REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER."

Transkript

1 Dato: Saksnr/Løpenr: 2010/ /2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gang i Formannskapet Kommunestyret xx.xx.xx xx.xx.xx - xx.xx.xx xx.xx.xx xx.xx.xx Revisjoner: 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet og datert AREALFORMÅL I REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: 1. Områder for bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr 1) 1.1 Boligbebyggelse 1.2 Uteoppholdsareal 1.3 Lekeplass 2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur(pbl 12-5 nr 2) 2.1 Kjøreveg 2.2 Fortau 2.3 Gang-/sykkelveg 2.4 Gangveg/ gangareal 2.5 Annen veggrunn 3. Grønnstruktur (PBL 12-5 nr 3) 3.1 Friområde 4. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL 12-5 nr 5) 4.1 Skogbruk 5. Sikringssoner (a1) (PBL 12-6) 5.1 Faresone høyspentlinje 5.2 Hensynssone frisikt

2 3 GENERELL BESTEMMELSE FOR HELE PLANOMRÅDET For tiltak som iverksettes etter plan- og bygningsloven skal støy ikke overskride de grenseverdier som er angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer T 1442 for de bruksfunksjoner som her er angitt. Innendørs støynivå skal tilfredsstille verdier som er angitt i Teknisk forskrift/ Norsk standard 8175 klasse C. 4 Bebyggelse og anlegg - BOLIGBEBYGGELSE 4.1 Felles bestemmelser Det skal foreligge godkjent tomtedelingsplan før rammetillatelse gis til boligbebyggelse for hvert delfelt Boliger i delfelt I kan opparbeides uten rekkefølgekrav Boligareal tilknyttet eksisterende boliger i Måssabergvegen skal inngå i eksisterende eiendommer utenfor planområdet. Arealet skal ikke bebygges med hovedareal for boliger Bor boligene skal ekvivalent støynivå innendørs og for utendørs oppholdsarealer ikke overstige krav i Miljøverndepartementets retningslinje T Grad av utnytting: Utnyttelsesgraden innenfor delfeltene skal ikke overstige angitt % BRA i tabellen under: Boligbebyggelse delfelt Maksimal tillatt utnyttelse i % BRA Antall boliger per delfelt Felt A 40 % BRA 19 Felt B 40 % BRA 8 Felt C 40 % BRA 4 Felt D 40 % BRA 4 Felt E 40 % BRA 9 Felt F 40 % BRA 14 Felt G 35 % BRA 10 Felt H 35 % BRA 3 Felt I 40 % BRA 2 Areal under terreng skal ikke regnes med i grad av utnytting. Areal hvor minst 50 % ligger under terreng skal beregnes med 50 % av BRA i grad av utnytting Bebyggelsens høyde: skal ikke overstige angitt antall meter fra ferdig planert terreng i tabellen under: Med planert terreng menes planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen

3 Boligbebyggelse delfelt Felt A Felt B Felt C Felt D Felt E Felt F Felt G Felt H Felt I Bebyggelsen gesimshøyde over ferdig planert terreng 9,5 m for 3 etg, 7 m for 2 etg 7 m 7 m 7 m Bebyggelsens plassering: Boligene skal plasseres innenfor de viste byggegrensene, og i tråd med illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplanen. Minimumsavstand til garasjer fra regulert veg er 5 meter til portside, 2 meter til langside Bebyggelsens utforming: Bebyggelsen innen hvert delfelt skal ha en enhetlig utforming med hensyn til materialer, typografi og struktur. Det skal legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utforming, detaljering og materialbruk. Takformen skal være lik innen hvert delfelt. Bebyggelse i delfelt A, B, C, D, E og F skal ha flate tak eller pulttak på hovedvolum, hvor maks takvinkel som tillates er 5 grader. Bebyggelse i delfelt G og H kan ha enten flate tak, pulttak eller saltak, med maks takvinkel 22,5 grader. Bebyggelse i delfelt I skal ha saltak med takvinkel 22,5 grader. Takoppbygg tillates ikke. Takterrasse kan etableres på deler av øverste etasje. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets form, takvinkel og materialbruk. Det skal legges inn radonsperre mot grunnen ved igangsetting av bygging Uteoppholdsareal: Ikke overbygde terrasser kan medregnes i MUA. Minimumskravet til samlet privat uterom for boligene i delfeltene B-I er 30 m 2 per boligenhet. Minimumskravet til andel av samlet uterom for felles bruk per boligenhet i delfelt A er 20 m 2. Uterommet skal være godt egnet for uteopphold for alle aldersgrupper, og skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest. Uterom for felles bruk skal være mest mulig sammenhengende, lett tilgjengelige, plasseres der solforholdene er best og være skjermet mot trafikkfare og forurensing Parkering: Alle boligeiendommer i delfeltene B, C, E, F, G, H og I skal ha plass til 2 parkeringsplasser per boenhet. I delfelt A og D beregnes 1,5 parkeringsplasser per boenhet.

4 4.2 Boligområde delfelt A Krav om utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningslovens skal det innsendes detaljert plan for den ubebygde del av delfeltet i målestokk 1:200/1:500. Planen skal: o vise adkomstveger, parkering, gangveger og areal for søppel. o vise stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde. o vise plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering (inngangsplan) målsatt ved inngangspartiet. o disponering og utforming av leke- og fellesareal. Utomhusplanen skal utformes i samsvar med vedlagte illustrasjonsplan. Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. 4.3 Boligområde delfelt D Krav om utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningslovens skal det innsendes detaljert plan for den ubebygde del av delfeltet i målestokk 1:200/1:500. Planen skal: o vise adkomstveger, parkering, gangveger og areal for søppel. o vise stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde. o vise plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering (inngangsplan) målsatt ved inngangspartiet. o disponering og utforming av lekearealer og fellesarealer Utomhusplanen skal utformes i samsvar med vedlagte illustrasjonsplan. Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. 4.4 Boligområde delfelt I Bebyggelsen skal ha atkomstveg fra Måssåbergvegen felles med eiendommene med gnr./bnr. 30/137, 30/135, 30/133, 30/ Boligområde tilleggsareal bolig Arealene skal ikke bebygges med hoveddel til bolig, men tilleggsdeler som utebod og garasje tillates etablert. 5 Bebyggelse og anlegg - UTEOPPHOLD 5.1 Generelle bestemmelser Uteoppholdsarealene skal være felles for alle eiendommer innenfor planområdet og senere utskilte parseller fra disse. Rydding av plasser til felles bruk til lek eller rekreasjon tillates. 5.2 Uteopphold 3 Sandlekeplasser tillates etablert i tråd med illustrasjonsplan tilhørende reguleringsplanen. Sandlekeplassene skal være felles for alle eiendommene i planområdet. Sandlekeplassene skal opparbeides innen et år etter brukstillatelse for boligene.

5 6 Bebyggelse og anlegg - LEKEPLASS 6.1 Kvartalslekeplassen skal være felles for alle eiendommer/tomter innenfor planområdet. 6.2 Krav om utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til opparbeidelse av kvartalslekeplass etter plan- og bygningslovens skal det innsendes detaljert plan for lekeplassen i målestokk 1:200. Planen skal disponering og utforming av lekearealer og fellesarealer Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. 7 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur - KJØREVEG 7.1 Hovedvegen; kjøreveg 1, skal være offentlig. 7.2 Adkomstveger ; kjørevegene 2, 3, 4 og 5, etableres henholdsvis til boligdelfeltene B, C, E, og H. Adkomstvegene skal være private for eiendommene innenfor hvert delfelt. 8 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur - FORTAU Fortauet skal være offentlig. 9 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur - GANG-/SYKKELVEG Gang- og sykkelvegen skal være offentlig. 10 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur - GANGVEG-/GANGAREAL Gangvegen skal være offentlig. 11 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur - ANNET VEGGRUNN Gress og annen vegetasjon tillates etablert innenfor formålet, forutsatt at dette ikke er til hinder for sikt og vedlikehold av veg og teknisk infrastruktur. Arealer regulert til annen veggrunn tillates benyttet til privat parkering, renovasjon og poststativ for tilliggende boligarealer. Gjerder for tilliggende boligeiendommer tillates ikke etablert på områder regulert til annen veggrunn. 12 Grønnstruktur - FRIOMRÅDE Friområdet skal være offentlig. Friområdet skal kunne benyttes til hoppbakke vinterstid. Trapper, stier, møbler og mindre bygg som brukes ved allmenn rekreasjon eller hopp- og skibakke tillates oppført.

6 13 Hensynsområde - FRISIKTSONE Innenfor frisiktsone ved veg tillates ikke vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med større høyde enn 0,5 meter over plannivå på tilstøtende veg. 14 REKKEFØLGEKRAV 14.1 Gang- og sykkelveg skal opparbeides før det gis ferdigattest til boliger i felt A til H. Delfelt I kan opparbeides uten rekkefølgekrav Kvartalslekeplassen skal opparbeides før det gis ferdigattest til boliger i felt B, C, D og E Sandlekeplassene skal opparbeides innen et år etter brukstillatelsen til Før det igangsettes utbygging innenfor delfelt A kreves en detaljert geoteknisk undersøkelse av grunnforhold.

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer