11.02.2015 Fylkestinget 26.02.2015

Detaljer

Innst. S. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 87 (2006-2007)

Innst. S. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 87 (2006-2007) Innst. S. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 87 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 123 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad Sky i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. april

Detaljer

Innst. 411 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 411 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 411 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 131 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om revisjon og sluttføring av Østfoldpakka

Detaljer

Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig)

Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Statens vegvesen, Region sør, juni 2008. Forord. En bompengeutredning med forslag til prinsippløsning for delvis bompengefinansiering

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009)

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innst. S. nr. 343 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om delvis bompengefinansiering

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004).

St.prp. nr. 1 (2003 2004). St.prp. nr. 50 (2004 2005) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen

Detaljer

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Saknr. 8063/08 Ark.nr. N21 &01. Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Informasjonsmøte om bompengefinansiering av ny E39 Lyngdal - Ålgård. Arild Nygård - fagansvarlig brukerfinansiering Moi 6.

Informasjonsmøte om bompengefinansiering av ny E39 Lyngdal - Ålgård. Arild Nygård - fagansvarlig brukerfinansiering Moi 6. Informasjonsmøte om bompengefinansiering av ny E39 Lyngdal - Ålgård Arild Nygård - fagansvarlig brukerfinansiering Moi 6. februar 2019 Agenda I. Generelt om bompengefinansiering rammebetingelser og føringer

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer