Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk"

Transkript

1 Parkeringsplan Rjukan sentrum Plan og landbruk

2 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Innhold Bakgrunn... 3 Området... 4 Rammer... 4 Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven... 4 Frikjøp... 4 Kategorier parkeringsplasser etter formål... 5 Reguleringsplaner og kommune (del) plan... 5 Dagens situasjon og behov... 6 Privat boligparkering... 6 Offentlig tilgjengelig parkering hvem som eier grunnen... 6 Kart parkering Kart over behov for korttidsparkering... 7 Kart over behov for dagparkering... 8 Kart over behov for langtidsplasser... 9 Kjente behov for endringer Opptelling 2014 og endrede behov Vurdering av parkeringsbehovet Kart over parkering i Opptelling av plasser i parkeringsplan Regulering av parkeringen Parkeringsplan Kart Bestemmelser Plan og landbruk 2

3 RJUKAN SEN TRU M - PARKERIN GSPLAN Bakgrunn Det er flere grunner til at det er behov for gjennomgang av parkering i sentrum på Rjukan. Parkeringen har vært vurdert tidligere, mest i sammenheng med reguleringsarbeider. Det har også eksistert parkeringsvedtekter for Rjukan. Parkeringsplanen vil være et utgangspunkt og ramme for utforming av kommuneplaner og reguleringsplaner. Det skal utarbeides sentrumsplan for Rjukan. Vurdering av parkeringen vil være sentralt tema i denne. Reguleringsplaner og kommuneplaner er kommunens verktøy for å sikre tilstrekkelig parkering. Gjennom plan- og bygningsloven gis kommunen anledning til å bestemme hva arealene benyttes til. Planene blir politisk dokument som avgjør hva kommunen tillater av arealbruk. Det er planer under arbeid som vil medføre konsekvenser for parkering. - Menybutikk på Sportsplassen vil fjerne offentlig parkering. - Nye planer for Rjukan torg vil medføre færre parkeringsplasser. - Ny barnehage på Rjukan vil endre parkeringsbehovet. - Verdensarv vil utløse behov for informasjonssenter med parkering. - Ny turisme ønsker sentrumsnær parkering med fasiliteter for å få tilgang til butikker og service. Parkeringsplanen må forsøke å ta hensyn til utviklingen av sentrum og fremtidige behov. Hensyn som må ivaretas er blant annet: Tilgang til offentlige tjenester. Tilstrekkelig parkering for eksisterende og nye forretninger. Legge til rette for turisme og turistnæring. Trafikkskilt i kommunen er mangelfulle og inneholder mange feil. Det er særskilt på Rjukan dette blir godt synlig. Det er uklarheter om gyldige vedtak bak skiltingen. Det skaper problem for publikum. Politiet har store vanskeligheter med håndheving av skiltingen fordi den kanskje ikke er lovlig. Kjøreskolene kan av og til ikke benytte skiltingen i undervisningen. Parkeringsplanen vil danne grunnlaget for revidert skilting på Rjukan. Ut fra vedtatt parkeringsplan kan kommunen lage ny skiltplan. Plan og landbruk 3

4 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Området Parkeringsplanen velger å følge samme avgrensing som er foreslått til sentrumsplanen. Planen inkluderer all bebyggelse mot nord. Bøen skole med grense mot Bjønnlandsveien, tverrforbindelsen ved Sportsplassen og frem til inntakskanalen ved Mæland i øst. Inkluderer all bebyggelse og industri mot sør. Inkluderer området ved Rjukan stasjon til veg mot Såheim, inkluderer Rjukan videregående skole og Bråvoldveien, samt Admini og gartneritomta mot vest. Rammer Adgang til å parkere på Rjukan er regulert gjennom en rekke lov- og forskriftsbestemmelser, gjennom kommunale vedtak samt gjennom private avtalerettslige bestemmelser. I det følgende gis en kort oversikt over status. Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven I forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften), er det gitt regler om kommunenes adgang til å innføre avgiftsparkering på vei åpen for alminnelig ferdsel. Kommunen har etter forskriften ikke adgang til å innføre avgiftsparkering på privat grunn uten samtykke fra eier av veien. Kommunal avgiftsparkering på riksvei eller fylkesvei krever samtykke fra Statens vegvesen (Regionveikontoret). Frikjøp Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunen kreve at tiltakshavere ved etablering av forretning, tjenester og boliger anlegger tilstrekkelig parkering på egen eiendom. Der dette ikke er mulig og offentlig parkering må benyttes, har kommunen tidligere hatt en ordning at tiltakshaver kan kjøpe seg fri fra kravet. Hensikten er at kommunen dermed får midler for etablering av offentlig parkering. Det er ikke politisk interesse for videreføring av denne praksisen. Plan og landbruk 4

5 RJUKAN SEN TRU M - PARKERIN GSPLAN K a t e g o r i e r p a rk e rin g s pl a s se r e t t e r fo rm ål K o r tti d s p a r ke r i n g Skal t jene beho v e t p u b li ku m har f o r be sø k i o ffentli g t jenest ey tin g, f o rre tni n g er o g bedr ift er. D et te er p lasse r s o m h ø rer til i se n tru m, o g m å pri o rit e res n ær f o rre tni n g er, b edri fte r o g ko n t o rer. Da g p a r ke r i n g Skal t jene ansate s b eho v f o r par k erin g i arbe id stid en v ed arb eid spl as ser i sentru m. P arke rin g en kan s kje i no e stø rre av s tand t il arb eid spl asser e n n h v a s o m e r gjeld end e fo r ko rt tid spa rkerin g. D ag p ark erin g v il k u n n e v ær e tilg j eng elig o g så f o r ko r tt id spa rk e rin g. La n g ti d s p a r ke r i n g Gjeld er p ark erin g fo r bo li g er o g an n en pa rkerin g o v er natte n. D et te m å pri m ær t skje in n enfo r e g en e ien d o m bo r t fra o ffentli g tilg jeng elig p arkerin g. N o en bo li g er e r pl an lag t o g g o d kje n t m ed pa rke rin g i g ate n o g i t il kn y tni n g t il d enn e. B o r ts e t ti n g s p l a s s e r P arke rin g o g b o rts et tin g a v k jø r et ø y o g utst y r s o m er li te e ll er sp o rad isk i bru k. D e n n e ty p en p arkerin g e r i kk e ø n sk et i s entru m. D enn e t y p e p ark e rin g m å k u n skje på pr iva t g ru n n ikk e tilg jeng elig fo r o ff entlig par ke rin g. Reser v e r t p a r ke r i n g P lasser fo r bev egels eshe m m ede m å o p p r et t es m ed til stre k ke li g o m fan g o g pla ss eres sam m en m ed k o rttidsp ark erin g. P lass er f o r e lb il lad e stasjo n e r o p p r et t es e tt er po li tisk ø n s ke o g pla sser es sa m m en m ed d ag p arkerin g. Ev en tuelt ka n hu rtig lad est asj o n er v u rd eres v ed ko rt tid spl asser. Rese r v er t p arkerin g fo r arb eid spl ass er kan kun e t ab leres fo r am b u lerend e kjø re tø y f o r p o s to m b æri n g, lege v akt o g and r e s o m e r m y e u t o g inn a v k o n t o r m ed v ar er o g u tst y r. R e g ul e rin g s p l an e r o g k om m u ne (d e l ) p l an D et e r gj enn o m pla n v erke t et te r pla n - o g b y g n in g slo v e n at k o m m u n en sty r er b ru k en av areal, h erun d er p arkerin g sare al. Eksist e rend e p lan er dan n er gru n n lag et fo r parkerin g sp lan en. Arb eid et m ed n y k o m m u n ed elp lan f o r Rjuk an m å inn arb eid es i d et te. Gjeld end e p lan er m ed trafi kk o g parkerin g sr egu lerin g : Ar eald el en i k o m m u n epl an fo r Tinn K o m m u n edelp lan R ju kan L ist au lg t - Fi sku m g t T o rg et - S p o rt spl ass en Sto rg a ta Rjukan Balo n g h all en Bir ke l an d s br u Fa b rikkb ru a Rjukan Næ rin g spa rk Sen tru m v est H ån d v er ke rg ata Plan og landbruk 5

6 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Dagens situasjon og behov Vurderingene her vil gjelde parkering på offentlig areal der kommunen kan regulere parkeringsmønsteret. Boligparkering på privat grunn er ikke med i regnskapene. Privat boligparkering Kommunen har hatt krav til at parkering til boligen skal utføres på egen eiendom. Offentlig tilgjengelig parkering hvem som eier grunnen Normalt er parkering på privat grunn privat parkering. En del bedrifter vil ikke kunne hevde privat parkering ut fra eiendomsforhold til grunnen. Av dette er: - Parkeringsplasser etablert som krav i byggesak der parkeringen er nødvendig for å dekke publikums behov. Dette vil først og fremst være rettet mot egne kunder. Eksempel er: Handelshuset - Parkeringsareal etablert etter utforming og godkjenning av reguleringsplan. Eksempel: Glade hjørne (Berge) Ballonghallen Tinn Sparebank Her har foretakene forpliktet seg til å holde offentlig parkering for å etablere den publikumstjenesten de har. - De fleste parkeringsplasser på kommunal grunn vedlikeholdes av kommunen. Unntak er der kommunalt areal er sterkt knyttet til private foretak, hvor foretakene etter avtale vedlikeholder parkeringsareal. Eksempel: Rimi - bygget Kart parkering 2014 Dagens behov for parkering vises på de neste kartene. Kartene er ikke basert på detaljerte undersøkelser. Kartene vil allikevel ikke ha mulighet til å vise detaljer. Det er ikke forventet at en spørreundersøkelse i alle bedriftene ville gitt mye endrede kart. Kartene er fokusert mot trykket på parkering på offentlig tilgjengelig areal. Med det menes arealet som blir å dele mellom alle kategorier. Kart over behov for korttidsparkering, kundeplasser er vist i rødt. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-5 kunder og tegnes med 50 m radius. Kart over behov for dagparkering, dagplasser er vist i grønt. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-5 arbeidsplasser og tegnes med 50 m radius. Arbeidsplasser som benytter parkering på egen grunn, og ikke plasser tegnet i oversikten, er ikke tatt med. Kart over behov for langtidsparkering, boligplasser er vist i gult. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-3 boliger og tegnes med 50 m radius. Boliger som kan løse parkering på egen grunn er ikke tatt med. Plan og landbruk 6

7 2015 PARKERI N GSPLAN RJU KAN SE N TRU M Behov for korttidsparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1840 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

8 2015 PARKE RI N GSPLAN RJU KAN SEN TRU M Behov for dagparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1841 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

9 2015 PARKE RI N GSPLAN RJU KAN SEN TRU M Behov for langtidsparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1842 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

10 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Kjente behov for endringer Nye forretninger Ønsket Meny forretning ved Sportsplassen vil ha stort parkeringsbehov. Meny butikken på Tveito har 51 P-plasser for korttidsparkering og dagparkering. Bakgrunn for flytting til Sportsplassen er delvis at det er for trangt på Tveito. Det må derfor regnes med at butikken på Sportsplassen vil ha behov for parkeringsplasser. Meny planlegger 52 plasser på Sportsplassen. Dette vil være korttidsplasser. Dagens 49 plasser må flyttes. Plassene er ikke kategorisert som korttid eller dagparkering i dag. Parkeringsplanen må derfor finne arealer for 74 parkeringsplasser i nærheten. Disse vil primært være dagparkering. PLANBESKRIVELSE: DETALJREGULERINGSFPLAN FOR PORTSPLASSEN Gnr/bnr 126/200 PÅ RJUKAN sier dette: Parkeringssituasjon Østre del av Sportsplassener i dag benyttet til langtidsparkering. I løpet av planarbeidet har det blitt observert at parkeringsarealet på Sportsplassen sjeldent er full belastet og at det er relativt lett å finne parkeringsplasser i Rjukan sentrum i dag. Parkeringsplassene på Sportsplassener generelt sett tatt mest i bruk på hverdager mellom kl 08:00 og kl Utenfor dette tidsrommet, når butikkene i sentrum er åpne men andre arbeidsplasser holder stengt, er det sjeldent observert mer enn3-5 biler parkert på Sportsplassen. Dette gjelder også på lørdager. Dette kan tyde på at dagens langtids parkeringsplasser på Sportsplassen hovedsakelig benyttes til parkering for ansatte i de sentrumsnære virksomhetene utenfor handelsstanden. Planforslaget er foreslått uten erstatning for dagens langtids parkeringsplasser. Dette begrunnes i følgende vurdering. Rjukan har relativt god parkeringsdekning, og ingen parkeringsavgift. Evt. etablering av en parkeringskjeller på Sportsplassen vil innebære en betydelig investering i området ,-NOK per parkeringsplass. Så lenge det ikke er parkeringsavgift på Rjukan har ikke tiltakshaver mulighet til å hente inn denne kostnaden gjennom avgiftsbelegg. Det er derfor stor sannsynlighet for at en parkeringskjeller vil bli stående tom, og samtidig medføre en såpass stor investering at prosjektet ikke lenger vil være økonomisk gjennomførbart. En parkeringskjeller under bygget vil også komplisere bæresystemet, og vil vanskeliggjøre den uregelmessige formen av bygget som er utviklet på grunn av UNESCO/vernehensyn (ref. 8.1). Rampe ned til parkeringskjeller vil også belegge betydelige utearealer på terreng, og dermed redusere størrelsen og kvaliteten på møteplassog oppholdsarealer. Det finnes en rekke sentrumsnære arealer utenfor Sportsplassen som er egnet for langtids parkering. Disse vil kunne etableres til en langt lavere kostnad enn et parkeringsanlegg under Sportsplassen. Tiltakshaver har imidlertid ikke rådighet eller mandat over disse arealene- utnyttelsen av disse krever etablering av en overordnet parkeringsstrategi for Rjukan som kun kan skje i offentlig regi. Flytting av Rjukan barnehage Barnehagen i Bøen skole er etter hvert blitt gammel. Det er ønsker om flytting innenfor sentrum. Ny lokalitet vil måtte reguleres med parkering innenfor området. Behovet for 10 plasser for dagparkering blir dermed borte. Vil skje innen noen år. Endringen vil kunne gi 64 dagplasser, som er en økning på ca 60 plasser. Plan og landbruk 10

11 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Bobilparkering Det er ikke lagt til rette for bobilparkering på Rjukan. Nye trender for ferie tyder på at bruk av bobil bare vil øke. Bobiler har andre behov enn turister på hotell, i telt eller i campingvogn. Der andre kan benytte bilen og være turist og besøke butikker og spisesteder, vil bobilturisten ha litt mer vansker med parkering. Han vil ikke kunne sette boenheten igjen på en campingplass ved besøk i butikker. For å beholde turister i byen og stimulere besøk i butikker og restauranter er det mange byer som tilrettelegger for sentrumsnær bobilparkering med fasiliteter som bad/toalett og tømme/fylle anlegg. Dette bør vurderes på Rjukan. Bobilturisten kan parkere i kort sykkelavstand fra sentrum. Dette vil ikke beslaglegge dag- eller korttidsparkering, men frigi noen plasser. World Heritage Centre Dersom Notodden og Rjukan kommer på Unesco sin liste over verdensarv, vil kommunen måtte etablere et informasjonssenter for dette. Informasjonssenter kan med fordel samlokaliseres med turistinformasjon ellers. Et senter vil ha behov for korttidsplasser for buss og privatbil / bobil. Dette vil trolig bli et behov på plasser. Økt turisme Hyttebyggingen i Tinn har endret seg mye siden 1994, da forrige parkeringsplan ble lagt frem. Sentrumsnære hytteområder i Gaustaområdet har medført at også hyttefolk setter pris på en bytur. Dette er et viktig tilskudd for handelsstanden på Rjukan og tjenesteytende foretak. Med en oppføring i World Heritage List hos Unesco håper Tinn på en økt turisttrafikk. Mye av dette vil skje med biler, og for å skape omsetning av dette, må det være god parkering i sentrum. Trafikken fra kontinentet kan forventes med stort innslag av bobiler, og ved å knytte disse til sentrum vil overnattinger øke og skape omsetning i forretninger og restauranter. Istandsetting av Rjukan Torg Dette vil medføre bortfall av 35 plasser (dagparkering i dag) fra Rjukan torg. Derav 2 HC plasser. Med offentlige tjenester som turistkontor, bibliotek og kommunens servicetorg på torget er behovet sterkt for korttidsparkering i umiddelbar nærhet. Biltettheten i befolkningen Statistisk sentralbyrå har tall på bilbeholdningen i 2003 og Her er økningen på biler for Telemark fra biler i Et forsiktig anslag er samme økning fra og sammenlagt. Dette gir 55% økning fra 1994 til nå. Plan og landbruk 11

12 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Opptelling 2014 og endrede behov Opptelling basert på dagens situasjon i kart på neste side. Ved parkering parallelt med vegen er lengden målt. Det regnes 6.1 m lengde pr bil. Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil 90 parkering Kantparkering oppmerket SUM = Reservekapasitet Lovlig kantparkering 303 Lovlig kantparkering, men bør ikke benyttes 439 Endringer i behovet for parkering Meny 25 Turister, Bobilparkering Verdensarvsenter SSB Bilbeholdning: + 55 % Plan og landbruk 12

13 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Vurdering av parkeringsbehovet Konsekvensom følge av foreslåtte endringer i sentrumsplan Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil Rjukan Barnehage flyttes + 64 Torget - 35 Meny Sam. Eydes gt. Sportsplassen - Torget +18 Mæland +70 Parkeringsplanen av 1994 ble utarbeidet etter opptelling av faktisk bruk i perioden til Det ble registrert antall parkerte biler på forskjellige klokkeslett. De viste at høyeste belastningen var 325 parkerte biler. Ut fra fordeling på klokkeslett er ca 150 av disse parkering ved arbeidsplass. I 1994 ble det konkludert med at med turistbesøk og et fradrag for feriefravær, ville behov for plasser ved toppbelastningen være på ca 450 plasser pluss 45 for Rjukan Vest. Dette er 125 over toppbelastningen i mai Statistisk sentralbyrå har tall på bilbeholdningen i 2003 og Her er økningen på biler for Telemark fra biler i Et forsiktig anslag er samme økning fra og sammenlagt. Dette gir 55% økning fra 1994 til nå. Beregnet tilsvarende toppbelastning for mai 2015 kan anslås til 505 parkeringsplasser. Regnet på en annen måte: Målt belastning 1994, indeksregulert 505 Menybutikk til sentrum 75 Behov for sommertrafikk beregnet Økt sommertrafikk til Behov for P-plasser 790 P lan og landbruk 13

14 Parkering_forbudt Oppmerket kantparkering. Korttid Oppmerket kantparkering. Langtid Kantparkering mulig Kantparkering ikke forbudt Plangrense P-plass Kottid P-plass Langtid P-plass Dagtid EL B P-plass HC - lovlig skiltet P-plass EL-bil Ambulerende kjøretøy Bobilplass 2015 Registrering av parkering nov-2014 P AR KE RI N G SP LAN R JU K AN SE N TR U M Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1843 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

15 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Opptelling av plasser i parkeringsplan Opptelling basert på dagens situasjon i kart på neste side. Ved parkering parallelt med vegen er lengden målt. Det regnes 6.1 m lengde pr bil. Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil 90 parkering Kantparkering oppmerket SUM = 712 Derav 178 må bygges Reservekapasitet Lovlig kantparkering 267 Lovlig kantparkering, men bør ikke benyttes 418 Antall parkeringsplasser sammenlignet med tidligere plan Parkeringsplan Eksisterende Parkeringsplan (utenom bobilplasser) Regulering av parkeringen Minst Mulig. I utgangspunktet må parkeringen reguleres så lite som mulig. En regulering gjør parkering vanskeligere å forstå og medfører mye skilt som man må forholde seg til. Regulering av parkering bør derfor kun skje dersom det oppfattes som problemer som følge av parkerte biler. Dette kan være fordi: - Parkeringen hildrer utrykning og vegvedlikehold. - Parkering hindrer at kunder og publikum får korttidsparkering nærmest forretninger og besøkskontor. Parkeringsavgift. Kan tjene to formål. Det skal regulere bruken av korttidsplasser og muligens skape inntekter for kommunen. Med en avgiftsparkering vil man måtte innføre dette i hele sentrum og innføre sterke reguleringer på resterende parkeringsareal. Dette er sterke virkemidler som kun bør innføres dersom det viser seg at problemene blir store. Det legges derfor ikke opp til avgiftsparkering i planen. P lan og landbruk 15

16 Parkering_forbudt Oppmerket kantparkering. Korttid Oppmerket kantparkering. Langtid Kantparkering mulig Kantparkering ikke forbudt Plangrense P-plass Kottid P-plass Langtid P-plass Dagtid EL B P-plass HC - lovlig skiltet P-plass EL-bil Ambulerende kjøretøy Bobilplass 2015 Parkeringsplan P AR KE RI N G SP LAN R JU K AN SE N TR U M Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1844 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

17 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Bestemmelser Kommuneplan: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-9Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel skal bestemmelsene nedenfor tas inn som bestemmelser i nye og reviderte planer. Reguleringsplan: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-7,Bestemmelser i reguleringsplan punkt 7 skal bestemmelsene nedenfor tas inn som bestemmelser i nye og reviderte planer. 1 Definisjoner Korttidsparkering Skal tjene behovet publikum har for besøk i offentlig tjenesteyting, forretninger og bedrifter. Dette er plasser som hører til i sentrum, og må prioriteres nær forretninger, bedrifter og kontorer. Dagparkering Skal tjene ansattes behov for parkering i arbeidstiden ved arbeidsplasser i sentrum. Parkeringen kan skje i noe større avstand til arbeidsplasser enn hva som er gjeldende for korttidsparkering. Langtidsparkering Gjelder parkering for boliger og annen parkering over natten. Dette må primært skje innenfor egen eiendom bort fra offentlig tilgjengelig parkering. Bortsettingsplasser Parkering og bortsetting av kjøretøy og utstyr som er lite eller sporadisk i bruk. Denne typen parkering er ikke ønsket i sentrum. Denne type parkering må kun skje på privat grunn ikke tilgjengelig for offentlig parkering. Disse er ikke tatt med i planen i planen Reservert parkering Plasser for bevegelseshemmede må opprettes med tilstrekkelig omfang og plasseres sammen med korttidsparkering. Plasser for elbil ladestasjoner opprettes etter politisk ønske og plassere sammen med dagparkering. Eventuelt kan hurtigladestasjoner vurderes ved korttidsplasser. Reservert parkering for arbeidsplasser kan kun etableres for ambulerende kjøretøy for postombæring, legevakt og andre som er mye ut og inn av kontor med varer og utstyr. Klokkeslett Klokkeslett angis som i skiltforskriftene med tre datogrupper (tider er et eksempel): Hverdager (09 18) Dager før søn- og helligdager Søn- og helligdager. P lan og landbruk 17

18 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN 2. Boligbebyggelse. Boligbebyggelsen skal ha garasje eller oppstillingsplass for bil på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for: Boliger i sentrale byområder Blokkområder utenom sentrum Konsentrert småhusbebyggelse Eneboliger 0,7 pl. pr. boligenhet. 0,7 pl. pr. boligenhet. 1,25 pl. pr. boligenhet. 2,0 pl. pr. boligenhet. Bygningsrådet kan fastsette færre oppstillingsplasser enn nevnt ovenfor når forholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det. 3. Forretningsbebyggelse : Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for: Detaljhandel Kontor. 2 bil pr. 50 m 2 gulvflate. 1 bil pr. 100 m 2 gulvflate. I tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om innog utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene. 4. Industri- og lagerbebyggelse : Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m2 golvflate i bebyggelsen. Forøvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt Publikumsbygg: Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever. 6. Oppstillingsplass for campingvogner, motorsykler og sykler avsettes på egen tomt ell er på fellesareal for flere tomter. 7. Frikjøpsordning: Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen, for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle. 8. Parkeringsregulering Korttidsparkering i Rjukan sentrum i sone 1 og 3 for kunder ved besøk i forretninger og andre tjenester prioriteres i kort avstand. Dette søkes oppnådd med 2 timers parkering og parkering begrenset til klokkeslettene (09 18) D agparkering i Rjukan sentrum i sone 2 og 4 for ansatte i forretninger og andre tjenester prioriteres noe avstand. Dette søkes oppnådd med parkering begrenset til klokkeslettene (07 18) P lan og landbruk 18

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Innhold. Sykkelparkering

Innhold. Sykkelparkering 2 Innhold Innledning 4 1. Nasjonale sykkelstrategi 5 2. Hvorfor bør vi sykle mer? 7 3. Hvorfor sykkelparkering? 8 4. Hvor vil vi ha sykkelparkering? 9 5. Kartlegging av parkeringsbehovet 10 6. Kvalitet

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 08.10.13 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 14-5 - Revisjon Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 8.1.1 IN NHOLD 1. OM KOMMUNEDELPLANEN...... 1.1 Generelt...... 1. Planens utstrekning, juridiske virkning

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer