DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter"

Transkript

1 Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den i sak 043/11 Stadfestet av fylkesmannen etter klage og lovlighetskontroll Plan nr Arkivnr: 10/72 1. PLANENS MÅLSETTING Målet med planen er å legge til rette for utvikling av Jæren hotell til et attraktivt overnattingsog konferansehotell. 2. FORMÅL Innenfor planen er det følgende formål: Bebyggelse og anlegg Hotell, H1 og H2 Gårdsplass, G1 og G2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Fortau Gang/sykkelveg Annen veggrunn grøntareal Øvrige kommunaltekniske anlegg - fordrøyningsbasseng Grønnstruktur Friområde, F1 Hensynssone Sikringssone, frisikt 3. FELLESBESTEMMELSER 3.1 Krav til dokumentasjon i byggesak Ved byggemelding skal følgende leveres/dokumenteres: Situasjonsplan M: 1:500 Utendørsplan i M:1:200 som viser trafikkløsning, adkomst med frisikt, biloppstillingsplasser på bakkeplan, plassering av bebyggelse, MC/sykkelparkering, beplanting. Terreng/lengdesnitt i M: 1:200. Snittene skal vise planlagt bebyggelse og eksisterende og planlagt terreng med påførte høyder.

2 Gateoppriss i egnet målestokk av bebyggelsen sett fra Arne Garborgs veg, Solhøgda og fra gang- og sykkelveg ved kirken. Tilgrensende bebyggelse skal tas med i gateopprissene. Kotehøyder skal påføres. Ved byggesøknad skal siktlinjer dokumenteres. Siktlinjen fra Torggata/Solhøgda opp mot kirken skal opprettholdes og dokumenteres. Ved byggesøknad skal siktlinjer dokumenteres. Siktlinjen fra Torggata/Solhøgda opp mot kirken skal opprettholdes og dokumenteres. Ved byggesøknad skal gateoppriss og fasadetegninger og 3D-illustrasjon forelegges kirken for uttalelse. 3.2 Universell utforming Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av hotellet og tilhørende uterom. Ved byggemelding skal universell utforming beskrives og dokumenteres. 3.3 Støy Støyskjerming skal utføres i form av fasadetiltak. Det kan tillates støyskjerming i glass på balkonger/terrasser. Støyforhold skal utredes og fremlegges ved byggesøknad. Innvendig og utvendig støynivå skal tilfredsstille SFTs/Miljøverndepartementets forskrifter, vedtekter og retningslinjer, T Støyreduserende tiltak under bygge- og anleggsperioden skal utføres iht. T-1442, kap Vannforsyning Tilstrekkelig vannforsyning og slukkevannskapasitet må vurderes og dokumenteres ved byggesak. 3.5 Brannberedskap Det skal legges til rette for tilgjengelighet for brannvesenet fra omkringliggende veier. 3.6 Lagring Det er ikke tillatt med noen form for lagring utendørs. 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG 4.1 Fellesbestemmelser Tekniske anlegg Det er ikke tillatt med åpne tekniske anlegg på tak. Tekniske rom skal legges inn i bygg og ligge innenfor byggegrenser og tillatte høyder. Etappevis utbygging Utbygging av planområdet kan skje etappevis. Etappevis utbygging av delområdene skal utføres slik at hver etappe fremstår som en helhetlig løsning uten skjemmende fasader og lignende. Ved ferdigstilling av et byggetrinn skal både bygninger og uteareal ferdigstilles. Renovasjon Formål H1 og H2 skal ha felles innendørs avfallhåndtering innenfor H1. Estetikk

3 4.2 Hotell Det skal benyttes et formspråk med farger og materialer som bidrar til at tiltaket samspiller med, og tilpasser seg områdets miljø. Hotellet skal ha et avdempet uttrykk i forhold til Bryne kirke. De øverste etasjene innenfor H1 skal ha et annet hovedmateriale enn rød tegl og hotellet som helhet skal ha en enhetlig utforming av god arkitektonisk kvalitet. Beregning av utnyttingsgrad Parkering skal ikke tas med ved beregning av utnyttingsgrad. Formål Overnatting, bevertning, kurs og konferanse. For H2 tillates mindre andel kontor. Byggehøyder: Maks byggehøyder er: H1: byggehøyder mellom c+31,5 og c+47,0, ved rømningstrapp og heissjakt c+48,0, se plankart. Hovedvolumene har maks byggehøyde c+47,0/c+44,5 mot vest og c+40,0 mot øst. Tekniske installasjoner skal løses innenfor angitte byggehøyder. H2: Maks byggehøyde for ny base/dekke over konferansesenter er c + 37,5. Del av dekket som vender mot sør kan være tilgjengelig for allmennheten. Rekkverk mot gårdsplass kan overskride maks byggehøyde for utomhusdekket med inntil 1,2 meter. Rekkverk skal ha design tilpasset bebyggelsen. Maks byggehøyde for bebyggelse oppå dekket er kote +44,5. Utnyttelse Maks BRA innenfor H1: T-BRA=5800 m 2. Maks BRA innenfor H2: T-BRA=4200 m 2. Bygningsform og takform Hotell H1 skal ha flatt tak. Innenfor H1 kan det tillates mindre karnapper som krager ut inntil 0,6 m utenfor formålsgrense. Mot sør kan eksisterende balkong på østre bygningsdel (dagens restaurantbygg) krage 1,0 m utover formålsgrense. Hotell H2 kan ha takavslutning som tar opp i seg takformen til nabobebyggelsen øst for området. Bebyggelse oppå utomhusdekket innenfor H2 skal ha maksimalt 12 meter sammenhengende fasade. Universell utforming Minimum en heis til hotell skal være båreheis. Parkering For H1 og H2 skal det være 1p-plass pr 100 m 2 BRA. Parkeringsplasser regnes ikke med i BRA og BYA. 4.3 Gårdsplass Det kan tillates uteservering. G1(mellom H1 og H2)

4 Er felles for H1 og H2. Området kan gi adkomst til parkeringskjeller under området avsatt til bymessig utbygging, BU3,i kommunedelplanen. Adkomsten kan etableres gjennom H2. Ved opparbeiding skal det i vestre del av området sikres tilstrekkelig plass for at busser skal kunne snu. Det er tillatt med trapp eller rampe ned til underetasjen og opp til utearealet på utomhusdekket til H2. Det er også tillatt med mindre anlegg innenfor området (feks overlys for kulvert mellom H1 og H2). Det kan tillates 10 parkeringsplasser i tilknytning til inngangen ved H1. G2 Området skal opparbeides parkmessig. Ved utbygging av H2 skal det etableres lukka fordrøyningsbasseng (under bakken) innenfor G2. Detaljerte planer skal legges fram som del av kommunaltekniske planer som godkjennes før byggestart. 5. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 5.1 Kjøreveg Nye offentlige veger skal opparbeides etter detaljert plan godkjent av Time kommune. 5.2 Fortau, gang- og sykkelveier Nye offentlige fortau/gang- og sykkelveger med fotgjengeroverganger, avkjørsler m.m. skal opparbeides etter detaljert plan godkjent av Time kommune. 5.3 Parkeringsanlegg Det skal være 1 p-plass pr 100 m 2 BRA. Minst 5% av parkeringsplassene skal ha UU. 6. GRØNNSTRUKTUR 6.1 Friområde F1 Innenfor friområdet kan det etableres fotgjengerforbindelse/turveg i forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg ved kirken. 7. HENSYNSSONER 7.1 Sikringssone frisikt Frisikt er vist på plankartet. Byggesøknad skal vise frisikt på situasjonsplan. Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over terrengets plan. 8. REKKEFØLGEKRAV 8.1 Parkering

5 Det skal dokumenteres at parkeringskrav kan oppfylles for hvert byggetrinn før det gis byggetillatelse. 8.2 Gårdsplass Gårdsplass mellom H1 og H2 skal være ferdig etablert før brukstillatelse til H2 gis. 8.3 Utomhusplan Før det gis byggetillatelse for utvidelse av hotellet skal det utarbeides utomhusplan for G1 og G Gang- og sykkelveg i Brynevegen/Solhøgda Kryss, kjøreveg, fortau (gang- og sykkelveg) og avkjørsler i Brynevegen/Solhøgda skal opparbeides før H2 kan få brukstillatelse. 8.5 Fordrøyningsbasseng Fordrøyningsbasseng skal ferdigstilles samtidig med H2. Datert , rev , sist revidert

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel.

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Datert: Brandsberg-Dahls Arkitekter as, 19.05.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næringsbygg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4. Bestemmelser for plan 2328P, detaljregulering for Ankerkvartalet og Straensenteret Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre 08.09.2014 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. Virkning av

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer