Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

2 Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan for TS-arbeidet i Hordaland til grunn at det skulle utarbeides lokale/kommunale TS-planer Håndbok 209 Kommunale TS-planer, veileder (-98) Grunnlag for søknad om tilskudd fra Staten vegvesen (SVV) til fysiske TS-tiltak på kommunale veger og fylkesveger «Aksjon skoleveg» Tilskudd ca. 50 % av kalkulerte anleggskostnader Fra 2001 ble ansvaret for tilskudd til «Aksjon skoleveg» overført fra SVV til Hordaland Fylkeskommune (HFK) Fra 2002 har Bergen kommune ikke fått tilskudd til «Aksjon skoleveg» fra HFK Midler til TS-tiltak på kommunale veger bevilges i sin helhet over Bergen kommune sitt investeringsbudsjett NOK 9 millioner årlig

3 Historie TS-plan for Bergen Utarbeidet for første gang i 1998 for perioden Revideres hvert 4. år samordnet med Nasjonal Transportplan og kommuneplanarbeidet Forankret i nullvisjonen Har som hovedformål å gi en helhetlig oversikt over TSforholdene i Bergen, som grunnlag for prioritering av kommunale, fylkeskommunale, og statlige TS-midler Er grunnlaget for TS-arbeidet i Bergen kommune Politisk forankret i Byråd og Bystyret

4 Planens målsetting Gi en helthetlig oversikt over TS-forholdene i Bergen Et ledd i det kontinuerlige TS-arbeidet som bl.a. omfatter fysiske og ikke fysiske tiltak, tiltak med kort og langt tidsperspektiv, og tiltak rettet mot faktisk og følt risiko Være grunnlag for prioritering av TS-midler Færre trafikkulykker, og reduksjon av ulykker med alvorlig skade

5 ~ bergensere 8 bydeler ~ 100 offentlige/private barne- og ungdomsskoler Kommunale veger: 620 km kjøreveger 262 km fortau 19 km kjøreveg med brostein 102 km gang- og sykkelveger ~ 9000 trappetrinn ~ 2600 fartshumper 221 broer gatelys ~ 9000 trafikkskilt Kort om Bergen

6 Ulykker i Bergen Antall skadde og drepte i Bergenstrafikken har over tid vært relativt stabilt, men det har vært en positiv utvikling med en reduksjon i antall drepte og alvorlig skadde i trafikken i Bergen de siste årene. Den positive utviklingen fortsatte også i Figuren over viser ulykkesutviklingen fra 1990 til 2012.

7 Planprosess Invitere barne- og ungdomsskoler, senior-/eldresentre, Bydelsutvalgene (avviklet 2011), og byens befolkning til å gi innspill til utrygge punkt og strekninger Invitere til deltaking i arbeidsgruppen Innhente tilbud fra og velge konsulent til å skrive revidert TS-plan Møter i arbeidsgruppen Vurdere og kategorisere innspill Analyse av politirapporterte ulykker fra STRAKS-registeret Offentlig høring Vurdere og kategorisere hørings-innspill Arbeidsgruppen avslutter revisjonsarbeidet Politisk behandling Bystyrevedtak

8 Organisering av planarbeidet Arbeidsgruppe Bergen kommune - Trafikketaten - Skole - Plan - Byggesak og private planer (ny) Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune (ny) Hordaland politidistrikt Trygg Trafikk Innleid konsulentfirma Arbeidsmøter i gruppen frem til politisk behandling

9 Overordnede Strategier Videre utbygging av vegnettet i Bergen Tiltak for å redusere bruk av privatbil (bompenger, fortetting, restriktiv parkeringspolitikk, samordnet arealog transportplanlegging) Trafikkavlastning i Bergen sentrum (30-sone, fysisk fartsdemping, kollektivtransport, innfartsparkering, ringveger/tunneler) Trafikantrettede tiltak (opplæring, informasjon, holdninger)

10 Satsingsområder Kvalitetssikring av arealplaner rutiner/sjekklister til bruk i planprosess og byggesaksbehandling for å fange opp uheldige TS-løsninger Eldre og fotgjengerulykker de alvorligste fotgjengerulykkene gjelder eldre, 9 av 11 drepte fotgjengere over 67 år ( ) Møte- og utforkjøringsulykker midtdeler/rumlefelt, utbedring av sideterreng, lavere fart Fotgjengerkryssinger, belysning og holdeplasser fysisk utbedring av utsatte kryssingssteder/holdeplasser, oppgradering av belysning ved gangfelt Trafikksikkerhet og HMS reise/transportpolicy, fleksible/miljøvennlige transportreiser (bedriftsbusskort, bedriftssykler, bildeleordning)

11 Satsingsområder, forts. Fartsreduserende tiltak reell fartsreduksjon har god ulykkesreduserende effekt Sikring av skoleveger tiltak med dokumentert ulykkesreduserende effekt (fysisk tilrettelegging), holdningsarbeid (refleks, gå til skolen, skolevegplaner, «Aksjon skolestart») Trafikkundervisning og holdningsskapende tiltak langsiktig oppbygging av kunnskap og holdninger omkring adferd i trafikken (barnehager/grunnskoler/videregående skoler) Gang- og sykkelveger og konflikt mellom fotgjengere og syklister Universell utforming tilgjengelighet for alle (2009) Bybanen konflikt bane/bil/fotgjenger/syklist (2010)

12 Innspill Antall innspill fra barne- og ungdomsskoler, senior-/eldresentre, Bydelsutvalgene (avviklet 2011), byens befolkning, underskriftskampanjer, innbyggerinitiativ

13 Innspill - kategorier Gangfelt/opphøyd gangfelt/lysregulert gangfelt 30-sone (ny/utvide) Fartsreduserende tiltak/humper Fortau Kryssutbedring Rundkjøring Avstigningsplass ved skoler (levere/hente) Busslomme Vegutvidelse Gatetun Gangsti/gangveg/gang- og sykkelveg Gangbro/undergang Belysning (oppgradering/intensivbelysning) Skilt: «Barn», «Parkering forbudt», «Gjennomkjøring forbudt», («Barn leker») Rekkverk (Trafikkspeil) Vegetasjonsrensk/siktutbedring

14 Innspill - evaluering Trafikkfaglig vurdering bakgrunnsdata ( fartsmålinger, fotgjengertellinger), systematisk bearbeiding/analyse Prioriteringer i løpet av planperioden gjøres ut ifra en totalvurdering av følgende kriterier: Faller tiltaket inn under de satsingsområder som er aktuelle å følge opp på bakgrunn av ulykkesanalyser for Bergen? Er utrygghetspunktet eller strekningen spesielt ulykkesutsatt? Er det registrert stor utrygghetsfølelse på stedet? Er tiltaket knyttet til skoler, skoleveger eller senior-/eldresenter? Gir tiltaket god TS-effekt? Foreligger reguleringsplan? Er grunnerverv aktuelt? Ligger tiltaket innenfor en overkommelig kostnadsramme? Er det definert ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)?

15 Innspill - utfordringer Publikum vil ha fotgjengersikring. Ulykkesbildet og sentrale føringer er mer nyansert Være lojal mot faget! Være lojal mot TS-planen. Trafikksikkerhet skal bygges på langsiktighet Hvor er tiltaksbehovene størst? Være gode på å formidle våre føringer og begrunnelsen for våre prioriteringer

16 NKR Innspill - kostnader

17 Takk for meg!

Tiltaksplan. Trafikksikkerhetstiltak i Bergensprogrammet 2006-2009

Tiltaksplan. Trafikksikkerhetstiltak i Bergensprogrammet 2006-2009 Tiltaksplan Trafikksikkerhetstiltak i Bergensprogrammet 26-29 HORDALAND FYLKEKOMMUNE November 25 Tiltaksplan T-tiltak i Bergensprogrammet 26-29 2 Tiltaksplan T-tiltak i Bergensprogrammet 26-29 Forord I

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. Planforslag; dat. 13.05.2015 Revidert etter høring; Vedtatt; Verdal kommune vil arbeide for et framtidig lokalsamfunn der det ikke forekommer trafikkulykker

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Vedtatt i Kongsberg Kommunestyre 30.11.11 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING...4 2. GENERELT OM KONGSBERG KOMMUNE...4 3. ULYKKESSITUASJONEN I KONGSBERG...7

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Notodden Kommune. Trafikksikkerhetsplan. Utgave: 2 Som vedtatt av Notodden kommunestyre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29

Notodden Kommune. Trafikksikkerhetsplan. Utgave: 2 Som vedtatt av Notodden kommunestyre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29 Notodden Kommune Trafikksikkerhetsplan Utgave: 2 Som vedtatt av styre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29 Trafikksikkerhetsplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Notodden Kommune Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Vedtatt av plan- og utbyggingsutvalget 02.04.08 Forord Sandefjord kommune ved kommunalteknisk planavdeling har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Innhold Forord 5 1 Innledning 7 1.1 Oppbygging av trafikksikkerhetsarbeidet 7 1.2 Aktører 8 1.3 Akershus, et fylke i vekst 8 2 Visjon og mål 10

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Forord Mennesker er viktige. Viktig for den nærmeste familie, for lokalmiljøet og for samfunnet generelt. Fenstad vel er overbevist om at trygghet skaper gode lokalsamfunn.

Detaljer

FOR STAVANGEER 2009-2012

FOR STAVANGEER 2009-2012 H Ø R I N G S U T K A S T T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N FOR STAVANGEER 2009-2012 1 S T A V A N G E R K O M M U N E K U LT U R O G B Y U T V I K L I N G T R A N S P O R T P L A N A V D E L I

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram 2014 2017... 4 Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 Kommunedelplan Vedtatt av kommunestyret 18.03.09 NANNESTAD 12.02.2009 Forord En trafikksikkerhetsplan er et viktig styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer