REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget , sak 105/11 Offentlig høring gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Vedtatt av kommunestyret REGULERINGSFORMÅL Regulert område vises med reguleringsgrense på plankartet. Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl 12-5 og 12-6: 1. Bebyggelse og anlegg, Boligbebyggelse-blokkbebyggelse ABB-1 Lekeplass ALEK-1 Gårdsplass AGP-1 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg SV-1-2 Gangveg SGS-1-2 Annen veggrunn grøntareal SAG-1-4 Parkering SPP-1 3. Hensynssone Sikringssone frisikt Hensynssone landskap I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i plan- og bygningslovens BEBYGGELSE OG ANLEGG 1.0 Felles bestemmelser Side 1 av 6

2 1. Byggegrense (2) Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 2. Takform (1) Bygninger skal ha flatt tak. 3. Lekeplass (4) Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m 2 per boenhet. Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass. Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. Lekearealer skal minimum inneholde en sandkasse, et huskestativ med 3 husker, noe fastdekke, en sklie, en vippehuske og to benker med bord. 1.1 Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse 1. Formål (1) Området ABB1 skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål boligbebyggelseblokkbebyggelse. Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 2. Utnyttelse (1) Maksimalt tillatt bruksareal totalt skal være 5600 m² BRA fordeles med maksimalt: Bolig: 4000 m² Garasje/parkeringskjelle/atkomst/parkeringskjeller: 1600 m2 Det skal maksimalt bygges 30 leiligheter 3. Byggehøyde (1) Bygning oppføres med flatt tak. Gesimshøyde skal mot sør, vest og nord maksimalt være kote 217,0. Inntrukket toppetasje skal maksimalt være kote 219,5. Inntrukket toppetasje skal være inntrukket minimum 2 m fra vestfasade, og minimum 1,5 m fra nord og sørfasade. Østfasade kan følge hovedkroppens fasadeliv. På byggeområdet tillates oppført kjeller i ett plan. Tekniske installasjoner som heissjakt kan tillates noe høyere enn kote 219,5 moh. 4. Radon. (4) Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 5. Bebyggelsens utforming (1) Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 6. Parkering (4 og 7) Parkering skjer i felles parkeringskjeller i underetasje på bygget og på bakkeplan. Innkjøring til parkeringskjeller blir fra Hvalsveien. Gjesteparkering anlegges på bakkeplan. Side 2 av 6

3 Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK For boligene plasseres det 40 stk sykkelparkeringer i kjeller og 20 stk ute foran hovedinngang. 7. Støy (3). Et flertall av rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. Dokumentasjon som viser at foranstående er ivaretatt og at støytiltak er prosjektert skal medsendes rammesøknad. 8. Utearealer. (4) Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområdet skal være dokumentert ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. Felles uteoppholdsareal skal innbefatte lekeplass. Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: - Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger) - Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet. 9. Oppvarming (8) Boligene skal ha vannbåren varme. Det vil også bli etablert et nærvarmeanlegg for byggene. 2.2 Gårdsplass 1. Formål (1/14) Område AGP1 skal nyttes til felles privat gårdsplass. Området disponeres av beboerne, men ligger delvis i støysone (gul) og er ikke beregnet for opphold og rekreasjon. Gårdsplass kan benyttes til oppholdsareal og lek dersom den får tilfredsstillende støyforhold. 2.3 Lekeplass 1. Formål (1) Område ALEK1 skal nyttes til privat lek og oppholdsareal. 2. Utforming/bruk (4) Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan framlegges ved byggesøknad. Det skal minimum etableres følgende lekeapparater: 6 m2 sandkasse Dobbelt huskestativ Akebakke 100 m2 avsatt til ballspill/lek. 4 sitteplasser i forbindelse med lekeareal som Side 3 av 6

4 Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 3.0 FELLESBESTEMMELSER 1. Vegstandard (4) Fylkesvei skal være utformet med en standard som det fremgår av statens vegvesens håndbok KJØREVEG 1. Formål (1/7/14) Området SV1 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Området omfatter den del av FV 183 Hvalsveien som ligger innenfor reguleringsområdet. Område SV2 skal nyttes til privat kjøreveg. Området omfatter avkjøring fra FV 183 Hvalsveien for atkomst til parkeringskjeller for beboere og gjesteparkering på terreng. Det kan på området etableres innkjøring til parkeringskjeller og avfallshus/miljøstasjon. 3.2 GANGVEG 1. Formål. (1) Området SGS 1 og SGS2 skal nyttes til offentlig gang og sykkelvei. Området omfatter den del av gang og sykkelvei på østsiden av FV 183 Hvalsveien som ligger innenfor reguleringsområdet. 3.3 PARKERING 1. Formål (1/7) Område SPP1 skal nyttes til felles privat parkering på terreng. Det anlegges 15 parkeringsplasser tiltenkt gjesteparkering. 3.4 ANNET VEGAREAL - GRØNTAREAL 1. Formål. (1) Område SAG1, SAG2, SAG3 og SAG4 skal nyttes til annet offentlig vegareal grøntareal, og omfatter arealet som ligger langs begge sider av gangveg SGS HENSYNSSONER 4.1 Sikringssone frisikt (2/4) Side 4 av 6

5 Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I frisiktsonen skal det ikke forekomme vegetasjon høyere enn 0,5 over vegnivå eller installasjoner som begrenser sikten i forbindelse med av og påkjøring. 4.2 Hensynsone landskap. (2/6) Område Hensynssone landskap. Det er definert et areal som hensynssone langs tomtens østre begrensning. I hensynssonen skal eksisterende vegetasjon beholdes for å ivareta silhuetten på haugen slik den oppleves i dag. Dersom trærne fjernes i forbindelse med bygging skal det plantes nye trær. Trærnes plassering og art kan tilpasses utearealenes utforming. 6 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Bestemmelsene i 5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL 12-7 pkt Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. Dersom Statens Vegvesen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og Statens Vegvesen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 2 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av Statens Vegvesen er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av Vegvesenet. 3 Før byggetillatelse gis skal tekniske tegninger av avkjørsel mot fylkesveg og kryssing av gang/sykkelveg være godkjent av Statens Vegvesen 4 Eventuelle lokale støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse for boliger kan gis. 5 Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for bygget kan gis. 6 Fortau fra krysset Hvalsveien/Harehaugveien og opp til eksisterende fortau langs Harehaugveien skal ferdigstilles før brukstillatelse gis. Side 5 av 6

6 7 Felles uteoppholdsareal, inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 8 Det skal tinglyses rett til opparbeidelse av sti over tomten til det bakenforliggende grøntområde for allmenn ferdsel før brukstillatelse gis. 9 Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal (også sykkelparkering) og lekeplass. 10 Før igangsettingstillatelse gis skal området undersøkes for planten Marisko. Påvisning av individer skal ikke forhindre utbygging i tråd med plan men vil legge føringer for gjennomføringen på følgende vis: Ved påvisning av planten innenfor arealer som tillates bebygget skal flytting av planter vurderes i samråd med fagpersoner på området. Ved påvisning av planten i øvrige deler av planområdet skal tiltakshaver i samråd med kommunen vurdere tiltak for å minimere skade på individer, både under anleggsfase og ved bruk. Dokumentasjon på undersøkelse og eventuelt avbøtende tiltak skal vedlegges byggesøknad. Side 6 av 6

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato KONGSVINGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato --------------------------- ordfører 1 GENERELT Planområdet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer