MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune."

Transkript

1 Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: Sonekode: xx xx Sist revidert Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015 I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 av 14. juni 1985 nr 77, har Svelvik kommunestyre i møte xx.xx.2015 i sak xx/2015 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser datert xx.xx Ordfører 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at det kan etableres småhusbebyggelse på området med minimum 30 boenheter, og med infrastruktur, lekearealer, friområder osv. som kreves i den forbindelse. 2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet, datert OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE AREALFORMÅL Type område: Innhold: Forkortelse: Bebyggelse og anlegg: Frittliggende småhusbebyggelse BF1 BF26 Konsentrert småhusbebyggelse BK1 Energianlegg TRAFO Lekeplass LEK1 LEK3 Samferdselsanlegg og Kjøreveg KV1 KV2 teknisk infrastruktur: Veg (snuplass for buss) V1 V2 Annen veggrunn tekn. anlegg AVT Holdeplass/ plattform H Grønnstruktur: Friområde F1 F5

2 Dato: Vår ref. -/ 2 av 6 4 FELLESBESTEMMELSER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) 4.1 Rekkefølgebestemmelser: Før det gis brukstillatelse til nybygg innenfor planområdet skal følgende være ferdig opparbeidet: - Bussholdeplass med plattform, trafikkøy og snuplass. Før det gis brukstillatelse til nybygg innenfor byggeområde BF1 BF6 skal følgende være ferdig opparbeidet: - Kjøreveg KV2 med tilhørende snuplass og annen veggrunn. - Lekeplass LEK3. Før det gis brukstillatelse til nybygg innenfor byggeområde BF7 BF13 og BK1 skal følgende være ferdig opparbeidet: - Kjøreveg KV2 med tilhørende snuplass og annen veggrunn. - Lekeplass LEK2. Før det gis brukstillatelse til nybygg innenfor byggeområde BF14 BF26 skal følgende være ferdig opparbeidet: - Kjøreveg KV1 med tilhørende snuplass og annen veggrunn. - Lekeplass LEK Før det gis tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av krav til: - Utforming av offentlig veg med tilhørende rundkjøringer, snuplass og holdeplass for buss, belysning mv. - Håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann i henhold til godkjent VAplan. - Utforming av lekeplasser. Før det gis tillatelse til tiltak på den enkelte tomt skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av krav til: - Oppmålt og utskilt tomt. 4.2 Allmenne plankrav: Der terrenget ligger til rette for det, skal prinsipper for universell utforming legges til grunn for utforming av alle fellesarealer, trafikkanlegg og utearealer frem til inngangsdør til bolighus Det skal utarbeides plan for håndtering av vannforsyning, slokkevann, spillvann og overvann (VA-plan). Planen skal bl.a. redegjøre for hvordan oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre areal skal ivaretas og hvordan tilstrekkelig tilgang på slokkevann skal sikres. Overvann skal håndteres på egen grunn Det skal utarbeides utomhusplan for lekeplassene. I tillegg skal det ved søknad for den enkelte tomt utarbeides en enkel situasjonsplan som viser: - uteoppholds- og lekeareal - adkomst, parkering og plassering av garasje / carport

3 Dato: Vår ref. -/ 3 av 6 - renovasjonsløsning - snøopplag - støttemurer, fyllinger, skjæringer Bygningers utførelse skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø i området. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal bygningers utforming og tilpasning begrunnes faglig og estetisk Bygninger skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng i forhold til plassering, kotehøyder på gulv og gesimser, bruk av underetasje(r) osv. Store terrasser på søyler, høye murer og høye og bratte fyllinger og skjæringer tillates ikke Veg- og ledningsanlegg skal anmeldes og etableres i henhold til kommunens retningslinjer for godkjenning av kommunaltekniske anlegg. Alle kabler som føres inn i området, skal føres fram som jordkabler Dersom det under anleggsarbeid avdekkes automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn, skal ansvarlig myndighet varsles, jfr. Forurensingslovens 7. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG: 5.1 Områder for frittliggende småhusbebyggelse (BF1 BF26): På hver tomt kan det oppføres frittliggende enebolig. Bebyggelsens grunnflate inklusiv parkeringsplasser/ garasjer, boder og lignende skal ikke overstige BYA = 30 % av regulert tomteareal På området BF7 BF13 tillates boligene sammenkjedet dersom det anses hensiktsmessig. Det må søkes om tillatelse til tiltak samlet for alle boligene som er sammenkjedet. Byggegrense mellom tomtene på plankartet kan i så fall justeres for å tilpasses en slik situasjon Dersom det ønskes annen inndeling av tomter og byggegrenser mellom tomter enn det som fremgår av plankartet, kan det utarbeides ny tomtedelingsplan for det aktuelle delfeltet som skal godkjennes av kommunen. Den skal vise en helhetlig løsning med tomtedeling, mulig hus- og garasjeplassering, parkering, uteoppholdsplasser mv. Antallet tomter kan ikke økes vesentlig ut over det som fremgår av plankartet For boliger må gesimshøyde ikke overstige 6 m, mønehøyde må ikke overstige 9 m over gjennomsnittlig planert terreng Frittliggende garasje/ bod tillates oppført med maksimal gesimshøyde 3 m, med maksimal mønehøyde 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng, og med bebygd areal maksimalt 50 m2.

4 Dato: Vår ref. -/ 4 av 6 Frittliggende garasje/ bod kan plasseres inntil 1 m fra tomtegrense. Minste avstand mellom garasje og tomtegrense mot veg skal være 5 m dersom garasje plasseres med innkjøring vinkelrett mot veg. Ved samarbeid mellom naboer om felles garasje, kan denne oppføres i nabogrense På hver tomt skal det avsettes 3 biloppstillingsplasser for boliger over 90 m2 BRA, 1 biloppstillingsplass for bileilighet og/ eller boliger under 90 m2 BRA og 1 biloppstillingsplass for hybel. Heri inngår plasser til gjesteparkering. To plasser skal kunne etableres i garasje/ carport. Plassering av garasje/ carport skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak, selv om garasje/ carport ikke skal oppføres samtidig med boligen Plass til avfallsbeholdere kan anlegges i tilknytning til den enkelte bolig og/ eller i fellesanlegg. Plass for avfallsbeholdere skal vises på situasjonsplan. Det skal avsettes tilstrekkelig plass til renovasjonsbeholdere i tråd med veiledere fra det aktuelle renovasjonsselskapet På hver tomt skal det for hver bolig over 60 m2 BRA være min. 50 m2 uteoppholdsareal (MUA), for bileilighet og / eller hybel under 60 m2 BRA skal det være min. 30 m2 uteoppholdsareal (MUA). Arealer brattere enn 1:3 medregnes ikke. Arealet skal vises på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak Verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Slik vegetasjon skal vises på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak. Definisjoner: Enebolig er et hus som er beregnet for en husstand og som har en frittliggende beliggenhet. Sammenkjedet enebolig er to eller flere selvstendige boenheter bygget i en sammenhengende rekke med vertikalt skille i form av garasje, carport og/ eller bod mellom de enkelte boenhetene. Enebolig kan også inneholde en mindre bileilighet/ sokkelleilighet eller hybel. Bileilighet, sokkelleilighet eller hybel skal samlet ikke overstige 60 % av hovedleilighetens bruksareal. Bileilighet/ sokkelleilighet er en selvstendig boenhet innenfor en bolig. Leiligheten skal ha mer enn ett rom og ha eget bad, kjøkken og inngang. Hybel er selvstendig 1-roms boenhet innenfor en enebolig. Hybel kan være inntil 30 m² bruksareal og inneha eget bad, kjøkken og egen inngang. 5.2 Område for konsentrert småhusbebyggelse (BK1): På området kan det oppføres rekkehus i inntil 3 etasjer inkludert underetasje(r). Bebyggelsens grunnflate inklusiv parkeringsplasser/ garasjer, boder og lignende skal ikke overstige BYA = 40 % av regulert tomteareal Gesimshøyde skal ikke overskride 8 meter og mønehøyde skal ikke overskride 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved flatt tak er mønehøyde lik gesimshøyde, dvs. maks.8 m Til hver bolig skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser for boliger over 90 m2 BRA, 1 biloppstillingsplass for bileilighet og/ eller boliger under 90 m2 BRA og 1 biloppstillingsplass for hybel. Én plass til hver bolig skal kunne etableres i garasje/ carport. I tillegg skal det avsettes 0,5 plass pr. bolig til gjesteparkering.

5 Dato: Vår ref. -/ 5 av 6 Biloppstillingsplasser kan løses individuelt for hver bolig eller i fellesanlegg. Plassering av garasje/ carport skal være vist på utomhusplan som følger søknad om tillatelse til tiltak, selv om garasje/ carport ikke skal oppføres samtidig med boligene. Frittliggende garasje/ carport tillates oppført med maksimal gesimshøyde 3 m, med maksimal mønehøyde 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng Plass til avfallsbeholdere kan anlegges i tilknytning til den enkelte bolig og/ eller i fellesanlegg. Plass for avfallsbeholdere skal vises på situasjonsplan. Det skal avsettes tilstrekkelig plass til renovasjonsbeholdere og til renovasjonsbil i tråd med veiledere fra det aktuelle renovasjonsselskapet Til hver bolig over 60 m2 BRA skal det være min. 50 m2 uteoppholdsareal (MUA). For bileilighet og / eller hybel under 60 m2 BRA skal det være min. 30 m2 uteoppholdsareal (MUA). Arealer brattere enn 1:3 medregnes ikke. Arealet skal vises på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak Verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Slik vegetasjon skal vises på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak. Definisjoner: Rekkehus er en bygning med to eller flere selvstendige boenheter bygget i en sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boenhetene. Hver boenhet har egen inngang. En boenhet kan også inneholde en mindre bileilighet/ sokkelleilighet eller hybel. Bileilighet, sokkelleilighet eller hybel skal samlet ikke overstige 60 % av hovedleilighetens bruksareal. Bileilighet/ sokkelleilighet er en selvstendig boenhet innenfor en bolig. Leiligheten skal ha mer enn ett rom og ha eget bad, kjøkken og inngang. Hybel er selvstendig 1-roms boenhet innenfor en enebolig. Hybel kan være inntil 30 m² bruksareal og inneha eget bad, kjøkken og egen inngang. 5.3 Område for energianlegg (TRAFO): På området kan det etableres nettstasjon i samsvar med nettleverandørens spesifikasjoner. 5.4 Område for lekeplass (LEK 1 LEK3): Alle lekeplasser skal minimum inneholde sandkasse og sittebenk med bord LEK1 og LEK2 skal i tillegg inneholde et lekeapparat som f.eks. sklie og/ eller huske. En tilstrekkelig stor del av arealet skal planeres og tilrettelegges for ball-lek. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: 6.1 Kjøreveg: Område KV1 og KV2 er adkomstveger til boliger og skal opparbeides i henhold til detaljplan godkjent av kommunen.

6 Dato: Vår ref. -/ 6 av Snuplass skal dimensjoneres for renovasjonsbil i tråd med veiledere fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) med ytre radius inkludert skulder på min. 11,5 m. 6.2 Veg: Område V1 og V2 inngår i snuplass for buss og skal opparbeides i henhold til detaljplan godkjent av kommunen. 6.3 Annen veggrunn tekniske anlegg: AVT1 AVT2 er offentlig vegareal og skal brukes til grøft, skulder, snødeponi mv. Området skal bearbeides og tilplantes/ tilsås slik at det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold AVT3 er offentlig vegareal og skal brukes til trafikkøy for å skjerme bussholdeplass fra øvrig trafikk og skal opparbeides i henhold til detaljplan godkjent av kommunen. Området skal bearbeides slik at det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold AVT4 er offentlig vegareal og skal brukes til grøft, skulder, snødeponi mv. Området skal også sikre plass til eventuell senere videreføring av gang- og sykkelveg. Området skal bearbeides og tilplantes/ tilsås slik at det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold 7 GRØNNSTRUKTUR: 7.1 Friområde: F1 F5 er offentlig tilgjengelige friområder, og etablering av bebyggelse og/ eller anlegg er ikke tillatt med unntak av venteskur for buss innenfor F5. Eksisterende, naturlig vegetasjon skal beholdes mest mulig uberørt. Naturlige tråkk-/ stiforbindelser gjennom områdene skal beholdes, evt. etableres på nytt der disse blir berørt av utbyggingen. Deponering av hageavfall og annet avfall mv. innenfor områdene er ikke tillatt.

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer