Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn."

Transkript

1 1 / 15 Ntat Til Knut Rutlin Karina Aas Kpi til Per Knudsen, Arne Oksvik, Heidi Skjellaug, arkiv: Q:\arkiv_nytt\FgjKS\3=HMS\34 Miljøvern\342 Utslipp\ Utslipp til luft\klimagasser Utslipp av klimagasser fra NPK prduksjnen, Yara Prsgrunn. 1 INNLEDNING Dette ntat innehlder underlag fra Yara Prsgrunn vedrørende utslipp av klimagassene lystgass (N 2 O) g kullsyre (CO 2 ). I ntatet estimeres utslippsøkning frutsatt gjennmføring av «Bamb» prsjektet sm betyr at P prduksjnen i Nitrfsfat anleggene frutsettes å øke til ttalt 103,5 kiltnn P *) pr.år. Økningen i P prduksjn frutsettes i sin helhet å skje i Fullgjødselfabrikk 3 («FGJ3 Nitrfsfat»). I prsjektet er det frutsatt at deler av kalsiumnitrat råstff til Kalksalpeter prduksjnen baseres på ppløsning av kalkstein i salpetersyre, g at all kalsiumnitrat sm separeres fra mderlut i fsfatprsesseringen blir msatt til Kalksalpeter prdukter. *) Prsessering av råfsfat der prduksjnen uttrykkes sm elementært fsfr (Phsphrus = P) 2 UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA FGJ.FABRIKKENE, ÅRENE Tallmaterialet fr lystgass («N 2 O») er basert på N-lab. målinger av gassvlum pr. tidsenhet g ekstraksjn av gassprøver fr analyse på gasskrmatgraf. Tallene er uttrykt sm CO 2 ekvivalenter (f = 298 tnn CO 2 ekvivalenter pr. tnn N 2 O). Tallmaterialet fr CO 2 gass utslipp er basert på beregninger ut ifra årsfrbruk av ulike typer råfsfat, frbruk av urea til fsfatppløsningsprsess samt leverandørenes spesifikasjn på typisk innhld av CO 2 i råfsfat. Kmpnent 2011 (KT ** ) /år) 2012 (KT/år) 2013 (KT/år) CO 2 gass CO 2 ekvivalenter fra N 2 O Sum **) KT = Kiltnn Tabell 1 C:\Users\a117409\Dcuments\ny utslippstillatelse CO2 g N2O fra Fgj prd\klimagasser fra NPK prduksjnen Yara Prsgrunn_MD_UNTATT FORTROLIG INFO.dcx Yara Nrge AS Yara Prsgrunn Pstadresse P.O. Bx 1123 N-3905 PORSGRUNN Nrway Besøksadresse Herøya Industripark Hydrvegen 55 N-3936 PORSGRUNN Nrway Telefn Telefaks

2 2 / 15 Frdelingen av lystgassutslipp fr år 2013 pr. utslippspunkt g fabrikk er gså basert på N-lab data (LIMS). Til sammenlikning vises tall basert på nline analysatrer i avtrekksgassgass sm tilføres luft i FGJ2 Nitrfsfat g FGJ3 Nitrfsfat (hhv. pipe F1 g F19). Kfr. Tabell 2 nedenfr: Fabrikk, Målepunkt Basis: N-lab. (PIMS), KT/år CO 2 ekvivalenter % av ttal Basis: Online analysatrer, KT/år CO 2 ekvivalenter FGJ3 Nitrfsfat, (F19) FGJ2 Nitrfsfat, (F1) Sum Nitrfsfat FGJ4, F FGJ4, F70 1 FGJ3, F TOTALT Tabell 2 73% av lystgassutslippet fra Fullgjødselfabrikkene var fra FGJ3 Nitrfsfat, mens 20% av utslippet var fra FGJ2 Nitrfsfat. 93% av lystgassutslippet i FGJ fabrikkene i 2013 var fra de 2 Nitrfsfat fabrikkene (gså kalt «våt delene»). 3 RÅFOSFATENES BETYDNING FOR UTSLIPP AV KLIMAGASSER Ulike råfsfater innehlder ulike mengder med reduksjnsmidler g urganiske karbnater g gir derfr ulike CO 2 g NO 2 utslipp. 3.1 NO x DANNELSE Reduksjnsmidler reduserer nitrgen i salpetersyre til nitrøse gasser (NO x ). Reduksjnsmidlene blir i disse kjemiske reaksjnene ksydert. Karbnater i råfsfatene (eks. kalsium karbnat) reagerer kjemisk med salpetersyre g frigjør CO 2 gass. CO 2 g N 2 O ventileres fra reaktrene i Nitrfsfat anleggene g tilføres luften etter vask med vann.

3 3 / UNDERTRYKKELSE AV NO x DANNELSE & DANNELSE AV N 2 O VED TILSATS AV UREA. Fr å redusere dannelse av NO x tilsettes urea til fsfatppløsningsprsessen. N 2 O dannes samtidig ved reaksjn mellm urea nitrat g salpetersyre. Ureanitrat er gså en reaktant i reaksjnene sm leder til reduksjn av NOx dannelse. Urea tilsats bidrar med andre rd til både dannelse av lystgass g å undertrykke dannelse av NO x. Målinger utført med FTIR analysatr i 2011 viste at NO er en neglisjerbar kmpnent i frhld til NO 2. Årsak er sannsynligvis at NO ksyderes av ksygen i avtrekksluften. 3.3 CO 2 INNHOLD I RÅFOSFAT FRA UORGANISKE KARBONATER. Når det gjelder kullsyregass fra ppløsning av karbnater i råfsfater i salpetersyre, kan vi se hvilke sm gir høyest CO 2 gass utvikling ut ifra råstffenes spesifiserte, typiske CO 2 innhld: Kjemisk reaksjn mellm karbnater i råfsfat g salpetersyre ( eks. kalsium karbnat ): CaCO 3 + 2HNO 3 => Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 (g) 3.4 LYSTGASS Erfaringer viser at Kla fsfat gir mindre NO x dannelse i fsfatppløsningsprsessen g dermed mindre behv fr tilsats av urea til prsess sammenliknet med CY fsfat. Krtvarig bruk av Palfs fsfat g Silinjarvi fsfat viser at disse fsfatene gir høyere NO x utslipp enn Kla fsfat.

4 4 / 15 Dette medfører at det dseres mer urea ved bruk av disse 3 råfsfatene enn ved bruk av Kla fsfat fr å unngå synlig NO 2 (gul ventilasjnsluft) ut fra skrsteinene F1 & F19. Økt ureatilsats fører til betydelig høyere lystgassutslipp. Det freligger ikke tilstrekkelig erfaringsdata til å kunne sammenlikne lystgassutslipp fra Palfs g SVI fsfatene med CY. 4 ANTATT ÅRLIG FOSFATMIX I «BAMBOO PROSJEKTET» & FORVENTET «WORST CASE FOSFAT» I «Bamb» prsjektet er fsfatblanding på årsbasis frutsatt å være 62% Kla fsfat av ttalvlumet, g 38% CY. Usikkerheten i fremtidig fsfatblanding på årsbasis er imidlertid betydelig, g det må således tas utgangspunkt i en frventet «Wrst case» når det gjelder estimering av mulige klimagassutslipp. «Wrst case» er videre i ntatet frutsatt å være 100% CY fsfat. Bruk av Kla fsfat gir betydelig mindre lystgassutslipp enn CY fsfat, sm vist i Fig.1. fr Nitrfsfat anlegget i FGJ2: Fig.1 (Online analysatr data fr periden Sept Febr fr FGJ2 Nitrfsfat er studert g dataene har blitt behandlet statistisk fr å få frem fakta fr hvilken påvirkning ulike råfsfat blandinger (Kla/CY)

5 5 / 15 har på utslipp av N 2O. Dette ble gjrt ved å se på effekten av endret råfsfat blanding tilført prsess ved en gitt gjennmsnittlig knsentrasjn av NO 2 i avtrekksgass til luft = 60 ppm.) Man ser av Fig.1 at det er en tilnærmet ekspnentiell sammenheng mellm andel CY i råfsfat blandingen g utslipp av lystgass pr tnn fsfat når NO 2 knsentrasjnen ble styrt til 60 ppm. I FGJ3 Nitrfsfat har det det vært ikke mulig å finne en lignende sammenheng. Dette bunner i manglende data ved ulike laster ved lik NO 2 knsentrasjn. FGJ3 har prdusert med høyere andel Kla enn FGJ2. I tillegg ser vi at utslipp av lystgassknsentrasjnen varierer mye uten at tallmaterialet vi har tilgjengelig gir en frklaring på årsaken til dette. Man ser at utslipp av NO 2 fra Fgj3 øker med økende andel CY, hvilket betyr at lystgassutslippet gså øker med økende andel CY gså i FGJ3. Det er gså høye NO 2 knsentrasjn ved bruk av Silinjarvi fsfat når man ser på periden i februar 2014 hvr dette er kjørt sammen med henhldsvis CY g Kla fsfat. 5 CO 2 FRA UREA SOM FORBRUKES TIL NOx REDUKSJON I tillegg dannes CO 2 fra urea sm tilsettes fsfatppløsningsprsessen, idet 1 ml CO 2 gass dannes pr. ml urea sm medgår i NOx dekmpneringsreaksjner. Det betyr videre at CO 2 gass utviklingen fra urea er 0,73 tnn/tnn urea. 6 CO 2 FRA OPPLØSNING AV KALKSTEIN I SALPETERSYRE Kalkstein sm råstff til Kalksalpeterprduksjnen er i «Bamb» prsjektets massebalanser frutsatt å bli 42 kiltnn kalkstein pr.år ved bruk av fsfatmix 38% CY/62% Kla. Dette vil fr 97% CaCO 3 i kalkstein gir: 0,97 * 44/100,08* 42 KT/år = 18 KT CO 2 gass pr. år. Gassvlumet er frutsatt tilført luft, dvs. null absrbsjn i fabrikkens venturi-scrubber (vask med vann). Kalsteinppløsningsanlegget er lkalisert i Bygg 50 g har felles avtrekksystem med FGJ2 Nitrfsfat. Ved bruk av høyere andel CY fsfat, vil behvet fr kalksteinppløsning reduseres pga. at Ca/P frhldet i CY fsfat er høyere enn i Kla fsfat. Ved bruk av 100% CY vil det ikke være behv fr kalksteinppløsning.

6 6 / 15 7 STYRINGSFILOSOFI FOR Å MINIMALISERE LYSTGASSUTSLIPP Yara Prsgrunn installerte i des. 2012/jan nline lystgassanalysatrer i skrsteinene F1 g F19. Samtidig ble det installert nline NO 2 analysatrer. I sept. / kt. ble det implementert en reguleringsstruktur fr å redusere dseringen av urea til fsfatppløsningsanleggene i FGJ2 g FGJ3 (Nitrfsfat). Dette går ut på å styre NO 2 knsentrasjnen i avtrekksluften sm føres ut skrsteinene ved å la målt NO 2 knsentrasjnen g settpunkt fr NO 2 knsentrasjn være basis fr autmatisk styring av ureadseringen til prsessanleggene. Filsfien er å styre NO 2 knsentrasjnen slik at man unngår skjemmende, gulfarget (fra NO 2 ) avtrekksluft. NO 2 utslippet har økt, men utslippet er gdt innenfr gjeldende knsesjnsgrenser. Ved å sammenlikne utslippene fr hele fjråret 2013 med kt.-des (bilag 1) g gjøre nen beregninger fremkmmer følgende fakta: N 2 O utslippet i kt. - des. var gjennmsnittlig 13,9 kg/time mindre enn fr hele NO 2 utslippet økte gjennmsnittlig: 2,5 kg/time. Frhldet mellm reduksjn i N 2 O utslipp g økning i NO 2 utslipp var lik 5,6. NO 2 utslippet var frtsatt meget lavt sammenliknet med knsesjnsgrensen i kt. des. Gjennmsnittlig 13,3 kg/time NO 2 utslipp fra Nitrfsfat. Knsesjnsgrensen fr FGJKS er sm årsmiddel maksimalt 27,9 kg/time NO 2. Maksimal døgnverdi er 49 kg/time NO 2. Gjennmsnittlig N 2 O utslipp pr. tnn råfsfat var 0,73 kg fr hele 2013 g 0,50 kg fr kt.- des. Gjennmsnittlig ureafrbruk pr. tnn råfsfat var 2,60 fr året g 2,15 kg fr kt. des. Fsfatfrbruket pr. tidsenhet var ca. 4% høyere i kt.-des. sammenliknet med året sm helhet. Gjennmsnittlig fsfatblanding i kt.-des. var tilnærmet identisk sm fr året sm helhet (1% mindre Kla andel i kt.-des.) Det er ptensialer fr ytterligere reduksjn i det spesifikke lystgassutslippet (fr en gitt råfsfatmix) dersm det aksepteres å styre mt høyere NO 2 utslipp ( innenfr gjeldende knsesjnsgrensen) når prduksjnen er basert på fsfatblandinger sm gir høye lystgassutslipp.. Gulfarget avtrekksgass fra F1 g F19 vil ftere være synlig dersm settpunkt fr NO 2 knsentrasjnen økes.

7 7 / 15 8 ESTIMERÌNG AV FREMTIDIGE KLIMAGASSUTSLIPP «BAMBOO». ULIKE SCENARIO. UTEN BAMBOO. 378 KT/år Kla KT/år CY. Null kalkstein MED BAMBOO. 400 KT/år Kla KT/år CY + 42 KT/år kalkstein. UTEN BAMBOO. 565 KT/år CY. Null kalkstein MED BAMBOO. 698 KT/år CY. Null kalkstein Tabell 4 viser resultatene av estimert utslipp: Tabell 4 Samlet økning i utslipp av klimagasser er estimert til : KT/år CO 2 ekvivalenter I beregningene er det benyttet følgende spesifikke utslipp: 0,50 kg N 2 O/tnn fsfat fr 62% Kla/38% CY (se kap.8) g 1,65 kg N 2 O/tnn fr 100% CY (se fig.1) Wrst case tall fr hhv. CO 2 gass g sm CO 2 ekvivalenter fra lystgass er hhv. 26 KT/år g 346 KT/år. Wrst case ttalt 366 KT/år.

8 8 / 15 9 USIKKERHETER Det er betydelige usikkerheter i de estimerte lystgassutslipp fra Nitrfsfat fabrikkene i tabell 4, spesielt fr «Wrst case» scenari med 100% CY. Kvalitative årsaker til dette er: Lystgassutslippene vil påvirkes av akseptnivå fr NO 2 utslipp. Dersm det aksepteres høyere NO 2 utslipp (innenfr gjeldende knsesjnsgrenser), vil lystgassutslippet reduseres. Andre fsfater enn Kla g CY vil være aktuelle i fremtiden, eksempelvis Silinjarvi g Palfs fsfat. Det freligger ikke fakta fr spesifikke utslipp av lystgass fr 100% CY i FGJ3. FGJ3 s spesifikke lystgassutslipp er i antatt likt sm fr FGJ2. Det er videre uklart hvilket NO 2 utslipp sm er påkrevet settpunkt fr at FGJ3 skal ppnå samme spesifikke lystgassutslipp sm FGJ2. I FGJ3 påvirkes utslipp av N 2 O av resirkulasjnsstrømmer sm ikke FGJ2 utslippene påvirkes av. Råfsfatene s innhld av reduksjnsmidler kan endres med tiden. 10 MOMENTER VED FASTSETTELSE KONSESJONSGRENSER FOR KLIMAGASSUTSLIPP FRA FULLGJØDSELFABRIKKENE Der må legges til grunn at det ikke er lkale klimaeffekter kun glbale. Det er således lgisk at knsesjnsgrenser må bli samlede utslipp pr. år. Råfsfat- blandingene sm benyttes vil variere betydelig gjennm året fr begge Nitrfsfat anleggene g følgelig vil klimagassutslippene gså variere. Fr Yara Prsgrunn er det meget viktig at denne fleksibilitet i råfsfat- blanding sm benyttes i prduksjnen ppretthldes, da lgistikken fr råfsfater er meget krevende. Dette vil medføre betydelige variasjner i de krtsiktige klimagassutslipp. 11 MULIGHETER FOR Å REDUSERE LYSTGASSUTSLIPP 11.1 Akseptere høyere NO 2 utslipp innenfr gjeldende knsesjnsgrenser. Mulighetene fr å redusere lystgassutslippet uten investeringer er sm beskrevet primært relatert til akseptnivå fr NO 2 utslipp. Dette vil kunne gi betydelige utslippsreduksjner, spesielt ved prduksjn basert på fsfatblandinger med lav andel Kla.

9 9 / 15 Man kan tenke seg å variere settpunkt fr NO 2 knsentrasjn i pipene med hvilken fsfatblanding sm benyttes. Lavt settpunkt ved bruk av høy andel Kla, g høyere ved avtagende andel Kla Eksempel på resultat med varierende ureatilsats g høy andel CY i FGJ3. I periden mars har FGJ3 Nitrfsfat benyttet 70% CY / 30% Kla. Figur 2 på neste side viser sammenhengene mellm spesifikt lystgassutslipp, spesifikt nitrgendiksyd utslipp g spesifikk ureadsering: Figur 2 Man ser tydelig sammenhengene. Ved å sammenlikne periden med høyest spesifikk ureadsering med periden med lavest spesifikk ureadsering, ser man at frhldstallet mellm reduksjn i spesifikt N 2 O utslipp g økning i spesifikt NO 2 utslipp er lik gjennmsnittlig: (1,06-0,41)/(0,273-0,174) = 6,7 Med gjennmsnittlig 138 ppm NO 2 (= 283 mg/nm 3 ), fr periden med lavest gjennmsnittlig lystgassutslipp (20,4 kg/time), var NO 2 utslippet gjennmsnittlig 13,6 kg/time fra F19. Med gjennmsnittlig 88 ppm NO 2 (=180 mg/nm 3 ) fr periden med høyest gjennmsnittlig lystgassutslipp (53,0 kg/time) var NO 2 utslippet gjennmsnittlig 8,7 kg/time Kjøling av salpetersyre til fsfatppløsningsprsess Oppstrøms nedkjøling av salpetersyre fr å redusere temperaturen i fsfatppløsningsprsessen er teknisk mulig, g vil kvalitativt redusere N 2 O g NO 2 utslippene.

10 10 / 15 Installasjn av salpetersyre kjøler til fsfatppløsningsprsess i FGJ3 vurderes i pågående «Bamb» prsjektstudie. Det er ikke mulig på frhånd å kvantifisere effekten av dette Absrbsjn av NO 2 med bruk av alkaliske kjemikalier? Man tenke seg å designe absrbsjnsanlegg fr å absrbere NO 2 gass i avtrekksluft fra fsfatppløsningsanleggene. Det vil si at ureatilsats til fsfat ppløsningsprsessen tenkes redusert/stppet. Dannelsen av NOx fra prsessen vil øke g være avhengig av type råfsfat sm brukes i prsessen. NO 2 gass må da gjenvinnes (absrberes) fr å unngå høye utslipp til luft. I så fall må det investeres betydelig i nye absrbsjnsanlegg i Nitrfsfat anleggene, da vasketårnene idag ikke er designet fr denne ppgaven. Det vil kreves bruk av alkaliske kjemikalier fr å kunne ppnå tilstrekkelig absrbsjnseffektivitet. Denne teknlgien er ikke utviklet fr Yara s Nitrfsfat prsess. Dette vurderes å være teknisk meget krevende, med betydelige ulemper g usikkerheter med hensyn til å ppnå perativ funksjnalitet (dvs. vellykket resultat): Teknisk løsning fr returføring av absrbsjnsløsningene til prduksjnsprsess vil være nødvendig dersm økt N utslipp til sjø skal unngås Prsess sikkerhetsmessige prblemstillinger relatert til returføring til prduksjnsprsess må utredes Økte energikstnader, da alt vann fra absrbsjnsløsningene må frdampes i nedstrøms prsessanlegg Bruk av kjemikalier Kjemiske utfellinger i scrubberne må unngås. Ureatilsats reduserer knsentrasjnen av salpetersyrling i væskefase i fsfatppløsningsprsessen. Brukes ikke urea, vil knsentrasjnen øke, g økt krrsjn i prsessutstyret i ppløsningsprsessen kan ikke utelukkes. Utvikling av NOx renseteknlgi fr Yara Prsgrunn s Nitrfsfatprsess vil kreve bygging av piltanlegg (FU) med betydelig innsats fr å utvikle teknlgien, g fr å kunne kvantifisere hvilke resultater sm kan ppnås i frm av reduserte utslipp. 12 BREF Kapitel 7.5 i BREF (ref. 1) beskriver kvalitativt at BAT fr å minimalisere NOx i gass fra fsfat -ppløsningsanlegg, er en eller en kmbinasjn av:

11 11 / Nøyaktig kntrll av prsesstemperatur. Fr høy temperatur øker NOx dannelse. I Yara Prsgrunn s Nitrfsfat-anlegg kjøles ikke salpetersyre til prsess. Teknisk sett kan dette gjennmføres i Bamb prsjektet fr FGJ Krrekt dseringsfrhld fsfat/salpetersyre i ppløsningsprsessen Dette analyseres g styres så ptimalt sm praktisk mulig idag, basert på analyse av prsessvæsken hver 8.time. Stabilt frhld er viktig gså av hensyn til kapasitet g varekvalitet i nedstrøms NPK fabrikk Utvelgelse av type råfsfat. Bruk av råfsfat med lavt innhld av rganisk materiale g jernhldige salter (les: lavt innhld reduksjnsmidler i fsfat) Dette er mtalt tidligere i ntatet, kapitel Ved å kntrllere andre relevante prsessparametere (uspesifisert) Yara Prsgrunn bruker sm beskrevet teknlgi basert på å undertrykke NO 2 dannelse ved tilsats av urea Bruk av fler-trinns scrubber med ammniakk sm alkalisk kjemikalie g returføring av vaskeløsning til prsess Se prinsippskisse i fig.3, neste side. Ref.1 beskriver at AMI s Nitrfsfat anlegg i Østerrike (Agrlinz) benytter denne teknlgien:

12 12 / 15 Fig.3 Laveste utslippstall er fr Kla-fsfat, Høyeste tall er fr Flrida-fsfat I kapitel (ref. 1) ppgis det i tabell 7.11 ett NOx utslipp lik 288 mg/nm3 ved bruk av Markkansk råfsfat (=140 ppm) ved maksimal kapasitet i anlegget. Lavere syreknsentrasjn er mindre energi effektivt g påvirker kapasitetsfrhldene i nedstrøms prsessanlegg negativt. Basert på infmasjnen i dette kapitel g i kapitel 12.3 ppsummeres følgende: Yara har ingen utviklet teknlgi fr absrbsjn av NOx fra Nitrfsfat prsessen i alkaliske kjemikalier Teknlgiutvikling vil kreve betydelig FU innsats g tid (år), da uttesting i piltanlegg vil bli påkrevet Utvikling av teknlgi vurderes å være teknisk meget krevende, med betydelige ulemper g usikkerheter med hensyn til å ppnå teknisk & perativ funksjnalitet (dvs. vellykket resultat) Det er ikke mulig å knkludere at beskrevet BAT teknlgi sm Agrlinz benytter faktisk vil gi en utslippsreduksjn til luft. Investeringsbehvet i 2 fullskala anlegg vil bli betydelig.

13 13 / 15 Prsgrunn Kaj Rger Slheim (sign.) 13 REFERANSER Ref.1: Eurpean Cmmissin: Integrated Pllutin Preventin and Cntrl. Reference Dcument n Best Available Techniques fr the Manufacture f Large Vlume Inrganic Chemicals - Ammnia, Acids and Fertilisers. August BILAG 14.1 DATA FRA ONLINE ANALYSATORER NITROFOSFAT Bilag 1

14 14 / 15 Måned i år 2013 Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nv. Des. Gj.snitt 2013 NPK3 NITROFOSFAT N 2 O, QI32055A [ppm] NO2, QI32056A [ppm] Gassmengde, Nm3/time gj.snitt F kg/time N2O gj.snitt 94,9 45,2 32,0 39,6 57,5 43,9 33,2 33,0 8,8 22,6 21,8 35,0 38,1 kg/time NO2 gj.snitt 9,7 6,5 7,3 6,1 7,1 5,6 5,6 7,3 6,2 8,3 10,2 9,2 7,5 kg N2O/tnn fsfat 2,05 1,10 0,64 1,23 1,27 1,10 0,69 0,70 0,31 0,51 0,45 0,74 0,88 Fsfatmengde [t/h] 46,3 41,1 49,7 32,1 45, ,8 47,1 28,5 44,1 48,5 47,4 43,2 Rati urea [kg/t fsfat] 3,43 2,86 2,3 2,92 3,11 2,62 2,23 2,11 1,39 2,26 2,05 2,38 2,47 NPK2 NITROFOSFAT N 2 O, QI22941A [ppm] NO2, QI22942A [ppm] Gassmengde, Nm3/time gj.snitt F kg/time N 2 O gj.snitt 9,2 9,0 9,3 10,8 9,9 15,8 8,2 5,8 3,0 2,2 9,3 5,8 8,2 kg/time NO 2 gj.snitt 4,0 3,3 3,3 2,7 2,1 2,5 2,7 3,3 3,1 2,2 4,6 5,3 3,3 kg N2O/tnn fsfat 0,41 0,41 0,41 0,62 0,57 0,88 0,36 0,26 0,18 0,22 0,41 0,24 0,41 Fsfatmengde [t/h] 22,4 22,3 22,7 17,4 17, ,9 22,4 16,8 10,3 23,0 24,4 20,0 Rati urea [kg/t fsfat] 2,75 3,33 3,49 3,08 2,98 3,88 3,81 3,12 2,17 2,03 2,04 1,74 2,87 NITROFOSFAT TOTALT Antall dager Sum N2O kg/time gj.snitt kg N2O/ tnn fsfat 1,52 0,86 0,57 1,02 1,08 1,03 0,59 0,56 0,26 0,46 0,44 0,57 0,73 % andel Kla 48 % 63 % 67 % 66 % 61 % 66 % 65 % 62 % 66 % 74 % 50 % 66 % 62 % 14.2 BLOCK DIAGRAM NPK& KS PRODUKSJON YARA PORSGRUNN

15 15 / 15 Bilag 2 Illustrerer fra hvilken prsess seksjn det slippes ut N 2 O,CO 2 g NO 2 til luft. Merknad [YIAU1]: SLETTE KAP (blkkdiagram)

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT POWER LGP vann-til-vann varmepumpe DYNACIAT LGP vannkjølemaskin www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate 5 0659 Osl Årvllskgen 30 1529 Mss Industriveien

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN-82-537-72-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer