SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM"

Transkript

1 Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

2 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1 2. Dagens Parkeringssituasjon 1 3. Mulige parkeringsreguleringer Innføring av avgiftsparkering Tidsbegrensning men fortsatt gratis parkeringsplasser i og nær sentrum Forslag til tiltak Innføring av tidsbegrensing og etablering av langtidsplasser Innføring av parkering forbudt i enkelte gater Bedre håndheving og kontroll av parkeringsreguleringen 10 Rambøll Fjordgaten 15 Pb 2333 N-3103 Tønsberg T F

3 1. BAKGRUNN Stokke kommune har engasjert Rambøll for å utarbeide en skiltplan for den offentlige parkeringen i Stokke sentrum. Bakgrunnen for utarbeidelse av en skiltplan for den offentlige parkeringen i sentrum er problemer med langtidsparkering på plasser som det er ønskelig skal være til bruk for handlende og andre besøkende i sentrum. Det kan til tider være et problem for besøkende og handlende at de offentlig tilgjengelige p- plassene (kommunale plasser og private kundeparkeringsplasser) opptas av de som har sitt arbeidssted i sentrum. Så lenge det ikke er noen begrensninger i tid eller i form av avgift, vil arbeidstakere kunne stå hele dagen på plassene. 2. DAGENS PARKERINGSSITUASJON Gjeldene kommuneplan beskriver parkeringssituasjonen i sentrum slik: «Det er begrenset med offentlige parkeringsplasser i sentrum. Det er også en tendens til at de offentlige plassene og de private kundeparkeringene opptas av de som har sitt arbeidssted i sentrum. Parkeringsplasser for besøkende og handlende kan til tider være noe begrenset. Det er ikke innført parkeringsavgift. Det skal tilrettelegges for flere offentlige parkeringsplasser og pendler- /arbeidsparkering. For å oppnå en mer bymessig utvikling av Stokke sentrum kreves det et nærmere samarbeid mellom eiendomsutviklere, grunneiere, næringsdrivende og nyetablerere. Kommunen må påta seg å være en koordinerende drivkraft i dette arbeidet.» Figur 1 Eksisterende P-plasser i Stokke sentrum (se også vedlagt større kart) 1

4 Det er nærmere 800 parkeringsplasser i Stokke sentrum. Noen av plassene er offentlig tilgjengelige for alle, mens andre er reserverte plasser. Fordelingen er: - Det er ca. 557 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser, som fordeler seg på: kommunale offentlige p-plasser kundeparkeringsplasser (ved butikker, privat eid, men offentlig tilgjengelige) - Det er ca. 186 reserverte p-plasser (ikke offentlig tilgjengelige), som fordeler seg på: reserverte kommunale p-plasser (reservert kommunalt ansatte) - 73 reserverte private plasser Som vi ser er det i den sentrale delen av sentrum (kartskisse) en majoritet av kundeparkeringsplasser (grønne), endel reserverte private plasser (gule) og noen kommunale offentlige p-plasser (blå). De ca. 55 p-plassene ved rådhuset er vist i denne kategorien, men flere av plassene er reservert kommunalt ansatte og besøkende til rådhuset i dag. Noen av p-plassene (vesentlig kundeparkeringsplassene) er skiltet med maks p-tid 2 timer, mens andre ikke har noen begrensning i p-tiden. De kommunale offentlige p-plassene i sentrum har for det meste ingen begrensing i tid. 3. MULIGE PARKERINGSREGULERINGER Det er finnes flere muligheter til å løse problemet med uønsket langtidsparkering i sentrum. Parkeringsregulering kan skje i form av tidsbegrensning eller innføring av avgift (med eller uten tidsbegrensning). I det følgende beskrives kort de to løsningene. 3.1 Innføring av avgiftsparkering Avgiftsparkering er et virkemiddel som er tatt i bruk i byer og de fleste tettsteder av litt størrelse. Fordelen med avgiftsregulering er at man får en regulering som er lett å styre og håndheve. Håndhevingen forenkles gjennom at hver enkelt bilist gjøres ansvarlig for å synliggjøre sin parkeringstid ved billett i vindu eller tilsvarende. Parkeringstiden kan reguleres gjennom eks. progressive takster. Ved en slik ordning kan det være billig/evt. gratis å stå parkert 1 time, mens takstene økes gradvis ved parkering over lengre tid. Dette gir en fleksibilitet man ikke har ved kun tidsbegrensning på f.eks. 2 timer. Med avgift har man mulighet for å stå utover 2 timer på attraktive plasser mot en forholdsvis høy avgift (eks. besøk, møter, andre ærend som tar lenger tid enn to timer). 3.2 Tidsbegrensning men fortsatt gratis parkeringsplasser i og nær sentrum. Flere av de private kundeparkeringsplassene er skiltet med tidsbegrensning som regel at det er forbudt å parkere over 2 timer. Håndhevingen av skiltene er nok ganske begrenset, slik at det nok er flere som står over denne tiden på plassene. De fleste kommunale offentlige plassene i sentrum har ingen tidsbegrensning med det som følge at mange står parkert hele dagen på disse plassene. For at tilgjengeligheten skal bli bedre kan innføring av tidsbegrensning være et tiltak. Langsgående p-plasser langs gatene (Storgata m.fl.) bør gis en kort parkeringstid (eksempelvis fra 10 min til 1 time). Øvrige p-plasser bør få maks p-tid på 2 timer. Da blir det lik regulering på de kommunale plassene som på mange av de private kundeparkeringsplassene. Tidsrommet som tidsbegrensingen skal gjelde kan variere. En mulighet kan være å ha tidsbegrensingen i tidsrommet 8-18 på hverdager og 8-16 på lørdager. 2

5 For at innføring av en slik ordning skal fungere forutsettes det imidlertid at skiltingen blir fulgt opp med kontroll og håndheving (se mer i kap. 4.3). 4. FORSLAG TIL TILTAK 4.1 Innføring av tidsbegrensing og etablering av langtidsplasser For å rydde opp i problemet med uønsket langtidsparkering i sentrum ønsker kommunen å innføre tidsbegrensninger på de offentlige plassene. Ordningen med tidsbegrensning er beskrevet i kap. 3.2 og det foreslås å innføre følgende typer tidsbegrensning på den offentlige kommunale parkeringen i Stokke sentrum: 1. Gateparkering med maks p-tid 30 min. (se kart merket med mørkblå) 2. Offentlig korttidsparkering med maks p-tid 2 timer (se kart merket med mellomblå) 3. Offentlig langtidsparkering (se kart merket med lysblå). Plasser ifm kirkegården skiltes med maks p-tid 3 timer (se kart merket med mellomblå) Figur 2 Ny regulering av offentlige P-plasser i Stokke sentrum (se også vedlagt større kart) 3

6 Litt mer om hvor de ulike reguleringene foreslås. 1. Gateparkering med maks p-tid 30 min. Dette foreslås på utvalgte strekninger i sentrumsgatene og langs etablerte p-lommer i Storgata. Reguleringen vil gjelde hele døgnet, alle dager: Jevnakerveien nord (enveisregulert) foreslås regulert med gateparkering kun på en side. I dag parkeres det på begge sider av veien. Veien har anslagsvis 7 7,5 m asfaltert bredde i dag. Med parkering på begge sider gir dette mellom 3-3,5 m kjørebane. Minimum bredde for brannbil er 3,5 m. Den smale veibredden medfører svært dårlige forhold for de myke trafikantene, spesielt syklister. På denne strekningen foreslås det derfor at parkering bør vike for opphold, gange og sykkel. Det foreslås derfor å fjerne gateparkeringen på vestsiden gjennom innføring av p-forbud. På sikt anbefales det å utvide fortauet på østsiden (butikksiden) for å gi mer plass til opphold på denne siden av gata. Med parkering 30 min på østsiden av gata og den offentlige p-plassen med tidsbegrensning på 2 timer rett i nærheten (18 plasser), vil parkeringsforholdene for forretningene langs gata bedres betydelig i forhold til i dag. Jevnakerveien syd foreslås regulert som i dag med parkeringsmulighet på østsiden. Forskjellen fra i dag blir i tillegg til at tidsbegrensingen blir 30 min. også at antallet plasser reduseres fra totalt ca. 6 plasser til 4. Dette gjøres for å sikre frisikt for avkjørsel som ligger på strekningen. 4

7 I Apotekergata er det noe gateparkering i dag langs gatas nordside. I enden mot Nygaardsallé er det 2 gateplasser og en HC-plass. I enden mot Jevnakerveien er det 7 gateplasser. Alle disse gateplassene bortsett fra en foreslås opprettholdt og skiltet med maks 30 min. En av plassene fjernes for å oppnå tilfredsstillende sikt ut fra den offentlige og private p-plassen på nordsiden av Apotekergata. 5

8 2. Offentlig korttidsparkering med maks p-tid 2 timer Det foreslås korttidsparkering med maks p-tid 2 timer og bruk av P-skive på de offentlige p- plassene som finnes i den sentrale delen av sentrum. Reguleringen vil gjelde mellom kl på hverdager (man-fre), mens det vil gjelde mellom kl på lørdager. Søndager er det ingen begrensninger på parkeringen. Plassene dette vil gjelde er: Apotekergata syd (18 pl) Apotekergata nord (ca.10 pl) Jevnakerveien (16 pl) Rådhuset (ca. 55 pl) Ved Apotekergata syd byttes eksisterende skilt ut med nye som viser den nye reguleringen. Ved Apotekergata nord må den offentlige p-plassen avgrenses bedre mot den private p-plassen som ligger ved siden. De to p-plassene har felles adkomst og det foreslås å merke opp på asfalten slik at man tydeligere ser hvor skillet mellom plassene er. På plassen Jevnakerveien, er det ingen skilting i dag. På grunn av innkjøring-forbudt-skiltet som står i gata rett ved innkjøringen til denne p-plassen, foreslås det å ikke sette opp skilting for p-plassen her. I stedet foreslås det å skilte p-plassen med ett skilt inne på selve plassen, hvor det blir godt synlig. Ved Rådhuset vil en tidsbegrensing av alle plassene på 2 timer medføre at man ikke lenger vil ha noen p-plasser for kommunalt ansatte med spesielle behov, tjenestebiler etc.. Det foreslås derfor at de ytterste p-plassen skiltes med private skilt og reserveres for spesielle behov. Disse plassene blir da kommunale plasser som ikke er offentlig tilgjengelige og foreslås skiltet med sort/hvit skilting og parkering kun med spesiell tillatelse. Det bør etableres en form for fysisk skille mellom de private plassene til butikken, de ikke offentlige kommunale plassene og de kommunale plassene som blir tilgjengelige for allmennheten. 6

9 3. Offentlig langtidsparkering og 3 timers parkering Langtidsparkering (i hovedsak arbeidsreiseparkering) bør ikke beslaglegge sentrale parkeringsplasser på bekostning av andre parkeringsformål (handel, besøk). Det er derfor viktig å etablere langtidsplasser litt lenger unna slik at man kan prioritere sentrale og attraktive p-plasser til handlende og besøkende. Kommunen har derfor opparbeidet 91 nye p-plasser rett syd for sentrum i forlengelsen av NSB s langtidsparkering. Ytterligere 123 plasser vil bli opparbeidet i 2016 (merket på kart som framtidig parkering). Denne parkeringsplassen blir hetende Müllers vei. Opparbeidelsen av denne plassen henger sammen med opparbeidelse/utvidelse av parken ved kirken. Planen innebærer at dagens p-plass for kirken forsvinner. Det skal også opparbeides noen gateparkeringsplasser langs Müllers vei, både HC-plasser og vanlige (se plan av , Landskapsplan). Parken vil ligge noe fram i tid når det gjelder opparbeidelse. Skiltplanen som nå fremmes viser derfor forslag til skilting av en situasjon man ser for seg i 2016, hvor eksisterende p-plass nær kirkegården fortsatt er i bruk og det er etablert noen p-lommer langs Müllers vei samt at langtidsparkeringsplassen Müllers vei også er opparbeidet. Deler av langtidsplassen skiltes med maks p-tid 3 timer. Det samme gjøres for eksisterende p-plass ved kirken og de langsgående p- lommene. 3 timer er valgt for å kunne fungere som parkering til begravelser etc. 7

10 4.2 Innføring av parkering forbudt i enkelte gater Ved innføring av tidsbegrensning på gateparkeringen og de offentlige p-plassene vil det ikke være mulighet for offentlig parkering lenger enn 2 timer i den sentrale delen av sentrum. Selv om man har opparbeidet og vil opparbeide flere langtidsparkeringsplasser litt lenger syd, vil nok enkelte bilister søke etter andre steder langs gatene i den mest sentrale delen hvor det kan være mulig å parkere (lenger enn 2 timer). De nærmeste gatene er derfor gjennomgått og det foreslås innføring av parkering forbudt langs enkelte strekninger. Flere gater innbyr ikke til parkering fordi de er smale eller de har mange avkjørsler og privat parkering ut mot gata som hindrer annen parkering. Grimestadveien er et slikt eksempel. Her vurderer vi at avkjørsler og privat parkering medfører at p-forbudt blir overflødig. Dersom man skulle skilte p-forbud langs denne veien trengs det en opprydding/fysisk avgrensning mellom privat areal/parkering og offentlig veiareal. Enkelte strekninger kan invitere til parkering og følgende strekninger foreslås skiltet med p- forbudt: Tassebekkveien det innføres p-forbud på begge sider av veien fra Storgata og inn til pendlerparkering ved stasjonen. Apotekergata mellom Nygaards allé og Jevnakerveien. På sydsiden og en kortere strekning på nordsiden. På nordsiden er forbudet også nødvendig for å oppnå frisikt for avkjørsel til p-plass. Jevnakerveien mellom Apotekergata og Storgata på vestsiden og mellom Ysterigata og Apotekergata på østsiden. På begge strekningene er forbudet også nødvendig for å oppnå frisikt i avkjørsel til den kommunal p-plassen og til en privat garasje. Mellom Apotekergata og Storgata på østsiden mener vi det ikke vil være nødvendig å skilte p-forbud, da gata her vil bli smal mellom fortau (utvidet) på østsiden og parkerte biler på vestsiden. Langs Jevnakerveien syd for Ysterigata foreslås det også innføring av p-forbud på en kortere strekning på vestsiden (se bilde til høyre). 8

11 Ysterigata mellom Eikeveien og Jevnakerveien på sydsiden (se bilde 1) og mellom Jevnakerveien og Engveien på både nord- og sydsiden (se bilde 2). I litt mer perifere gatestrekninger anbefales det ikke å innføre p-forbud. Innføring av p-forbud vil også hindre beboere i gata å parkere ved behov, for eksempel de som ikke har nok parkering på egen tomt eller når man får besøkende. Eventuell innføring kan tas opp igjen dersom problematisk langtidsparkering skulle oppstå i gatene og det kommer ønsker fra beboere i gatene om å forhindre dette

12 4.3 Bedre håndheving og kontroll av parkeringsreguleringen I dag er det mangelfull eller ingen håndheving av parkeringsreguleringen i Stokke. Effekten av strengere regulering (tidsbegrensning eller avgift) avhenger av at bilistene respekterer vedtatte reguleringer. Håndhevingen bør derfor styrkes. Behovet for å følge opp regelverket øker når Stokke sentrum vokser og fortettes. En felles forvaltning av slike oppfølgingsoppgaver med Sandefjord kommune som har egne ansatte til å håndheve parkeringen er derfor en svært aktuell løsning for Stokke. Ved innføring av den foreslåtte skiltingen med tidsbegrensning forutsettes det at kommunen sørger for håndheving av skiltene. Et tiltak som avhjelper håndhevingen av tidsbegrenset parkering er innføring av P-skive. Ordningen må skiltes med et P- skivesymbol på underskiltet til parkeringsskiltet (se bilde). P-skive er en ordning der man kan parkere på tidsbegrensede plasser kun ved å angi på p-skiven når kjøretøyet er parkert, og sørge for at skiven er godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. Et alternativ til bruk av en P-skive vil være å skrive ankomstklokkeslettet på et papir. Bilfører er ansvarlig for å angi når kjøretøyet ble parkert. Kommunen bør som et tiltak ved innføring av denne type skilting sørge for at P-skiver kan skaffes gjennom eks. kiosker, bensinstasjoner eller diverse forretninger i sentrum. Ordningen med p-skive har flere fordeler: Sjåføren får en større bevissthet omkring ankomsttidspunktet og når parkeringstiden utløper, noe som gir færre misforståelser og unødvendige ileggelser samt at det letter håndhevingen ved at hjulstillingskontroll blir overflødig. Ulempen med ordningen er at den foreløpig er litt lite kjent, og derfor krever noe mer informasjon i introduksjonsfasen enn mer etablerte ordninger. Kommunen må derfor informere godt om ordningen før og rett etter at skiltene har kommet opp. 10

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Endring av parkeringstakster, prøveordning

Endring av parkeringstakster, prøveordning Arkivsak-dok. 15/06650-1 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 Endring av parkeringstakster, prøveordning

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-90 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Gjennomføring av tiltak i parkeringspolitikken

Gjennomføring av tiltak i parkeringspolitikken Arkivsak-dok. 18/00463-1 Saksbehandler Lene Skytte Gunstrøm Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 22.03.2018 Bystyret 2015-2019 12.04.2018 Gjennomføring av tiltak i parkeringspolitikken Innstillingssak.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2016/2658 Klassering: Q50/&30 Saksbehandler: Sigrid Belbo BEDRE UTNYTTELSE AV NÅVÆRENDE PARKERINGSPLASSER

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret. Saksopplysninger Kommunestyret behandlet i møte , sak K 18/36 «Parkeringsutredning III».

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret. Saksopplysninger Kommunestyret behandlet i møte , sak K 18/36 «Parkeringsutredning III». OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Thorleif Jacobsen Referanse THJA/2018/1303-3/L82 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Parkeringsutredning III - Rapport fra Rambøll Norge AS Vedlegg

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ HTM-sak 120/13 Parkering i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Skiltplanen for Ås sentrum vedtas. 2. Bestemmelsene vedrørende

Detaljer

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging NTNU Transnovaseminar 09.05.2012

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar Akershus fylkeskommune 28.02.2017 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Side 3 - Parkeringsnormer - Krav til

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2006/994-0 Arkiv: Q80 Saksbeh: Øyvind Solli Dato: 15.03.2012 Utredning av parkering i sentrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Miljø- og teknisk

Detaljer

Parkering virkemidler og effekter

Parkering virkemidler og effekter Tiltak Formål Effekter Behov for supplerende tiltak Minimumsnormer Maksimumsnormer Kombinasjon av min- og maksnormer Pålegger utbyggere å anlegge parkeringsplasser. Dette medfører økt byggekostnad Sikre

Detaljer

Trafikksikkerhetsvurdering Hyggen

Trafikksikkerhetsvurdering Hyggen Til: Fra: ECO-BYGG v/egil Glørstad Norconsult AS v/knut Sagen Dato 2018-01-08 Trafikksikkerhetsvurdering Hyggen Bakgrunn I forbindelse med detaljregulering av gnr. 57, bnr. 10 m.fl., Hyggen i Malvik kommune

Detaljer

Komite for teknikk, kultur og fritid 3. mai Temaplan parkering

Komite for teknikk, kultur og fritid 3. mai Temaplan parkering Komite for teknikk, kultur og fritid 3. mai 2018 Temaplan parkering Dokumentet Kapittel 1: Overordnete føringer Kapittel 2: Temaplanens mål og strategier Kapittel 3: Kartlegging av dagens situasjon og

Detaljer

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK Byrådssak 1214 /15 Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting OHST ESARK-6240-201511404-2 Hva saken gjelder: Som oppfølging av bystyrevedtak av 17.10. 2011 (sak 190/11), vedtok bystyret i sak 282/14

Detaljer

Temaplan parkering TKF 18. januar 2018

Temaplan parkering TKF 18. januar 2018 Temaplan parkering TKF 18. januar 2018 Føringer o o o o Rapport «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» Prinsippene i NTP og Oslopakke 3 (klimaløftet, nullvekst) Regional plan for areal og transport

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Vedlegg 1: Oppsummering av utredning om felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma

Vedlegg 1: Oppsummering av utredning om felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma 05.09.2017 Vedlegg 1: Oppsummering av utredning om felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma I mai 2016 engasjerte Bypakkesamarbeidet konsulentfirmaet Via Trafik for å gjennomføre en parkeringsutredning.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: PARKRINGSPLASS VED SULITJELMA KIRK Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: PARKRINGSPLASS VED SULITJELMA KIRK Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7290 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1006 I Saksbehandler: Jan Nystad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 054/10 Dato: I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Fagnotat - utvidelse av boligsoneparkering for Krohnsminde, Kronstad og Vognstølen

Fagnotat - utvidelse av boligsoneparkering for Krohnsminde, Kronstad og Vognstølen BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201511404-1 Emnekode: ESARK-6240 Saksbeh: THHO Til: Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 22. mai 2015 Fagnotat -

Detaljer

Plan, samferdsel og næringsutvalget 26. april Temaplan for parkering

Plan, samferdsel og næringsutvalget 26. april Temaplan for parkering Plan, samferdsel og næringsutvalget 26. april 2018 Temaplan for parkering Bestillingen - Temaplan parkering ble bestilt av kommunestyret i forbindelse med revidert planstrategi 2017-19 - Regional plan

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum. Figur 10 Skilting av tillatt parkering i parkeringssonen.

Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum. Figur 10 Skilting av tillatt parkering i parkeringssonen. 12 Figur 9 Det er to parkeringssoner i Bryne sentrum Soneskiltet forteller at innen for sonegrensen er all parkering på offentlig gategrunn forbudt, hele døgnet. Det betyr at alle steder der det er tillatt

Detaljer

15.03.2016 MØTE BYDEL ULLERN BEBOERPARKERING ET BYMILJØTILTAK. Øystein Lundem Prosjektleder Beboerparkering Bymiljøetaten

15.03.2016 MØTE BYDEL ULLERN BEBOERPARKERING ET BYMILJØTILTAK. Øystein Lundem Prosjektleder Beboerparkering Bymiljøetaten 15.03.2016 MØTE BYDEL ULLERN Øystein Lundem Prosjektleder Beboerparkering Bymiljøetaten BEBOERPARKERING ET BYMILJØTILTAK LITT HISTORIKK 2009: Oppstart prøveordning (ment for ett år) i tre mindre soner

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Parkeringsforbud på Kaja-feltet Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/03642-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Forslag til skiltplan med parkering forbudt-sone på Kaja-feltet

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

Notat: Parkeringsreguleringer i Stjørdal sentrum etter en evaluering av dagens regulering.

Notat: Parkeringsreguleringer i Stjørdal sentrum etter en evaluering av dagens regulering. Parkering i Stjørdal sentrum Evalueringsrapport med innstilling til tiltak. Notat: Parkeringsreguleringer i Stjørdal sentrum etter en evaluering av dagens regulering. 1. Bakgrunn Under vedtaket om innføring

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/7982-2 Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk Til høringsinstanser Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/782-2 Svein Olav Hagen, tlf.35 08 25 43 Q50 03.03.2015 Offentlig ettersyn - Parkeringsplan

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder Endringer etter høring

Ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder Endringer etter høring Ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder Endringer etter høring Gert Myhren, Byplan Høring/offentlig ettersyn Formannskapet vedtok 12. juni 2018 at forslaget til ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder

Detaljer

1. gongs behandling Skiltplan

1. gongs behandling Skiltplan Arkiv: K1-231, K2-Q50 Arkivsak ID: 2017001751-2 Journalpost ID: 2017019011 Sakshandsamar.: Anton Langeland Dato: 21.11.2017 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Utviklingskomite 06.12.2017

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel Ellipsen borettslag Org nr 997 523 385 Styret v/styreleder Ove Bengt Berg Gladengveien 6 E 0061 Oslo Oslo kommune v/bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 Oslo og Oslo politidistrikt v/trafikkseksjonen,

Detaljer

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Nils Fearnley og Petter Christiansen naf@toi.no pch@toi.no

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING FORORD Det er gjennomført en trafi kksikkerhetsvurdering av gatebruksplanen for Jevnaker sentrum i sin helhet. I forbindelse med vurdering var det identifi sert tre punkter der

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

NOTAT NR. 4 PARKERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2030) Sist revidert

NOTAT NR. 4 PARKERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2030) Sist revidert NOTAT NR. 4 PARKERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2022 (2030) Sist revidert 10.12.18 1 Innhold 1. Hvorfor revidere parkeringsbestemmelsene?... 2 2. Hvordan kan parkeringsbestemmelser brukes som virkemiddel

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

SAKSFREMLEGG SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALT UTEAREAL

SAKSFREMLEGG SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALT UTEAREAL Behandles i: Formannskapet F -4/14 24.02.2014 Kommunestyret K -8/14 10.03.2014 Kommunestyret K -25/14 19.05.2014 Formannskapet F -25/14 02.06.2014 SON SENTRUM -TRAFIKKAVVIKLING, PARKERING SAMT BRUK OG

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

UTREDNING OM FELLES PARKERINGSPOLITIKK. Sarpsborg og Fredrikstad DELRAPPORT 2 - EVALUERING 13. juni 2017

UTREDNING OM FELLES PARKERINGSPOLITIKK. Sarpsborg og Fredrikstad DELRAPPORT 2 - EVALUERING 13. juni 2017 DELRAPPORT 2 - EVALUERING 13. juni 2017 EVALUERING AV FORSØK I forbindelse med utredningen av en framtidig felles parkeringspolitikk for de to kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, er det vesentlig å evaluere

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE?

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? TØI Forum for lokale godstransporter 6. mars 2007 Innhold i denne presentasjonen: Organisering av Kort om s ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Detaljer

- e t s a m a r b e i d m e l l o m k o m m u n e, g å r d e i e r e o g h a n d e l s a k t ø r e r i H ø n e f o s s. 11.

- e t s a m a r b e i d m e l l o m k o m m u n e, g å r d e i e r e o g h a n d e l s a k t ø r e r i H ø n e f o s s. 11. Status - Parkeringsstrategi - e t s a m a r b e i d m e l l o m k o m m u n e, g å r d e i e r e o g h a n d e l s a k t ø r e r i H ø n e f o s s 11. desember 2018 Bakgrunn Hvorfor er tilgjengelighet

Detaljer

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Statens vegvesen, juni 2014 Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Bakgrunn Registreringen er foretatt ved gjennomgang av flyfoto fra forskjellige år (kilde: www.norgeibilder.no),

Detaljer

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM Sluttrapport 1 PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM TIME KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Parkeringsutredning Kommentar: Forfatter Nøkkelord Ivar Fett Utredning, parkering,

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8273-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 18.11.2015 Namsos

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder Endringer etter høring

Ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder Endringer etter høring Ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder Endringer etter høring Gert Myhren, Byplan Høring/offentlig ettersyn Formannskapet vedtok 12. juni 2018 at forslaget til ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder

Detaljer

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Hvorfor har vi ikke lykkes enda? Seks europeiske byer er undersøkt.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STOKKE SENTRUM

TRAFIKKANALYSE STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Trafikkanalyse Dato April 2015 TRAFIKKANALYSE STOKKE SENTRUM TRAFIKKANALYSE STOKKE SENTRUM Revisjon 1 Dato 2015/04/30 Utført av Grethe Myrberg Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplasser for buss Nesttun

NOTAT. Reguleringsplasser for buss Nesttun , revidert 28.04.2016 Reguleringsplasser for buss Nesttun I dag regulerer det busser på Nesttun. Dette blir gjort delvis ved Nesttunvatnet og delvis ved Shellstasjonen. Det aktuelle området ved Nesttunvatnet

Detaljer

Parkeringsstrategi med parkeringsveileder. Gert Myhren Byplan

Parkeringsstrategi med parkeringsveileder. Gert Myhren Byplan Parkeringsstrategi med parkeringsveileder Gert Myhren Byplan Tidligere orienteringer i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6. september 2018: Orienterte om forslaget til ny parkeringsstrategi

Detaljer

Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk

Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk Sammendrag November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet et samarbeid om areal, transport og miljø. 1 Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Byrådssak /14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering TUGU ESARK-03-201400030-239 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet sendte på høring forslag til nytt felles

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. ,.;'7TATT sept2p11, HØRINGSSVAR. NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep

DRAMMEN KOMMUNE. ,.;'7TATT sept2p11, HØRINGSSVAR. NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep ,.;'7TATT sept2p11, Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 14/8579/1/CLATHE Arkivkode 0030 Oslo Deres referanse Dato 29.08.2014 HØRINGSSVAR. NYTT FELLES REGELVERK FOR

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss GÅGATEREGLEMENT + Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss Utarb. av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, april 2012. Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 28.06.12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 Arkiv: 231 Q50 Lademulighet og evt. betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner Vedlegg: Forskrift om vilkårsparkering

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Evaluering av parkeringsordning for Kongsberg sentrum m/ nærområde 2018

SAKSFRAMLEGG. Evaluering av parkeringsordning for Kongsberg sentrum m/ nærområde 2018 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Rhodén Arkiv: Q52 &34 Arkivsaksnr.: 17/4673-11 Evaluering av parkeringsordning for Kongsberg sentrum m/ nærområde 2018 Rådmannens anbefalte innstilling: 1. Kongsberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/929 Klassering: Q50 Saksbehandler: Kari Aarnes SAK OVERSENDT FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 05.02.2014 Trykte vedlegg: Interpellasjon

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

RAPPORT TOVEISSYKLING I ENVEISREGULERTE GATER - SANDEFJORD SENTRUM

RAPPORT TOVEISSYKLING I ENVEISREGULERTE GATER - SANDEFJORD SENTRUM RAPPORT TOVEISSYKLING I ENVEISREGULERTE GATER - SANDEFJORD SENTRUM April 2016 Revisjon 4 3 2 1 Dato 04.04.2016 05-12-2013 07.12.2010 Udarbeidet av Rambøll AS, Grethe Myrberg Prosjektnr. 1350014254, tidl.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE. Saksbehandler Gert Myhren Arkiv: 144 Q50. Arkivsaksnr.: 17/ Dato:

SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE. Saksbehandler Gert Myhren Arkiv: 144 Q50. Arkivsaksnr.: 17/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Gert Myhren Arkiv: 144 Q50 : Arkivsaksnr.: 17/4740-107 Dato: 26.11.2018 Parkeringsstrategi med parkeringsveileder for Drammen Sluttbehandling og vedtak INNSTILLING

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Lillehammer Sentrum Drift AS innspill parkeringsstrategi, åpent møte/workshop, 30. januar 2017

Lillehammer Sentrum Drift AS innspill parkeringsstrategi, åpent møte/workshop, 30. januar 2017 Lillehammer Sentrum Drift AS innspill parkeringsstrategi, åpent møte/workshop, 30. januar 2017 Utgangspunkt: Besøkende, kunder og næringsdrivende; ønsker maksimal tilgjengelighet. Må ha muligheter for

Detaljer

Hva skjer når ansatte må betale for parkering?

Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Petter Christiansen pch@toi.no Framtidens byer, Fredrikstad 05.03.2013 Arbeidsgivere Arbeidsgivere har en rekke virkemidler som kan påvirke ansattes reisemåte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Ny parkeringsstrategi for Drammen

Ny parkeringsstrategi for Drammen Ny parkeringsstrategi for Drammen Disposisjon Innledning Hvordan er parkeringssituasjonen i Drammen i dag? Forslaget til ny parkeringsstrategi Innledning Parkering er viktig for hvordan byen ser ut og

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Ny parkeringsstrategi for Drammen. Prosess for medvirkning Formannskapet

Ny parkeringsstrategi for Drammen. Prosess for medvirkning Formannskapet Ny parkeringsstrategi for Drammen Prosess for medvirkning Formannskapet 23.05.2017 Parkeringsstrategi Gjeldende parkeringsstrategi vedtatt av bystyret 22. juni 1999 Vedtak i bystyret 4. april 2016 (sak

Detaljer

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889 Dato: 02.02.05 Dato for siste revisjon: 07.10.06 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning Vår ref. Arkivkode Avd/Saksb. Deres ref. 05/00129/000470 /Q80/&30 TEK/MJU SKILTPLAN 2005 2009 Skilter/annen

Detaljer

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Bakgrunn og problemstilling Hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken har størst innvirkning på reisemiddelvalget?

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven

Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven 17.01.2018 Tove Hellem og Kari Elisabeth Paulsen, Trondheim kommune, Byplankontoret Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven Foto: Carl Erik Eriksson Kommunal parkeringspolitikk Godkjenne parkering

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer