Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk"

Transkript

1 Parkeringsplan Rjukan sentrum Plan og landbruk

2 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Innhold Bakgrunn... 3 Området... 4 Rammer... 4 Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven... 4 Frikjøp... 4 Kategorier parkeringsplasser etter formål... 5 Reguleringsplaner og kommune (del) plan... 5 Dagens situasjon og behov... 6 Privat boligparkering... 6 Offentlig tilgjengelig parkering hvem som eier grunnen... 6 Kart parkering Kart over behov for korttidsparkering... 7 Kart over behov for dagparkering... 8 Kart over behov for langtidsplasser... 9 Kjente behov for endringer Opptelling 2014 og endrede behov Vurdering av parkeringsbehovet Kart over parkering i Opptelling av plasser i parkeringsplan Regulering av parkeringen Parkeringsplan Kart Bestemmelser Plan og landbruk 2

3 RJUKAN SEN TRU M - PARKERIN GSPLAN Bakgrunn Det er flere grunner til at det er behov for gjennomgang av parkering i sentrum på Rjukan. Parkeringen har vært vurdert tidligere, mest i sammenheng med reguleringsarbeider. Det har også eksistert parkeringsvedtekter for Rjukan. Parkeringsplanen vil være et utgangspunkt og ramme for utforming av kommuneplaner og reguleringsplaner. Det skal utarbeides sentrumsplan for Rjukan. Vurdering av parkeringen vil være sentralt tema i denne. Reguleringsplaner og kommuneplaner er kommunens verktøy for å sikre tilstrekkelig parkering. Gjennom plan- og bygningsloven gis kommunen anledning til å bestemme hva arealene benyttes til. Planene blir politisk dokument som avgjør hva kommunen tillater av arealbruk. Det er planer under arbeid som vil medføre konsekvenser for parkering. - Menybutikk på Sportsplassen vil fjerne offentlig parkering. - Nye planer for Rjukan torg vil medføre færre parkeringsplasser. - Ny barnehage på Rjukan vil endre parkeringsbehovet. - Verdensarv vil utløse behov for informasjonssenter med parkering. - Ny turisme ønsker sentrumsnær parkering med fasiliteter for å få tilgang til butikker og service. Parkeringsplanen må forsøke å ta hensyn til utviklingen av sentrum og fremtidige behov. Hensyn som må ivaretas er blant annet: Tilgang til offentlige tjenester. Tilstrekkelig parkering for eksisterende og nye forretninger. Legge til rette for turisme og turistnæring. Trafikkskilt i kommunen er mangelfulle og inneholder mange feil. Det er særskilt på Rjukan dette blir godt synlig. Det er uklarheter om gyldige vedtak bak skiltingen. Det skaper problem for publikum. Politiet har store vanskeligheter med håndheving av skiltingen fordi den kanskje ikke er lovlig. Kjøreskolene kan av og til ikke benytte skiltingen i undervisningen. Parkeringsplanen vil danne grunnlaget for revidert skilting på Rjukan. Ut fra vedtatt parkeringsplan kan kommunen lage ny skiltplan. Plan og landbruk 3

4 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Området Parkeringsplanen velger å følge samme avgrensing som er foreslått til sentrumsplanen. Planen inkluderer all bebyggelse mot nord. Bøen skole med grense mot Bjønnlandsveien, tverrforbindelsen ved Sportsplassen og frem til inntakskanalen ved Mæland i øst. Inkluderer all bebyggelse og industri mot sør. Inkluderer området ved Rjukan stasjon til veg mot Såheim, inkluderer Rjukan videregående skole og Bråvoldveien, samt Admini og gartneritomta mot vest. Rammer Adgang til å parkere på Rjukan er regulert gjennom en rekke lov- og forskriftsbestemmelser, gjennom kommunale vedtak samt gjennom private avtalerettslige bestemmelser. I det følgende gis en kort oversikt over status. Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven I forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften), er det gitt regler om kommunenes adgang til å innføre avgiftsparkering på vei åpen for alminnelig ferdsel. Kommunen har etter forskriften ikke adgang til å innføre avgiftsparkering på privat grunn uten samtykke fra eier av veien. Kommunal avgiftsparkering på riksvei eller fylkesvei krever samtykke fra Statens vegvesen (Regionveikontoret). Frikjøp Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunen kreve at tiltakshavere ved etablering av forretning, tjenester og boliger anlegger tilstrekkelig parkering på egen eiendom. Der dette ikke er mulig og offentlig parkering må benyttes, har kommunen tidligere hatt en ordning at tiltakshaver kan kjøpe seg fri fra kravet. Hensikten er at kommunen dermed får midler for etablering av offentlig parkering. Det er ikke politisk interesse for videreføring av denne praksisen. Plan og landbruk 4

5 RJUKAN SEN TRU M - PARKERIN GSPLAN K a t e g o r i e r p a rk e rin g s pl a s se r e t t e r fo rm ål K o r tti d s p a r ke r i n g Skal t jene beho v e t p u b li ku m har f o r be sø k i o ffentli g t jenest ey tin g, f o rre tni n g er o g bedr ift er. D et te er p lasse r s o m h ø rer til i se n tru m, o g m å pri o rit e res n ær f o rre tni n g er, b edri fte r o g ko n t o rer. Da g p a r ke r i n g Skal t jene ansate s b eho v f o r par k erin g i arbe id stid en v ed arb eid spl as ser i sentru m. P arke rin g en kan s kje i no e stø rre av s tand t il arb eid spl asser e n n h v a s o m e r gjeld end e fo r ko rt tid spa rkerin g. D ag p ark erin g v il k u n n e v ær e tilg j eng elig o g så f o r ko r tt id spa rk e rin g. La n g ti d s p a r ke r i n g Gjeld er p ark erin g fo r bo li g er o g an n en pa rkerin g o v er natte n. D et te m å pri m ær t skje in n enfo r e g en e ien d o m bo r t fra o ffentli g tilg jeng elig p arkerin g. N o en bo li g er e r pl an lag t o g g o d kje n t m ed pa rke rin g i g ate n o g i t il kn y tni n g t il d enn e. B o r ts e t ti n g s p l a s s e r P arke rin g o g b o rts et tin g a v k jø r et ø y o g utst y r s o m er li te e ll er sp o rad isk i bru k. D e n n e ty p en p arkerin g e r i kk e ø n sk et i s entru m. D enn e t y p e p ark e rin g m å k u n skje på pr iva t g ru n n ikk e tilg jeng elig fo r o ff entlig par ke rin g. Reser v e r t p a r ke r i n g P lasser fo r bev egels eshe m m ede m å o p p r et t es m ed til stre k ke li g o m fan g o g pla ss eres sam m en m ed k o rttidsp ark erin g. P lass er f o r e lb il lad e stasjo n e r o p p r et t es e tt er po li tisk ø n s ke o g pla sser es sa m m en m ed d ag p arkerin g. Ev en tuelt ka n hu rtig lad est asj o n er v u rd eres v ed ko rt tid spl asser. Rese r v er t p arkerin g fo r arb eid spl ass er kan kun e t ab leres fo r am b u lerend e kjø re tø y f o r p o s to m b æri n g, lege v akt o g and r e s o m e r m y e u t o g inn a v k o n t o r m ed v ar er o g u tst y r. R e g ul e rin g s p l an e r o g k om m u ne (d e l ) p l an D et e r gj enn o m pla n v erke t et te r pla n - o g b y g n in g slo v e n at k o m m u n en sty r er b ru k en av areal, h erun d er p arkerin g sare al. Eksist e rend e p lan er dan n er gru n n lag et fo r parkerin g sp lan en. Arb eid et m ed n y k o m m u n ed elp lan f o r Rjuk an m å inn arb eid es i d et te. Gjeld end e p lan er m ed trafi kk o g parkerin g sr egu lerin g : Ar eald el en i k o m m u n epl an fo r Tinn K o m m u n edelp lan R ju kan L ist au lg t - Fi sku m g t T o rg et - S p o rt spl ass en Sto rg a ta Rjukan Balo n g h all en Bir ke l an d s br u Fa b rikkb ru a Rjukan Næ rin g spa rk Sen tru m v est H ån d v er ke rg ata Plan og landbruk 5

6 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Dagens situasjon og behov Vurderingene her vil gjelde parkering på offentlig areal der kommunen kan regulere parkeringsmønsteret. Boligparkering på privat grunn er ikke med i regnskapene. Privat boligparkering Kommunen har hatt krav til at parkering til boligen skal utføres på egen eiendom. Offentlig tilgjengelig parkering hvem som eier grunnen Normalt er parkering på privat grunn privat parkering. En del bedrifter vil ikke kunne hevde privat parkering ut fra eiendomsforhold til grunnen. Av dette er: - Parkeringsplasser etablert som krav i byggesak der parkeringen er nødvendig for å dekke publikums behov. Dette vil først og fremst være rettet mot egne kunder. Eksempel er: Handelshuset - Parkeringsareal etablert etter utforming og godkjenning av reguleringsplan. Eksempel: Glade hjørne (Berge) Ballonghallen Tinn Sparebank Her har foretakene forpliktet seg til å holde offentlig parkering for å etablere den publikumstjenesten de har. - De fleste parkeringsplasser på kommunal grunn vedlikeholdes av kommunen. Unntak er der kommunalt areal er sterkt knyttet til private foretak, hvor foretakene etter avtale vedlikeholder parkeringsareal. Eksempel: Rimi - bygget Kart parkering 2014 Dagens behov for parkering vises på de neste kartene. Kartene er ikke basert på detaljerte undersøkelser. Kartene vil allikevel ikke ha mulighet til å vise detaljer. Det er ikke forventet at en spørreundersøkelse i alle bedriftene ville gitt mye endrede kart. Kartene er fokusert mot trykket på parkering på offentlig tilgjengelig areal. Med det menes arealet som blir å dele mellom alle kategorier. Kart over behov for korttidsparkering, kundeplasser er vist i rødt. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-5 kunder og tegnes med 50 m radius. Kart over behov for dagparkering, dagplasser er vist i grønt. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-5 arbeidsplasser og tegnes med 50 m radius. Arbeidsplasser som benytter parkering på egen grunn, og ikke plasser tegnet i oversikten, er ikke tatt med. Kart over behov for langtidsparkering, boligplasser er vist i gult. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-3 boliger og tegnes med 50 m radius. Boliger som kan løse parkering på egen grunn er ikke tatt med. Plan og landbruk 6

7 2015 PARKERI N GSPLAN RJU KAN SE N TRU M Behov for korttidsparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1840 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

8 2015 PARKE RI N GSPLAN RJU KAN SEN TRU M Behov for dagparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1841 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

9 2015 PARKE RI N GSPLAN RJU KAN SEN TRU M Behov for langtidsparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1842 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

10 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Kjente behov for endringer Nye forretninger Ønsket Meny forretning ved Sportsplassen vil ha stort parkeringsbehov. Meny butikken på Tveito har 51 P-plasser for korttidsparkering og dagparkering. Bakgrunn for flytting til Sportsplassen er delvis at det er for trangt på Tveito. Det må derfor regnes med at butikken på Sportsplassen vil ha behov for parkeringsplasser. Meny planlegger 52 plasser på Sportsplassen. Dette vil være korttidsplasser. Dagens 49 plasser må flyttes. Plassene er ikke kategorisert som korttid eller dagparkering i dag. Parkeringsplanen må derfor finne arealer for 74 parkeringsplasser i nærheten. Disse vil primært være dagparkering. PLANBESKRIVELSE: DETALJREGULERINGSFPLAN FOR PORTSPLASSEN Gnr/bnr 126/200 PÅ RJUKAN sier dette: Parkeringssituasjon Østre del av Sportsplassener i dag benyttet til langtidsparkering. I løpet av planarbeidet har det blitt observert at parkeringsarealet på Sportsplassen sjeldent er full belastet og at det er relativt lett å finne parkeringsplasser i Rjukan sentrum i dag. Parkeringsplassene på Sportsplassener generelt sett tatt mest i bruk på hverdager mellom kl 08:00 og kl Utenfor dette tidsrommet, når butikkene i sentrum er åpne men andre arbeidsplasser holder stengt, er det sjeldent observert mer enn3-5 biler parkert på Sportsplassen. Dette gjelder også på lørdager. Dette kan tyde på at dagens langtids parkeringsplasser på Sportsplassen hovedsakelig benyttes til parkering for ansatte i de sentrumsnære virksomhetene utenfor handelsstanden. Planforslaget er foreslått uten erstatning for dagens langtids parkeringsplasser. Dette begrunnes i følgende vurdering. Rjukan har relativt god parkeringsdekning, og ingen parkeringsavgift. Evt. etablering av en parkeringskjeller på Sportsplassen vil innebære en betydelig investering i området ,-NOK per parkeringsplass. Så lenge det ikke er parkeringsavgift på Rjukan har ikke tiltakshaver mulighet til å hente inn denne kostnaden gjennom avgiftsbelegg. Det er derfor stor sannsynlighet for at en parkeringskjeller vil bli stående tom, og samtidig medføre en såpass stor investering at prosjektet ikke lenger vil være økonomisk gjennomførbart. En parkeringskjeller under bygget vil også komplisere bæresystemet, og vil vanskeliggjøre den uregelmessige formen av bygget som er utviklet på grunn av UNESCO/vernehensyn (ref. 8.1). Rampe ned til parkeringskjeller vil også belegge betydelige utearealer på terreng, og dermed redusere størrelsen og kvaliteten på møteplassog oppholdsarealer. Det finnes en rekke sentrumsnære arealer utenfor Sportsplassen som er egnet for langtids parkering. Disse vil kunne etableres til en langt lavere kostnad enn et parkeringsanlegg under Sportsplassen. Tiltakshaver har imidlertid ikke rådighet eller mandat over disse arealene- utnyttelsen av disse krever etablering av en overordnet parkeringsstrategi for Rjukan som kun kan skje i offentlig regi. Flytting av Rjukan barnehage Barnehagen i Bøen skole er etter hvert blitt gammel. Det er ønsker om flytting innenfor sentrum. Ny lokalitet vil måtte reguleres med parkering innenfor området. Behovet for 10 plasser for dagparkering blir dermed borte. Vil skje innen noen år. Endringen vil kunne gi 64 dagplasser, som er en økning på ca 60 plasser. Plan og landbruk 10

11 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Bobilparkering Det er ikke lagt til rette for bobilparkering på Rjukan. Nye trender for ferie tyder på at bruk av bobil bare vil øke. Bobiler har andre behov enn turister på hotell, i telt eller i campingvogn. Der andre kan benytte bilen og være turist og besøke butikker og spisesteder, vil bobilturisten ha litt mer vansker med parkering. Han vil ikke kunne sette boenheten igjen på en campingplass ved besøk i butikker. For å beholde turister i byen og stimulere besøk i butikker og restauranter er det mange byer som tilrettelegger for sentrumsnær bobilparkering med fasiliteter som bad/toalett og tømme/fylle anlegg. Dette bør vurderes på Rjukan. Bobilturisten kan parkere i kort sykkelavstand fra sentrum. Dette vil ikke beslaglegge dag- eller korttidsparkering, men frigi noen plasser. World Heritage Centre Dersom Notodden og Rjukan kommer på Unesco sin liste over verdensarv, vil kommunen måtte etablere et informasjonssenter for dette. Informasjonssenter kan med fordel samlokaliseres med turistinformasjon ellers. Et senter vil ha behov for korttidsplasser for buss og privatbil / bobil. Dette vil trolig bli et behov på plasser. Økt turisme Hyttebyggingen i Tinn har endret seg mye siden 1994, da forrige parkeringsplan ble lagt frem. Sentrumsnære hytteområder i Gaustaområdet har medført at også hyttefolk setter pris på en bytur. Dette er et viktig tilskudd for handelsstanden på Rjukan og tjenesteytende foretak. Med en oppføring i World Heritage List hos Unesco håper Tinn på en økt turisttrafikk. Mye av dette vil skje med biler, og for å skape omsetning av dette, må det være god parkering i sentrum. Trafikken fra kontinentet kan forventes med stort innslag av bobiler, og ved å knytte disse til sentrum vil overnattinger øke og skape omsetning i forretninger og restauranter. Istandsetting av Rjukan Torg Dette vil medføre bortfall av 35 plasser (dagparkering i dag) fra Rjukan torg. Derav 2 HC plasser. Med offentlige tjenester som turistkontor, bibliotek og kommunens servicetorg på torget er behovet sterkt for korttidsparkering i umiddelbar nærhet. Biltettheten i befolkningen Statistisk sentralbyrå har tall på bilbeholdningen i 2003 og Her er økningen på biler for Telemark fra biler i Et forsiktig anslag er samme økning fra og sammenlagt. Dette gir 55% økning fra 1994 til nå. Plan og landbruk 11

12 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Opptelling 2014 og endrede behov Opptelling basert på dagens situasjon i kart på neste side. Ved parkering parallelt med vegen er lengden målt. Det regnes 6.1 m lengde pr bil. Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil 90 parkering Kantparkering oppmerket SUM = Reservekapasitet Lovlig kantparkering 303 Lovlig kantparkering, men bør ikke benyttes 439 Endringer i behovet for parkering Meny 25 Turister, Bobilparkering Verdensarvsenter SSB Bilbeholdning: + 55 % Plan og landbruk 12

13 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Vurdering av parkeringsbehovet Konsekvensom følge av foreslåtte endringer i sentrumsplan Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil Rjukan Barnehage flyttes + 64 Torget - 35 Meny Sam. Eydes gt. Sportsplassen - Torget +18 Mæland +70 Parkeringsplanen av 1994 ble utarbeidet etter opptelling av faktisk bruk i perioden til Det ble registrert antall parkerte biler på forskjellige klokkeslett. De viste at høyeste belastningen var 325 parkerte biler. Ut fra fordeling på klokkeslett er ca 150 av disse parkering ved arbeidsplass. I 1994 ble det konkludert med at med turistbesøk og et fradrag for feriefravær, ville behov for plasser ved toppbelastningen være på ca 450 plasser pluss 45 for Rjukan Vest. Dette er 125 over toppbelastningen i mai Statistisk sentralbyrå har tall på bilbeholdningen i 2003 og Her er økningen på biler for Telemark fra biler i Et forsiktig anslag er samme økning fra og sammenlagt. Dette gir 55% økning fra 1994 til nå. Beregnet tilsvarende toppbelastning for mai 2015 kan anslås til 505 parkeringsplasser. Regnet på en annen måte: Målt belastning 1994, indeksregulert 505 Menybutikk til sentrum 75 Behov for sommertrafikk beregnet Økt sommertrafikk til Behov for P-plasser 790 P lan og landbruk 13

14 Parkering_forbudt Oppmerket kantparkering. Korttid Oppmerket kantparkering. Langtid Kantparkering mulig Kantparkering ikke forbudt Plangrense P-plass Kottid P-plass Langtid P-plass Dagtid EL B P-plass HC - lovlig skiltet P-plass EL-bil Ambulerende kjøretøy Bobilplass 2015 Registrering av parkering nov-2014 P AR KE RI N G SP LAN R JU K AN SE N TR U M Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1843 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

15 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Opptelling av plasser i parkeringsplan Opptelling basert på dagens situasjon i kart på neste side. Ved parkering parallelt med vegen er lengden målt. Det regnes 6.1 m lengde pr bil. Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil 90 parkering Kantparkering oppmerket SUM = 712 Derav 178 må bygges Reservekapasitet Lovlig kantparkering 267 Lovlig kantparkering, men bør ikke benyttes 418 Antall parkeringsplasser sammenlignet med tidligere plan Parkeringsplan Eksisterende Parkeringsplan (utenom bobilplasser) Regulering av parkeringen Minst Mulig. I utgangspunktet må parkeringen reguleres så lite som mulig. En regulering gjør parkering vanskeligere å forstå og medfører mye skilt som man må forholde seg til. Regulering av parkering bør derfor kun skje dersom det oppfattes som problemer som følge av parkerte biler. Dette kan være fordi: - Parkeringen hildrer utrykning og vegvedlikehold. - Parkering hindrer at kunder og publikum får korttidsparkering nærmest forretninger og besøkskontor. Parkeringsavgift. Kan tjene to formål. Det skal regulere bruken av korttidsplasser og muligens skape inntekter for kommunen. Med en avgiftsparkering vil man måtte innføre dette i hele sentrum og innføre sterke reguleringer på resterende parkeringsareal. Dette er sterke virkemidler som kun bør innføres dersom det viser seg at problemene blir store. Det legges derfor ikke opp til avgiftsparkering i planen. P lan og landbruk 15

16 Parkering_forbudt Oppmerket kantparkering. Korttid Oppmerket kantparkering. Langtid Kantparkering mulig Kantparkering ikke forbudt Plangrense P-plass Kottid P-plass Langtid P-plass Dagtid EL B P-plass HC - lovlig skiltet P-plass EL-bil Ambulerende kjøretøy Bobilplass 2015 Parkeringsplan P AR KE RI N G SP LAN R JU K AN SE N TR U M Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1844 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

17 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Bestemmelser Kommuneplan: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-9Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel skal bestemmelsene nedenfor tas inn som bestemmelser i nye og reviderte planer. Reguleringsplan: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-7,Bestemmelser i reguleringsplan punkt 7 skal bestemmelsene nedenfor tas inn som bestemmelser i nye og reviderte planer. 1 Definisjoner Korttidsparkering Skal tjene behovet publikum har for besøk i offentlig tjenesteyting, forretninger og bedrifter. Dette er plasser som hører til i sentrum, og må prioriteres nær forretninger, bedrifter og kontorer. Dagparkering Skal tjene ansattes behov for parkering i arbeidstiden ved arbeidsplasser i sentrum. Parkeringen kan skje i noe større avstand til arbeidsplasser enn hva som er gjeldende for korttidsparkering. Langtidsparkering Gjelder parkering for boliger og annen parkering over natten. Dette må primært skje innenfor egen eiendom bort fra offentlig tilgjengelig parkering. Bortsettingsplasser Parkering og bortsetting av kjøretøy og utstyr som er lite eller sporadisk i bruk. Denne typen parkering er ikke ønsket i sentrum. Denne type parkering må kun skje på privat grunn ikke tilgjengelig for offentlig parkering. Disse er ikke tatt med i planen i planen Reservert parkering Plasser for bevegelseshemmede må opprettes med tilstrekkelig omfang og plasseres sammen med korttidsparkering. Plasser for elbil ladestasjoner opprettes etter politisk ønske og plassere sammen med dagparkering. Eventuelt kan hurtigladestasjoner vurderes ved korttidsplasser. Reservert parkering for arbeidsplasser kan kun etableres for ambulerende kjøretøy for postombæring, legevakt og andre som er mye ut og inn av kontor med varer og utstyr. Klokkeslett Klokkeslett angis som i skiltforskriftene med tre datogrupper (tider er et eksempel): Hverdager (09 18) Dager før søn- og helligdager Søn- og helligdager. P lan og landbruk 17

18 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN 2. Boligbebyggelse. Boligbebyggelsen skal ha garasje eller oppstillingsplass for bil på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for: Boliger i sentrale byområder Blokkområder utenom sentrum Konsentrert småhusbebyggelse Eneboliger 0,7 pl. pr. boligenhet. 0,7 pl. pr. boligenhet. 1,25 pl. pr. boligenhet. 2,0 pl. pr. boligenhet. Bygningsrådet kan fastsette færre oppstillingsplasser enn nevnt ovenfor når forholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det. 3. Forretningsbebyggelse : Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for: Detaljhandel Kontor. 2 bil pr. 50 m 2 gulvflate. 1 bil pr. 100 m 2 gulvflate. I tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om innog utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene. 4. Industri- og lagerbebyggelse : Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m2 golvflate i bebyggelsen. Forøvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt Publikumsbygg: Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever. 6. Oppstillingsplass for campingvogner, motorsykler og sykler avsettes på egen tomt ell er på fellesareal for flere tomter. 7. Frikjøpsordning: Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen, for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle. 8. Parkeringsregulering Korttidsparkering i Rjukan sentrum i sone 1 og 3 for kunder ved besøk i forretninger og andre tjenester prioriteres i kort avstand. Dette søkes oppnådd med 2 timers parkering og parkering begrenset til klokkeslettene (09 18) D agparkering i Rjukan sentrum i sone 2 og 4 for ansatte i forretninger og andre tjenester prioriteres noe avstand. Dette søkes oppnådd med parkering begrenset til klokkeslettene (07 18) P lan og landbruk 18

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk Til høringsinstanser Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/782-2 Svein Olav Hagen, tlf.35 08 25 43 Q50 03.03.2015 Offentlig ettersyn - Parkeringsplan

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høringsutgave 28.10.2014

Høringsutgave 28.10.2014 Høringsutgave 28.10.2014 Kommuneplanens arealdel 2014 2036 PARKERINGSVEILEDER FOR DRAMMEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 BYPLAN 2014 2 Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune.

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato:...17.12.2008 Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte:...75 55 53 58 Deres ref.:... Løpenr.:...54541/2008 Saksnr./vår

Detaljer

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen.

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen. Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav som ble vedtatt av Trondheim bystyre i kommuneplanens arealdel 2007-2018. Veilederen kan brukes ved utforming

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER.

REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: L00 &00 Arkivsaksnr.: 11/406-1 REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER. Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss GÅGATEREGLEMENT + Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss Utarb. av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, april 2012. Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 28.06.12

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 14.01.16 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Parkeringsbestemmelser for.... 4 1. Parkeringskrav... 4 2. Generelle krav... 5 a. Utforming av bilparkeringsplasser...

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALT UTEAREAL

SAKSFREMLEGG SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALT UTEAREAL Behandles i: Formannskapet F -4/14 24.02.2014 Kommunestyret K -8/14 10.03.2014 Kommunestyret K -25/14 19.05.2014 Formannskapet F -25/14 02.06.2014 SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum. Figur 10 Skilting av tillatt parkering i parkeringssonen.

Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum. Figur 10 Skilting av tillatt parkering i parkeringssonen. 12 Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum Soneskiltet forteller at innen for sonegrensen er all parkering på offentlig gategrunn forbudt, hele døgnet. Det betyr at alle steder der det er tillatt

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

8001 BODØ 1. september 2014

8001 BODØ 1. september 2014 Bodø kommune Byplankontoret Pb 319 8001 BODØ 1. september 2014 postmottak@bodo.kommune.no Deres ref.:. Vår ref.: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA PLAN ID 2013007 Kommentarer til mottatte uttalelser

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Statens vegvesen, juni 2014 Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Bakgrunn Registreringen er foretatt ved gjennomgang av flyfoto fra forskjellige år (kilde: www.norgeibilder.no),

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Seksjonering og plan- og bygningsloven

Seksjonering og plan- og bygningsloven Seksjonering og plan- og bygningsloven I HVILKEN GRAD KAN PLAN- OG BYGNINGSLOVEN TREKKES INN VED SEKSJONERING? Frode Aleksander Borge Høyskolelektor A. Eierseksjonsloven (ESL) 1. Regulering av rettsforholdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag postmottak@fmst.no Sør-Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no Statens vegvesen firmapost-midt@vegvesen.no Norges vassdrags-

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2 2.1 Beliggenhet 2 2.2 Eksisterende bebyggelse 3 2.3 Atkomst til området 5

TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2 2.1 Beliggenhet 2 2.2 Eksisterende bebyggelse 3 2.3 Atkomst til området 5 PIR II ARKITEKTER AS TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN TRAFIKKUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Tron dheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

NOTAT Søgne, 03.08.2005

NOTAT Søgne, 03.08.2005 NOTAT Søgne, 03.08.2005 Saksnr Snr: 2005/1115-0 Win-sak 04/252 Arkivnr Lnr: 4333/2005 Ark: /DAR Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009. 1.

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 Kommunedelplan for Rjukan skal bidra til å nå overordna og langsiktige mål for utviklingen på Rjukan i fram

Detaljer

1.1 Bestemmelser til Vestby kommuneplan

1.1 Bestemmelser til Vestby kommuneplan 1.1 Bestemmelser til Vestby kommuneplan 1 Krav om regulering (jf. pbl. 11-9 nr 1) I eksisterende og framtidige områder for bebyggelse og anlegg kan tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1 pkt. a, d,

Detaljer

Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Rom næringsområdebyggetrinn

Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Rom næringsområdebyggetrinn Arkiv: 156/8/L42/L12 Saksmappe: 2013/790-5750/2014 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 28.04.2014 Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Samordnet parkeringspolitikk i Buskerudbyen

Samordnet parkeringspolitikk i Buskerudbyen NEDRE EIKER KOMMUNE Utvalgssak Samfunnsutvikling Saksbehandler: L.nr.: 33493/2010 Arkivnr.: 130 Saksnr.: 2009/7866 Samordnet parkeringspolitikk i Buskerudbyen Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE

GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE 13.02.2007 Endra 13.10.09 Endra 20.04.10 Endra 12.04.11 Endra 03.12.13 Endra 16.02.16 Reguleringsbestemmelser for: GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE Planen er utarbeidet av: PLANKONTORET Hallvard Homme

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer