1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013."

Transkript

1 Byplankontoret Planident: r Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Dato for godkjenning av bygnignsrådet : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5 punkt 1) Kombinert formål Bolig/Forretning/Tjenestyting/Bevertning (1900) Kombinert formål Bensinstasjon/Tjenesteyting (1900) - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 punkt 2) Kjøreveg (2011) Fortau (2012) Annen veggrunn grøntareal (2019) Kollektivholdeplass (2025) - Grønnstruktur (Pbl 12-5 punkt 3) Turveg (3031) - Hensynssone (Pbl 12-6) Frisikt (140) - Bestemelsesområde (Pbl 12-7) Utforming og bruk av arealer 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl 12-5 punkt 1) 3.1 B/F/T/Be - Kombinert formål Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Bevertning (1900) Formål Områdene kan benyttes til kombinert formål bolig, forretning, tjenesteyting og bevertning.

2 Side Grad av utnytting Samlet bruksareal innenfor byggeområdet skal ikke overstige m2 BRA. Tenkte plan og parkering skal ikke regnes inn i bruksarealet. Areal under terreng skal ikke regnes med i grad av utnytting Bebyggelsens plassering på tomta Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene Bebyggelsens høyde Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige de kotehøydene som er vist på plankartet. Tekniske installasjoner på tak skal ha maks høyde på 2 meter og areal på maks 5 % av takflaten og skal ha avstand på minimum 2 meter fra gesims. Tekniske installasjoner på tak tillates ikke over kote 166,3. På del av bygg med maksimal gesimshøyde c+156,3 tillates rekkverk og støyskjerm/letak på inntil 2,0 m høyde over gesims Utforming av planlagt bebyggelse Takflater og fasader skal ha farger som gjør at bebyggelsen ikke virker dominerende sett fra kulturminnet forsvarsanlegget Sverresborgen. Maksimal fasadebredde mot gate uten oppdeling/variasjon i detaljering og/eller materialbruk skal være 10 meter Antall boliger Max/min. antall boligenheter innenfor feltet er maksimum 26, minimum 15 boenheter Uteareal Utearealene kan i sin helhet plassers på tak eller balkong. Fellesarealer skal opparbeides med kvalitet i form av grøntanlegg, oppholdsplasser og lekeanlegg Parkering Parkering skal opparbeides i.h.t. krav i kommuneplanens arealdel. All parkering skal legges til parkeringsanlegg under tak Bestemmelsesområde for leskur til bussholdeplass Innenfor felt merket med #1 skal det opparbeides leskur for bussholdeplassen i Gamle Oslovei. Leskuret skal integreres i bebyggelsen langs Gamle Oslovei. Plassering og utforming skal godkjennes av Trondheim kommune og aktuelt busselskap før gjennomføring Varelevering fra Gamle Oslovei Det tillates ikke varelevering med kjøretøy større enn lastebil, type L. 3.2 Bensin/T - Kombinert formål Bensinstasjon/Tjenesteyting (1900) Formål Områdene kan benyttes til kombinert formål bensinstasjon og tjenesteyting Grad av utnytting Samlet bruksareal innenfor byggeområdet skal ikke overstige m2 BRA. Tenkte plan og parkering skal ikke regnes inn i bruksarealet.

3 Side 3 Areal under terreng skal ikke regnes med i grad av utnytting Bebyggelsens plassering på tomta Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene Bebyggelsens høyde Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige de kotehøydene som er vist på plankartet. Tekniske installasjoner på tak skal ha maks høyde på 2 meter og areal på maks 5 % av takflaten og skal ha avstand på minimum 2 meter fra gesims. På del av bygg med maksimal gesimshøyde c+155,0 tillates rekkverk og støyskjerm/letak på inntil 2,0 m høyde over gesims Utforming av planlagt bebyggelse Takflater og fasader skal ha farger som gjør at bebyggelsen ikke virker dominerende sett fra kulturminnet forsvarsanlegget Sverresborgen. Maksimal fasadebredde mot gate uten oppdeling/variasjon i detaljering og/eller materialbruk skal være 10 meter Parkering Parkering skal opparbeides iht. krav i kommuneplanens arealdel. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl 12-5 punkt 2) 4.1 Kjøreveg (2011) Offentlig veg (o_v) Veiarealet skal være offentlig og skal opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av kommunen Felles veg (f_v) Veiarealet skal opparbeides som vist på plankartet. Vegen skal være et felles areal for eiendommene gnr/bnr: 425/2, 425/5, 425/6, 425/8, 425/9, 425/11, 425/83 og 425/ Fortau (2012) Offentlig fortau (o_f) Offentlig fortau skal være offentlig og skal opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av kommunen Bestemmelsesområde for privat parkering under bakken Privat parkeringsanlegg tillates bygd under bakken innenfor felt merket med #2 under fortau. Overkant p-anlegget skal ligge minimum 30 cm under overkant fortau langs Gamle Oslovei Felles fortau (f_f) Området opparbeides som felles fortau. Gangarealet skal være et felles areal for eiendommene gnr/bnr: 425/2, 425/5, 425/6, 425/8, 425/9, 425/11, 425/83, og 425/391.

4 Side Annen veggrunn grøntareal (2019) Grøntareal (o_avg) Annet veiareal skal nyttes til grøntareal, skjæringer, fyllinger og grøfter. Arealene skal tilsåes og beplantes. På arealet langs Breidablikveien skal det etableres trerekke. 4.4 Kollektivholdeplass (2025) Områdene opparbeides som offentlig drosjeholdeplass og bussholdeplass. 5 GRØNNSTRUKTUR (Pbl 12-5 punkt 3) 5.1 Turveg (3031) Området opparbeides som felles snarveg, med trapper. Området skal være et felles areal for eiendommene gnr/bnr: 425/2, 425/5, 425/6, 425/8, 425/9, 425/11, 425/83, og 425/ HENSYNSSONE (Pbl 12-6) 6.1 Frisiktsone (140) I frisiktsonene som er vist på plankartet skal det være fri sikt langs veg/kryss 0,5 m over terreng. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt. Oppstammede trær tillates innenfor sonen. 7 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING OG REKKEFØLGEKRAV 7.1 Anleggsfasen Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2012, legges til grunn. 7.2 Forurenset grunn Før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven, må tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2, være godkjent av forurensningsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises forurensningsmyndigheten. 7.3 Geoteknikk Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 7.4 Fotodokumentasjon Med søknad om tillatelse til riving av bebyggelse, skal det foreligge daterte foto av eksteriøret. Fotoene skal arkiveres på byggesaken.

5 Side Utomhus Utomhusplanen skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse gis. Utearealene tilhørende det aktuelle feltet skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før ferdigattest gis. 7.6 Parkering Opparbeidelse av parkeringsplasser skal være ferdig før brukstillatelse gis. 7.7 Støy Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012, skal legges til grunn for planen. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side over 55 db (gul sone) må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha solavskjerming. Det tillates ikke ensidige leiligheter mot fasade med støybelastning over 65 db (rød sone). Ved byggesøknad etter plan- og bygningsloven 20-1 skal det foreligge støyvurdering og støyberegning. Støyskjermingstiltak skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. 7.8 Rekkefølgekrav Tiltak innenfor planområdet: Fortau og kjørefelt i Breidablikveien skal være opparbeidet i samsvar med byggeplan godkjent av kommunen før det gis ferdigattest for byggetiltak på felt B/F/T/Be. Fortau langs vestsida av Risemoveien med bedde 2,0 m skal være ferdig opparbeidet senest innen bebyggelsen gis ferdigattest for byggetiltak på felt B/F/T/Be. Fortau langs vestsida av Risemoveien med bedde 3,0 m skal være ferdig opparbeidet senest innen bebyggelsen gis ferdigattest for byggetiltak på felt Bensin/T. Snarveg fra Gamle Oslovei til Risemoveien skal være ferdig opparbeidet senest innen bebyggelsen gis ferdigattest for byggetiltak på tilhørende felt. Trerekke i grøntareal langs Breidablikveien skal være etablert i samsvar med byggeplan godkjent av kommunen før det gis ferdigattest for byggetiltak på tilhørende felt. Tiltak utenfor planområdet: Møteplass i tilknytning til areal angitt som bestemmelsesområde for lokalsenter i kommuneplanens arealdel skal være opparbeidet i samsvar med byggeplan godkjent av kommunen og grunneier før det gis ferdigattest for byggetiltak på felt B/F/T/Be. Plassen skal romme vegetasjon og sittemuligheter.