NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning"

Transkript

1 NO Os v Os NILU : OR 6/96 REFERANSE: O DATO : JANUAR 1996 NILU-OR--6/96 ISBN : Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g frsuring Svein Knudsen, Mna Jhnsrud, Sverre Slberg, Sam Erik Walker Brit Lisa Skjelkvåle MASTER NILU Nrsk institutt fr luftfrskning Nrwegian Institute fr Air Research Pstbks N-2007 Kjeller - Nrway

2 NILU : REFERANSE : DATO : ISBN : OR 6/96 O JANUAR ««m ^ tcmixi &tta fffuf» NO Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g frsuring Svein Knudsen*, Mna Jhnsrud*, Sverre Slberg*, Sam Erik Walker* Brit Lisa Skjelkvåle** DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS UNLIMfTEO * Nrsk institutt fr luftfrskning (NILU) ** Nrsk institutt fr vannfrskning (NIVÅ) 2 8 Rt 1 1

3 DISCLAIMER Prtins f this dcument may be illegible in electrnic image prducts. Images are prduced frm the best available riginal dcument

4 Innhld Side Sammendrag g knklusjn 3 1. Innledning 9 2. Anbefalte luftkvalitetskriterier g tålegrenser 9 3. Utslippsversikt Mdellbeskrivelse g beregningsgrunnlag Bakgrunnsknsentrasjner Spredningsmdellen Mdellberegninger Beregninger av virkninger av utslippsreduksjner på ftkjemisk aktivitet i røykfaner fra Haltenbanken Beregninger av avsetning g påvirkningen av knsentrasjnsnivået av zn g frsurende kmpnenter Avsetning av nitrgenfrbindelser g frsuring Knsentrasjner av nitrgenfrbindelser i luft Knsentrasjner av zn i luft Behv fr videre arbeid Referanser 35 Vedlegg A Avsetningsprsesser 37 Vedlegg B Reaksjner i atmsfæren 45 Vedlegg C Beskrivelse av EMEP-mdellen 51 Vedlegg D Beregninger av reaksjnsfrløpet i et segment fra utslipp på Åsgard (turbin, dieselmtrar, fakling) 55 Vedlegg E Utslippsversikt 79 NILU OR 6/96

5 Sammendrag g knklusjn Nrsk institutt fr luftfrskning (NILU) har på ppdrag fra Den nrske Stats ljeselskap a.s. (Statil) undersøkt virkningene av utslipp av nitrgenksider g hydrkarbner til luft fra Haltenbanken (Draugen, Heidrun, Njrd, Nrne) g Åsgard, med utgangspunkt i meterlgiske data fra Dette arbeidet mfatter beregninger av ftkjemiske reaksjner, resulterende luftkvalitet g avsetning til bakken. Det er beregnet knsentrasjnsfrdelinger av nitrgen-frbindelser g zn sm følge av utslipp fra ljeaktiviteten på Haltenbanken g Åsgard. Det er gså gjrt beregninger basert på mulige reduksjner i de planlagte utslippene fra Åsgard. Det Nrske Meterlgiske Institutt (DNMI) har fremskaffet beregnede meterlgiske felter g bakgrunnsknsentrasjner hver 6. time i 150x150 km 2 ruter fr Nrsk institutt fr vannfrskning (NIVÅ) har vurdert bidraget fra de frskjellige utslippsscenariene til frsuring av ferskvann g en eventuell verskridelse av tålegrensene i det belastede mrådet. SNOW a.s. har fremskaffet utslippsversikten. Regulære utslipp til luft Offshre virksmheten på Haltenbanken har utslipp til luft fra følgende prsessen Gassturbiner fr kraftgenerering Dieselmtrer Fakling Bøyelasting Båttransprt Helikptertransprt Det var båtaktivitetene sm hadde de største utslippene av nitrgenksider, g utslippene fra "shuttle"-tankbåtene var her dminerende. Turbinene hadde det største NO x -utslippet fra plattfrmene. Fr gassturbinene er det frutsatt lav NO X teknlgi fr enkelte turbiner på Åsgard. Dette har redusert utslippene fra disse turbinene med pptil 80% i frhld til tradisjnell brennerteknlgi. Utslippet av hydrkarbner skyldes hvedsakelig bøyelasting g var strt i nasjnal sammenheng. Tabell A ppsummerer utslippene frdelt på feltutslipp g utslipp fra bøyelasteskip fr de tre utslippsalternativene: Haltenbanken uten Åsgard, Åsgard g Haltenbanken med Åsgard. Disse utslippstallene er basis fr beregningene. De reelle utslippstallene ved utbygging kan avvike fra dette pga. endringer i teknlgivalg. NILU OR 6/96

6 Tabell A: Utslipp f ra alle hilder på Haltenbanken uten Åsgard, utslipp f ra Åsgard g utslipp fra Haltenbanken, ttalt g frdelt på utslipp fra bøye lasteskip gfrafeltene. Enhet: Tnn pr. år. (Kilde: SNOW as 1995 g Statil). NO,*) CO Metan NMVOC SO? Haltenbanken uten Åsgard Felt** Bøyelasteskip Sum Åsgard Felt** Bøyelasteskip Sum Haltenbanken alle utslipp Felt** Bøyelasteskip Sum *) NO X regnet sm NO 2. **) Felt inkluderer plattfrmer, prduksjnsskip, helikptertrafikk, lagringsskip g stand by skip Sammenligning med andre nrske kilder er vist i tabell B. Tabellen viser at utslippene fra Haltenbanken (alle utslipp) er betydelige sammen-lignet med det ttale utslippet på nrsk skkel i Fr hydrkarbner skyldes dette bøyelasting g fr nitrgenksider både gassturbiner g tankbåter. Utslip-pene av nitrgenksider fra Haltenbanken innebærer en økning av utslippene fra ljevirksmheten på nrsk skkel med 34 prsent, mens utslippene fra Åsgard utgjør en økning på 12.5 prsent. Utslippene av NMVOC fra Haltenbanken utgjør 39 prsent av utslippene fra ljevirksmheten ffshre g 16.7 prsent av de øvrige nasjnale utslippene. De respektive tall fr Åsgard er 8.9 g 3.8 prsent. Tabell B: Utslipp fra Haltenbanken (alle utslipp), Haltenbanken uten Åsgard g Åsgard sammenlignet med andre kilder i Nrge. Enhet tnn/år. Andel utslipp fra nrsk skkel i 1992 (%) i parentes. Utslippskilde NO/) CO Metan NMVOC Haltenbanken med Åsgard Haltenbanken uten Åsgard Åsgard Utslipp ffshre, nrsk skkel 1992 Årlige utslipp fra nrsk fiskeflåte nrd fr 62 N Årlige nrske utslipp (47) (34) 3 916(12.5) (39) (30) (8.9) ') NO X regnet sm NO 2 NILU OR 6/96

7 Haltenbankens g Åsgards bidrag til økt frsuring av ferskvann. Frsuring av ferskvann g jrdsmnn frårsakes i Nrge hvedsakelig av atmsfærisk tilførsel av svvelkmpnenter, men under gitte frutsetninger kan nitrgen gså bidra til frsuring på lik linje med svvel. Utslippene av svvelfrbindelser fra Haltenbanken er små g er derfr ikke tatt med i denne diskusjnen. Den direkte avsetningen av nitrgenksider er liten, frdi disse er tungt løselig i vann. Bidraget til knsentrasjnene av nitrgendiksid på land sm følge av utslipp på Haltenbanken vil være lite påvirket. Nitrgenksidene må mdannes kjemisk fr at nitrgenet skal avsettes med nedbøren. Dette skjer blant annet ved reaksjner der zn inngår. Det meste av nitrgenksidene sm blir sluppet ut fra Haltenbanken vil være mdannet til nitrat (HNO 3 ) innen luften kmmer ver land. Disse stffene er lett løselige i vann g avsettes derfr med nedbøren. Den beregnede maksimale avsetningen av nitrgen var 46 mgn/m 2 fr utslipp fra alle kilder på Haltenbanken (1990). Den maksimale avsetningen av nitrgen fra Haltenbanken uten utslipp fra Åsgard var 37 mg N/m 2 pr. år g avsetningen av nitrgen fra utslipp på Åsgard ble beregnet til 29 mg N/m 2 (1990). Dette utgjør 1-6 % av den nrmale avsetningen av nitrgen til dette mrådet sm var ca. 490 mg N/m 2 pr. år (middel ). De små frskjellene mellm de beregnede maksimale avsetningene av nitrgen ved utslipp på Haltenbanken g bare utslipp fra Åsgard skyldes at utslippene skjer ver et strt mråde. Avstanden nrd-sør fra Nrne til Njrd er ca. 200 km. Dette tilsier at røykfanene vanligvis ikke er på samme sted til samme tid. Dette fører til at det maksimale bidraget ved ellers sammenlignbare utslipp vil være like. Arealet sm får det maksimale bidraget vil bli større ved utslipp fra alle kildene på Haltenbanken. Der det er t verlappende røykfaner er det valgt den røykfanen sm gir høyest bidrag. Dette vil føre til at det beregnete bidraget er lavt. Spredningsmdellene beskriver depsisjn av nitrgen ver km 2 i et ca. 40 km bredt belte langs kysten fra Bergen til Lften. I dette mrådet har km 2 i dag verskredet tålegrense med 0-60 mekv/m 2 /år. Disse verskridelsene er små g det er ikke registrert frsuringsskader i dag sm følge av disse verskridelsene. Tålegrenseberegninger viser at nitrgen-utslipp fra Haltenbanken ikke bidrar til endring av verskredet areal g at den maksimale syretilførselen sm følge av utslipp fra Haltenbanken er 3 mekv/m 2 /år. Disse tallene er så lave at syre-bidraget fra Haltenbanken ikke frventes å gi nen innvirkning på frsuringssituasjnen i de berørte mrådene. Beregningene er dessuten gjrt ved å anta at all tilført nitrgen bidrar til frsuring. I et naturlig system sm ikke er mettet på nitrgen slik sm i de berørte mråder, vil imidlertid mesteparten av det tilførte nitrgenet bli tatt pp i bilgisk materiale i nedbørfeltene. Vi kan derfr knkludere med str sikkerhet at N-utslipp fra Haltenbanken ikke vil ha innvirkning på frsuringstilstanden i vann i mråder sm er berørte av depsisjnen. NILU OR 6/96

8 Haltenbankens bidrag til dannelsen av bakkenært zn. Bakkenært zn er skadelig fr planter g mennesker. Plantene får redusert tilvekst når knsentrasjnene av zn kmmer ver visse grenser, g zn nedsetter lungefunksjnen hs mennesker. Høye znknsentrasjner kan gså frårsake betennelsesreaksjner i luftveiene hs dyr g mennesker. Ozn i trpsfæren (nær bakken) dannes ved kjemiske reaksjner mellm flyktige rganiske stffer g nitrgenksider under påvirkning av sllys. Ozn i trpsfæren har et varierende bakgrunnsnivå g frekmmer dessuten episdisk med høye knsentrasjner. Bakgrunnsnivået er vanligvis lavere enn anbefalte luftkvalitetskriterier, men likevel relativt høyt i frhld til kriteriene enn fr de fleste andre luftfrurensninger. Beregningene viste at det var nitrgenksid-utslippet sm var den begrensende faktr fr dannelsen av zn fr utslippene på Haltenbanken. Ved en halvering av feltutslippene av NMVOC på Åsgard, vil knsentrasjnen av zn inne i røykfanen ftest påvirkes lite (redusert med 0,6 ug/m 3 ). Ved en halvering av nitrgenutslippet, vil znknsentrasjnen nrmalt reduseres med 1,5 ug/m 3. Bidraget fra Åsgard til znknsentrasjnen i røykfanen vil vanligvis være av størrelsesrden 6 ug/m 3 sm timemiddel, men kan gså være pptil 20 ug/m 3 avhengig av knsentrasjnene i den luften utslippene slippes ut i. Bakgrunnsknsentrasjnen av kmpnentene i atmsfæren er viktig fr ftkjemiske reaksjner i røykfanene. SFTs anbefalte luftkvalitetskriterium fr zn er 100 u.g/m 3. Utslippet fra Haltenbanken, inkludert utslipp fra Åsgard, ble beregnet til å bidra til at antall timer pr. år ver 100 jug/m 3 øker med 27 timer på Vss, 26 timer på Kårvatn g 26 timer på Tustervatn. Fra Åsgard alene var tallene henhldsvis 20, 21 g 20 timer. Fr vegetasjn er virkningen beregnet etter knseptet akkumulerte ekspneringsdser, beregnet sm differansen mellm timemiddelknsentrasjnen g 80 ug/m 3 (40 ppb), fr hver time der knsentrasjnen verskrider 80 ug/m 3. Beregningsmetden refereres sm AOT40 (Accumulated expsure Over a Threshld f 40 ppb). Tålegrensen fr AOT40 er satt til ppbh basert på 10 prsents vekstreduksjn i en seksmåneders peride fra april til g med september. Det er målt knsentrasjner av zn på tre stasjner i beregningsmrådet. Tabell C gir en versikt ver målte AOT40 knsentrasjner på disse stasjnene g det beregnede bidraget til AOT40-verdien fra Haltenbanken g Åsgard. NILU OR 6/96

9 Tabell C: Målte verdier g beregnede bidrag til AOT40 verdien på tre steder i Nrge. Enhet: ppbh. Vss i Hrdaland Kårvatn i Møre g Rmsdal Tustervatn i Nrdland Målte AOT40 verdier Be reg net bidrag fra Haltenbanken uten Åsgard (0 alternativet i 1990) Beregnet bidrag fra Åsgard i ) Beregningene tar utgangspunkt i Utslippene fra Haltenbanken er fr år Beregnet bidrag fra Haltenbanken inkludert Åsgard i I 1990 var de målte verdiene på disse stasjnene under tålegrensen på ppbh. Oznknsentrasjnene varierer mye fra år til år g i 1992 var AOT40 verdiene målt på Vss g Kårvatn henhldsvis g ppbh, sm er ver tålegrensen på ppbh. Bidraget til AOT40-verdiene vil variere med bakgrunnsnivået. Med et høyere bakgrunnsnivå vil de beregnete bidragene gså bli høyere. Beregningene viser at VOC- g nitrgenksid-utslippene fra feltene på Haltenbanken kan frårsake en belastning på 2-3% av tålegrensen fr AOT40 langs kysten fra Bergen til Lften. Utslippene fra Åsgard alene vil utgjøre mlag 1% av grenseverdien fr AOT40 i det samme mrådet. De relativt små frskjellene i bidrag til AOT40-verdien mellm utslipp fra Haltenbanken med g uten utslipp fra Åsgard skyldes antakelig effekten av et spredningsmdellen ikke tar fr seg sammenblanding av røykfaner. Dette vil føre til en underestimering av knsentrasjnene i de tilfeller der røykfanene verlapper g bidraget fra Åsgard vil bli mindre pga. at det i disse tilfellene er valgt å ta med bare den røykfanen sm gir størst bidrag. Ved en reduksjn av nitrgenksid utslippene på 10% fra plattfrmen g 30% fra "shuttle"tankerne, g 70% reduksjn av NMVOC fra bøyelasting på Åsgard var det beregnet ca 3 prsents reduksjn i AOT40 bidraget fra Åsgard. NILU OR 6/96

10 Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g frsuring 1. Innledning Nrsk Institutt fr luftfrskning (NILU) har på ppdrag fira Det Nrske stats ljeselskap (Statil) undersøkt virkningene av utslipp til luft av nitrgenksider g hydrkarbner fra Haltenbanken generelt g Åsgård spesielt. Dette arbeidet mfatter undersøkelser av ftkjemiske reaksjner i utslippene, g avsetningene til bakken. Det Nrske Meterlgiske Institutt (DNMI) har fremskaffet beregnede meterlgiske felter g bakgrunnsknsentrasjner hver 6. time i 150x150 km2 ruter fr Nrsk Institutt fr Vannfrskning (MVA) har vurdert bidraget fra disse utslippene til frsuring av ferskvann g en eventuell verskridelse av tålegrensene i det belastede mrådet. SNOW a.s. har fremskaffet utslippsversikten. Utslippsversikten bygger på standard utslippsfaktrer fra OLFs miljøprgram i Anbefalte luftkvalitetskriterier g tålegrenser Ved vurdering av luftkvaliteten i et mråde er det vanlig å sammenligne målte g beregnede knsentrasjner med luftkvalitetskriterier eller grenseverdier fr luftkvalitet. SFT utarbeidet i 1977 et frslag til luftkvalitetskriterier fr de mest alminnelig frekmmende frurensningskmpnentene (svveldiksid (SO2), st, nitrgendiksid (NO 2 ) g flurid). En arbeidsgruppe ppnevnt av SFT la i 1982 fram frslag til luftkvalitetskriterier fr stffene SO 2, st, NO 2, karbnmnksid, ftkjemiske ksidanter g flurider, på grunnlag av litteraturstudier m sammenhengen mellm luftfrurensninger g skade på helse g miljø. I 1992 gjennmførte en ny arbeidsgruppe ppnevnt av SFT en revisjn av kriteriearbeidet fra resultatet av revisjnen er lagt fram i SFT-rapprt nr. 92:16, "Virkninger av luftfrurensning på helse g miljø, anbefalte luftkvalitetskriterier". Et frkrtet sammendrag fra denne rapprten er gjengitt nedenfr: "SFT-gruppen har på grunnlag av litteraturstudier beskrevet sammenhengen mellm luftfrurensninger g skadevirkninger på helse g vegetasjn (dseeffektfrhld) fr stffene nitrgendiksid (NO 2 ), nitrgenmnksid (NO), zn (O3), svveldiksid (SO 2 ), svevestøv, sure aersler, karbnmnksid (CO), flurider (F), bly(pb) g plysykliske armatiske hydrkarbner (PAH). Eventuelle effekter på materialer er gså krt beskrevet. NILU OR 6/96

11 Fr NO2, zn, SO 2, svevestøv, CO g flurider har gruppen freslått anbefalte luftkvalitetskriterier med hensyn til helseeffekter. Fr NO2, zn, SO 2 g flurider har gruppen freslått anbefalte luftkriterier med hensyn til effekter på vegetasjn, g fr flurider er det i tilegg freslått et anbefalt luftkvalitetskriterium med hensyn til virkning på dyr. Gruppen har freslått anbefalte luftkvalitetskriterier fr ekspneringsnivå sm man ut fra nåværende viten antar beflkningen g miljøet kan utsettes fr uten at alvrlige skadevirkninger ppstår. Det er frsøkt å ta hensyn til sårbare grupper i beflkningen/sårbare plantegrupper, g det er tatt hensyn til eventuellesamspilleffekter mellm den aktuelle kmpnenten g de andre mtalte frurensningskmpnentene. Fr flere av kmpnentene innebærer revisjnen ingen vesentlige endringer med hensyn til hva sm anbefales sm luftkvalitetskriterier. Fr enkelte kmpnenter derimt freslår SFT- gruppen til dels betydelig skjerpede anbefalte luftkvalitetskriterier. Dette gjelder spesielt verdien fr NO 2 med hensyn til helseeffekter. Hvedårsaken til at de anbefalte luftkvalitetskriteriene fr en del kmpnenter er skjerpet, er at nyere undersøkelser viser effekter på lavere nivåer enn tidligere kjent. Dessuten har SFT-gruppen, når det gjelder de helsebaserte anbefalte luftkvalitetskriteriene, funnet det påkrevet å anvende større usikkerhetsfaktrer fr enkelte av kmpnentene. Ved fastsettelse av de helsebaserte luftkvalitetskriteriene er det benyttet usikkerhetsfaktrer på mellm 2 g 5. Dette betyr at ekspneringsnivåene må pp i 2-5 ganger høyere enn de angitte verdiene før det med sikkerhet er knstanten skadelige effekter. De anbefalte kriteriene kan derfr ikke tlkes slik at nivåer ver disse er definitivt helseskadelig, men det kan heller ikke utelukkes effekter hs spesiellt sårbare individer seiv ved nivåer under anbefalte luftkvalitetskriterier. Arbeidsgruppen gjør videre ppmerksm på at frurenset luft vanligvis gså innehlder andre skadelige kmpnenter enn dem sm her er mtalt. Overhldelse av de anbefalte luftkvalitetskriteriene er derfr ingen garanti fr at frurenset luft er uten skadevirkninger." Tabell 1 gir anbefalte luftkvalitetskriterier fr stffer sm er aktuelle i undersøkelsen fr Haltenbanken. NDLU OR 6/96

12 11 c CVJ in CVJ i I c c t f CO &> c i 3 > CD CO CD X c 2, CO CO CD I CD ca CO CD X 1st CD CD CD X X > (D CD C CD c c ca O> 3. N O C7D O Grø NILU OR 6/96

13 Tålegrenser fr zn baseres på akkumulerte ekspneringsdser, beregnet sm summen av differansene mellm timemiddelknsentrasjnen g 80 ug/m 3 (40ppb) fr hver time der znknsentrasjnen verskrider 80 ug/m 3. Beregningene refereres sm AOT40 (Accumulated expsure Over a Treshld limit f 40 ppb) g har vist å gi gde statistiske sammenhenger fr en rekke dse-respns frsøk. Tålegrensen fr AOT40 er sått til ppbh ( ugh) basert på 10 prsents vekstreduksjn i "pen chamber" eksperiment fr 6 arter i en seksmånedersperide fra april til g med september. Fr jrdbruksvekster er AOT40 verdien sått til 5000 ppbh akkumulert ver en tremånedersperide. Disse AOT40 verdiene er verskredet på de fleste stedene i sør Nrge. Tålegrensen fr nitrgen fr verflatevann er basert på vannets syrenøytraliserende kapasitet, ANC (Acid Neutralizing Capacity). Denne størrelsen er definert sm differansen mellm knsentrasjnene av basekatiner (kalsium, magnesium, natrium g kalium) g sterke syrers aniner (klrid, sulfat g nitrat). ANC er en funksjn av vannets innhld av bi karbn atiner, hydrgeniner, urganiske aluminiuminer g rganiske aniner. Tålegrenser fr atmsfærisk tilførsel av svvel g nitrgen til et øksystem er definert slik (Nilssn g Grennfelt, 1988): "Den høy este knsentrasjn av sure frbindelser sm ikke vil frårsake kjemiske endringer sm fører til skadelige effekter på øksystemets struktur g funksjn på lang sikt". Dersm tilførslene av nitrgen gir høyere knsentrasjner av sterke syrers aniner enn basekatiner i avrenningsvannet, blir ANC negativ. Fr å unngå skader på vannrganismer må vannet ha en viss ANC-verdi, g denne er definert ved ANC, (l=limit). Fr å kunne beregne tålegrenser fr verflatevann, må man definere en verdi fr ANC,. Denne verdien har tidligere vært basert på infrmasjn m vannkjemi g fiskestatus basert på resultater fra "1000-sjøers undersøke Isen" i 1986 (Henriksen et al. 1988) g har vært sått lik 20 uekv/1. Den naturlige ANCverdien kan i mange tilfeller med svært tynn vannkvalitet være mindre enn 20 uekv/1 g ANC, vil være lik verdien fr innsjøen, g tålegrensen blir følgelig lik null d.v.s at vannet tåler ingen tilførsler av frsurende kmpnenter uten å frsures. Det viser seg imidlertid at i mråder med lite sur nedbør, kan ANC, være lik null uten at det gir skader på f.eks. fisk, mens i mråder med stre tilførsler av sur nedbør vil man kunne se stre skader på fiske-bestander ved den samme ANCverdien. Fr ikke å underestimere tålegrensene ved å bruke en fast ANC verdi på 20 uekv/1 har man inført en variabel ANC sm er en funksjn av svveldepsisjnen - ANC, t. ANC lt er null i mråder med liten depsisjn, g stiger til 50 uekv/1 i mråder med høy depsisjn. Effekten av denne funksjnen er at man reduserer arealer med ver-skredet tålegrense i mråder sm mttar lite sur nedbør. Tålegrensen er pr verskredet i 30% av Nrges areal (Henriksen et al. 1992, 1996). NILU OR 6/96

14 13 3. Utslippsversikt Utslipp av frurensninger i atmsfæren skjer fra en lang rekke naturlige g antrpgene kilder. Frbrenning av fssilt brensel er den viktigste kilden til frurensning av svvel g nitrgenfrbindelser i Eurpa. I tidsrmmet var det en markert økning av utslippene av både svveldiksid g nitrgenksider. I følge data fra DNMI sm er samlet i frbindelse med EMEPprgrammet, er utslippene av svveldiksid i Vest-Eurpa redusert med rundt 50% fira 1980 til I samme tidsrm er utslippene i Øst-Eurpa redusert med rundt 30%. Utslippene av nitrgenksider har i samme tidsrm endret seg lite. Ammniumtilførselen har økt siden midten av 50 tallet sm følge av veksten i landbruksprduksjnen g et mer intensivt husdyrhld i Eurpa. Fra 1975 er imidlerid økningen liten. Den årlige ttaltilførselen av svvel-s til Nrge er anslått til ca tnn g summen av nitrat-n g ammnium-n til ca tnn. Til sammenligning er avrenning av nitrgen- frbindelser fra landbruk g klakk beregnet til ca tnn pr. år fr hele Nrge. SNOW a.s. har samlet inn utslippsdata fra den eksisterende aktiviteten g den planlagte utbygningen på Haltenbanken. Det er gitt estimater fr utslipp i år Utslippsversikten innehlder utslipp fra følgende felten Draugen Heidrun Njrd Nrne (Trænabanken) Åsgard Utslippene i tilknytning til Haltenpipe (Heidrun til Tjeldbergdden) g gasseksprtrøret fra Åsgard ligger delvis inne i utslippene fra de frskjellige plattfrmene. Det er gså tatt med utslipp fra "shuttle tankers" g annen skipstrafikk relatert til ljevirksmheten. Det er spesifisert 54 kilder på Haltenbanken. Fr en mer detaljert beskrivelse av utslippene g utslippsfaktrer henvises til rapprten "NOx spredningsstudie fr Haltenbanken, Innsamling av grunnlagsdata" utgitt av SNOW a.s. Utslippstallene er basert på standard utslippsfaktrer fra Oljeindustriens Landsfrening (OLF), g de reelle utslippene ved utbygging kan derfr avvike fra dette dersm annen teknlgi blir tatt i bruk. NILU OR 6/96

15 Det er utført spredningsberegninger fr følgende utslipps-scenarier: Haltenbanken Draugen Heidrun Njrd Nrne Åsgard Haltenbanken (O-alternativ) Draugen Heidrun Njrd Nrne Åsgard Utslippene sm er lagt til grunn fr beregningene er summert i tabell 2. Det er i tillegg gitt en versikt ver nrske nasjnale utslipp i 1992 g andre relevante utslipp. Utslippsversikten viser at det er frhldsvis stre utslipp av hydrkarbner. Dette skyldes hvedsakelig bøyelasting på feltet der det er stre utslipp av hydrkarbner. Sammenlignet med utslippene av nitrgenksider i Nrge i 1992 er utslippene av nitrgenksider gså stre. Dette skyldes utslippene fira "shuttle" tankbåtene sm står fr ca. 1/3 av utslippene av nitrgenksider. Utslippene av svvelkmpnenter er lavt, men er tatt med i beregningen av verskridelser av tålegrensene. Tabell 2: Årlige utslipp til luftfra felt på Haltenbanken g Åsgard sammenlignet med andre utslipp i Nrge. Enhet: tnn pr. år. Haltenbanken g Åsaard Haltenbanken (0- alt.) Åsgard Utslipp ffshre, nrsk sektr 1992 Utslipp fra nrsk fiskeflåte nrd fr 62 N Nrske ttale utslipp i 1992 NOx* CO Metan ? * NO X er regnet sm NO2 ** Tilført svvel regnet sm SO 2 fr sammenligning. VOC SO ** NILU OR 6/96

16 15 Utslippene er frdelt på frskjellige kilder. Tabell 3 gir en versikt ver frdelingen av utslipp mellm utslipp fra feltene g bøyelasteskip. Tabell 3: Arlige utslipp lagt til grunnfr beregningne fra Haltenbanken uten Åsgard, utslipp fra Åsgard g utslipp fra Haltenbanken inkludert Åsgard, ttalt g frdelt på utslipp fra bøyelasteskip g fra feltene. Enhet: Tnnpr. år. (Kilde: SNOW as 1995 g Statil). Haltenbanken uten Åsgard Åsgard Haltenbanken inkludert Åsgard Felt** Bøyelasteskip Sum Felt** Bøyelasteskip Sum Felt** Bøyelasteskip Sum NOy*) CO Metan NMVOC *) NO X regnet sm NO2. **) Felt innehlder plattfrmer, prduksjnsskip, helikptertrafikk, frsyningsskip g stand-by skip. SO? I tillegg til dette er det utført beregninger med reduserte utslipp fra Åsgårdfeltet. Reduksjnene var 10% reduksjn av NO X på feltinstallasjner (utslipp fra turbiner, diesel mtrer g fakling), 30% reduksjn på shuttle tankere( ikke regnet med "standby "g "supply båter") g en 70% reduksjn av NMVOC utslippene ved bøyelasting. Disse beregningene er utført med utslipp sm er frskjellige fra de andre beregningene. Det er små muligheter fr å redusere utslippene av NO X fra plattfrmen på Åsgard, frdi denne allerede har innført lav NO X turbiner der dette er mulig. reduksjnen på 10% er mulig ved energiøknmisering. Kilder sm har utslippspunkt nær hverandre er slått sammen til en kilde fr å få et praktisk utgangspunkt fr de ftkjemiske beregningene. Dette er på grunn av at mdellen ikke tar fr seg blanding mellm røykfaner. 4. Mdellbeskrivelse g beregningsgrunnlag Nitrgenksidene inngår i en rekke reaksjner sm fører til nedbrytning av hydrkarbner g dannelse av zn i atmsfærens nederste lag. Disse reaksjnene fører gså til dannelse av mindre reaktive ksiderte nitrgenfrbindelser sm nitrat, saltpetersyre g perksyetylnitrat (PAN). Disse reaksjnene er beskrevet i vedlegg B. Fr å kunne beskrive disse reaksjnene kvantitativt er det nødvendig med detaljerte beregninger, der både de kjemiske mvandlingsreaksjnene g utslippenes spredning g utblanding i bakgrunnsluften inngår. De kjemiske reaksjnene med nitrgenksider er sterkt avhengig av knsentrasjnene av blant annet zn g hydrkarbner i bakgrunnsluften. Disse er tatt fra en mdell sm NILU OR 6/96

17 beskriver reginal zndannelse i Eurpa (Simpsn, 1993), g gir knsentrasjnene av zn g de viktigste reaktantene i 150x150 km2 gridruter hver 6. time. 4.1 Bakgrunnsknsentrasjnen Bakgrunnsknsentrasjnen er viktige fr å beskrive de ftkjemiske reaksjnene. Knsentrasjnene utenfr røykfanene blir blandet inn i denne g inngår i knsentrasjnsfrdelingen. DNMI har fretatt beregninger av ftkjemisk ksidantdannelse fra utslipp i hele Eurpa i frbindelse med "The Eurpean Mnitring and Evaluatin Prgram (EMEP)", under FN's øknmiske kmmisjn fr Eurpa (ECE). DNMI har gså fretatt beregninger av bakgrunnsknsen-trasjnene i Haltenbankmrådet. Mdellen beregner knsentrasjner av 70 kjemiske kmpnenter i fritt valgte gegrafiske punkter ved å integrere fysiske g kjemiske prsesser langs trajektrier (luftbaner) i 4 døgn. Nødvendige meterlgiske data er gitt hver 6. time i et 150x150 knv rutenett sm er spesielt fr EMEP-mdellen. Rutenettet er vist i figur 1. Det er valgt å utføre beregningene fr 1990, frdi det allerede eksisterer utslippsversikter fr hele Eurpa g at det i andre sammenhenger er fremskaffet meterlgiske parametere fr beregningene. Disse dataene er gjrt tilgjengelige fr prsjektet av DNMI. Det er ikke tatt med utslipp fra ffshrevirksmheten på Haltenbanken, men annen aktivitet i mrådet sm skipsfart g fiskeri er tatt med. Disse utslippene er ikke stedfestet mer nøyaktig enn rutenettet på 150x150 km2 g representerer middelutslippet i den enkelte ruten. EMEP-mdellen beskrevet i Vedlegg C ble brukt sm utgangspunkt fr beregningene med FOTOPLUME- mdellen. Dette ble gjrt ved å kjøre EMEPmdellen til alle de skraverte rutene i EMEP-rutenettet i figur 1. I disse beregningene er det regnet med utslipp sm ikke er relatert til ljeindustrien. Beregnede knsentrasjner av alle 70 kmpnenter fr hver rute fr hver 6. time ble brukt sm bakgrunnsfelter fr beregningene fr Haltenbanken. NILU OR 6/96

18 17 Figur 1: Rutenettet med beregnede bakgrunnsknsentrasjner fra EMEPmdellen. 4.2 Spredningsmdellen Mdellen sm er brukt til beregningene kalles FOTOPLUME g er en segmentert røykfanemdell sm beregner middelknsentrasjner med spesifisert midlingstid i på frhånd fastlagte punkter (reseptrer). Figur 2 gir en grafisk fremstilling av mdellens beskrivelse av røykfaner. I en segmentert røykfane stykkes røykfanen pp i lengderetningen i segmenter (elliptiske sylindere) slik at det fr hvert enkelt segment kan regnes knstant knsentrasjn langs segmentet (figur 2A g B). Størrelsen på de elliptiske sylinderene angir røykfanens størrelse. Størrelsen av hvert segment blir bestemt ut fra spredningsparametere. På tvers av hvert segment varierer knsentrasjnen. Dette er beskrevet ved at hver elliptisk sylinder er delt pp i radielle skall. Knsentrasjnen er knstant innen hvert skall (figur 2C). Hvert segment utvider seg med tiden. Når tverrsnittet av segmentet når en størrelse sm er lik lengden av segmentet blir dette slått sammen med det segmentet sm er sluppet ut i tidsskrittet før. Dette blir gjrt fr å spare regnetid. Hvert segment blir flyttet hrisntalt ved en meterlgi sm er avhengig av psisjn g varierer hver 6. time. Når segmentets vertikale utstrekning blir 80% av høyden av blandingslaget, skiftes den elliptiske beskrivelsen ut med en rektangelbeskrivelse. Hvert skall binda representert ved ett eller t rektangler med knstant knsentrasjn. Dette er beskrevet i figur 2A g C. Når dimensjnen av røykfanen blir så str at den får en vertikal utstrekning lik blandingshøyden er røykfanen gjennmblandet vertikalt g knsentrasjnene er tilnærmet knstant med høyden. Rektangelbeskrivelsen er da en mer realistisk beskrivelse av røykfanen. NILU OR 6/96

19 A) Omvandling til rektangler Rektangulært segment / Kilde Hr Hmix = Hyden av røykfanen etter at røykløftet er beregnet = Hyden på blandingslaget B) Meterlgisk peride 2 Segment Kilde Rektangulære segment Elliptiske segment Ska " Figur 2: Grafisk fremstilling av FOTOPLUMEs ppbygging. A) Røykfanen beskrevet i perspektiv. B) Røykfanen sett venfra. C) Beskrivelse av ett segment. NILU OR 6/96

NILU. Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på Kårstø. Norsk institutt for luftforskning 32/ 30.

NILU. Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på Kårstø. Norsk institutt for luftforskning 32/ 30. L.U -, SSSES MILU o ; NO01E5011 NILU : REFERENCE: DATE : ISBN : OR 73/98 O-98126 NOVEMBER 1998 82-425-1035-0 oo Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad NILU: OR../2004 NILU: OR../2004 REFERANSE: O-103063 DATO: JANUAR 2005 ISBN: 82-425-[Skriv ISBN-nr] Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad Karl Idar Gjerstad 1, Svein Knudsen 1 Sverre

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie 2012-06-11 J02 2012-06-11 Fr bruk ØM LGA WAG A01 2012-05-04 Fr versendelse ppdragsgiver

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn.

Utslipp av klimagasser fra NPK produksjonen, Yara Porsgrunn. 1 / 15 Ntat Til Knut Rutlin Karina Aas Kpi til Per Knudsen, Arne Oksvik, Heidi Skjellaug, arkiv: Q:\arkiv_nytt\FgjKS\3=HMS\34 Miljøvern\342 Utslipp\342-03 Utslipp til luft\klimagasser Utslipp av klimagasser

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN-82-537-72-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer