FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 SAMANDRAG Fylkesrådmannen viser til budsjettet for 2012 som vart handsama (sak 69/11) og til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for perioden I budsjettet er dei strekningsvise prosjekta og rassikringstiltaka omtalt og prioritert. I budsjettvedtaket vert det lagt til grunn ei økonomisk ramme til dei ulike programområda/mindre tiltak på fylkesvegområdet. Grunnlaget for desse rammene er lagt i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. Hovudformålet med plan- og byggeprogrammet er å foreslå fordeling av midlane på programområda til konkrete tiltak som skal gjennomførast i Fordeling av midlane innanfor programområda gjeld i all hovudsak fylkeskommunale midlar, høvesvis 180 mill kroner innanfor Bergensprogrammet og 118 mill kroner utanfor Bergen. I samsvar med prinsippet om bruttobudsjettering er det og synleggjort bruk av andre typar midlar (belønningsmidlar, tilskot og bompengar) der dette er aktuelt. I tillegg til forslag til fordeling av midlar til programområde, gir plan- og byggeprogrammet ei oversikt over dei strekningsvise tiltaka og rassikringstiltaka som vart vedteke i budsjettsaka i desember Der ein har fått ny informasjon om framdrift eller kostnad for desse prosjekta, er dette synleggjort og eventuelt fremja som forslag til budsjettjustering. Fylkesrådmannen legg med dette fram forslag til plan- og byggeprogram for Plan- og byggeprogrammet for fylkesvegnettet er todelt, med eitt som gjeld Hordaland utanfor Bergen og eitt som gjeld for Bergen (Bergensprogrammet). Plan- og byggeprogrammet i Bergensprogrammet vert handsama parallelt i Bergen kommune, og det er fylkestinget som gjer endeleg vedtak i saka. Byrådet handsama saken 31. januar 2012, med følgjande innstilling til bystyret:

2 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det framlagte plan- og byggeprogram for 2011 for Bergensprogrammet, med de merknader som framgår av byrådssaken. 2. Bystyrets vedtak meddeles Hordaland fylkeskommune. Endeleg vedtak i bystyret vert lagt ved saka før fylkestinget 13. mars Fylkesrådmannen peikar på at det vert overført betydeleg mindreforbruk frå 2011 innanfor programområda. Dette inneber at tiltak som er vedtatt av fylkestinget ikkje fullt ut vert bygd i samsvar med intensjonane. Dette gjeld spesielt for tiltaka utanfor Bergen, der samla mindreforbruk innanfor programområda utgjer meir enn 30 % av disponible midlar i Samtidig er det betydeleg meirforbruk på nokre postar og enkelttiltak. Situasjonen er ikkje ny, dei overførte beløpa frå 20 til 2011 var i same størrelsesorden. Årsakene til dei nemnde utfordringane synast å vere samansett. Fylkesrådmannen er uroa over situasjonen og peiker på nokre sentrale moment: - Fordeling av midlar til programområda vert først vedtatt i mars. Prosedyrar knytt til innkjøp av tenester samt andre førebuande arbeid gjer at det er knapt med tid til gjennomføring av tiltak innanfor gjeldande år for programområda. - Tiltak som vert sett opp på byggeprogrammet har ikkje kome langt nok i planlegging til at ein med tilstrekkeleg grad av sikkerheit kan estimere framdrift og kostnader. - Prognoser for gjennomføring av tiltak, både med omsyn til framdrift og kostnader, er ikkje nøyaktige nok. Avvik vert ofte oppdaga for seint til å iverksetje korrigerande tiltak. - Ein del tiltak vert gjennomført av andre (til dømes kommunal byggherre), og fylkeskommunen/statens vegvesen har ikkje kontroll på framdrifta. - For nokre postar/tiltak er det spesielt utfordrande å estimere behovet for løyving, anten fordi posten er ny ( innløysing av hus/eigedomar ) eller fordi tiltak utløyser kostnader etter lov/forskrift ( innløysing av hus /eigedomar og støytiltak under miljøtiltak ). Med omsyn til sistnemnde punkt, viser fylkesrådmannen til nytt reglement som inneber at eigarar av bustader i framtidige fylkesvegtraseer kan krevje bustadene sine innløyst så snart det ligg føre godkjent reguleringsplan. På bakgrunn av det nye reglementet er det frå 2011 sett av 3 mill kroner per år til ein eigen post på plan- og byggeprogrammet under nemninga innløysing av hus/eigedomar. Erfaringane frå 2011 viser eit meirforbruk på 8,6 mill kroner. Det har derfor vore nødvendig å overføre midlar frå dei andre programområda. Fylkesrådmannen peiker på at denne erfaringa understrekar behovet for å gjere grundige vurderingar knytt til kva planleggingstiltak som vert initiert frå fylkeskommunen gjennom planleggingsprogrammet. Generelt ser fylkesrådmannen behov for å følgje utviklinga innanfor programområda systematisk for å vurdere endringar av innretninga på framtidige plan- og byggeprogram, i tett samarbeid med Statens vegvesen og Bergen kommune (Bergensprogrammet). Med omsyn til tiltak i Bergensprogrammet er det lagt opp til ekstra stor produksjon innanfor kollektiv og gang/sykkel. Dette skuldast ekstra tilførsel av midlar gjennom belønningsordninga, gjennomføring av særskilt store tiltak (modernisering av Bystasjonen), samt overføring av midlar frå I tillegg til fordeling av midlar til programområda, omhandlar saka forslag til nokre justeringar av fylkesbudsjettet for Ny informasjon om enkelte prosjekt gjer at det er naturleg å leggje fram forslag om budsjettendringar. Fylkesrådmannen vil spesielt peike på prosjektet Storskaret-Arefjordpollen i Fjell kommune, som vart prioritert for gjennomføring i Handlingsprogram (19) for fylkesvegnettet i Hordaland. Førebelse kostnadsanslag på mill kroner har vore grunnlag for prioriteringa. Statens vegvesen har no gjennomført nytt kostnadsanslag på bakgrunn av oppdatert forslag til reguleringsplan. Det nye kostnadsanslaget er på 162 mill kroner. Førebels held planarbeid og førebuande arbeid fram, og Statens vegvesen utarbeider nye kostnadsanslag for å sjå på vilkåra for å redusere kostnadene. 2

3 Dei nye opplysningane medfører behov for å vurdere gjennomføring av prosjektet på nytt, og fylkesrådmannen vil kome tilbake til saka i framlegg til Regional transportplan med tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegnettet for neste fireårsperiode. Fylkesrådmannen rår til at plan- og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet i Bergensprogrammet og utanfor Bergen vert godkjent i samsvar med vedlegg til saka. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek plan og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet slik det kjem fram i vedlegg 1 og 2 til saksframstillinga. 2. Fylkestinget godkjennar følgjande endringar: Prosjekt utanom Bergensprogrammet Løfallstrand-Årsnes Bavallsvegen Storskaret-Arefjordpollen Kleppestø-Ask Rassikring div tiltak Rundkjøring Flåten (trafikksikring) Haldeplassar Os (eigenandel BRA) Sum auke Bergensprogrammet Programområde + 1,4 mill kroner (fylkeskommunale midlar) + 3,0 mill kroner (1 mill f.k. midlar, 2 mill tilskot) - 1,0 mill kroner (fylkeskommunale midlar) + 3,2 mill kroner (fylkeskommunale midlar) - 0,86 mill kroner (statstilskot) + 4,00 mill kroner (tilskot) + 0,75 mill kroner (f.k. midlar) +,49 mill kroner (5,35 mill f.k. midlar, 5,14 mill tilskot) + 15 mill kroner (bompengar) 3. Budsjettet for 2012 vert endra slik: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesvegar Bompengar Statstilskot Overføring frå kommunar Overføring frå andre Bruk av ubundne investeringsfond Paul M. Nilsen fylkesrådmann Vedlegg: 1. Plan og byggeprogram for Bergen 2012 (Bergensprogrammet) 2. Plan og byggeprogram utanom Bergen for 2012 Anne Iren Fagerbakke samferdselssjef 3

4 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen viser til budsjettet for 2012 som vart handsama (sak 69/11) og til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for perioden I budsjettet er dei strekningsvise prosjekta og rassikringstiltaka omtalt og prioritert. I budsjettvedtaket vert det lagt til grunn ei økonomisk ramme til dei ulike programområda/mindre tiltak på fylkesvegområdet. Grunnlaget for desse rammene er lagt i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. Hovudformålet med plan- og byggeprogrammet er å foreslå fordeling av midlane på programområda til konkrete tiltak som skal gjennomførast i Samtidig gir plan- og byggeprogrammet ei oversikt over dei strekningsvise tiltaka og rassikringstiltaka som vart vedteke i budsjettsaka i desember Der ein har fått ny informasjon om framdrift eller kostnad for desse prosjekta, er dette synleggjort og fremja som forslag til budsjettjustering. Plan- og byggeprogrammet for fylkesvegnettet er todelt, med eitt som gjeld Hordaland utanfor Bergen og eitt som gjeld for Bergen (Bergensprogrammet). Plan- og byggeprogrammet i Bergensprogrammet vert handsama parallelt i Bergen kommune, og det er fylkestinget som gjer endeleg vedtak i saka. Byrådet handsama saken 31. januar 2012, med følgjande innstilling til bystyret: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det framlagte plan- og byggeprogram for 2011 for Bergensprogrammet, med de merknader som framgår av byrådssaken. 2. Bystyrets vedtak meddeles Hordaland fylkeskommune. Endeleg vedtak i bystyret vert lagt ved saka før fylkestinget 13. mars Plan- og byggeprogram 2012 for Bergen (Bergensprogrammet) Plan- og byggeprogrammet for Bergen er utarbeidd innafor Bergensprogrammet sine administrative og faglege styringsorgan. Fordelinga av midlar mellom dei ulike programområda legg til grunn vedteken fordeling i handlingsprogram for fylkesvegnettet (19). Den totale ramma for programområda er på 224,7 mill kroner, fordelt med 180,7 mill kr i ordinære (fylkeskommunale) midlar, 29 mill kroner i tilskot belønningsmidlar og 15 mill kroner i bompengar. For 2012 ser fordelinga mellom dei ulike programområda (sekkepostane) slik ut: Programområde Alle tal i 00 kroner F.k. midlar Belønningsmidlar Bompengar Sum løyving Miljøprosjekt Gang- og sykkelprosjekt Trafikksikkerheitsprosjekt Kollektivprosjekt Planlegging Sum sekkepostar Overførte midlar frå 2011 kjem i tillegg. Som det går fram av oppstillinga, er det føresett spesielt stor produksjon innanfor gang/sykkel og kollektiv. Dette skuldast tilførsel av belønningstilskot og gjennomføring av store prosjekt (modernisering av Bystasjonen). I tillegg kjem overførte midlar frå 2011, som for kollektiv utgjer 32,8 mill kroner (på grunn av noko forseinka framdrift på Bystasjonen) og for gang/sykkel,6 mill kroner. 4

5 Dei oppførte bompengemidlane (15 mill kroner) er ikkje ført opp i fylkesbudsjettet som vart vedteke i desember Fylkesrådmannen foreslår ei budsjettendring for å sikre samsvar mellom budsjett og byggeprogram i Bergensprogrammet. 3. Plan- og byggeprogram utanfor Bergen Plan- og byggeprogrammet utanfor Bergen er utarbeidd i samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Fordeling av midlar mellom dei ulike programområda legg i hovudsak til grunn fordeling i handlingsprogram for fylkesvegnettet (19). Den totale ramma for programområda er på 122 mill kroner, fordelt med 118 mill kroner i fylkeskommunale midlar og 4 mill i tilskot (avtale med Os kommune om rundkøyring ved Flåten). Alle tal i 00 kroner Sekkepostar utanfor Bergen Fylkeskommunale Tilskot Sum løyving midlar Kollektivtiltak Trafikksikringstiltak Gang- og sykkeltiltak Miljøtiltak Mindre utbetringar / til rådvelde Innløysing av hus/eigedomar Planlegging Investeringstiltak med vedlikehaldskarakter Sum sekkepostar Som det går fram av det vedlagte forslaget til plan- og byggeprogrammet, er det gjort nokre justeringar mellom dei ulike programområda i høve til tidlegare planar (rammer i handlingsprogram og økonomiplan). I fylkesbudsjettet for 2012 er det lagt til grunn at kollektivposten skulle styrkast med 5 mill kroner for å få finansiert ei permanent innfartsparkering i Os. Prosjekteringsarbeidet her har imidlertid vist at det ikkje er mogleg å få til ei løysing innanfor akseptable kostnadsrammer. Det vert derfor foreslått å ikkje gjennomføre dette tiltaket. For å finne fram til ny lokalisering av permanent innfartsparkering i Os, vert det lagt inn eit tilskot til eventuelt planarbeid i regi av Os kommune. Dei 5 mill kronene vert foreslått overført til posten innløysing av hus, som viser eit meirforbruk i 2011 på 8,6 mill kroner. Frå og med 2011 er det sett av 3 mill kroner per år til posten innløysing av hus, jf. nytt reglement om at eigarar av bustader som vert liggjande i framtidige fylkesvegtraseer kan få innløyst bustaden allereie når det ligg føre ein godkjent reguleringsplan. Reglementet vart vedteke i fylkesutvalet 25. august 20 (sak 165/). Forbruket i 2011 (11,6 mill kroner) tyder på at den årlege summen som er sett av er for liten. For å dekke inn meirforbruket og sikre noko midlar til nye behov i 2012, har det vore nødvendig å overføre midlar frå dei andre programområda. Dette gjeld dei omtalte 5 mill kronene frå kollektivtiltak, samt andre mindre beløp knytt til diversepostar og varig mindreforbruk på enkelttiltak. Det vert vist til plan- og byggeprogrammet for detaljer om dei enkelte overføringane. Også innanfor planlegging er det eit meirforbruk i 2011 (1,3 mill kroner), noko som inneber at det er knapt med midlar til denne posten i For å styrke posten noko, er det foreslått overført 0,5 mill kroner frå posten miljøtiltak (diverse/støytiltak). Innanfor trafikksikringsposten er det sett av 2 mill kroner i fylkeskommunale midlar til gjennomføring av rundkøyring ved Flåten i Os kommune. Dette er eit spleiselag med 4 mill kroner i lokalt tilskot i tillegg til den fylkeskommunale løyvinga. Det lokale tilskotet er ikkje teke med i det vedtekne budsjettet for 2012, og dette vert lagt inn som ei budsjettendring. Innanfor midlane til programområda ligg og 30 mill kroner til investeringstiltak med vedlikehaldskarakter. Fordeling av desse midlane er foreslått av Statens vegvesen og ligg som eit vedlegg til plan- og byggeprogrammet. 5

6 4. Oppdatert informasjon om strekningsvise investeringar og forslag til budsjettendringar I tillegg til å foreslå fordeling av midlar innanfor programområda, gir plan- og byggeprogrammet oppdatert informasjon om nokre av dei strekningsvise prosjekta og rassikringspotten, samt viser til behov for mindre budsjettjusteringar. Dette gjeld tiltak utanfor Bergen, og desse er nærmare omtalt under. Store prosjekt utanfor Bergen Løfallstrand-Årsnes (Kvinnherad): Arbeid med vegutbetring mellom Løfallstrand og den nye ferjekaien på Årsnes vart stoppa opp i 2011 fordi ein ikkje hadde tilstrekkeleg med midlar til å gjennomføre prosjektet i tråd med føresetnadene, jf. St.prp. nr. 2 ( ). Dette skuldast at kostnadene med opprusting av ferjekaien og dei første vegparsellane vart dyrare enn føresett. Det gjenstår 8 mill kroner til prosjektet som vert overført til I tillegg vert det foreslått å gi ei tilleggsløyving på 1,4 mill kroner. Bakgrunnen for dette er at Kvinnherad kommune tidlegare har forskottert 1,4 mill kroner til prosjektet. Desse midlane er ikkje refundert og kommunestyret har gjort vedtak om at midlane vert omgjort til kommunalt tilskot, under føresetnad av at fylkeskommunen løyver tilsvarande sum til prosjektet. Ved å følgje opp initiativet frå Kvinnherad kommune vert noko meir midlar tilgjengeleg til mindre utbetringstiltak på strekninga. Prosjektet vert avslutta i Tunnel bak Tysse (Samnanger): Prosjektet skal etter planen starte opp i 2012, med finansiering på mill kroner (forskottering). Ettersom prosjektet er kostnadsrekna til over 250 mill kroner, skal det opp til særskilt godkjenning i fylkestinget før oppstart, jf. endra delegasjonsreglement vedtatt i desember Fylkesrådmannen viser til eiga sak til fylkestinget 13. mars Mindre prosjekt utanfor Bergen Bavallsvegen (Voss): Dette prosjektet er eit spleiselag mellom Voss kommune, Voss Resort AS og Hordaland fylkeskommune. Prosjektet viser eit meirforbruk frå 2011, førebels estimert til 3 mill kroner som må dekkast inn i Det ligg føre ein avtale om kostnadsdekning av eventuelle overskridingar mellom partane. Det vert foreslått ei tilleggsløyving på 1 mill kroner i fylkeskommunale midlar som fylkeskommunen sin del av kostnadsoverskridinga. I tillegg vert det ført opp 2 mill kroner som tilleggsløyving i tilskot frå dei andre aktørane. Fylkesrådmannen understrekar at det framleis er knytt usikkerheit til sluttkostnad for dette prosjektet, og vil kome tilbake til saka ved behov. Kleppestø-Ask (Askøy): Arbeidet med parsellvis utbygging av denne strekninga på fv 563 starta opp i 20 og har pågått i Prosjektet viser eit meirforbruk på 3,2 mill kroner som vert foreslått dekka inn gjennom ei tilleggsløyving. Storskaret-Arefjordpollen (Fjell): Dette prosjektet er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet (19) med føresett oppstart i Førebelse kostnadsanslag på mill kroner har vore grunnlag for prioriteringa. Statens vegvesen har no gjennomført nytt kostnadsanslag på bakgrunn av oppdatert forslag til reguleringsplan. Det nye kostnadsanslaget er på 162 mill kroner. Etter fylkesrådmannen si vurdering inneber dette behov for å vurdere gjennomføring av prosjektet på nytt, og dette vil vere eit naturleg tema i framlegg til Regional transportplan med tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegnettet. Førebels held planarbeid og førebuande arbeid fram, og Statens vegvesen utarbeider nye kostnadsanslag for å sjå på vilkåra for å redusere kostnadene. Det er tilstrekkeleg å setje av 1 mill kroner i 2012, ikkje 2 mill kroner som føresett i budsjettet for Endringa inneber ei budsjettendring på -1 mill kroner til dette prosjektet. 6

7 Rassikring I budsjettet for 2012 er det sett av totalt 132, 36 mill kroner, fordelt med 2,36 mill kroner i statstilskot og 30 mill kroner i forskottering frå Ulvik kommune til prosjektet Eddagjelet- Torgilsberget. Det viser seg no at riktig sum for statstilskotet for 2012 er 1,5 mill kroner, og budsjettet vert justert ned med 0,86 mill kroner på denne posten. For øvrig viser fylkesrådmannen til oversikten som viser eit mindreforbruk på 13 mill kroner på avslutta rassikringsprosjekt. Omdisponering av desse midlane vert å kome tilbake til i samband med rullering av handlingsprogram for rassikring som vil bli lagt fram seinare i Fylkesrådmannen sine merknader Fylkesrådmannen peikar på at det vert overført betydeleg mindreforbruk frå Dette inneber at tiltak som er vedtatt av fylkestinget ikkje fullt ut vert bygd i samsvar med intensjonane. Dette gjeld spesielt for tiltaka utanfor Bergen, der samla mindreforbruk innanfor programområda utgjer meir enn 30 % av disponible midlar i Samtidig er det betydeleg meirforbruk på nokre postar og enkelttiltak. Situasjonen er ikkje ny, dei overførte beløpa frå 20 til 2011 var i same størrelsesorden. Årsakene til dei nemnde utfordringane synast å vere samansett. Fylkesrådmannen er uroa over situasjonen og peiker på nokre sentrale moment: - Fordeling av midlar til programområda vert først vedtatt i mars. Prosedyrar knytt til innkjøp av tenester samt andre førebuande arbeid gjer at det er knapt med tid til gjennomføring av tiltak innanfor gjeldande år for programområda. - Tiltak som vert sett opp på byggeprogrammet har ikkje kome langt nok i planlegging til at ein med tilstrekkeleg grad av sikkerheit kan estimere framdrift og kostnader. - Prognoser for gjennomføring av tiltak, både med omsyn til framdrift og kostnader, er ikkje nøyaktige nok. Avvik vert ofte oppdaga for seint til å iverksetje korrigerande tiltak. - Ein del tiltak vert gjennomført av andre (til dømes kommunal byggherre), og fylkeskommunen/statens vegvesen har ikkje kontroll på framdrifta. - For nokre postar/tiltak er det spesielt utfordrande å estimere behovet for løyving, anten fordi posten er ny ( innløysing av hus/eigedomar ) eller fordi tiltak utløyser kostnader etter lov/forskrift ( innløysing av hus /eigedomar og støytiltak under miljøtiltak ). Med omsyn til sistnemnde punkt, viser fylkesrådmannen til nytt reglement som inneber at eigarar av bustader i framtidige fylkesvegtrasear kan krevje bustadene sine innløyst så snart det ligg føre godkjent reguleringsplan. På bakgrunn av det nye reglementet vart det frå 2011 sett av 3 mill kroner per år til ein eigen post på plan- og byggeprogrammet under nemninga innløysing av hus/eigedomar. Erfaringane frå 2011 viser eit meirforbruk på 8,6 mill kroner. Det har derfor vore nødvendig å overføre midlar frå dei andre programområda. Fylkesrådmannen peiker på at denne erfaringa understrekar behovet for å gjere grundige vurderingar knytt til kva planleggingstiltak som vert initiert frå fylkeskommunen gjennom planleggingsprogrammet. Generelt ser fylkesrådmannen behov for å følgje utviklinga innanfor programområda systematisk for å vurdere endringar av innretninga på framtidige plan- og byggeprogram, i tett samarbeid med Statens vegvesen. Med omsyn til tiltak i Bergensprogrammet er det lagt opp til ekstra stor produksjon innanfor kollektiv og gang/sykkel. Dette skuldast ekstra tilførsel av midlar gjennom belønningsordninga, gjennomføring av særskilt store tiltak (modernisering av Bystasjonen), samt overføring av midlar frå I tillegg til fordeling av midlar til programområda, rår fylkesrådmannen til at det vert gjennomført mindre budsjettjusteringar innanfor strekningsvise tiltak og rassikringstiltak der ein har fått ny informasjon etter budsjettvedtaket i desember. Fylkesrådmannen vil spesielt peike på prosjektet Storskaret-Arefjordpollen i Fjell kommune. Dei nye opplysningane medfører behov for å vurdere gjennomføring av prosjektet på nytt, og fylkesrådmannen 7

8 vil kome tilbake til saka i framlegg til Regional transportplan med tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegnettet for neste fireårsperiode. Fylkesrådmannen rår til at plan- og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet i Bergensprogrammet og utanfor Bergen vert godkjent i samsvar med vedlegg til saka. 8

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200807439-52 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 03.06.2009 18.06.2009 UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Handlingsprogram 2013 2017

Handlingsprogram 2013 2017 Handlingsprogram 2013 2017 Vedlegg til Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg april 2012. Høyringsfrist 30. juni 2012. UTGREIINGSOPPGÅVER 2013 2016 1 Handlingsprogram til regional

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Fv 107 Jondalstunnelen 1 Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Statens vegvesen har innhenta tilbud på bygging av Fv 107 Jondalstunnelen i samsvar med vedtak i fylkestinget 14.10.2008, avsnitt under. 1. Fylkestinget

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/791-25 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.11.2014 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Kjøp av bussanlegg

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr.

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr. ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015 Utvalsaksnr. 90/15 Utval Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Møtedato 02.06.2015 Saka gjeld: GNR/BNR 13/4

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer