Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk"

Transkript

1 Parkeringsplan Rjukan sentrum Plan og landbruk

2 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Innhold Bakgrunn... 3 Området... 4 Rammer... 4 Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven... 4 Frikjøp... 4 Kategorier parkeringsplasser etter formål... 5 Reguleringsplaner og kommune (del) plan... 5 Dagens situasjon og behov... 6 Privat boligparkering... 6 Offentlig tilgjengelig parkering hvem som eier grunnen... 6 Kart parkering Kart over behov for korttidsparkering... 7 Kart over behov for dagparkering... 8 Kart over behov for langtidsplasser... 9 Kjente behov for endringer Opptelling 2014 og endrede behov Vurdering av parkeringsbehovet Kart over parkering i Opptelling av plasser i parkeringsplan Regulering av parkeringen Parkeringsplan Kart Bestemmelser Plan og landbruk 2

3 RJUKAN SEN TRU M - PARKERIN GSPLAN Bakgrunn Det er flere grunner til at det er behov for gjennomgang av parkering i sentrum på Rjukan. Parkeringen har vært vurdert tidligere, mest i sammenheng med reguleringsarbeider. Det har også eksistert parkeringsvedtekter for Rjukan. Parkeringsplanen vil være et utgangspunkt og ramme for utforming av kommuneplaner og reguleringsplaner. Det skal utarbeides sentrumsplan for Rjukan. Vurdering av parkeringen vil være sentralt tema i denne. Reguleringsplaner og kommuneplaner er kommunens verktøy for å sikre tilstrekkelig parkering. Gjennom plan- og bygningsloven gis kommunen anledning til å bestemme hva arealene benyttes til. Planene blir politisk dokument som avgjør hva kommunen tillater av arealbruk. Det er planer under arbeid som vil medføre konsekvenser for parkering. - Menybutikk på Sportsplassen vil fjerne offentlig parkering. - Nye planer for Rjukan torg vil medføre færre parkeringsplasser. - Ny barnehage på Rjukan vil endre parkeringsbehovet. - Verdensarv vil utløse behov for informasjonssenter med parkering. - Ny turisme ønsker sentrumsnær parkering med fasiliteter for å få tilgang til butikker og service. Parkeringsplanen må forsøke å ta hensyn til utviklingen av sentrum og fremtidige behov. Hensyn som må ivaretas er blant annet: Tilgang til offentlige tjenester. Tilstrekkelig parkering for eksisterende og nye forretninger. Legge til rette for turisme og turistnæring. Trafikkskilt i kommunen er mangelfulle og inneholder mange feil. Det er særskilt på Rjukan dette blir godt synlig. Det er uklarheter om gyldige vedtak bak skiltingen. Det skaper problem for publikum. Politiet har store vanskeligheter med håndheving av skiltingen fordi den kanskje ikke er lovlig. Kjøreskolene kan av og til ikke benytte skiltingen i undervisningen. Parkeringsplanen vil danne grunnlaget for revidert skilting på Rjukan. Ut fra vedtatt parkeringsplan kan kommunen lage ny skiltplan. Plan og landbruk 3

4 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Området Parkeringsplanen velger å følge samme avgrensing som er foreslått til sentrumsplanen. Planen inkluderer all bebyggelse mot nord. Bøen skole med grense mot Bjønnlandsveien, tverrforbindelsen ved Sportsplassen og frem til inntakskanalen ved Mæland i øst. Inkluderer all bebyggelse og industri mot sør. Inkluderer området ved Rjukan stasjon til veg mot Såheim, inkluderer Rjukan videregående skole og Bråvoldveien, samt Admini og gartneritomta mot vest. Rammer Adgang til å parkere på Rjukan er regulert gjennom en rekke lov- og forskriftsbestemmelser, gjennom kommunale vedtak samt gjennom private avtalerettslige bestemmelser. I det følgende gis en kort oversikt over status. Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven I forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften), er det gitt regler om kommunenes adgang til å innføre avgiftsparkering på vei åpen for alminnelig ferdsel. Kommunen har etter forskriften ikke adgang til å innføre avgiftsparkering på privat grunn uten samtykke fra eier av veien. Kommunal avgiftsparkering på riksvei eller fylkesvei krever samtykke fra Statens vegvesen (Regionveikontoret). Frikjøp Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunen kreve at tiltakshavere ved etablering av forretning, tjenester og boliger anlegger tilstrekkelig parkering på egen eiendom. Der dette ikke er mulig og offentlig parkering må benyttes, har kommunen tidligere hatt en ordning at tiltakshaver kan kjøpe seg fri fra kravet. Hensikten er at kommunen dermed får midler for etablering av offentlig parkering. Det er ikke politisk interesse for videreføring av denne praksisen. Plan og landbruk 4

5 RJUKAN SEN TRU M - PARKERIN GSPLAN K a t e g o r i e r p a rk e rin g s pl a s se r e t t e r fo rm ål K o r tti d s p a r ke r i n g Skal t jene beho v e t p u b li ku m har f o r be sø k i o ffentli g t jenest ey tin g, f o rre tni n g er o g bedr ift er. D et te er p lasse r s o m h ø rer til i se n tru m, o g m å pri o rit e res n ær f o rre tni n g er, b edri fte r o g ko n t o rer. Da g p a r ke r i n g Skal t jene ansate s b eho v f o r par k erin g i arbe id stid en v ed arb eid spl as ser i sentru m. P arke rin g en kan s kje i no e stø rre av s tand t il arb eid spl asser e n n h v a s o m e r gjeld end e fo r ko rt tid spa rkerin g. D ag p ark erin g v il k u n n e v ær e tilg j eng elig o g så f o r ko r tt id spa rk e rin g. La n g ti d s p a r ke r i n g Gjeld er p ark erin g fo r bo li g er o g an n en pa rkerin g o v er natte n. D et te m å pri m ær t skje in n enfo r e g en e ien d o m bo r t fra o ffentli g tilg jeng elig p arkerin g. N o en bo li g er e r pl an lag t o g g o d kje n t m ed pa rke rin g i g ate n o g i t il kn y tni n g t il d enn e. B o r ts e t ti n g s p l a s s e r P arke rin g o g b o rts et tin g a v k jø r et ø y o g utst y r s o m er li te e ll er sp o rad isk i bru k. D e n n e ty p en p arkerin g e r i kk e ø n sk et i s entru m. D enn e t y p e p ark e rin g m å k u n skje på pr iva t g ru n n ikk e tilg jeng elig fo r o ff entlig par ke rin g. Reser v e r t p a r ke r i n g P lasser fo r bev egels eshe m m ede m å o p p r et t es m ed til stre k ke li g o m fan g o g pla ss eres sam m en m ed k o rttidsp ark erin g. P lass er f o r e lb il lad e stasjo n e r o p p r et t es e tt er po li tisk ø n s ke o g pla sser es sa m m en m ed d ag p arkerin g. Ev en tuelt ka n hu rtig lad est asj o n er v u rd eres v ed ko rt tid spl asser. Rese r v er t p arkerin g fo r arb eid spl ass er kan kun e t ab leres fo r am b u lerend e kjø re tø y f o r p o s to m b æri n g, lege v akt o g and r e s o m e r m y e u t o g inn a v k o n t o r m ed v ar er o g u tst y r. R e g ul e rin g s p l an e r o g k om m u ne (d e l ) p l an D et e r gj enn o m pla n v erke t et te r pla n - o g b y g n in g slo v e n at k o m m u n en sty r er b ru k en av areal, h erun d er p arkerin g sare al. Eksist e rend e p lan er dan n er gru n n lag et fo r parkerin g sp lan en. Arb eid et m ed n y k o m m u n ed elp lan f o r Rjuk an m å inn arb eid es i d et te. Gjeld end e p lan er m ed trafi kk o g parkerin g sr egu lerin g : Ar eald el en i k o m m u n epl an fo r Tinn K o m m u n edelp lan R ju kan L ist au lg t - Fi sku m g t T o rg et - S p o rt spl ass en Sto rg a ta Rjukan Balo n g h all en Bir ke l an d s br u Fa b rikkb ru a Rjukan Næ rin g spa rk Sen tru m v est H ån d v er ke rg ata Plan og landbruk 5

6 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Dagens situasjon og behov Vurderingene her vil gjelde parkering på offentlig areal der kommunen kan regulere parkeringsmønsteret. Boligparkering på privat grunn er ikke med i regnskapene. Privat boligparkering Kommunen har hatt krav til at parkering til boligen skal utføres på egen eiendom. Offentlig tilgjengelig parkering hvem som eier grunnen Normalt er parkering på privat grunn privat parkering. En del bedrifter vil ikke kunne hevde privat parkering ut fra eiendomsforhold til grunnen. Av dette er: - Parkeringsplasser etablert som krav i byggesak der parkeringen er nødvendig for å dekke publikums behov. Dette vil først og fremst være rettet mot egne kunder. Eksempel er: Handelshuset - Parkeringsareal etablert etter utforming og godkjenning av reguleringsplan. Eksempel: Glade hjørne (Berge) Ballonghallen Tinn Sparebank Her har foretakene forpliktet seg til å holde offentlig parkering for å etablere den publikumstjenesten de har. - De fleste parkeringsplasser på kommunal grunn vedlikeholdes av kommunen. Unntak er der kommunalt areal er sterkt knyttet til private foretak, hvor foretakene etter avtale vedlikeholder parkeringsareal. Eksempel: Rimi - bygget Kart parkering 2014 Dagens behov for parkering vises på de neste kartene. Kartene er ikke basert på detaljerte undersøkelser. Kartene vil allikevel ikke ha mulighet til å vise detaljer. Det er ikke forventet at en spørreundersøkelse i alle bedriftene ville gitt mye endrede kart. Kartene er fokusert mot trykket på parkering på offentlig tilgjengelig areal. Med det menes arealet som blir å dele mellom alle kategorier. Kart over behov for korttidsparkering, kundeplasser er vist i rødt. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-5 kunder og tegnes med 50 m radius. Kart over behov for dagparkering, dagplasser er vist i grønt. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-5 arbeidsplasser og tegnes med 50 m radius. Arbeidsplasser som benytter parkering på egen grunn, og ikke plasser tegnet i oversikten, er ikke tatt med. Kart over behov for langtidsparkering, boligplasser er vist i gult. Sterkere farge viser områder med trykk og behovet er stort. De overlappene sirklene representerer 1-3 boliger og tegnes med 50 m radius. Boliger som kan løse parkering på egen grunn er ikke tatt med. Plan og landbruk 6

7 2015 PARKERI N GSPLAN RJU KAN SE N TRU M Behov for korttidsparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1840 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

8 2015 PARKE RI N GSPLAN RJU KAN SEN TRU M Behov for dagparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1841 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

9 2015 PARKE RI N GSPLAN RJU KAN SEN TRU M Behov for langtidsparkering Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1842 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

10 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Kjente behov for endringer Nye forretninger Ønsket Meny forretning ved Sportsplassen vil ha stort parkeringsbehov. Meny butikken på Tveito har 51 P-plasser for korttidsparkering og dagparkering. Bakgrunn for flytting til Sportsplassen er delvis at det er for trangt på Tveito. Det må derfor regnes med at butikken på Sportsplassen vil ha behov for parkeringsplasser. Meny planlegger 52 plasser på Sportsplassen. Dette vil være korttidsplasser. Dagens 49 plasser må flyttes. Plassene er ikke kategorisert som korttid eller dagparkering i dag. Parkeringsplanen må derfor finne arealer for 74 parkeringsplasser i nærheten. Disse vil primært være dagparkering. PLANBESKRIVELSE: DETALJREGULERINGSFPLAN FOR PORTSPLASSEN Gnr/bnr 126/200 PÅ RJUKAN sier dette: Parkeringssituasjon Østre del av Sportsplassener i dag benyttet til langtidsparkering. I løpet av planarbeidet har det blitt observert at parkeringsarealet på Sportsplassen sjeldent er full belastet og at det er relativt lett å finne parkeringsplasser i Rjukan sentrum i dag. Parkeringsplassene på Sportsplassener generelt sett tatt mest i bruk på hverdager mellom kl 08:00 og kl Utenfor dette tidsrommet, når butikkene i sentrum er åpne men andre arbeidsplasser holder stengt, er det sjeldent observert mer enn3-5 biler parkert på Sportsplassen. Dette gjelder også på lørdager. Dette kan tyde på at dagens langtids parkeringsplasser på Sportsplassen hovedsakelig benyttes til parkering for ansatte i de sentrumsnære virksomhetene utenfor handelsstanden. Planforslaget er foreslått uten erstatning for dagens langtids parkeringsplasser. Dette begrunnes i følgende vurdering. Rjukan har relativt god parkeringsdekning, og ingen parkeringsavgift. Evt. etablering av en parkeringskjeller på Sportsplassen vil innebære en betydelig investering i området ,-NOK per parkeringsplass. Så lenge det ikke er parkeringsavgift på Rjukan har ikke tiltakshaver mulighet til å hente inn denne kostnaden gjennom avgiftsbelegg. Det er derfor stor sannsynlighet for at en parkeringskjeller vil bli stående tom, og samtidig medføre en såpass stor investering at prosjektet ikke lenger vil være økonomisk gjennomførbart. En parkeringskjeller under bygget vil også komplisere bæresystemet, og vil vanskeliggjøre den uregelmessige formen av bygget som er utviklet på grunn av UNESCO/vernehensyn (ref. 8.1). Rampe ned til parkeringskjeller vil også belegge betydelige utearealer på terreng, og dermed redusere størrelsen og kvaliteten på møteplassog oppholdsarealer. Det finnes en rekke sentrumsnære arealer utenfor Sportsplassen som er egnet for langtids parkering. Disse vil kunne etableres til en langt lavere kostnad enn et parkeringsanlegg under Sportsplassen. Tiltakshaver har imidlertid ikke rådighet eller mandat over disse arealene- utnyttelsen av disse krever etablering av en overordnet parkeringsstrategi for Rjukan som kun kan skje i offentlig regi. Flytting av Rjukan barnehage Barnehagen i Bøen skole er etter hvert blitt gammel. Det er ønsker om flytting innenfor sentrum. Ny lokalitet vil måtte reguleres med parkering innenfor området. Behovet for 10 plasser for dagparkering blir dermed borte. Vil skje innen noen år. Endringen vil kunne gi 64 dagplasser, som er en økning på ca 60 plasser. Plan og landbruk 10

11 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Bobilparkering Det er ikke lagt til rette for bobilparkering på Rjukan. Nye trender for ferie tyder på at bruk av bobil bare vil øke. Bobiler har andre behov enn turister på hotell, i telt eller i campingvogn. Der andre kan benytte bilen og være turist og besøke butikker og spisesteder, vil bobilturisten ha litt mer vansker med parkering. Han vil ikke kunne sette boenheten igjen på en campingplass ved besøk i butikker. For å beholde turister i byen og stimulere besøk i butikker og restauranter er det mange byer som tilrettelegger for sentrumsnær bobilparkering med fasiliteter som bad/toalett og tømme/fylle anlegg. Dette bør vurderes på Rjukan. Bobilturisten kan parkere i kort sykkelavstand fra sentrum. Dette vil ikke beslaglegge dag- eller korttidsparkering, men frigi noen plasser. World Heritage Centre Dersom Notodden og Rjukan kommer på Unesco sin liste over verdensarv, vil kommunen måtte etablere et informasjonssenter for dette. Informasjonssenter kan med fordel samlokaliseres med turistinformasjon ellers. Et senter vil ha behov for korttidsplasser for buss og privatbil / bobil. Dette vil trolig bli et behov på plasser. Økt turisme Hyttebyggingen i Tinn har endret seg mye siden 1994, da forrige parkeringsplan ble lagt frem. Sentrumsnære hytteområder i Gaustaområdet har medført at også hyttefolk setter pris på en bytur. Dette er et viktig tilskudd for handelsstanden på Rjukan og tjenesteytende foretak. Med en oppføring i World Heritage List hos Unesco håper Tinn på en økt turisttrafikk. Mye av dette vil skje med biler, og for å skape omsetning av dette, må det være god parkering i sentrum. Trafikken fra kontinentet kan forventes med stort innslag av bobiler, og ved å knytte disse til sentrum vil overnattinger øke og skape omsetning i forretninger og restauranter. Istandsetting av Rjukan Torg Dette vil medføre bortfall av 35 plasser (dagparkering i dag) fra Rjukan torg. Derav 2 HC plasser. Med offentlige tjenester som turistkontor, bibliotek og kommunens servicetorg på torget er behovet sterkt for korttidsparkering i umiddelbar nærhet. Biltettheten i befolkningen Statistisk sentralbyrå har tall på bilbeholdningen i 2003 og Her er økningen på biler for Telemark fra biler i Et forsiktig anslag er samme økning fra og sammenlagt. Dette gir 55% økning fra 1994 til nå. Plan og landbruk 11

12 RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Opptelling 2014 og endrede behov Opptelling basert på dagens situasjon i kart på neste side. Ved parkering parallelt med vegen er lengden målt. Det regnes 6.1 m lengde pr bil. Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil 90 parkering Kantparkering oppmerket SUM = Reservekapasitet Lovlig kantparkering 303 Lovlig kantparkering, men bør ikke benyttes 439 Endringer i behovet for parkering Meny 25 Turister, Bobilparkering Verdensarvsenter SSB Bilbeholdning: + 55 % Plan og landbruk 12

13 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Vurdering av parkeringsbehovet Konsekvensom følge av foreslåtte endringer i sentrumsplan Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil Rjukan Barnehage flyttes + 64 Torget - 35 Meny Sam. Eydes gt. Sportsplassen - Torget +18 Mæland +70 Parkeringsplanen av 1994 ble utarbeidet etter opptelling av faktisk bruk i perioden til Det ble registrert antall parkerte biler på forskjellige klokkeslett. De viste at høyeste belastningen var 325 parkerte biler. Ut fra fordeling på klokkeslett er ca 150 av disse parkering ved arbeidsplass. I 1994 ble det konkludert med at med turistbesøk og et fradrag for feriefravær, ville behov for plasser ved toppbelastningen være på ca 450 plasser pluss 45 for Rjukan Vest. Dette er 125 over toppbelastningen i mai Statistisk sentralbyrå har tall på bilbeholdningen i 2003 og Her er økningen på biler for Telemark fra biler i Et forsiktig anslag er samme økning fra og sammenlagt. Dette gir 55% økning fra 1994 til nå. Beregnet tilsvarende toppbelastning for mai 2015 kan anslås til 505 parkeringsplasser. Regnet på en annen måte: Målt belastning 1994, indeksregulert 505 Menybutikk til sentrum 75 Behov for sommertrafikk beregnet Økt sommertrafikk til Behov for P-plasser 790 P lan og landbruk 13

14 Parkering_forbudt Oppmerket kantparkering. Korttid Oppmerket kantparkering. Langtid Kantparkering mulig Kantparkering ikke forbudt Plangrense P-plass Kottid P-plass Langtid P-plass Dagtid EL B P-plass HC - lovlig skiltet P-plass EL-bil Ambulerende kjøretøy Bobilplass 2015 Registrering av parkering nov-2014 P AR KE RI N G SP LAN R JU K AN SE N TR U M Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1843 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

15 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Opptelling av plasser i parkeringsplan Opptelling basert på dagens situasjon i kart på neste side. Ved parkering parallelt med vegen er lengden målt. Det regnes 6.1 m lengde pr bil. Parkeringsplasser Korttid Dag Langtid HC Ladestesjon Bobil 90 parkering Kantparkering oppmerket SUM = 712 Derav 178 må bygges Reservekapasitet Lovlig kantparkering 267 Lovlig kantparkering, men bør ikke benyttes 418 Antall parkeringsplasser sammenlignet med tidligere plan Parkeringsplan Eksisterende Parkeringsplan (utenom bobilplasser) Regulering av parkeringen Minst Mulig. I utgangspunktet må parkeringen reguleres så lite som mulig. En regulering gjør parkering vanskeligere å forstå og medfører mye skilt som man må forholde seg til. Regulering av parkering bør derfor kun skje dersom det oppfattes som problemer som følge av parkerte biler. Dette kan være fordi: - Parkeringen hildrer utrykning og vegvedlikehold. - Parkering hindrer at kunder og publikum får korttidsparkering nærmest forretninger og besøkskontor. Parkeringsavgift. Kan tjene to formål. Det skal regulere bruken av korttidsplasser og muligens skape inntekter for kommunen. Med en avgiftsparkering vil man måtte innføre dette i hele sentrum og innføre sterke reguleringer på resterende parkeringsareal. Dette er sterke virkemidler som kun bør innføres dersom det viser seg at problemene blir store. Det legges derfor ikke opp til avgiftsparkering i planen. P lan og landbruk 15

16 Parkering_forbudt Oppmerket kantparkering. Korttid Oppmerket kantparkering. Langtid Kantparkering mulig Kantparkering ikke forbudt Plangrense P-plass Kottid P-plass Langtid P-plass Dagtid EL B P-plass HC - lovlig skiltet P-plass EL-bil Ambulerende kjøretøy Bobilplass 2015 Parkeringsplan P AR KE RI N G SP LAN R JU K AN SE N TR U M Plan og landbruk Prosj: Sentrumsplan-2014 Tegn: 1844 Målestokk 1: (A3) Sign: SOH Dato:

17 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN Bestemmelser Kommuneplan: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-9Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel skal bestemmelsene nedenfor tas inn som bestemmelser i nye og reviderte planer. Reguleringsplan: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-7,Bestemmelser i reguleringsplan punkt 7 skal bestemmelsene nedenfor tas inn som bestemmelser i nye og reviderte planer. 1 Definisjoner Korttidsparkering Skal tjene behovet publikum har for besøk i offentlig tjenesteyting, forretninger og bedrifter. Dette er plasser som hører til i sentrum, og må prioriteres nær forretninger, bedrifter og kontorer. Dagparkering Skal tjene ansattes behov for parkering i arbeidstiden ved arbeidsplasser i sentrum. Parkeringen kan skje i noe større avstand til arbeidsplasser enn hva som er gjeldende for korttidsparkering. Langtidsparkering Gjelder parkering for boliger og annen parkering over natten. Dette må primært skje innenfor egen eiendom bort fra offentlig tilgjengelig parkering. Bortsettingsplasser Parkering og bortsetting av kjøretøy og utstyr som er lite eller sporadisk i bruk. Denne typen parkering er ikke ønsket i sentrum. Denne type parkering må kun skje på privat grunn ikke tilgjengelig for offentlig parkering. Disse er ikke tatt med i planen i planen Reservert parkering Plasser for bevegelseshemmede må opprettes med tilstrekkelig omfang og plasseres sammen med korttidsparkering. Plasser for elbil ladestasjoner opprettes etter politisk ønske og plassere sammen med dagparkering. Eventuelt kan hurtigladestasjoner vurderes ved korttidsplasser. Reservert parkering for arbeidsplasser kan kun etableres for ambulerende kjøretøy for postombæring, legevakt og andre som er mye ut og inn av kontor med varer og utstyr. Klokkeslett Klokkeslett angis som i skiltforskriftene med tre datogrupper (tider er et eksempel): Hverdager (09 18) Dager før søn- og helligdager Søn- og helligdager. P lan og landbruk 17

18 RJU KAN SEN TRU M - PARKERI N GSPLAN 2. Boligbebyggelse. Boligbebyggelsen skal ha garasje eller oppstillingsplass for bil på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for: Boliger i sentrale byområder Blokkområder utenom sentrum Konsentrert småhusbebyggelse Eneboliger 0,7 pl. pr. boligenhet. 0,7 pl. pr. boligenhet. 1,25 pl. pr. boligenhet. 2,0 pl. pr. boligenhet. Bygningsrådet kan fastsette færre oppstillingsplasser enn nevnt ovenfor når forholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det. 3. Forretningsbebyggelse : Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for: Detaljhandel Kontor. 2 bil pr. 50 m 2 gulvflate. 1 bil pr. 100 m 2 gulvflate. I tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om innog utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene. 4. Industri- og lagerbebyggelse : Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m2 golvflate i bebyggelsen. Forøvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt Publikumsbygg: Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever. 6. Oppstillingsplass for campingvogner, motorsykler og sykler avsettes på egen tomt ell er på fellesareal for flere tomter. 7. Frikjøpsordning: Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen, for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle. 8. Parkeringsregulering Korttidsparkering i Rjukan sentrum i sone 1 og 3 for kunder ved besøk i forretninger og andre tjenester prioriteres i kort avstand. Dette søkes oppnådd med 2 timers parkering og parkering begrenset til klokkeslettene (09 18) D agparkering i Rjukan sentrum i sone 2 og 4 for ansatte i forretninger og andre tjenester prioriteres noe avstand. Dette søkes oppnådd med parkering begrenset til klokkeslettene (07 18) P lan og landbruk 18

Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan, landbruk og miljø

Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan, landbruk og miljø Parkeringsplan Rjukan sentrum. 201 5 Plan, landbruk og miljø Innhold Bakgrunn... 3 Området... 4 Rammer... 4 Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven... 4 Frikjøp... 4 Kategorier parkeringsplasser etter

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk Til høringsinstanser Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/782-2 Svein Olav Hagen, tlf.35 08 25 43 Q50 03.03.2015 Offentlig ettersyn - Parkeringsplan

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5)

Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5) Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5) 1 FORMÅL OG DEFINISJONER.... 1 2 KRAV TIL TRAFIKKAREAL OG PARKERINGSPLASSER FOR NY BEBYGGELSE... 1 3 REDUSERT KRAV TIL P-PLASSER VED SAMBRUK... 3 4 FRIKJØP

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune

Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Høringsforslag Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune Normene skal være veiledende for fastsettelse av parkeringsdekning

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

Høringsutgave 28.10.2014

Høringsutgave 28.10.2014 Høringsutgave 28.10.2014 Kommuneplanens arealdel 2014 2036 PARKERINGSVEILEDER FOR DRAMMEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 BYPLAN 2014 2 Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-90 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune.

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato:...17.12.2008 Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte:...75 55 53 58 Deres ref.:... Løpenr.:...54541/2008 Saksnr./vår

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER.

REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: L00 &00 Arkivsaksnr.: 11/406-1 REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER. Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8273-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 18.11.2015 Namsos

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ HTM-sak 120/13 Parkering i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Skiltplanen for Ås sentrum vedtas. 2. Bestemmelsene vedrørende

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 14.01.16 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen.

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen. Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav som ble vedtatt av Trondheim bystyre i kommuneplanens arealdel 2007-2018. Veilederen kan brukes ved utforming

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss GÅGATEREGLEMENT + Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss Utarb. av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, april 2012. Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 28.06.12

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

BORGEN. Aktuelle planer Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Ullensaker kommune

BORGEN. Aktuelle planer Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Ullensaker kommune BORGEN Aktuelle planer 04.11.2014 Vekstkommunen - tilgjengelig, 1 Vekstkommunen - tilgjengelig, 2 PLANPROSESSEN KUNNGJØRING AV OPPSTART AVISER OG BREV TIL NÆRMESTE NABOER (FRIST MIN.4 UKER) 1. GANGS BEH.

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5)

Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5) Kommuneplanens arealdel Bestemmelser og retningslinjer Høringsdokument Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5) Bestemmelsene gjelder for behandling av plan- og byggesaker

Detaljer

Planbestemmelser 319 ØSTREM

Planbestemmelser 319 ØSTREM Planbestemmelser 319 ØSTREM Arkivsak: 99/01677 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM Stadfestet hos fylkesmannen, 16.12.77. Endret i henhold til vedtak delegert saknr. 85/08 planendring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar Akershus fylkeskommune 28.02.2017 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Side 3 - Parkeringsnormer - Krav til

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum. Figur 10 Skilting av tillatt parkering i parkeringssonen.

Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum. Figur 10 Skilting av tillatt parkering i parkeringssonen. 12 Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum Soneskiltet forteller at innen for sonegrensen er all parkering på offentlig gategrunn forbudt, hele døgnet. Det betyr at alle steder der det er tillatt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Parkeringsbestemmelser for.... 4 1. Parkeringskrav... 4 2. Generelle krav... 5 a. Utforming av bilparkeringsplasser...

Detaljer

SAKSFREMLEGG SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALT UTEAREAL

SAKSFREMLEGG SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALT UTEAREAL Behandles i: Formannskapet F -4/14 24.02.2014 Kommunestyret K -8/14 10.03.2014 Kommunestyret K -25/14 19.05.2014 Formannskapet F -25/14 02.06.2014 SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG

Detaljer

Planbestemmelser KOPERVIK SENTRUM ENDRING AV BYGGEHØYDE KARMSUNDSGATEN/HOVEDGATEN

Planbestemmelser KOPERVIK SENTRUM ENDRING AV BYGGEHØYDE KARMSUNDSGATEN/HOVEDGATEN Planbestemmelser 334-26 - KOPERVIK SENTRUM ENDRING AV BYGGEHØYDE KARMSUNDSGATEN/HOVEDGATEN Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING AV BYGGEHØYDE

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

5.0 Adkomst trafikkplass

5.0 Adkomst trafikkplass 5.0 Adkomst trafikkplass 5.1 Utforming Utforming av uteareal skal bidra til god adkomst til stasjonen. Videre bidra til å oppfylle mål for parkering. Prinsippskissen som vist i tegning bør legges til grunn

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

NOTAT Søgne, 03.08.2005

NOTAT Søgne, 03.08.2005 NOTAT Søgne, 03.08.2005 Saksnr Snr: 2005/1115-0 Win-sak 04/252 Arkivnr Lnr: 4333/2005 Ark: /DAR Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009. 1.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Trafikk- og parkeringsmuligheter i Lillehammer. Njål Arge, Civitas 8. juni 2015

Trafikk- og parkeringsmuligheter i Lillehammer. Njål Arge, Civitas 8. juni 2015 Trafikk- og parkeringsmuligheter i Lillehammer Njål Arge, Civitas 8. juni 2015 Framtidig vegnettet Fremkommelighet for bussen Gåbyen og sykkelbyen Hvor langt kommer du? www.sykledit.no Utviklet av Route

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y post@arealtek.no Tlf: 901 38 033 PB 352, 2403 ELVERUM B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y Prosjekt: Vedlegg til: 1277 Meisrudtunet Reguleringsplan for Mei s rudtunet utarbeidet av: Lars Mosnes Dato: 0

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer