KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313"

Transkript

1 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.xx I medhold av plan- og bygningslovens av 27. juni 2008 nr 77, har Øvre Eiker kommunestyre i møte xx.xx.xx i sak xx/xx vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser datert xx.xx.xx HENSIKT MED PLANEN Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende dagligvareforretning med tilhørende adkomst, parkering, varemottak mv. 2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet, sist revidert OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE AREALFORMÅL (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5) Type område: Innhold: Forkortelse: Bebyggelse og anlegg: Forretning F Bolig/Forretning B/F Samferdselsanlegg: Kjøreveg V Fortau Parkeringsplasser Annen veggrunn tekniske anlegg FT P1 P2 AVT

2 Dato Vår ref. -/ 2 av 5 4 HENSYNSSONER (Jfr. Plan- og bygningslovens 11-8A, 12-6) Type område: Innhold: Kode: Sikringssoner: Krav vedrørende infrastruktur H 410 Frisikt H FELLESBESTEMMELSER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) 5.1 Rekkefølgebestemmelser: Før det kan gis brukstillatelse for nybygg skal følgende være ferdig opparbeidet: - tilkopling til kommunalt vann- og avløpsnett - parkeringsplasser og fortau - område for avfallsbeholdere Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av krav til: - grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak - støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak - radon og eventuelle avbøtende tiltak - universell utforming - vei- og fortausoppbygging - håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA-plan) Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan for planområdet. Planen skal i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for utforming av: - uteoppholdsareal for boliger - tilstøtende fortau - materialbruk/ belegning - beplantning, møblering (benker, gatelys m.m.) - adkomst og parkering (varelevering, sykkelparkering, beboer- og kundeparkering) - areal for snøopplag - renovasjonsløsning og lager for avfall 5.2 Allmenne plankrav: (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygning, fellesarealer, trafikkanlegg og uteareal. Universell utforming skal dokumenteres i utomhusplan Støynivå ved ny arealbruk (inkl. vifter, ventilasjonsanlegg og lignende) skal tilfredsstille grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (MD T-1442). Ved søknad om tiltak/ rammetillatelse skal dokumentasjon foreligge på hvordan støykrav kan ivaretas.

3 Dato Vår ref. -/ 3 av Innenfor planområdet skal det opprettes anlegg for oppsamling og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Ved søknad om tiltak/ rammesøknad skal dokumentasjon foreligge på hvordan krav til kommunaltekniske anlegg ivaretas Tekniske anlegg. - Alle kabler som føres inn i området, skal føres fram som jordkabler. - Evt. tekniske anlegg på tak skal ikke overskride tillatt byggehøyde Den ubebygde del av tomta. - Arealer mot offentlig vei- eller gateareal skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan. - Parkeringsarealer skal utformes slik at parkering ikke skjer ut over annet formål. - Utelagring tillates ikke ut mot tilgrensende gater og boligområder Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken vei/ gate tomta skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur og lignende Bolig på BF kan få adkomst fra Epleveien. Eventuell forretning på BF skal ha adkomst via P Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/ kabler, samt ved arealbruk inntil slike anlegg, skal verken boliger eller lekeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over anbefalte grenseverdier Innen området skal det avsettes tilstrekkelig plass til renovasjonsbeholdere. Dette bør utformes i tråd med veiledere fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn, skal ansvarlig myndighet varsles, jfr. Forurensningslovens 7 om plikt ved forurensning, og nødvendige tiltak skal iverksettes Dersom det under anleggsarbeid avdekkes automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven BEBYGGELSE OG ANLEGG: ( Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5) 6.1 Område for forretning (F): Området kan bebygges med formål dagligvareforretning Tillatt prosent bebygget areal (%BYA) er 100 %. Parkering inngår ikke i % BYA Byggegrense er angitt på plankart datert Der dette ikke er angitt, er byggegrense lik formålsgrense. Det kan tillates en maksimal utkraging ut over viste byggegrense på 1,0 m. Utkraginger skal ha en minimum høyde over fortau på 4 m.

4 Dato Vår ref. -/ 4 av Det tillates bygg oppført med gesimshøyde på maksimalt kote 64,2 og en mønehøyde på maksimalt kote 65,8. Ved utforming av bebyggelse med flatt tak defineres gesimshøyde som byggehøyde. Det tillates tekniske installasjoner på taket innenfor tillatt mønehøyde. Slike installasjoner skal være min. 4 m inntrukket fra gesims og skal utformes som en integrert del av bygningen. 6.2 Kombinerte bebyggelses- og anleggsformål: Bolig/ Forretning (B/ F): Området kan bebygges med formål dagligvareforretning. Eksisterende bolig på området kan beholdes, men det tillates ikke etablert ny boligbebyggelse Tillatt prosent bebygget areal (%BYA) er 60 %. Parkering i henhold til kommunens norm skal inngå i % BYA Byggegrense er angitt på plankart datert Der dette ikke er angitt, er byggegrense lik formålsgrense. Det kan tillates en maksimal utkraging ut over viste byggegrense på 1,0 m. Utkraginger skal ha en minimum høyde over fortau på 4 m Det tillates bygg oppført med gesimshøyde på maksimalt kote 64,2 og en mønehøyde på maksimalt kote 65,8. Ved utforming av bebyggelse med flatt tak defineres gesimshøyde som byggehøyde. Det tillates tekniske installasjoner på taket innenfor tillatt mønehøyde. Slike installasjoner skal være min. 4 m inntrukket fra gesims og skal utformes som en integrert del av bygningen Alle leiligheter skal ha privat uteoppholdsareal på min. 10 m2. Privat uteoppholdsareal kan løses i form av balkong / takterrasse. 6.4 Parkering: Det skal avsettes oppstillingsplasser som følger: Bil Sykkel Enhet roms bolig: 1,5 2,0 pr. boenhet - 3 roms bolig: 2,0 3,0 pr. boenhet roms bolig: 3,0 4,0 pr. boenhet - Forretning: 2,0 1,0 pr. 100 m2 BRA Parkering til forretning og eksisterende bolig på F skal etableres på parkeringsplass P1. Parkering til eksisterende bolig på B/F skal etableres innenfor B/F. Ved eventuelt fremtidig opphør av boligformål på B/F, tillates parkering for forretning etablert her. Minimum 5% av biloppstillingsplasser til forretning skal avsettes som hc-plasser. Utendørs sykkelparkering til forretning skal plasseres så nær hovedinngangen som mulig, og det skal legges til rette for låsing av ramme.

5 Dato Vår ref. -/ 5 av 5 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5) 7.1 Kjørevei (V): Offentlig kjørevei skal opparbeides i samsvar med plankart og bestemmelser for «Reguleringsplan for Fv. 61 Semsmoveien gjennom Røren». 7.2 Fortau (FT): Offentlig fortau skal ha en bredde på minimum 2,5 m. Fortau skal opparbeides i samsvar med plankart og bestemmelser for «Reguleringsplan for Fv. 61 Semsmoveien gjennom Røren». 7.3 Parkeringsplasser (P): På område P1 skal det etableres biloppstillingsplasser for dagligvareforretning og for eksisterende bolig på F På område P 2 skal det etableres oppstillingsplass for lastebil tilknyttet varemottak til dagligvareforretningen På område P 3 skal det etableres snumulighet for lastebil tilknyttet varemottak til dagligvareforretningen Utforming av parkeringsareal med adkomst mv. skal dokumenteres i utomhusplan. 7.4 Annen veggrunn tekniske anlegg (AVT): AVT er offentlig vegareal og skal benyttes til grøft, skulder, snødeponi, skjæring/ skråningsutslag. Annen veggrunn skal, om mulig, tilsås med gress, slik at det ikke kommer i konflikt med frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold Innenfor AVT mellom P2 og V (Epleveien) skal det etableres fysisk skille i form av kantstein, mur, gjerde el. tilsv. 8 HENSYNSSONER: (Jfr. Plan- og bygningslovens 11-8a, 12-6) 8.1 Krav vedrørende infrastruktur (H 410): Området er sikringssone langs kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen. I området skal det ikke føres opp bygg for varig opphold. 8.2 Frisiktsone (H 140): I frisiktsonen skal det være fri sikt over 0,5 m høyde over kjørebane. I frisiktsonen kan det stå nødvendige skiltstolper med maksimal diameter på 25 cm.

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer