Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154"

Transkript

1 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene for boliger (B7 B15) samt barnehage (Ba) i tråd med gjelden regulering (områdeplan), Harakollen vedtatt AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål etter PBL Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1): a) Frittliggende småhusbebyggelse B b) Konsentrert småhusbebyggelse BK c) Blokkbebyggelse / Terrassert bebyggelse- BB d) Barnehage - Ba e) Energianlegg (Nettstasjon) - T f) Lekeplass - L 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr.2): a) Kjøreveg - Kv b) Fortau - Kf c) Annen veggrunn, tekniske anlegg - Av 3.3 Grønnstruktur (PBL 12-5, nr.3). a) Naturområde - N b) Vegetasjonsskjerm V c) Friområde - F 3.4 Hensynssoner (PBL 12-6) a) Frisiktsone H140 b) Bevaring naturmiljø H560 c) Sikringssone VA anlegg og område for fordrøyning H410 4 FELLESBESTEMMELSER 4.1 Rekkefølgebestemmelser Boligområder og Veier a) Generelt skal veier, VA-anlegg og el. forsyning være ført frem til det aktuelle delområdet før igangsettingstillatelse for boliger kan gis. Utarbeidet at Siv. Ing. Stener Sørensen As i samarbeid med Harakollen Boligutvikling AS

2 b) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger på felt BK7.1 BK7.3 skal offentlig kjøreveg Kv9 være opparbeidet som vist på plankartet. c) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger på felt B9.1 og B9.2, skal offentlig kjøreveg Kv1 og fortau KF1 være ført fram til delfeltet og offentlig kjøreveg Kv2 og være opparbeides som vist på plankartet. d) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger på felt B11.1- B11.3 skal offentlig kjøreveg Kv1 og fortau K1 være ført fram til delfeltet og offentlig kjøreveg Kv3 være opparbeides som vist på plankartet. e) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging på felt BB1 skal offentlig kjørevei Kv1 og fortau KF 1 og KF2 være opparbeidet frem til delfeltet som vist på plankartet. f) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger på felt B B12.3 og BK12.1 skal offentlig kjøreveg Kv1 og fortau KF1 og KF2 samt offentlig kjøreveg Kv5 være opparbeidet fram til delfeltene som vist på plankartet. g) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger på felt B13.6 og BB13.1 skal offentlig kjøreveg K1 og fortau KF1og KF2 samt offentlig kjøreveg Kv4 være opparbeidet fram til delfeltene som vist på plankartet. h) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger på felt B13.1-B13.5 skal offentlig kjøreveg K1 og fortau KF1 og KF2 samt offentlig kjøreveg Kv5 være opparbeidet som vist på plankartet Lekeplasser a) Lekeplass L5 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for boliger på felt BK7.1, BK7.2 og BK7.3. b) Lekeplass L1 og L2 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for boliger på felt BK7.1, BK7.2, BK7.3, B9.1, B9.2, B11.1, B11.2, B11.3 og BB10.1. c) Lekeplass L3 som vist på plankartet skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for boliger på felt B11.2, B11.2 og B11.3. d) Lekeplass L4 som vist på plankartet skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for boliger på felt B12.1, B12.2, B12.3, B13.1, B13.2, B13.3, B13.4, B13.5, B13.6, BK12.1 og BB13.1. e) Hver av leikeplassene eies av boligområdene som nevnt i punktene a,b,c og d. Unntatt er L1 som eies av Øvre Eiker kommune Krav til Støyskjermingstiltak. Før det gis ferdigattest for boliger på feltene BK7, B9, BB10, B11, BK12, B12, BB13 og B13 skal det være ferdig utredet omfang og metode for støyskjermingstiltak for eksisterende boliger i Eikekroken. Før det gis ferdigattest for boliger på feltene BB10, B12, BB13 og B13 skal det være gjennomført støyskjermingstiltak for eksisterende boliger i Eikekroken. Dette gjelder boliger som i støyrapport fra Multiconsult datert ikke tilfredsstiller krav ihht. anbefalte retningslinjer, T Dette gjelder støy generert fra adkomstvei til Harakollen. 4.2 Krav til utomhusplan a) Før det gis tillatelse til tiltak på de enkelte delfelt skal det foreligge godkjent utomhusplan for Lekeområdene L1-L5 ihht. rekkefølgebestemmelsene. b) Samtidig med innsending av søknad om tiltak for felt for konsentrert småhusbebyggelse (BK) og områder for blokkbebyggelse/terrassert bebyggelse (BB) skal det foreligge utomhusplan for de enkelte delfeltene. Utomhusplan skal vise plassering av bygninger, veier og felles anlegg, parkering, beplantning samt nytt og gammelt terreng og eventuelle forstøtningsmurer. Utarbeidet at Siv. Ing. Stener Sørensen As i samarbeid med Harakollen Boligutvikling AS Side 2

3 4.3 Tilgjengelighet Der terrenget tillater det skal retningslinjer for universell utforming legges til grunn for utforming. 4.4 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredet kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 4.5 Støy Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 4.6 Plassering på tomt Det er vist byggegrenser mot offentlig kjørevei. På øvrige sider av tomter gjelder PBL for avstander til nabogrense. 4.7 Avkjørsler Detaljert plassering og utforming av avkjørsler skal vises ved innsending av søknad om tiltak. 4.8 Fordrøyning Det skal på hver enkelte tomt tilrettelegges for lokal fordrøyning. Avrenning fra den enkelte tomt skal ikke overstige naturlig avrenning fra tomten før bygging og opparbeiding. Dette skal dokumenteres og vises ved innsending av søknad om tiltak 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 12-5 nr Frittliggende småhusbebyggelse (B9.1, 9.2, B11.1, B11.2, B11.3, B12.1, B12.2, B12.3, B13.1, B13.2, B13.3, B13.4, B13.5, B13.6, B14 og B15) I området er det tillatt å oppføre eneboliger/tomannsboliger. Dersom det bygges eneboliger tillates en sekundærleilighet på maks 60 m2. Maksimalt prosent bebygd areal %-BYA = 30 %. For parkeringsplasser utenom garasje/carport skal det medregnes 18 m2 av utnytting. Parkeringsplasser ut over minimumskravet skal ikke medregnes i grad av utnyttelse. Gesimshøyden skal ikke overstige 7,5 meter i forhold til gjennomsnittlig planert terrengnivå. Mønehøyden skal ikke overstige 9 meter i forhold til gjennomsnittlig planert terrengnivå. d) Utforming og plassering av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng, omgivelser og nabotomt. Frittliggende garasje/carport skal plasseres minimum 5 meter fra reguleringsgrense for Utarbeidet at Siv. Ing. Stener Sørensen As i samarbeid med Harakollen Boligutvikling AS Side 3

4 offentlig vei i boligfeltet ved innkjøring vinkelrett på veien, og minimum 2 meter fra grense mot offentlig vei når garasjen/carporten plasseres parallelt med vei. e) I forbindelse med etablering av vann og avløpsanlegg i områdene F1 og L1 tillates utført tiltak for omlegging av eksisterende bekk i områdene B9.1, B9.2 og BK7.3. f) Parkering Antall biloppstillingsplasser skal beregnes i tråd med Øvre Eiker kommunes parkeringsnorm. 5.2 Konsentrert småhusbebyggelse (BK7.1,BK7.2,BK7.3,BK12.1) I området er det tillatt å oppføre kjede/- og rekkehus med tilhørende anlegg. Maksimalt prosent bebygd areal %-BYA = 40 % for Bk7.1, Bk7.2 og Bk7.3 Maksimalt prosent bebygd areal %- BYA = 50% for Bk12.1 Maks mønehøyde og gesimshøyde er 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng for Bk7.1, Bk7.2, Bk7.3 og Bk12.1. d) Parkering Antall biloppstillingsplasser og sykkelparkeringsplasser skal beregnes i tråd med Øvre Eiker kommunes parkeringsnorm. e) Bebyggelsen Intern organisering, bebyggelsesmønster, tomteinndeling, parkering mv. skal fastlegges ved søknad om tiltak Blokkbebyggelse (terrassert bebyggelse) (BB10.1,BB13.1) I området er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse (terrassert bebyggelse) med tilhørende anlegg. Maksimalt prosent bebygd areal %-BYA = 50 %. Maks tillat gesimshøyde for område B10.1 skal ikke overstige 148 moh. Maks tillat gesimshøyde for område B skal ikke overstige 130 moh. Gesimshøyde mot øst og nord-øst, på topp mot skråning skal ikke overstige 10m e) Parkering Boligene skal baseres på felles garasje-/parkeringsanlegg. Antall biloppstillingsplasser og sykkelparkeringsplasser skal beregnes i tråd med Øvre Eiker kommunes parkeringsnorm. f) Bebyggelsen Intern organisering, bebyggelsesmønster, tomteinndeling, parkering, fellesområder mv. skal fastlegges ved søknad om tiltak. Feltene ligger i sterkt skrånende terreng. Ved innsending av søknad om tiltak skal fjernvirkning av bebyggelse og terrengbehandling dokumenteres. 5.4 Barnehage (Ba) I området er det tillatt å oppføre barnehage og tilhørende uteareal og parkeringsplass. Maksimalt prosent bebygd areal %-BYA = 30 %. Maks tillatt gesimshøyde og mønehøyde er 10.0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Utarbeidet at Siv. Ing. Stener Sørensen As i samarbeid med Harakollen Boligutvikling AS Side 4

5 d) Adkomst/Parkering Det skal tilrettelegges for trafikksikker levering og henting av barn der det er egne plasser for korttidsparkering. Løsningen skal vises og trafikksikkerheten dokumenteres ved søknad om tiltak for barnehagen. Parkeringsdekning for barnehagen skal være minimum 0,75 plasser pr per årsverk (tilsatte). e) Uteområder Det skal vektlegges å gi området en variert utforming som motiverer til kreativ lek og utfoldelse tilpasset de aktuelle alderstrinn. I forbindelse med søknad om tiltak fremlegges detaljert utomhusplan for adkomst, parkering og lekeområder. Uteområdene skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis for barnehagen. f) Barnehagens lekeområde skal være åpent for allmenn bruk etter barnehagens stengetid. 5.5 Energianlegg (T) (Nettstasjon) På området kan oppføres Nettstasjon. 5.6 Lekeplass (L) a) Lekeplass L1, L2, L3, L4 og L5 er felles for alle boligfeltene som planen omfatter. b) L1 skal minimum inneholde sandkasse, gode sittemuligheter, ett lekeapparat (huske, klatrestativ mv) og en åpen ballslette med utforming tilpasset terreng og område. Eksisterende bekk tillates lagt om innenfor dette området. c) L2 skal ha en enkel opparbeidelse der terreng utnyttes til skli-, og akemuligheter. d) L3 og L5 opparbeides som en nærlekeplass og møteplass med sandkasse, sitteplasser og et mindre lekeapparat. e) L4 ligger i skrånende terreng og ved utforming av lekeplass skal en utnytte terreng til sklie og akemuligheter. Det skal finnes et mindre lekeapparat og sitteplasser. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12-5 nr Kjøreveg (Kv) For detaljert utforming vises det til plankart og til normalprofiler. Veier skal opparbeides i henhold til Øvre Eiker kommunes veinormal. 6.2 Kjørevei privat adkomstvei (Kv) Kv6 er privat adkomstvei til Fiskeoppdrettsanlegg (utenfor planområdet) Kv7 er privat adkomstvei til boligfelt B15 Kv7 er privat adkomstvei til boligfelt B14 og barnehage (Ba). 6.3 Fortau (KF) For detaljert utforming vises det til plankart og til normalprofiler. Fortau skal opparbeides i henhold til Øvre Eiker kommunes veinormal. 6.4 Annen veggrunn, tekniske anlegg (Av) Sideterrenget er en del av det offentlige vegarealet. Området som omfatter veiens sideterreng og veigrøft skal tilsås og settes i stand samtidig med vegarealet i henhold til Øvre Eiker kommunes veinormal. 7 GRØNNSTRUKTUR 12-5 nr Friområde (F) Utarbeidet at Siv. Ing. Stener Sørensen As i samarbeid med Harakollen Boligutvikling AS Side 5

6 a) Friområdene F1 F13 er fellesområder for alle byggeområdene. Friområder kan benyttes av alle til opphold og ferdsel. b) I område F1 tillates omlegging av eksisterende bekk. c) I friområdene tillates enkel opparbeiding for bruk og ferdsel. d) I friområdene tillates lagt vann- og avløpsanlegg. Etter at anlegget er ferdigstilt skal terrenget istandsettes og tilsåes / tilplantes. Der det er hensiktsmessig skal ledningstraseene kunne opparbeides og benyttes som turveier og stier. 7.2 Naturområde (N) a) Vegetasjonen skal bevares og nødvendige inngrep skal begrenses mest mulig og utføres i samråd med kommunen. b) I naturområdet tillates lagt vann og avløpsanlegg som anvist på vedlagt plan for ledningsanlegg. Etter at anlegget er ferdigstilt skal terrenget istandsettes og tilsåes / tilplantes. Der det er hensiktsmessig skal ledningstraseene kunne opparbeides og benyttes som turveier og stier. 7.3 Vegetasjonsskjerm (V) Mot eksisterende fiskeoppdrettsanlegg skal det være en vegetasjonsskjerm med eksisterende vegetasjon. Her tillates ingen tiltak. 8 HENNSYNSSONER Frisiktsone (H140) I frisiktsoner ved offentlige kjøreveier skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veier. 8.2 Naturområde (H560) Vegetasjonen skal bevares og nødvendige inngrep skal begrenses mest mulig. I naturområdet tillates lagt vann og avløpsanlegg som anvist på vedlagt plan for ledningsanlegg. Tiltak skal utføres i samråd med kommunen. 8.3 Sikringssone VA anlegg (H411) VA anlegg kan plasseres i grensen mellom L1, N1 og tilstøtende byggeområder. Sikringssonen ligger inne på byggeområdene. Her tillates ingen byggverk, forstøtningsmurer el. Eventuell oppfylling eller annen terrengendring skal godkjennes av kommunen. 8.4 Sikringssone område for fordrøyning av overvann (H411) I denne sonen skal det kunne anlegges fordrøyningsanlegg for overvann. Etter at anlegget er opparbeidet skal områdene tilsåes og tilplantes. Tiltaket skal godkjennes av kommunen. Utarbeidet at Siv. Ing. Stener Sørensen As i samarbeid med Harakollen Boligutvikling AS Side 6

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer