REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: Revidert dato: REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor området er arealet regulert til disse formålene: PBL Bygg og anlegg Boligbebyggelse, B Undervisning, BU Administrasjon, BAD Idrettsanlegg, BIA Energianlegg, BE Omsorgsboliger/park/veg/parkering, BAA PBL Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, offentlig, o_skv Kjøreveg, privat, p_skv Gang-/sykkelveg, SGS Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplass, SKH Parkeringsplass, SPA PBL Grønnstruktur Grønnstruktur, G Områder med hensynssoner i reguleringsplan (PBL 12-6, JF. 11-8) Frisiktsoner Fareområde for høyspentanlegg Bevaringsområde, kulturminner

2 1. FELLESBESTEMMELSER 1.1 Kulturminner Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller sikringssonene deres på fem meter, jfr. Lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Vestfold fylkeskommune, slik at bevaringsmyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt kravene for dette. 1.2 Rekkefølgebestemmelser Før bygging av omsorgsboliger kan settes i gang, skal: Veg til skoler og idrettsanlegg, omsorgsboliger og parkeringsplass ved kommuneadministrasjonen bygges og ferdigstilles, og eksisterende veger skal stenges og fjernes. Ny bussholdeplass med venteareal og busskur skal anlegges og ferdigstilles. Alt parkeringsareal, parkanlegg, idrettsanlegg, lysanlegg og framføring av teknisk infrastruktur som veg, vann, avløp, elektrisitet må være ferdigstilt. Alle veger og parkeringsplasser skal være ferdig asfaltert. Estetikk og utforming av bygg: Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges beskrivelse for den estetiske tilnærmingen til områdets opparbeidelse. Med utgangspunkt i eksisterende forhold, skal det redegjøres for visuelle kvaliteter og arkitektonisk utforming slik at volumbehandling, materialbehandling og utforming av fasader kan vurderes før godkjenning gis. Områder for idrett og aktivitet skal være opparbeidet og tilrettelagt med utstyr for den aktivitet som planlegges i området, innen planlagte omsorgsboliger tas i bruk. Statens vegvesen skal godkjenne tiltak inntil og på fylkesveger, før tiltak iverksettes. 2. BYGG OG ANLEGG Generelt 2.1 Det skal sammen med søknad om tillatelse etter Plan- og bygningslovens 20-1 følge en detaljert situasjonsplan som viser hvordan omsorgsboliger blir plassert på tomten og i terrenget. Planen skal også vise interne veger, parkering, gangareal, grøntareal og planting med trær og busker, anlegg for renovasjon, lysanlegg og andre tekniske installasjoner. Situasjonsplanen skal være godkjent før det blir gitt tillatelse til tiltak. 2.2 Material- og fargebruk på nye bygninger eller tilbygg skal harmonere med nærliggende bygg, men kan samtidig tilføre noe nytt i form av et moderne arkitektonisk uttrykk. 2.3 Planområdet, med bygninger og uteareal skal være universelt utformet med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med veger og gangveger som gjør det lett å komme fram for personer med nedsatt funksjonsevne. Bruk av pollenrike trær som for eksempel bjørk og hassel skal unngås nær omsorgsboliger. 2

3 2.4 Prinsippene i utbyggingen skal være i samsvar med illustrasjonsplan som er vedlegg til reguleringsplanen, med hensyn til utforming av parkeringsareal, gangvegareal, grøntområde og vegatkomst. Det skal være grøntareal mellom parkeringsrekkene, og grøntarealet skal ha en minimum bredde på 1,0 meter. 2.5 Det skal holdes god orden på og utenfor alle tomtene. Utendørs lagring er ikke tillatt. 2.6 Høgspentnett, fordelingsnett for strømtilførsel og andre kabler innenfor planområdet skal legges i bakken. 2.7 Støynivå innendørs i nye bygninger, og i areal for utendørs opphold skal ikke overstige de grenseverdiene som er stilt i Miljøverndepartementets rundskriv T Nye bygg skal plasseres innenfor de regulerte byggegrensene i henhold til Plan- og bygningsloven Byggegrense mot fylkesvegene er 30 meter til senterlinje veg. 2.9 Ved søknad om byggetillatelse for nybygg, tilbygg og ombygging skal det vises parkeringsdekning etter normene nedenfor. Det skal settes av parkeringsplasser for funksjonshemmede etter gitte normer, og det skal være parkering for sykler under tak. Normer for parkering omsorgsboliger: 50 parkeringsplasser for beboere, på bakken eller i underetasje på boligene. Det skal være minimum 15 parkeringsplasser for besøkende nær hovedinngangen. Normer for parkering skoler og herredshus: Det skal være minimum 100 parkeringsplasser som vist på illustrasjon Innenfor planområdet skal det være ensartet skilting og merking, og utelys/gatelys. Farge på nye bygg skal godkjennes ved søknad etter Plan- og bygningslovens Ved utbygging i området skal det gjennomføres tiltak mot radon slik det framgår av gjeldende teknisk forskrift. Område for boliger 2.12 Eksisterende bolig kan bygges ut innenfor samme byggestil som bygget har i dag, og med samme mønehøyde. Maksimalt tillatt utnyttingsgrad er BYA = 50 % inkludert parkering. Områder for undervisning 2.13 Innenfor områdene skal en eventuell utbygging eller endring skje innenfor samme byggestil som bygget har i dag, og med samme mønehøyde. Maksimalt tillatt utnyttingsgrad er BYA = 60 %. 3

4 Område for administrasjon 2.14 Andebu herredshus skal beholde sin form som i dag, uten videre tilbygg. Det tillates alminnelig vedlikehold av bygget, uten at fasaden endres. Arealet rundt herredshuset, innenfor formålet, skal være grønt/park. Idrettsanlegg 2.15 Områder for idrett og aktivitet skal opparbeides og tilrettelegges med utstyr for den aktivitet som planlegges i området. Energianlegg, trafo 2.16 Eksisterende trafoer er plassert innenfor disse områdene. Kombinerte formål: Omsorgsboliger/park/veg/parkering/idrettsanlegg 2.17 Bygg for omsorgsboliger kan bygges med maksimal gesims- og mønehøyde på 16,0 meter over grunnmur. Bygg kan ha flatt tak, skråtak eller saltak, eller en kombinasjon av disse takformene. Skråtak skal ikke ha vinkel større enn 25 grader. Ved utførelse med skråtak skal taket brytes opp i mindre volumer. Omsorgsboligene kan bygges som ett bygg eller med flere enheter. Bygninger skal ha en variert volum-, høyde- og fasadeoppdeling slik at preg av store, massive og sammenhengende bygningsmasser unngås. Fasadene skal være oppdelt og tilpasset i høyde for ikke å skape for stor kontrast til den lave nabobebyggelsen Veger og snuplass skal minimum dimensjoneres for stor lastebil Området rundt omsorgsboligene skal ha parkmessig utseende, med plen og interne gangveger og med beplantning av busker, trær og andre planter. Nordre del av området skal tilrettelegges for lek og aktivitet for barn og unge, i samsvar med illustrasjonsplan Interne bilveger skal bygges i henhold til illustrasjonsplan, og de skal ha en asfaltert bredde på inntil 5,0 meter. 3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg, offentleg, o_skv 3.1 Fylkesvegene 305 og 307 er eksisterende veger som ikke blir endret i denne planen. 3.2 Avkjøring fra fylkesveg skal utformes i samsvar med gjeldende normer og regler fra Statens vegvesen. Avkjørslene må være dimensjonert for store kjøretøy. 3.3 Veg til bussholdeplass, omsorgsboliger og parkeringsplass skal være som vist på Plankartet og skal asfalteres i en bredde inntil 5,0 meter. 4

5 Kjøreveg, privat, p_skv 3.4 Privat veg, med avkjøring fra fv. 305, sør i planområdet blir ikke endret i denne planen. Gang- og sykkelveg, SGS 3.5 Gang- og sykkelveger skal være opparbeidet etter vanlige normer med 3,0 m bredde. Annan veggrunn - grøntareal 3.6 Annen veggrunn som er skjæringer og fyllinger langs gang- og sykkelveg skal ha en parkmessig opparbeidelse og vedlikehold, der det kan plantes trær og busker. Kollektivholdeplass, SKH 3.67 Det skal anlegges en bussholdeplass som vist på plankartet. Bussholdeplassen har tre rekker med oppstillingsplass for buss, og den skal være universelt utformet med venteareal og med busskur. Parkeringsplass, SPA 3.8 Parkeringsplass skal justeres og asfalteres, slik at den blir i samsvar med plankartet. 4. GRØNNSTRUKTUR Grønnstruktur 4.1 Området rundt automatisk fredet kulturminne, gravhaug, beholdes som et grøntområde der vegetasjonen skal tas vare på. 5. OMRÅDER MED HENSYNSSONER Frisiktsone 6.1 I vegkryss mellom fylkesveg og avkjøring til skoler/herredshus/omsorgsboliger/ idrettsanlegg er det frisiktsoner som vist på plankartet. I frisiktsonene skal vegetasjon og annet som kan stenge sikten holdes borte i en høgde 0,5 m over bakken. Fareområde for høyspentanlegg 6.2 Eksisterande høgspentanlegg, med sikringssone, er vist på plankartet. Bevaringsområde, automatisk fredet kulturminne 6.3 Eksisterende automatisk fredet kulturminne, gravhaug, med sikringssone som vist på plankartet skal fredes. 5

6 Bevaringsområde, nyere tids kulturminne 6.4 Andebu herredshus fra 1926 med sidebygning og hage, er et nyere tids kulturminne som skal bevares. Bygningene skal beholde sin nåværende form og materialer. Det tillates alminnelig vedlikehold og oppgraderinger som gjør at fasadene får tilbake sin opprinnelige utforming. Hagen med trær bevares som grøntområde. 6

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 8059 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE Plan vedtatt XX.XX.XX Plan datert: 21.02.14 Bestemmelser datert: 21.02.14

Detaljer

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 Datert: 27.11.2013 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER 1/8 REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II Kommunestyret i Lillehammer har den 27.03.2014 godkjent reguleringsplan for LILLEHAMMER SÆTER II med plankart datert 15.01.2014 og bestemmelser datert 05.02.2014

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer