WEIFA AS, avd. FIKKJEBAKKE. SAMMENLIGNING AV MILJØFORHOLD MED IPPC- DIREKTIVET s ANVISNINGER OM BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEIFA AS, avd. FIKKJEBAKKE. SAMMENLIGNING AV MILJØFORHOLD MED IPPC- DIREKTIVET s ANVISNINGER OM BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI"

Transkript

1 WEIFA AS, avd. FIKKJEBAKKE SAMMENLIGNING AV MILJØFORHOLD MED IPPC- DIREKTIVET s ANVISNINGER OM BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI Dat: 15. desember 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1. BAKGRUNN 3 2. GENERELL BESKRIVELSE AV BEDRIFTEN 3 3. HISTORIKK OVER GJENNOMFØRTE MILJØTILTAK 4 4. BESKRIVELSE AV INNSATSSTOFFER 5 5. MILJØOPPLYSNINGER/UTSLIPP TIL LUFT OG VANN Utslipp til luft g vann Øvrige miljøpplysninger 5 6. EGNE MILJØDATA SAMMENLIGNET MED DIREKTIVET S BAT-KRAV 5 7. ENERGIEFFEKTIVITET 9 8. RESIPIENTVURDERING Utslipp til vann 8.2 Utslipp til luft 9 2

3 1. BAKGRUNN Synteseprduksjnen hs Weifa AS mfattes av EU s Rådsdirektiv m integrert frebygging g begrensninger av frurensning IPPC-direktivet. Fr en rekke industribransjer er det i tilknytning til IPPC-direktivet laget såkalte BAT referanse dkumenter (BREF- dkumenter). Disse innehlder beskrivelse av best available technlgy (BAT). BREF-dkument sm gjelder fr Weifa AS, er utarbeidet fr bransjen Organic Fine Chemicals. Hvedsaken i denne rapprt er en vurdering av egen miljøstatus fr prduksjnsanlegget på Fikkjebakke i frhld til IPPC-direktivets BAT-anvisninger. Innhldsfrtegnelsen er i hvedtrekk i henhld til en generell mal sm ble utarbeidet av SFT (nå Miljødirektratet). Weifa gjennmførte en tilsvarende IPPC-gjennmgang i GENERELL BESKRIVELSE AV BEDRIFTEN Generell infrmasjn: Weifa AS er et legemiddelfirma med hvedkntr i Osl g prduksjnsanlegg i Kragerø. Bedriften sysselsetter ver 200 persner i frskning g utvikling, prduksjn, markedsføring, salg, administrasjn g øknmi g er den største private arbeidsgiveren i Kragerø kmmune. Weifas prduksjnsanlegg i Kragerø består av t fabrikker sm tilfredsstiller kravene til GMP - Gd Manufacturing Practices - en internasjnal kvalitetsstandard. Fabrikkene sysselsetter ca. 160 persner i prduksjnen av legemidler, næringsmidler, ksmetiske prdukter g råvarer til det nrske g internasjnale markedet. Fabrikken er delt pp i følgende avdelinger: Tablettavdelinger Pakkeavdelinger Synteseavdelinger fr virkestffprduksjn Avdeling fr kvalitetskntrll g kvalitetssikring Lager Verksted Weifa AS frhlder seg til g arbeider etter en kvalitetsstandard sm kalles Gd Manufacturing Practice (GMP). GMP er en anerkjent verdensmspennende kvalitetsstandard sm mfatter kntrll, ledelse, frvaltning g kvalitetskntrll av prduksjnsanlegg g prdukter i frbindelse prduksjn av mat, legemidler g medisinsk utstyr. Weifa frhlder seg gså til en rekke andre verdensmspennende industristandarder sm bla. Gd Labratry Practice (GLP), Gd Engineering Practice (GEP) g Gd Autmated Manufacturing Practice (GAMP). Fr BAT-redgjørelsen vil dette ha betydning fr evt. spring av materialer g råvarer, prsesskntrll, vedlikehld, pplæring g dkumentasjn av alle frhld angående prduksjn g kvalitetskntrll. 3

4 1. Generell beskrivelse av avdelingen på Fikkjebakke Type prduksjn: Synteseavdeling 2, SYA2 (Fikkjebakke), er et dedikert synteseanlegg sm prduserer et farmasøytisk prdukt. Substansen heter metfrmin HCl g benyttes ralt til behandling av diabetes II. Denne substansen benyttes både til prduksjn av egne legemidler g til eksprt. Kapasitet: Synteseavdeling på Fikkjebakke har en prduksjnskapasitet på ca tnn/år. Antall ansatte: Synteseavdeling på Fikkjebakke har 2 peratører pr. skift + en driftsleder. Systemer, trening g pplæring: Alle ansatte har grundig dkumentert pplæring i henhld til arbeidets art. All pplæring dkumenteres i hht. GMP. Prsesskntrll: Avdelingen har en høy autmatiseringsgrad g dermed en svært nøyaktig prsesskntrll. Dkumentasjn g sprbarhet er gdt ivaretatt i hht. GMP. Vedlikehld: Vedlikehldet er ivaretatt gjennm et skriftlig vedlikehldssystem sm dekker planlagt vedlikehld, uplanlagt vedlikehld, kntrller, smøring/ljeskift, filterbytter g kalibrering av instrumenter. Vedlikehldet gjennmføres g dkumenteres i hht. GMP. Miljøstyring: Bedriftens miljøstyring er under ppdatering. Målsettingen å etablere et miljøstyringssystem sm tilsvarer kravene i ISO HISTORIKK OVER GJENNOMFØRTE MILJØTILTAK Siden ppstart av anlegget har følgende miljøtiltak blitt gjennmført: Løsemidlet sm benyttes gjenvinnes i så str grad sm mulig fr kntinuerlig gjenbruk i prsessen. Det benyttes gassresirkuleringsenhet (cmpvac) i filtreringsprsessen fr å redusere VOC. Ved tørking av prduktet gjenvinnes så mye sm mulig av løsemidlet fr å redusere VOC. Oktber 2007: Destillasjnsrest samles g sendes til destruksjn hs Sakab via. Geminr. Med dette tiltaket reduseres utslippet av destillasjnsrest > 99 %. 4

5 Kjølevann fra prsessen slippes ut i Kvennvannsbekken. Det er gjennmført g dkumentert miljøstudier sm viser at dette ikke har nen negativ innvirkning på miljøet i bekken. Resultatet av undersøkelsen er tidligere tilsendt SFT i I 2. halvår 2014 er det gjrt en betydelig innsats fr å redusere utslippet til kmmunalt nett. Målt/beregnet utslipp av butanl i juni 2014 var i snitt på 124,1 kg/uke. I ktber/nvember 2014 var mengden på 17, 2 kg/uke, hvilket innebærer en reduksjn på ca. 86%. Fr metfrmin var målt/beregnet utslipp i juni i snitt på 13,4 kg/uke. I ktber/nvember var utslippet redusert til ca. 6,3 kg/uke, dvs. en reduksjn på ca. 53%. Frbedringen skyldes at mye knsentrert prsessvann samles pp g leveres sm farlig avfall. I løpet av 2015 er planen å utrede bilgisk rensing evt. inndamping av avløpsvannet fr å ppretthlde g m mulig ytterligere redusere utslipp til kmmunalt nett. 4. BESKRIVELSE AV INNSATSSTOFFER Råvarer Det henvises til beskrivelse i permanent søknad m utslipp, datert, Kjemikalier Det henvises til beskrivelse i permanent søknad m utslipp, datert, MILJØOPPLYSNINGER/UTSLIPP TIL LUFT OG VANN 5.1 Utslipp til luft g vann Det henvises til beskrivelse i permanent søknad m utslipp, datert, Øvrige miljøpplysninger Det henvises til beskrivelse i permanent søknad m utslipp, datert, EGNE MILJØDATA SAMMENLIGNET MED DIREKTIVETS BAT- ANVISNINGER I dette kap. er det i tabell 6 listet pp de knkrete BAT-anvisninger sm BREF-dkumentet innehlder. Videre er gitt en beskrivelse/sammenligning med bedriftens nivå samt plan fr evt. tiltak. 5

6 Organic Fine Chemicals. Tab. 6. Best available technlgy (BAT) ihht BREF- dk, Kap. 5. Kap. BAT-frslag: Weifas nivå: Evt. tiltak: Sikkerhetsvurdering Gjennmført miljørisikvurderinger fr hele Fikkjebakke. Gjennmført miljøvurdering av utslipp til vann Gjennmført risikvurdering mhp eksplsjner i SYA2. Ex-gdkjent utstyr g lkaler i synteseavdelingen. Sikret kjølevanntilgang ved strømstans Fabrikkdesign I henhld til BAT Må dkumentere allerede installerte sikkerhetsanrdninger Beskyttelse av grunn g ppsamling av spillvann Prsessanlegg er i henhld til BAT. Lagermråde er ikke i henhld til BAT. -Bygge hall ver hele lagermrådet fr avfall med fast dekke g støpte ppsamlingskummer. -Bygge vern mt påkjørsel av utvendige rørgater. - Fr øvrig henvises til ppdatert riskanalyse Lukke inn utslippskilder I henhld til BAT. Hele anlegget vil være i henhld til BAT etter gjennmføring av vennevnte tiltak Tørking i lukket system I henhld til BAT Vask av utstyr med løsemidler I henhld til BAT Minimalisering av VOCutslipp I henhld til BAT Lukking av åpninger I henhld til BAT. Implementere kndenser på avkast fra løsetank ved påfylling av råvare Testing av lufttetthet i prsessutstyr I henhld til BAT Inertering I henhld til BAT Væsketilsetning til behldere Utslipp til luft. Minimering av utslippstpper I henhld til BAT Ikke i henhld til BAT. Punktutslipp varierer i frhld til hvilket prsesstrinn batchprduksjnen er i. I des er det gjennmført en luktrisikvurdering, screening. Knklusjnen er at den gir fr usikkert resultat, det må gjøres utslipps-målinger. Dette vil bli gjrt i

7 Kap. BAT-frslag: Weifas nivå: Evt. tiltak: Vannfri vakuum generering Beregning av endepunkt fr reaksjner I henhld til BAT I henhld til BAT (Støkimetrisk balansert reaksjn) Indirekte kjøling I henhld til BAT Rengjøring I henhld til BAT Minimering av energifrbruk Ikke i henhld til BAT Massebalanse I henhld til BAT Optimalisering av ljevann- g strømfrbruk vil bli utredet i Avfallsstrøm analyse I henhld til BAT Vurdering av spillvann I henhld til BAT Overvåking av utslipp til luft Vurdering av individuell vlum flyt Gjenbruk av løsningsmidler Valg av VOC gjenvinning g renseteknikk VOC rensing ved termisk ksidasjn/ frbrenning g katalytisk ksidasjn NOx fra kjemiske prsesser Fjerning av NH3 fra avgasser Fjerning av partikler fra avgasser Fjerning av frie cyanider fra avgasser Mderlut fra halgenering g sulfklrinering Det er kun gjrt beregninger av utslipp til luft (massebalanser). Det blir ikke tatt målinger av avgasser fra prsessen. I henhld til BAT Delvis i henhld til BAT. Tankavlufting fra tilsetting av råvare bør sannsynligvis gjennm ytterligere kndensering fr å være i henhld til BAT Benyttes ikke. Det vil bli gjrt målinger av utslipp til luft i Det vil bli gjrt målinger av utslipp til luft i Etablere kndenser fr butanl på tankavlufting fra løsetank. Planlagt i

8 Kap. BAT-frslag: Weifas nivå: Evt. tiltak: Brukte syrer fra sulfnering g nitrering Ikke nedbrytbart rganisk materiale Separering g frbehandling Samlet KOF reduksjn Fjerning av løsemidler fra spillvann Fjerning av rensbare klrerte hydrkarbner Frbehandling av spillvann innehldende absrberbart rganisk halgen Frbehandling av spillvann innehldende tungmetaller Fjerning av frie cyanider Bilgisk spillvannsbehandling Ikke undersøkt I henhld til BAT. Utslippet av rganisk stff i frm av butanl er siste halvår 2014 redusert med ver 85%. Knsentrerte avløpsstrømmer samles pp g leveres til gdkjent mttager av farlig avfall. I henhld til BAT. Ikke målt AOX. Avløpet går til kmmunalt renseanlegg, uten bilgisk rensing. Vil bli undersøkt i 2015 i frbindelse med vurdering av avløpsvannrensing. Rensing av avløpsvann vil bli utredet i Målet er å ikke levere avløps-vann sm farlig avfall. Rensing av avløpsvann vil bli utredet første halvår Målet er å ikke levere avløps-vann sm farlig avfall On site g felles behandling Ikke bilgisk rensing hverken n-site eller felles. Se tekst til Overvåking av ttalt avløp I henhld til BAT. Se måleprgram Bimnitring Online Tx vervåking 5.3 Miljøledelse Weifa prduserer i henhld til flere internasjnale kvalitetsstandarder med henvisning til kap. 2. Weifa har besluttet at HMS styringssystemet innen ytre miljø skal tilfredsstille kravene i ISO Dette arbeidet vil bli påbegynt i

9 7 ENERGIEFFEKTIVITET Det er str fkus på dette tema. Energieffektivitet er en nøkkelfaktr til lønnsm drift. Bedriften vil utrede ptimalisering av energifrbruk i RESIPIENTVURDERING 8.1 Utslipp til vann Det henvises til beskrivelse i permanent søknad m utslipp, datert, Utslipp til luft Butanl er mest sannsynlig den største kilden til lukt fra Weifa. Lukten er karakteristisk g lett gjenkjennelig. Det har mttatt klager på lukt fra naber smmer/høst 2014, men lukten det har vært klaget på har vært H₂S sm mest sannsynlig stammer fra et kmmunalt bilgisk renseanlegg fr sigevann fra et nedlagt depni. Aquateam COWI har i samarbeide med Mlab gjennmført en enkel luktrisikvurdering fr anlegget på Fikkjebakke. Rapprten er datert Resultatene, sm har vært basert på antagelser g teretiske beregninger fr utslipp av butanl, viser at det er luktrisik fr nærmeste nab. Imidlertid skrives det samtidig i rapprten at dette med str sannsynlighet ikke stemmer. Det anbefales derfr å ta direkte målinger av butanl i utslippene. Med resultatene av slike målinger vil nye spredningsberegninger mhp lukt gi sikrere resultater mhp på luktbelastning i nabskapet g evt. behv fr luktrensing. Når det gjelder utslipp av frbrenningsgasser fra fyrkjel, har det høsten 2014 blitt målt mhp st, CO g CO₂. I tilknytning til de mtalte luktspredningsberegninger vil det gså bli gjrt spredningsberegninger fr utslipp fra fyrkjel. Resultatet av de sistnevnte vil vise m dagens skrstein er høy nk fr å tilfredsstille miljøkrav. Weifa AS 15. desember 2014 Arne Kristian Øvland HMS -leder Vegard Heggem Prduksjnssjef 9

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie 2012-06-11 J02 2012-06-11 Fr bruk ØM LGA WAG A01 2012-05-04 Fr versendelse ppdragsgiver

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn.

Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn. 1 / 15 Ntat Til Knut Rutlin Karina Aas Kpi til Per Knudsen, Arne Oksvik, Heidi Skjellaug, arkiv: Q:\arkiv_nytt\FgjKS\3=HMS\34 Miljøvern\342 Utslipp\342-03 Utslipp til luft\klimagasser Utslipp av klimagasser

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer