Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: /L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå I medhold av i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, har Nedre Eiker kommunestyre i møte dd.mm.åå i sak xx/åå vedtatt disse planbestemmelser datert dd.mm.åå med tilhørende plankart datert dd.mm.åå Ordfører 1. PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av ny nærings- og boligbebyggelse med tilhørende uteoppholds- og lekeareal og infrastruktur. Videre skal reguleringsplanen sikre at ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse i tilgrensende områder med tanke på utnytting, høyder og formspråk. 2. PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist på plankart med PlanID og datert AREALFORMÅL I PLANEN (JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 12-5) Hovedformål Formål Forkortelse Kode Bebyggelse og anlegg Lekeplass Kombinert bebyggelse og anlegg Bolig/ forretning/kontor/næring LEK B/F/K/N Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vei Fortau Annen veggrunn grøntareal V1-2 F AVG Parkeringsplasser P 2080 Grønnstruktur Friområde G side 1 av 6

2 4. HENSYNSSONER I PLANEN (JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-6): Sone Innhold Forkortelse Kode Sikringssone Frisikt H140_1 140 Faresone Brann/- eksplosjonsfare H350_ FELLES BESTEMMELSER 5.1. Rekkefølgebestemmelser Krav til opparbeidelse: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for B/F/K/N skal følgende være ferdig opparbeidet: - tilhørende felles uteoppholdsareal - friområde (G3) - felles lekeareal (LEK) - parkeringsplasser (P) - veg (V1-2) og fortau (F) Krav til dokumentasjon: Før det kan gis tillatelse til tiltak/rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av plankrav i disse planbestemmelser: - universell utforming (jf ) - tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal - gate- og fortausoppbygning - grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak - støynivå og eventuelle avbøtende tiltak (jf ) - Vurdering av forholdet til Veveribygget når det gjelder volum og arkitektoniske detaljer (jf ) Krav til utomhusplan: Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan for hele planområdet og skal minimum omfatte: - Uteoppholds- og lekeareal (LEK) - Adkomst, varelevering og parkering (sykkel-, beboer- og kundeparkering, og inn-/ nedkjøring til evt. parkeringsanlegg m.m.) - Gangforbindelser mellom friområdet (G3), lekeplass (LEK), nybygg og uteoppholdsareal på gbnr. 45/1466 og fortau langs Spinderisletta (F) - Evt. renovasjonsløsning og lager for avfall - Areal til snøopplag - Materialbruk/ belegning - Beplantning og møblering (benker, gatelys m.m.) - Avklaring av fysisk skille i form av rabatt eller lignende mellom V2 og P. side 2 av 6

3 5.2. Allmenne plankrav (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) Universell utforming: Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesareal i bygningen, samt gangatkomster til hovedinnganger. Øvrige deler av bygning og uteareal skal følge krav til tilgjengelighet/universell utforming (jf i teknisk forskrift) Støy: Støynivå i ny arealbruk (inkl. vifter/ ventilasjonsanlegg og lignende) skal tilfredsstille grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (MD T-1442/12). Ny arealbruk og nye tiltak i planområdet skal ikke påføre eksisterende bebyggelse og utearealer støy utover grensene i MD T-1442/12. Støynivå skal ikke overskride Lden 55 db på leke- og uteoppholdsareal, samt utenfor rom med støyfølsom bruk. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak Tekniske anlegg: Alle kabler føres inn i planområdet skal føres fram som jordkabler. Åpne tekniske anlegg på tak tillates ikke. De skal være del av bygningskroppen, og ikke overskride tillatte byggehøyder Kommunaltekniske anlegg: Følgende forhold må avklares for utbyggingsområdet: - Vannforsyning - Spillvann - Overvann Ved søknad om tiltak/rammesøknad skal dokumentasjon foreligge på hvordan krav til kommunaltekniske anlegg ivaretas Overvannshåndtering i utbyggingsområdet: Kommunen kan innenfor planområdet kreve opprettet anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre areal. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak / rammetillatelse (evt. i egen VA-plan for vannforsyning, spillvann og overvann) Estetikk, fasader og materialbruk: Bygningsmiljø skal ses i sammenheng med industribebyggelsen på Solberg Spinderi, og skal ha en enhetlig utførelse når det gjelder hovedform, farge, materialbruk og takform. Dette gjelder særlig valg av takform med tilhørende elementer for gavlvegg og parapet som i størst mulig grad reflekterer og tilnærmer seg eksisterende forhold på Veveribygget. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Direkte stilkopiering av eksisterende bygg skal unngås, og arkitekturen skal gjenspeile nåtiden. Bygg skal kles med naturlige materialer som tegl med innslag av stein og glass. Ny tegl skal være så lik den eksisterende teglen brukt på Solberg Spinderi som mulig (gjenbruk av original tegl etterstrebes så langt det er mulig). Balkonger detaljeres i henhold til materialbruk slik balkonger på dagens bebyggelse på Veveriet. Vinduer skal ha lignende proporsjoner (forhold mellom bredde og høyde) som på Veveriet. Enkelte sammenhengende vindusfelt tillates der dette fremhever prosjektets estetikk. side 3 av 6

4 Den ubebygde del av tomta: a) Parkeringsarealer skal utformes slik at parkering ikke skjer ut over annet formål. b) Utelagring tillates ikke. c) Yttervegg på garasje skal skjermes med beplantning Avkjørsler: Det skal kun være en avkjørsel til området. Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5m Renovasjon: Innen området skal det avsettes tilstrekkelig plass til renovasjonsbeholdere og manøvreringsareal til renovasjonsbil. Veiledere fra RFD skal legges til grunn for uforming av arealer. Dette skal vises i utomhusplan Forurenset grunn: Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Kulturminneloven BEBYGGELSE OG ANLEGG (JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 12-5, PNK.1) 6.1. Uteoppholdsareal - LEK a) Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass på minst 100 m 2. Dette skal anlegges på bakkenivå og være i tillegg til felles uteoppholdsareal. Det skal tilstrebes at lekeplass utformes slik at forholdet mellom bredde og lengde ikke overstiger 1:2. b) Lekeplassen skal være felles for boenhetene på området B/F/K/N (gnr/bnr 45/1556) og gnr/bnr 45/1466. c) Lekeplassen skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold, og ha skjerming mot tilstøtende arealer. Atkomsten til lekeplassen skal være trafikksikker. En av atkomstene skal være universelt utformet Kombinert formål - Bolig/Forretning/Kontor/Næring B/F/K/N. I bebyggelsens første etasje tillates bolig/forretning/kontor/næring. De øvrige etasjene skal benyttes til boligformål. a) Det er ikke tillatt med forretninger som selger plasskrevende varer, dvs. biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og arealkrevende varer, dvs. møbler, brunevarer og hvitevarer. Detaljhandel er ikke tillatt. b) Annen næring som småproduksjonsbedrift og håndverksbedrift som ikke er til vesentlig sjenanse for omgivelsene tillates Bebygget areal: Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (BYA) er 35%. side 4 av 6

5 Byggegrense: Byggegrenser er angitt på plankart datert: Underjordisk etasje som ligger i sin helhet under bakken og ikke har målverdig bebygd areal (BYA), kan tillates utover byggegrensene og inntil 1,0m fra eiendomsgrense Byggehøyder: Byggehøyder er vist i plankart datert Atkomst: Atkomst til 45/1556 skal være via V1 og P. Det skal kun være en atkomst til eiendommen Parkering: Parkering for ny bebyggelse skal løses hovedsakelig i kjeller/ sokkeletasje. Krav til parkeringsdekning: Arealkategori Oppstilliongsplasser Sykkel Bil Bolig, per boenhet 2 2 Forretning/ Kontor/ Næring 3 1,5 per 100m Uteoppholdsareal: Privat uteoppholdsareal pr. boenhet skal være minimum 10 m 2. Minimum privat og felles uteoppholdsareal (MUA) skal til sammen utgjøre minimum 50 m SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 12-5, PKT. 2) 7.1. Veg V V1 (del av Spinderisletta) Veg skal reguleres med bredde som vist på plankart. Gatehjørner anlegges med radie = V2 V2 er felles for B/F/K/N. Avkjørsel til P skal trekkes gjennom V2 fra V Fortau, (F) Fortau reguleres med bredde 3 meter. Kantstein langs fortau skal anlegges med en visning på 16 cm. I nedsenk (ved gangfelt, innkjørsler o.l.) skal kantstein ha visning på 2-3cm Parkering, P P skal være felles for B/F/K/N og gnr/bnr 45/1466 i henhold til tinglyst avtale. Minst 5 % av plassene skal være tilpasset funksjonshemmede. side 5 av 6

6 Utforming av trafikkareal skal dokumenteres i utomhusplan. 8. GRØNNSTRUKTUR (JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 12-5, PKT. 3) 8.1. Friområder (G1-2) G1-2 er friområde Friområdet (G3) G3 er felles areal for gnr/bnr 45/1556 og gnr/bnr 45/1466. Området skal være parkmessig opparbeidet i henhold til utomhusplan. 9. HENSYNSSONER (JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 12-6) 9.1. Sikringssone, frisikt (H140_1): I frisiktsonen skal det være fri sikt over 0,5 meter høyde over kjørebane. I frisiktsonen kan det stå nødvendige skiltstolper samt høytstammede trær med maksimal stamme på 25 cm Faresone, eksplosjon- gasstank (H350_1): Det kan ikke anlegges noen form for møblering eller utføres terreng inngrep innenfor hensynssone. side 6 av 6

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer