DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet forslag til reguleringsplan betegnet 18/410 Blakstad. Området er i dag en del av Reguleringsplan for Osedalen fra Området som omreguleres er i eksisterende reguleringsplan avsatt til bolig. Arealdel av kommuneplanen angir formålet til boligområde. HENSIKT MED REGULERINGEN Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av konsentrert boligbebyggelse i form av et leilighetsbygg med 14 boenheter og parkering i kjeller.

2 PLANOMRÅDET Området er på ca m 2, hvorav ca m 2 blir avsatt til nye boliger og tilhørende utearealer på eiendom 18/410. De øvrige arealer som er medtatt i planen er 18/296 som er kombinert forretning / bolig, samt tilleggende trafikkarealer som er nødvendige for å sikre atkomst på en tilfredsstillende måte. Bilde 2 Planområdet sett fra nordvest (dette bildet og de etterfølgende er hentet fra Google Streetview) TEKNISKE ANLEGG Atkomst til eiendommen skjer direkte fra RV42, hvor eksisterende avkjørsel benyttes. Denne vil strammes inn ved at fortau forlenges, slik at avkjørselen fremstår som bedre definert og sikrere for myke trafikanter. Kommunalt vann og avløp med tilfredsstillende kapasitet er tilgjengelig i direkte tilknytning til eiendommen. NY BEBYGGELSE Det er planlagt et leilighetsbygg med 14 leiligheter av en størrelse på mellom 70 og 90 m 2 bruksareal hver. Disse skal bygges på en parkeringskjeller med parkering for 20 biler. Bebyggelsen vil oppføres i tre etasjer pluss parkeringskjeller. Det er lagt opp til bebyggelse i en lett, moderne stil. Bygningsmassen vil bli liggende opp mot en bratt hei, så den vil ikke fremstå som ruvende i landskapsbildet. Illustrasjonen på neste side viser bygningskroppen skjematisk. Det kommer riktignok ikke godt frem at terrenget stiger bratt opp mot sydøst. Pollen Bygg & Eiendom Side 2 av 8

3 Bilde 3 3D- modell som viser planlagt bebyggelse sett fra sydøst. FORHOLD TIL EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN Området er i eksisterende reguleringsplan avsatt til boligområde, og er en del av delområde A14 i gjeldende reguleringsplan. Dette delområdet skal i følge påskrift på plankartet inneholde boliger fordelt på 26,3 da. En opptelling på kartet viser at det pr. dag er ca boliger i området. På grunnlag av denne informasjonen vil det være nødvendig med en omregulering / detaljregulering for å kunne utnytte eiendom 18/410 som ønsket. Bilde 4 Utsnitt av eksiterende reguleringsplan. Området er betegnet A14, boligområde. Pollen Bygg & Eiendom Side 3 av 8

4 FORHOLD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Eiendommen er angitt som boligområde i arealdel av kommuneplanen. Det planlagte leilighetsbygget vil videreføre denne. Omreguleringen vil dermed være klart i tråd med kommuneplanens arealdel, og dessuten i tråd med nasjonale retningslinjer om boligfortetting mellom eksisterende bebyggelse. Bilde 5 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Området er betegnet som Boligområde SIKKER ATKOMST TIL SKOLEN Planområdet sokner til Froland skolekrets, og planområdet ligger ca 1,3 km fra skolen. Skoleveien går langs Riksvei 42 og Fylkesvei 152, og går hele tiden på fortau eller gang-/sykkelvei. Hovedveiene må krysses 2 ganger, begge ganger via opphøyde fotgjengeroverganger. Skoleveien benyttes av mange barn i dag, og vurderes som sikker. Se kartutsnitt under. Pollen Bygg & Eiendom Side 4 av 8

5 Bilde 6 Skoleveien fra planområdet og frem til Froland skole. KONKRET VURDERING OPP MOT FROLAND KOMMUNES KOMMUNEPLAN FOR Det er nylig vedtatt ny kommuneplan for Froland kommune, og denne inneholder bestemmelser og retningslinjer som erstatter Forskrift om vedtekter til plan- og bygningslovens 79. Til PBL er det vedtatt funksjonskrav som bl.a. omhandler lek, uteopphold og parkering. Parkeringsdekning Denne reguleringsplanen gir en parkeringsdekning på 1,7 parkeringsplasser pr. bolig, noe som skulle tilfredsstille kommuneplanens krav til parkering, ettersom noen av leilighetene vil være under 85 m 2, og dermed kreve 1,5 p-plasser pr. bolig, mens leilighetene over 85 m 2 krever 2 p- plasser. Krav til biloppstillingsplasser vil dermed overholdes. Uteoppholdsareal og lek Det opparbeides felles lekeplass på 150 m 2 inne i planområdet. Denne lekeplassen vil være delvis naturlekeplass og delvis en tradisjonell sandlekeplass for de minste barna. Ellers er det svært kort vei til lekemuligheter i naturen og friområde ved elva i Osedalen og områder i forbindelse med skole og idrettsanlegg. Pollen Bygg & Eiendom Side 5 av 8

6 Når det gjelder areal for uteopphold stilles krav om 35 m 2 pr boligenhet. Dette ivaretas med private terrasser / verandaer og fellesareal over parkeringskjeller. Vurdering opp mot prinsipp om universell utforming Det planlegges heis i boligbygget, og dermed vil alle boenheter få trinnfri atkomst. Prinsipp om tilgjengelighet for alle vil dermed følges for 100 % av boenhetene OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL INNKOMNE INNSPILL I det følgende er det opplistet samtlige innkomne innspill i forbindelse med kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Hvert enkelt innspill er kommentert i den utstrekning det har syntes nødvendig. Innspillene er vedlagt planforslaget. 1. Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen: Naturmangfold: Det er ikke kjent miljøverninteresser med regional eller nasjonal verdi innenfor planområdet. Støy: Det påpekes nærheten til RV 42, og den støy som genereres fra veien. Det vises til retningslinjer, T-1442 for prosjektering av støyreduserende tiltak. Landskap og estetikk: Det minnes på prinsipp om at planlagt bebyggelse må ta hensyn til landskapet og ikke bygges i silhuett. Barn- og unges oppvekstvilkår og sikker skolevei: Det forventes at dette redegjøres for i planbeskrivelsen. Vår kommentar: Dette er generelle innspill som peker på prinsipper som skal legges til grunn ved all planlegging. Innspillene vil bli kommentert og tatt hensyn til i den videre planleggingen. Støyanalyse er bestilt og vil bli utført. Anbefalingene fra denne vil bli innarbeidet i planforslaget. Beredskapsmessige innspill: Det minnes om krav om ROS-analyse og Fylkemannens mulighet for å fremme innsigelse hvis slik analyse ikke foretas. Vår kommentar: ROS-analyse er utført. 2. Aust-Agder Fylkeskommune Plan- og naturseksjonen: Seksjonen finner formålet med reguleringsplanen å være i tråd med arealdel av kommuneplan for Froland kommune, og avgir derfor ikke noen utfyllende uttalelse til melding om oppstart. Det minnes om generelle prinsipper for god planlegging. Seksjon for kulturminnevern har ingen kommentarer. Vår kommentar: Alle momentene som Fylkeskommunen tar opp er hensyntatt og innarbeidet i planforslaget. Pollen Bygg & Eiendom Side 6 av 8

7 3. Statens Vegvesen Statens Vegvesen påpeker at byggegrensen generelt mot Riksvei er 50 meter, samt at kryss / avkjørsel må snevres inn i fra dagens situasjon. Etter henvendelse fra undertegnede aksepterer Vegvesenet en byggegrense på 30 meter fra senter av RV 42, forutsatt at retningslinjene i T legges til grunn. Vår kommentar: Det vil bli utført støyanalyse som vil gi konkrete anbefalinger til tiltak. Disse tiltakene vil bli innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, da særlig i rekkefølgebestemmelsene. 4. Kjell Arne Vatne Vatne skriver på vegne av seg selv og Roy Gunnar Myhren. Myhren og Vatne er hjemmelshavere til eiendom 18/45 som grenser til planområdet i sydvest. De påpeker behovet for et gjerde på toppen av skjæring mot deres eiendom. Videre ønsker de at planlagt leilighetsbygg får skråtak og at bygningens høyeste punkt blir liggende lavere enn laveste punkt på 18/45. Vår kommentar: Høyeste regulerte takhøyde for ny bebyggelse vil bli ca. 2 meter under laveste punkt på 18/45. Fjellskjæring vil sikres med gjerde. Vi kan imidlertid ikke love at ny bebyggelse får saltak. Det er ikke sikkert dette er hensiktsmessig for den type bebyggelse som er planlagt. De innkomne innspillene avdekker ikke store interessekonflikter som vil være til hinder for gjennomføring av planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg her vært positive til omreguleringen. Naboers skepsis grunner oftest på uvitenhet om planens innhold, og vi har gjennom det foreliggende planforslaget i så stor grad som mulig forsøkt å ta hensyn til deres innspill. Det er vår oppfatning at dette har lykkes. Bilde 7 Eksisterende bebyggelse på 18/296 og 18/311 Pollen Bygg & Eiendom Side 7 av 8

8 Bilde 8 Atkomst til planområdet som må snevres inn Bilde 9 Deler av planområdet sett fra nordvest Arendal, rev. - Pollen Bygg & Eiendom Side 8 av 8

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer