Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014"

Transkript

1 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR Dato: FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse av: Bebyggelse og anlegg (plan- og bygningsloven 12-5, 1. ledd) Offentlig eller privat tjenesteyting Kontor/industri Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningsloven 12-5, 2. ledd) Samferdsel og teknisk infrastruktur Kjøreveg Fortau Gang-/sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg Annen veggrunn grøntareal Parkeringsplasser (på grunnen) Grønnstruktur (plan- og bygningsloven 12-5, 3. ledd) Grønnstruktur Hensynssoner (plan- og bygningslovens 12-6) Ledd a.1) Sikringssoner Frisikt Ledd a.3) Faresoner Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) Side 1 av 5

2 2. FELLESBESTEMMELSER 2.1 Støy Hver enkelt virksomhet som etablerer seg i området er ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende støygrenser overholdes. Virksomhet som overskrider grenseverdiene i T-1442 for utendørs aktivitet i tilstøtende boligområder, skal sikres ved lokal skjerming på egen tomt. Skjermingstiltak skal byggemeldes. 2.2 Parkering for bil og sykkel Totalt antall parkeringsplasser for bil i kjeller og på bakken skal ikke overstige 0,8 plasser per 100 m2 BRA, totalt 68 plasser ved full utnyttelse. Bygges området ut uten kontorformål, eller med betydelig mindre andel kontorformål enn tillatt, skal antallet parkeringsplasser vurderes redusert i forhold utbyggingsformålene. Det skal etableres minimum 0,8 parkeringsplasser for sykler per 100 m2 BRA innenfor planområdet. Plassene skal være overbygget og med mulighet for avlåsing. En del av plassene skal plasseres nær inngangsparti. Sykkelparkering skal ha trygg atkomst til tilliggende gang-/sykkelvei. 2.3 Overvann Overvannet skal fordrøyes og det skal etableres tiltak for å redusere avrenning av overvann. Den samlede overvannsmengden fra feltet skal ikke overstige dagens avrenning, som regnes å ha en koeffisient på 0,3. For planområdet er det i henhold til beregninger i dag omtrent 39 l/s overvann som renner ut av området. Det skal legges opp til lokal håndtering av overvann. Det skal brukes en kombinasjon av infiltrasjon og fordrøyning av tak og overflatevann. Det skal etableres regnbed i randsone mot gang- og sykkelveg i øst, og grøntareal i vest. Nord i planområdet skal det anlegges regndam for fordrøyning og infiltrasjon av overvann. Dammen skal dimensjoneres for oppbevaring av vann som ikke vil bli infiltrert før det når denne. Komplett løsning for overvannshåndtering skal presenteres i tekniske planer. Løsningene skal dimensjoneres og utformes i henhold til vedlagt regulerings og illustrasjonsplan. Løsninger skal godkjennes av Sandnes kommune avdeling Bymiljø før etablering. 2.4 Teknisk plan Det skal utarbeides teknisk plan som bl.a. skal avklare hvordan overflatevann skal fordrøyes. Planene skal også avklare strømbehov. Tilrettelegging for alternativ energi skal vurderes. Plassering av trafo skal vise i planen, med mindre denne er plassert inne i bygg. Planen skal godkjennes av Sandnes kommune. 2.5 Oppgitte kotehøyder Kotehøyder oppgitt i plankartet for høyde på bygg, veier og grøntarealer kan justeres med inntil 1,0 meter ved søknad om byggetillatelse. 2.6 Krav til situasjonsplan Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:200 som viser atkomst, parkering, terrengbehandling, murer/gjerder over 1,0 meter høyde, beplanting, plassering av søppeloppbevaring og andre innretninger. Det skal opparbeides grøntbelte inn mot gang- og sykkelvei i øst. 2.7 Universell utforming Bygg skal være i henhold til kommuneplanens bestemmelser og krav fastsatt i byggteknisk forskrift. Side 2 av 5

3 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-5, 1. LEDD) 3.1 Industri og kontor I/K-1: Det tillates utbygd med totalt inntil m 2 BRA industri. Av dette kan inntil m2 ha kontorformål. Ved søknad om rammetillatelse skal det tilrettelegges for en utbygging på minimum m 2, utbygging lavere enn dette kan tillates om det kommer fram av søknaden hvordan minimum utbygging av området kan oppnås. Maksimal byggehøyde for delfeltet er oppgitt i plankart. Tekniske rom, heis og trappetårn tillates å overskride maksimal byggehøyde. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Parkering og boder/lagerplass under bygg skal ikke regnes med i tillatt BRA. Industri og kontor I/K-2: Det tillates utbygd med totalt inntil m 2 BRA industri. Av dette kan inntil 940 m2 ha kontorformål. Ved søknad om rammetillatelse skal det tilrettelegges for en utbygging på minimum m 2, utbygging lavere enn dette kan tillates om det kommer fram av søknaden hvordan minimum utbygging av området kan oppnås. Maksimal byggehøyde for delfeltet er oppgitt i plankart. Tekniske rom, heis og trappetårn tillates å overskride maksimal byggehøyde. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Parkering og boder/lagerplass under bygg skal ikke regnes med i tillatt BRA. 3.2 Fellesbestemmelser K/I-1 og K/I-2 Området er tilrettelagt for to industribygg med mulighet for en andel kontorformål. Det legges opp til maksimalt fire etasjer. Fjerde etasje skal være inntrukket i henhold til byggegrense som vist i plankart. Det åpnes for at det i 3. og/eller 4. etasje kan etableres bro over fellesarealet mellom byggene, dette arealet kan ha industri og/eller kontorformål. BRA som går med til dette arealet skal trekkes fra tillatt BRA i feltene K/I-1 og K/I-2. Trafo tillates plassert inne i bygg. Det tillates etablert takoppbygg for tekniske anlegg på inntil 3,5 meter over maksimum tillatt kotehøyde gesims som angitt i plankart. Tak skal være flatt eller pulttak. Tak skal bygges opp som grønne tak av biologisk materiale. Beslag skal fortrinnsvis være i samme farge som volumet de tilhører. Under byggene skal det etableres parkeringskjellere. Minimum en av parkeringsplassene i hver kjeller skal være HC-plass. Ved etablering av parkeringskjeller i felt K/I-1 skal adkomst legges til felles vei, f_kv1. Ved etablering av parkeringskjeller i felt K/I-2 legges adkomst til regulert felles vei, f_kv3. Det stilles høye krav til materialbruk og arkitektonisk utforming av fasader. Ved bygg over 2. etasjer skal fasader brytes med vinduer og/eller endringer i materialer/struktur. Skilt og reklameinnretninger skal tilpasses bygningenes arkitektoniske utforming. Skilt og reklameinnretninger som er vendt mot Rv.44 skal avklares med Statens vegvesen. Utendørs lagring skal skjermes med hekker, gjerder eller busker. Skjerming skal opparbeides med bygningsdeler eller innhengning som harmonerer med grøntplanen eller bygningene forøvrig. Plassering, høyde og utforming av innhengning skal godkjennes av kommunen. Vedlikeholdsfrie og miljøvennlige materialer må prioriteres. Side 3 av 5

4 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-5, 2. LEDD) Trafikkarealene skal opparbeides etter planer som skal godkjennes av Sandnes kommune. Planene skal utarbeides etter kommunalteknisk norm. Ved utarbeidelse av plan for trafikkareal skal det gjøres vurderinger for utforming av området hvor gang- og sykkelvei o_gs krysser adkomstvei inn til industriområdet, og hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas her. 4.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur Felt f_sa er felles for feltene K/I-1 og K/I-2. Feltet skal benyttes til adkomst for bygg, parkering for gjester, HC-parkering og sykkelparkering. Det skal opparbeides inntil 12 parkeringsplasser på dette arealet, hvorav minimum 2 av disse skal være HC-plasser. Det skal etableres permeabelt dekke for uteområder ved inngangsparti til bygg. Bro med kontor- eller industriformål tillates etablert over området. Maksimum kotehøyde for gesims på bro, samt minimum åpen høyde under bro, er oppgitt i plankart. Minste avstand mellom bro og grøntareal i vest (mot rv.44) skal være i henhold til byggegrense som vist i plankart. Området skal utformes med materialer av høy kvalitet og med lang levetid. 4.2 Kjøreveg F_KV1 er felles for felt K/I-1 og skal gi adkomst til parkeringsanlegg i kjeller under bygget. Overgang fra f_kv2 til f_kv1 skal markeres slik at store kjøretøy ikke kjører inn på f_kv1, da denne er utformet for personbiler. Markering kan for eksempel være opparbeidelse med ulike dekker og skilting. F_KV2 er felles for feltene K/I-1 og K/I-2. Bro med kontor- eller industriformål tillates etablert over den del av veien som ligger mellom byggene på K/I-1 og K/I-2. Maksimum gesimshøyde for bro er kote 60,0, minimum høyde under bro skal være 5 meter. F_KV3 er felles for felt K/I-2 og skal gi adkomst til parkeringsanlegg i kjeller under bygget. F_KV4 er felles for feltene K/I-1 og K/I-2, samt for gnr. 63 bnr. 12. O_KV5 skal være offentlig og skal opparbeides som vist i plankart. 4.3 Fortau Fortau o_f skal være offentlig. 4.4 Gang- og sykkelvei Gang- og sykkelvei o_gs skal være offentlig. 4.5 Parkering Parkeringsareal f_p skal være felles for I/K-1 og I/K-2. Det skal opparbeides inntil 6 parkeringsplasser innenfor formålet. 5. GRØNNSTRUKTUR (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-5, 3. LEDD) 5.1 Grønnstruktur F_G1 er felles grøntareal for felt K/I-1. F_G2 og f_g3 er felles grøntareal for felt K/I-2. F_G1, f_g2 og f_g3 skal nyttes til grøntareal med beplantning og overvannsbehandling. Mot gangog sykkelvei i øst skal det fortrinnsvis plantes større trær i de arealene hvor det er mulig og hvor slik beplantning ikke vil komme i konflikt med faresonen. Side 4 av 5

5 Mot rv.44 skal det etableres grøntområde, men skal bygges med en liten voll mot riksveien for at eventuelt overflødig vann skal ledes nordover inne i planområdet. Området skal opparbeides slik at en oppnår infiltrasjon i grøntområdet. I øst mot eksisterende gang- og sykkelvei skal grønnstruktur opparbeides med regnbed. Regnbed skal opparbeides med drenerende masser slik at infiltrasjon oppnås. Bunnen på regnbedet bygges som grøft for transport av vann som regnbedet ikke klarer å fordrøye. Nord i planområdet skal det anlegges en overvannsdam, også dette med drenerende masser for å oppnå infiltrasjon. Vann fra regnbed/grøft og grøntområde mot rv.44 skal leder til dammen. Ved overløp ledes vann fra overvannsdammen inn på overvannsledning som ligger under gang- og sykkelvei øst for planområdet. 6. HENSYNSSONER (PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 12-6) 6.1 Sikringssone Innenfor de viste frisiktsoner skal det ikke være beplantning eller andre innretninger mellom 0,5 og 3,0 meter over tilstøtende veiers nivå. 6.2 Faresone Faresone gjelder høyspentledning i grunnen. Alle gravearbeider innenfor området skal godkjennes av Lyse Elnett. 7. REKKEFØLGETILTAK 7.1 Overvann Tiltak for håndtering av overvannsavrenning i anleggsperioden skal være etablert før anleggsarbeider starter. 7.2 Opparbeidelse av uteareal Før bygninger kan tas i bruk skal tomtenes uteareal, inklusive tilstøtende grøntområder mot tilliggende veier og parkbelter, være opparbeidet etter godkjent plan. Opparbeidelsen skal skje i takt med utbyggingen. Grøntarealer skal være opparbeidet senest en vekstsesong etter at brukstillatelse for bygningene er gitt. 7.3 Støy Ved søknad om igangsettelse skal det dokumenteres fasadetiltak som tilfredsstiller innendørs støynivå på 35 dba. 7.4 Radon Ved søknad om igangsettelse skal det gjøres rede for om det er fare for radon i grunnen, og eventuelt beskrive tiltak som er iverksatt for å hindre radon i å trenge inn i bygningene. 7.5 Renovasjonsplan For alle virksomheter skal det foreligge en godkjent renovasjonstekniskplan ved søknad om rammetillatelse. 7.6 Støy Hver enkelt bedrift som etablerer seg skal følge støygrensene i T 1442/ Tilstøtende veianlegg Sandnes kommune kommer med innspill Side 5 av 5

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer