Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn."

Transkript

1 1 / 15 Ntat Til Knut Rutlin Karina Aas Kpi til Per Knudsen, Arne Oksvik, Heidi Skjellaug, arkiv: Q:\arkiv_nytt\FgjKS\3=HMS\34 Miljøvern\342 Utslipp\ Utslipp til luft\klimagasser Utslipp av klimagasser fra NPK prduksjnen, Yara Prsgrunn. 1 INNLEDNING Dette ntat innehlder underlag fra Yara Prsgrunn vedrørende utslipp av klimagassene lystgass (N 2 O) g kullsyre (CO 2 ). I ntatet estimeres utslippsøkning frutsatt gjennmføring av «Bamb» prsjektet sm betyr at P prduksjnen i Nitrfsfat anleggene frutsettes å øke til ttalt 103,5 kiltnn P *) pr.år. Økningen i P prduksjn frutsettes i sin helhet å skje i Fullgjødselfabrikk 3 («FGJ3 Nitrfsfat»). I prsjektet er det frutsatt at deler av kalsiumnitrat råstff til Kalksalpeter prduksjnen baseres på ppløsning av kalkstein i salpetersyre, g at all kalsiumnitrat sm separeres fra mderlut i fsfatprsesseringen blir msatt til Kalksalpeter prdukter. *) Prsessering av råfsfat der prduksjnen uttrykkes sm elementært fsfr (Phsphrus = P) 2 UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA FGJ.FABRIKKENE, ÅRENE Tallmaterialet fr lystgass («N 2 O») er basert på N-lab. målinger av gassvlum pr. tidsenhet g ekstraksjn av gassprøver fr analyse på gasskrmatgraf. Tallene er uttrykt sm CO 2 ekvivalenter (f = 298 tnn CO 2 ekvivalenter pr. tnn N 2 O). Tallmaterialet fr CO 2 gass utslipp er basert på beregninger ut ifra årsfrbruk av ulike typer råfsfat, frbruk av urea til fsfatppløsningsprsess samt leverandørenes spesifikasjn på typisk innhld av CO 2 i råfsfat. Kmpnent 2011 (KT ** ) /år) 2012 (KT/år) 2013 (KT/år) CO 2 gass CO 2 ekvivalenter fra N 2 O Sum **) KT = Kiltnn Tabell 1 C:\Users\a117409\Dcuments\ny utslippstillatelse CO2 g N2O fra Fgj prd\klimagasser fra NPK prduksjnen Yara Prsgrunn_MD_UNTATT FORTROLIG INFO.dcx Yara Nrge AS Yara Prsgrunn Pstadresse P.O. Bx 1123 N-3905 PORSGRUNN Nrway Besøksadresse Herøya Industripark Hydrvegen 55 N-3936 PORSGRUNN Nrway Telefn Telefaks

2 2 / 15 Frdelingen av lystgassutslipp fr år 2013 pr. utslippspunkt g fabrikk er gså basert på N-lab data (LIMS). Til sammenlikning vises tall basert på nline analysatrer i avtrekksgassgass sm tilføres luft i FGJ2 Nitrfsfat g FGJ3 Nitrfsfat (hhv. pipe F1 g F19). Kfr. Tabell 2 nedenfr: Fabrikk, Målepunkt Basis: N-lab. (PIMS), KT/år CO 2 ekvivalenter % av ttal Basis: Online analysatrer, KT/år CO 2 ekvivalenter FGJ3 Nitrfsfat, (F19) FGJ2 Nitrfsfat, (F1) Sum Nitrfsfat FGJ4, F FGJ4, F70 1 FGJ3, F TOTALT Tabell 2 73% av lystgassutslippet fra Fullgjødselfabrikkene var fra FGJ3 Nitrfsfat, mens 20% av utslippet var fra FGJ2 Nitrfsfat. 93% av lystgassutslippet i FGJ fabrikkene i 2013 var fra de 2 Nitrfsfat fabrikkene (gså kalt «våt delene»). 3 RÅFOSFATENES BETYDNING FOR UTSLIPP AV KLIMAGASSER Ulike råfsfater innehlder ulike mengder med reduksjnsmidler g urganiske karbnater g gir derfr ulike CO 2 g NO 2 utslipp. 3.1 NO x DANNELSE Reduksjnsmidler reduserer nitrgen i salpetersyre til nitrøse gasser (NO x ). Reduksjnsmidlene blir i disse kjemiske reaksjnene ksydert. Karbnater i råfsfatene (eks. kalsium karbnat) reagerer kjemisk med salpetersyre g frigjør CO 2 gass. CO 2 g N 2 O ventileres fra reaktrene i Nitrfsfat anleggene g tilføres luften etter vask med vann.

3 3 / UNDERTRYKKELSE AV NO x DANNELSE & DANNELSE AV N 2 O VED TILSATS AV UREA. Fr å redusere dannelse av NO x tilsettes urea til fsfatppløsningsprsessen. N 2 O dannes samtidig ved reaksjn mellm urea nitrat g salpetersyre. Ureanitrat er gså en reaktant i reaksjnene sm leder til reduksjn av NOx dannelse. Urea tilsats bidrar med andre rd til både dannelse av lystgass g å undertrykke dannelse av NO x. Målinger utført med FTIR analysatr i 2011 viste at NO er en neglisjerbar kmpnent i frhld til NO 2. Årsak er sannsynligvis at NO ksyderes av ksygen i avtrekksluften. 3.3 CO 2 INNHOLD I RÅFOSFAT FRA UORGANISKE KARBONATER. Når det gjelder kullsyregass fra ppløsning av karbnater i råfsfater i salpetersyre, kan vi se hvilke sm gir høyest CO 2 gass utvikling ut ifra råstffenes spesifiserte, typiske CO 2 innhld: Kjemisk reaksjn mellm karbnater i råfsfat g salpetersyre ( eks. kalsium karbnat ): CaCO 3 + 2HNO 3 => Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 (g) 3.4 LYSTGASS Erfaringer viser at Kla fsfat gir mindre NO x dannelse i fsfatppløsningsprsessen g dermed mindre behv fr tilsats av urea til prsess sammenliknet med CY fsfat. Krtvarig bruk av Palfs fsfat g Silinjarvi fsfat viser at disse fsfatene gir høyere NO x utslipp enn Kla fsfat.

4 4 / 15 Dette medfører at det dseres mer urea ved bruk av disse 3 råfsfatene enn ved bruk av Kla fsfat fr å unngå synlig NO 2 (gul ventilasjnsluft) ut fra skrsteinene F1 & F19. Økt ureatilsats fører til betydelig høyere lystgassutslipp. Det freligger ikke tilstrekkelig erfaringsdata til å kunne sammenlikne lystgassutslipp fra Palfs g SVI fsfatene med CY. 4 ANTATT ÅRLIG FOSFATMIX I «BAMBOO PROSJEKTET» & FORVENTET «WORST CASE FOSFAT» I «Bamb» prsjektet er fsfatblanding på årsbasis frutsatt å være 62% Kla fsfat av ttalvlumet, g 38% CY. Usikkerheten i fremtidig fsfatblanding på årsbasis er imidlertid betydelig, g det må således tas utgangspunkt i en frventet «Wrst case» når det gjelder estimering av mulige klimagassutslipp. «Wrst case» er videre i ntatet frutsatt å være 100% CY fsfat. Bruk av Kla fsfat gir betydelig mindre lystgassutslipp enn CY fsfat, sm vist i Fig.1. fr Nitrfsfat anlegget i FGJ2: Fig.1 (Online analysatr data fr periden Sept Febr fr FGJ2 Nitrfsfat er studert g dataene har blitt behandlet statistisk fr å få frem fakta fr hvilken påvirkning ulike råfsfat blandinger (Kla/CY)

5 5 / 15 har på utslipp av N 2O. Dette ble gjrt ved å se på effekten av endret råfsfat blanding tilført prsess ved en gitt gjennmsnittlig knsentrasjn av NO 2 i avtrekksgass til luft = 60 ppm.) Man ser av Fig.1 at det er en tilnærmet ekspnentiell sammenheng mellm andel CY i råfsfat blandingen g utslipp av lystgass pr tnn fsfat når NO 2 knsentrasjnen ble styrt til 60 ppm. I FGJ3 Nitrfsfat har det det vært ikke mulig å finne en lignende sammenheng. Dette bunner i manglende data ved ulike laster ved lik NO 2 knsentrasjn. FGJ3 har prdusert med høyere andel Kla enn FGJ2. I tillegg ser vi at utslipp av lystgassknsentrasjnen varierer mye uten at tallmaterialet vi har tilgjengelig gir en frklaring på årsaken til dette. Man ser at utslipp av NO 2 fra Fgj3 øker med økende andel CY, hvilket betyr at lystgassutslippet gså øker med økende andel CY gså i FGJ3. Det er gså høye NO 2 knsentrasjn ved bruk av Silinjarvi fsfat når man ser på periden i februar 2014 hvr dette er kjørt sammen med henhldsvis CY g Kla fsfat. 5 CO 2 FRA UREA SOM FORBRUKES TIL NOx REDUKSJON I tillegg dannes CO 2 fra urea sm tilsettes fsfatppløsningsprsessen, idet 1 ml CO 2 gass dannes pr. ml urea sm medgår i NOx dekmpneringsreaksjner. Det betyr videre at CO 2 gass utviklingen fra urea er 0,73 tnn/tnn urea. 6 CO 2 FRA OPPLØSNING AV KALKSTEIN I SALPETERSYRE Kalkstein sm råstff til Kalksalpeterprduksjnen er i «Bamb» prsjektets massebalanser frutsatt å bli 42 kiltnn kalkstein pr.år ved bruk av fsfatmix 38% CY/62% Kla. Dette vil fr 97% CaCO 3 i kalkstein gir: 0,97 * 44/100,08* 42 KT/år = 18 KT CO 2 gass pr. år. Gassvlumet er frutsatt tilført luft, dvs. null absrbsjn i fabrikkens venturi-scrubber (vask med vann). Kalsteinppløsningsanlegget er lkalisert i Bygg 50 g har felles avtrekksystem med FGJ2 Nitrfsfat. Ved bruk av høyere andel CY fsfat, vil behvet fr kalksteinppløsning reduseres pga. at Ca/P frhldet i CY fsfat er høyere enn i Kla fsfat. Ved bruk av 100% CY vil det ikke være behv fr kalksteinppløsning.

6 6 / 15 7 STYRINGSFILOSOFI FOR Å MINIMALISERE LYSTGASSUTSLIPP Yara Prsgrunn installerte i des. 2012/jan nline lystgassanalysatrer i skrsteinene F1 g F19. Samtidig ble det installert nline NO 2 analysatrer. I sept. / kt. ble det implementert en reguleringsstruktur fr å redusere dseringen av urea til fsfatppløsningsanleggene i FGJ2 g FGJ3 (Nitrfsfat). Dette går ut på å styre NO 2 knsentrasjnen i avtrekksluften sm føres ut skrsteinene ved å la målt NO 2 knsentrasjnen g settpunkt fr NO 2 knsentrasjn være basis fr autmatisk styring av ureadseringen til prsessanleggene. Filsfien er å styre NO 2 knsentrasjnen slik at man unngår skjemmende, gulfarget (fra NO 2 ) avtrekksluft. NO 2 utslippet har økt, men utslippet er gdt innenfr gjeldende knsesjnsgrenser. Ved å sammenlikne utslippene fr hele fjråret 2013 med kt.-des (bilag 1) g gjøre nen beregninger fremkmmer følgende fakta: N 2 O utslippet i kt. - des. var gjennmsnittlig 13,9 kg/time mindre enn fr hele NO 2 utslippet økte gjennmsnittlig: 2,5 kg/time. Frhldet mellm reduksjn i N 2 O utslipp g økning i NO 2 utslipp var lik 5,6. NO 2 utslippet var frtsatt meget lavt sammenliknet med knsesjnsgrensen i kt. des. Gjennmsnittlig 13,3 kg/time NO 2 utslipp fra Nitrfsfat. Knsesjnsgrensen fr FGJKS er sm årsmiddel maksimalt 27,9 kg/time NO 2. Maksimal døgnverdi er 49 kg/time NO 2. Gjennmsnittlig N 2 O utslipp pr. tnn råfsfat var 0,73 kg fr hele 2013 g 0,50 kg fr kt.- des. Gjennmsnittlig ureafrbruk pr. tnn råfsfat var 2,60 fr året g 2,15 kg fr kt. des. Fsfatfrbruket pr. tidsenhet var ca. 4% høyere i kt.-des. sammenliknet med året sm helhet. Gjennmsnittlig fsfatblanding i kt.-des. var tilnærmet identisk sm fr året sm helhet (1% mindre Kla andel i kt.-des.) Det er ptensialer fr ytterligere reduksjn i det spesifikke lystgassutslippet (fr en gitt råfsfatmix) dersm det aksepteres å styre mt høyere NO 2 utslipp ( innenfr gjeldende knsesjnsgrensen) når prduksjnen er basert på fsfatblandinger sm gir høye lystgassutslipp.. Gulfarget avtrekksgass fra F1 g F19 vil ftere være synlig dersm settpunkt fr NO 2 knsentrasjnen økes.

7 7 / 15 8 ESTIMERÌNG AV FREMTIDIGE KLIMAGASSUTSLIPP «BAMBOO». ULIKE SCENARIO. UTEN BAMBOO. 378 KT/år Kla KT/år CY. Null kalkstein MED BAMBOO. 400 KT/år Kla KT/år CY + 42 KT/år kalkstein. UTEN BAMBOO. 565 KT/år CY. Null kalkstein MED BAMBOO. 698 KT/år CY. Null kalkstein Tabell 4 viser resultatene av estimert utslipp: Tabell 4 Samlet økning i utslipp av klimagasser er estimert til : KT/år CO 2 ekvivalenter I beregningene er det benyttet følgende spesifikke utslipp: 0,50 kg N 2 O/tnn fsfat fr 62% Kla/38% CY (se kap.8) g 1,65 kg N 2 O/tnn fr 100% CY (se fig.1) Wrst case tall fr hhv. CO 2 gass g sm CO 2 ekvivalenter fra lystgass er hhv. 26 KT/år g 346 KT/år. Wrst case ttalt 366 KT/år.

8 8 / 15 9 USIKKERHETER Det er betydelige usikkerheter i de estimerte lystgassutslipp fra Nitrfsfat fabrikkene i tabell 4, spesielt fr «Wrst case» scenari med 100% CY. Kvalitative årsaker til dette er: Lystgassutslippene vil påvirkes av akseptnivå fr NO 2 utslipp. Dersm det aksepteres høyere NO 2 utslipp (innenfr gjeldende knsesjnsgrenser), vil lystgassutslippet reduseres. Andre fsfater enn Kla g CY vil være aktuelle i fremtiden, eksempelvis Silinjarvi g Palfs fsfat. Det freligger ikke fakta fr spesifikke utslipp av lystgass fr 100% CY i FGJ3. FGJ3 s spesifikke lystgassutslipp er i antatt likt sm fr FGJ2. Det er videre uklart hvilket NO 2 utslipp sm er påkrevet settpunkt fr at FGJ3 skal ppnå samme spesifikke lystgassutslipp sm FGJ2. I FGJ3 påvirkes utslipp av N 2 O av resirkulasjnsstrømmer sm ikke FGJ2 utslippene påvirkes av. Råfsfatene s innhld av reduksjnsmidler kan endres med tiden. 10 MOMENTER VED FASTSETTELSE KONSESJONSGRENSER FOR KLIMAGASSUTSLIPP FRA FULLGJØDSELFABRIKKENE Der må legges til grunn at det ikke er lkale klimaeffekter kun glbale. Det er således lgisk at knsesjnsgrenser må bli samlede utslipp pr. år. Råfsfat- blandingene sm benyttes vil variere betydelig gjennm året fr begge Nitrfsfat anleggene g følgelig vil klimagassutslippene gså variere. Fr Yara Prsgrunn er det meget viktig at denne fleksibilitet i råfsfat- blanding sm benyttes i prduksjnen ppretthldes, da lgistikken fr råfsfater er meget krevende. Dette vil medføre betydelige variasjner i de krtsiktige klimagassutslipp. 11 MULIGHETER FOR Å REDUSERE LYSTGASSUTSLIPP 11.1 Akseptere høyere NO 2 utslipp innenfr gjeldende knsesjnsgrenser. Mulighetene fr å redusere lystgassutslippet uten investeringer er sm beskrevet primært relatert til akseptnivå fr NO 2 utslipp. Dette vil kunne gi betydelige utslippsreduksjner, spesielt ved prduksjn basert på fsfatblandinger med lav andel Kla.

9 9 / 15 Man kan tenke seg å variere settpunkt fr NO 2 knsentrasjn i pipene med hvilken fsfatblanding sm benyttes. Lavt settpunkt ved bruk av høy andel Kla, g høyere ved avtagende andel Kla Eksempel på resultat med varierende ureatilsats g høy andel CY i FGJ3. I periden mars har FGJ3 Nitrfsfat benyttet 70% CY / 30% Kla. Figur 2 på neste side viser sammenhengene mellm spesifikt lystgassutslipp, spesifikt nitrgendiksyd utslipp g spesifikk ureadsering: Figur 2 Man ser tydelig sammenhengene. Ved å sammenlikne periden med høyest spesifikk ureadsering med periden med lavest spesifikk ureadsering, ser man at frhldstallet mellm reduksjn i spesifikt N 2 O utslipp g økning i spesifikt NO 2 utslipp er lik gjennmsnittlig: (1,06-0,41)/(0,273-0,174) = 6,7 Med gjennmsnittlig 138 ppm NO 2 (= 283 mg/nm 3 ), fr periden med lavest gjennmsnittlig lystgassutslipp (20,4 kg/time), var NO 2 utslippet gjennmsnittlig 13,6 kg/time fra F19. Med gjennmsnittlig 88 ppm NO 2 (=180 mg/nm 3 ) fr periden med høyest gjennmsnittlig lystgassutslipp (53,0 kg/time) var NO 2 utslippet gjennmsnittlig 8,7 kg/time Kjøling av salpetersyre til fsfatppløsningsprsess Oppstrøms nedkjøling av salpetersyre fr å redusere temperaturen i fsfatppløsningsprsessen er teknisk mulig, g vil kvalitativt redusere N 2 O g NO 2 utslippene.

10 10 / 15 Installasjn av salpetersyre kjøler til fsfatppløsningsprsess i FGJ3 vurderes i pågående «Bamb» prsjektstudie. Det er ikke mulig på frhånd å kvantifisere effekten av dette Absrbsjn av NO 2 med bruk av alkaliske kjemikalier? Man tenke seg å designe absrbsjnsanlegg fr å absrbere NO 2 gass i avtrekksluft fra fsfatppløsningsanleggene. Det vil si at ureatilsats til fsfat ppløsningsprsessen tenkes redusert/stppet. Dannelsen av NOx fra prsessen vil øke g være avhengig av type råfsfat sm brukes i prsessen. NO 2 gass må da gjenvinnes (absrberes) fr å unngå høye utslipp til luft. I så fall må det investeres betydelig i nye absrbsjnsanlegg i Nitrfsfat anleggene, da vasketårnene idag ikke er designet fr denne ppgaven. Det vil kreves bruk av alkaliske kjemikalier fr å kunne ppnå tilstrekkelig absrbsjnseffektivitet. Denne teknlgien er ikke utviklet fr Yara s Nitrfsfat prsess. Dette vurderes å være teknisk meget krevende, med betydelige ulemper g usikkerheter med hensyn til å ppnå perativ funksjnalitet (dvs. vellykket resultat): Teknisk løsning fr returføring av absrbsjnsløsningene til prduksjnsprsess vil være nødvendig dersm økt N utslipp til sjø skal unngås Prsess sikkerhetsmessige prblemstillinger relatert til returføring til prduksjnsprsess må utredes Økte energikstnader, da alt vann fra absrbsjnsløsningene må frdampes i nedstrøms prsessanlegg Bruk av kjemikalier Kjemiske utfellinger i scrubberne må unngås. Ureatilsats reduserer knsentrasjnen av salpetersyrling i væskefase i fsfatppløsningsprsessen. Brukes ikke urea, vil knsentrasjnen øke, g økt krrsjn i prsessutstyret i ppløsningsprsessen kan ikke utelukkes. Utvikling av NOx renseteknlgi fr Yara Prsgrunn s Nitrfsfatprsess vil kreve bygging av piltanlegg (FU) med betydelig innsats fr å utvikle teknlgien, g fr å kunne kvantifisere hvilke resultater sm kan ppnås i frm av reduserte utslipp. 12 BREF Kapitel 7.5 i BREF (ref. 1) beskriver kvalitativt at BAT fr å minimalisere NOx i gass fra fsfat -ppløsningsanlegg, er en eller en kmbinasjn av:

11 11 / Nøyaktig kntrll av prsesstemperatur. Fr høy temperatur øker NOx dannelse. I Yara Prsgrunn s Nitrfsfat-anlegg kjøles ikke salpetersyre til prsess. Teknisk sett kan dette gjennmføres i Bamb prsjektet fr FGJ Krrekt dseringsfrhld fsfat/salpetersyre i ppløsningsprsessen Dette analyseres g styres så ptimalt sm praktisk mulig idag, basert på analyse av prsessvæsken hver 8.time. Stabilt frhld er viktig gså av hensyn til kapasitet g varekvalitet i nedstrøms NPK fabrikk Utvelgelse av type råfsfat. Bruk av råfsfat med lavt innhld av rganisk materiale g jernhldige salter (les: lavt innhld reduksjnsmidler i fsfat) Dette er mtalt tidligere i ntatet, kapitel Ved å kntrllere andre relevante prsessparametere (uspesifisert) Yara Prsgrunn bruker sm beskrevet teknlgi basert på å undertrykke NO 2 dannelse ved tilsats av urea Bruk av fler-trinns scrubber med ammniakk sm alkalisk kjemikalie g returføring av vaskeløsning til prsess Se prinsippskisse i fig.3, neste side. Ref.1 beskriver at AMI s Nitrfsfat anlegg i Østerrike (Agrlinz) benytter denne teknlgien:

12 12 / 15 Fig.3 Laveste utslippstall er fr Kla-fsfat, Høyeste tall er fr Flrida-fsfat I kapitel (ref. 1) ppgis det i tabell 7.11 ett NOx utslipp lik 288 mg/nm3 ved bruk av Markkansk råfsfat (=140 ppm) ved maksimal kapasitet i anlegget. Lavere syreknsentrasjn er mindre energi effektivt g påvirker kapasitetsfrhldene i nedstrøms prsessanlegg negativt. Basert på infmasjnen i dette kapitel g i kapitel 12.3 ppsummeres følgende: Yara har ingen utviklet teknlgi fr absrbsjn av NOx fra Nitrfsfat prsessen i alkaliske kjemikalier Teknlgiutvikling vil kreve betydelig FU innsats g tid (år), da uttesting i piltanlegg vil bli påkrevet Utvikling av teknlgi vurderes å være teknisk meget krevende, med betydelige ulemper g usikkerheter med hensyn til å ppnå teknisk & perativ funksjnalitet (dvs. vellykket resultat) Det er ikke mulig å knkludere at beskrevet BAT teknlgi sm Agrlinz benytter faktisk vil gi en utslippsreduksjn til luft. Investeringsbehvet i 2 fullskala anlegg vil bli betydelig.

13 13 / 15 Prsgrunn Kaj Rger Slheim (sign.) 13 REFERANSER Ref.1: Eurpean Cmmissin: Integrated Pllutin Preventin and Cntrl. Reference Dcument n Best Available Techniques fr the Manufacture f Large Vlume Inrganic Chemicals - Ammnia, Acids and Fertilisers. August BILAG 14.1 DATA FRA ONLINE ANALYSATORER NITROFOSFAT Bilag 1

14 14 / 15 Måned i år 2013 Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nv. Des. Gj.snitt 2013 NPK3 NITROFOSFAT N 2 O, QI32055A [ppm] NO2, QI32056A [ppm] Gassmengde, Nm3/time gj.snitt F kg/time N2O gj.snitt 94,9 45,2 32,0 39,6 57,5 43,9 33,2 33,0 8,8 22,6 21,8 35,0 38,1 kg/time NO2 gj.snitt 9,7 6,5 7,3 6,1 7,1 5,6 5,6 7,3 6,2 8,3 10,2 9,2 7,5 kg N2O/tnn fsfat 2,05 1,10 0,64 1,23 1,27 1,10 0,69 0,70 0,31 0,51 0,45 0,74 0,88 Fsfatmengde [t/h] 46,3 41,1 49,7 32,1 45, ,8 47,1 28,5 44,1 48,5 47,4 43,2 Rati urea [kg/t fsfat] 3,43 2,86 2,3 2,92 3,11 2,62 2,23 2,11 1,39 2,26 2,05 2,38 2,47 NPK2 NITROFOSFAT N 2 O, QI22941A [ppm] NO2, QI22942A [ppm] Gassmengde, Nm3/time gj.snitt F kg/time N 2 O gj.snitt 9,2 9,0 9,3 10,8 9,9 15,8 8,2 5,8 3,0 2,2 9,3 5,8 8,2 kg/time NO 2 gj.snitt 4,0 3,3 3,3 2,7 2,1 2,5 2,7 3,3 3,1 2,2 4,6 5,3 3,3 kg N2O/tnn fsfat 0,41 0,41 0,41 0,62 0,57 0,88 0,36 0,26 0,18 0,22 0,41 0,24 0,41 Fsfatmengde [t/h] 22,4 22,3 22,7 17,4 17, ,9 22,4 16,8 10,3 23,0 24,4 20,0 Rati urea [kg/t fsfat] 2,75 3,33 3,49 3,08 2,98 3,88 3,81 3,12 2,17 2,03 2,04 1,74 2,87 NITROFOSFAT TOTALT Antall dager Sum N2O kg/time gj.snitt kg N2O/ tnn fsfat 1,52 0,86 0,57 1,02 1,08 1,03 0,59 0,56 0,26 0,46 0,44 0,57 0,73 % andel Kla 48 % 63 % 67 % 66 % 61 % 66 % 65 % 62 % 66 % 74 % 50 % 66 % 62 % 14.2 BLOCK DIAGRAM NPK& KS PRODUKSJON YARA PORSGRUNN

15 15 / 15 Bilag 2 Illustrerer fra hvilken prsess seksjn det slippes ut N 2 O,CO 2 g NO 2 til luft. Merknad [YIAU1]: SLETTE KAP (blkkdiagram)

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

4.2. Prosesser ved konstant volum Helmholtz energi

4.2. Prosesser ved konstant volum Helmholtz energi Fysikk / ermdynamikk Våren 00 4. Likevekt i kjemiske temer 4.. Likevektsbetingelser I kapittel 3 ble det fastslått at alle spntane prsesser fører til en økning i den ttale entrpien i universet. Ved likevekt

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009 NNU Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Institutt fr materialteknlgi M4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG IL ØVING NR. 7, HØS 2009 OPPGAVE 1 a) Energi kan ikke frsvinne

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Fornyelse av eldre vannkraftverk

Fornyelse av eldre vannkraftverk Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

IT 25/94. Intern toktrapport. Praktisk gjennomføring. Foreløpige resultater FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN

IT 25/94. Intern toktrapport. Praktisk gjennomføring. Foreløpige resultater FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 25/94 Intern tktrapprt FattØy: Tidsrm: Område: Ftmål: Persnal!: G.M. Dannevig 4.-5. ktber 1994 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Trungen-Hirtshals Vesla Fsback g Terje Jåvld

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

WEIFA AS, avd. FIKKJEBAKKE. SAMMENLIGNING AV MILJØFORHOLD MED IPPC- DIREKTIVET s ANVISNINGER OM BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI

WEIFA AS, avd. FIKKJEBAKKE. SAMMENLIGNING AV MILJØFORHOLD MED IPPC- DIREKTIVET s ANVISNINGER OM BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI WEIFA AS, avd. FIKKJEBAKKE SAMMENLIGNING AV MILJØFORHOLD MED IPPC- DIREKTIVET s ANVISNINGER OM BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI Dat: 15. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1. BAKGRUNN 3 2. GENERELL BESKRIVELSE

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Prospekter og letemodeller

Prospekter og letemodeller Prspekter g letemdeller Fr at petrleum skal kunne dannes g ppbevares innenfr et mråde, er det flere gelgiske faktrer sm må pptre samtidig. Disse er at: 1) det finnes en reservarbergart hvr petrleum kan

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup,

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup, Hardangerkabler haster det? Knsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgrup, sekretariatsmedlem utvalg 3 2 Spørsmål? Jeg Kan er vi glad vente jeg jgtil slipper 2020? Spørsmål? 3 Utvalg

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Diakonissehuset Lovisenberg

Diakonissehuset Lovisenberg Energi- g klimaplan fr nybygg i Felt A Diaknissehuset Lvisenberg Energi- g Klimaplan fr Kntr g mellmbygg, Lvisenberggt 15 D/E g F RAPPORT Rapprt nr.: Oppdrag nr.: Dat: 1 339050 28.11.2012 Kunde: Diaknissehuset

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Yara Norge AS, Yara Porsgrunn Yara Norge AS Yara Porsgrunn Postboks 2500 3908 Porsgrunn Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Miljøindeks. Selskap/Indeks. Utvikling. Indeks 2011. Indeks 2009. Indeks 2012. Indeks 2010

Miljøindeks. Selskap/Indeks. Utvikling. Indeks 2011. Indeks 2009. Indeks 2012. Indeks 2010 Utvikling Selskap/Indeks Indeks 2009 Indeks 2010 Indeks 2011 Indeks 2012 Indeks 2013 Indeks 2014 ASKO Nrge AS 71,1 % 72,7 % 83,2 % 87,0 % 88,7 % 93,9 % ASKO Drammen AS 66,1 % 72,0 % 79,0 % 88,8 % 90,8

Detaljer

IT 28/94 FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport

IT 28/94 FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 28/94 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnal!: G.M. Dannevig 9.-. desember 1994 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Trungen-Hirtshals Vesla Fsback g Terje Jåvld

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi Big Bang innen tekstilbehandling Nye tørketrmler med varmepumpeteknlgi De nye tørketrmlene med varmepumpe Miele setter standarden Inntil 60 % energibesparelse Markedsleder innen teknlgi Miele er selve

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Sftware Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Når du har kdet prgramkmpnenter må du e dem. Det er mange måter å e dem på. Vi er de ulike kmpnentene fr å finne faults (feil) g failure (svikt) slik

Detaljer

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 / 7 Vår dato Rev. pr 03.02.2017 Til Kopi til VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 Introduksjon Yara Porsgrunn er en del av Yara Norge AS, som er underlagt Yara International ASA.

Detaljer

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Bakgrunn Installasjn av CT i nybygg 2012 Hulldekke i etasjeskillene

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedat 20.10.10 Sak nr: 64/2010 Sakstype: Beslutningssak Budsjett 2011 status g videre framdrift. Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn fr saken Framdriften i budsjettarbeidet er gjennmført

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Yara Norge AS, Yara Glomfjord

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Yara Norge AS, Yara Glomfjord Yara Norge AS Glomfjord fabrikker Ørnesveien 3 8160 GLOMFJORD Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen Kine Martinsen, tlf. 22 00 36 34 Fylkesmannen i Osl g Akershus Miljøvernavdelingen Vår dat Vår referanse 13.11.2008 2008/22197 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjnsrapprt Inspeksjnsrapprt nummer: 2008.157.I

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Yara Norge AS, Yara Porsgrunn Yara Norge AS Yara Porsgrunn Postboks 2500 3908 PORSGRUNN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Yara Porsgrunn

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Yara Porsgrunn Yara Norge AS, Yara Porsgrunn Postboks 1123 3905 Porsgrunn Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking Infrmasjnshefte fr kandidater til autrisasjnsprøven i tlking Autrisasjnsprøven i tlking Fakultet fr lærerutdanning g internasjnale studier Seksjn fr studieadministrasjn g internasjnalisering Innhld 1.

Detaljer

Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift

Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift Flkkstrukturering - tiltak fr lønnsm g ressurstilpasset reindrift Dag Lenvik, Reindriftsadministrasjnen, 9500 Alta. Følgende tre frhld er avgjørende fr utviklingen av kjøttprduksjnsptensialet i en reinflkk:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt fr materialteknlgi Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Sigrid Hakvåg, tlf.: 73594079, (mb) 47633624 EKSAMENSOPPGAVE

Detaljer

Saulekilen renseanlegg - Biogass Potensialer og alternative utnyttelser av biogass Mulighetsstudie

Saulekilen renseanlegg - Biogass Potensialer og alternative utnyttelser av biogass Mulighetsstudie Saulekilen renseanlegg - Bigass Ptensialer g alternative utnyttelser av bigass Mulighetsstudie - 1 - Tittel: Saulekilen renseanlegg Ptensial g alternative utnyttelser av bigass Oppdragsgiver: Arendal kmmune

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Ny renseløsning Noresund PN 1- Slamdisponering

Ny renseløsning Noresund PN 1- Slamdisponering Til: Fra: Ry Andre Midtgård Eirik Bjørn Dat 2017-02-07 Ny renseløsning Nresund PN 1- Slamdispnering Innledning I dag går slammet fra Nresund RA, Krøderen RA g septikslam fra private slamavskillere til

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning NO9705061 Os v Os NILU : OR 6/96 REFERANSE: O-95062 DATO : JANUAR 1996 NILU-OR--6/96 ISBN : 82-425-0738-4 Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr.

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr. SMA Mineral Magnesia AS Herøya Industripark 3908 PORSGRUNN Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

R a p p o r t M U L T I C O N S U L T. Temahefte. bminit1anl Rapport: Innføring og prinsipper KOBE. bmoppdragsnavn1temahefte.

R a p p o r t M U L T I C O N S U L T. Temahefte. bminit1anl Rapport: Innføring og prinsipper KOBE. bmoppdragsnavn1temahefte. R a p p r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1temahefte Emne: bmemne1livsløpsplanlegging Livsløpsplanlegging g tilpasningsdyktighet g tilpasningsdyktighet i bygninger i 116042 bygninger bminit1anl Rapprt: Innføring

Detaljer

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder Hveddkument 2 Visualisering av planlagte vindkraftverk Veileder Nrges vassdrags- g energidirektrat 2007 3 Veileder nr. 5/2007 Visualisering av planlagte vindkraftverk Utgitt av: Redaktør: Frfatter: Nrges

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Møtedat: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Bakgrunn Helse Nrd RHF har i samarbeide med de ulike fretakene gjennmført en mfattende kartlegging av

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer