DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse"

Transkript

1 DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen AS ut arbeidet forslag til reguleringsplan betegnet 20/45 Boråsen. Området er i dag en del av Reguleringsplan for Frolands Verk fra Områd et som omreguleres er i eksisterende reguleringsplan avsatt til bolig. Area ldel av kommuneplanen angir formålet til boligområde. PollenBygg & Eiendom Side1 av 9

2 H EN SIKT M ED REGULERIN GEN Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av frittliggende og konsentrert boligbebyggelse i form av varierte boli gtyper fra eneboliger til en 6-mannsbolig. Det er planlagt til sammen 22 boligen heter innenfor planområdet. Dette inkluderer omregulering av verks ted / butikk til bygning med 5 leiligheter. PLAN OM RÅDE T Området er på ca m 2, hvorav ca m 2 blir avsatt til nye boliger og tilhørende utearealer. De øvrige arealer som er med tatt i planen er lekeplass, vegetasjonsskjerm samt tilleggende trafikkarealer som er nødvendige for å sikre atkomst, snøopplag og parkering på en tilfred sstillende måte. Bilde 2 Maskinverksted som er planlagt omdisponert til 5 leiligheter TEKNISKE AN LEGG Atkomst til planområdet skjer direkte fra Fylkesvei 162, hvor eksisterende avkjørsler benyttes. Disse avkjørslene har tilfreds stillende sikt. Parkering foran tidligere maskinverksted vil stenges, slik at trafi kksituasjonen vil bedres. Det legges heller ikke opp til parkering på østsiden av fylkesveien slik det har vært praktisert frem til nå. Den første delen av sydlig adkomstvei reguleres som offentlig vei. Det legges også opp til at fremtidig forlengelse av denne får kommunal standard for mulig senere overtakelse av kommunen. PollenBygg & Eiendom Side2 av 9

3 Kommunalt vann og avløp med tilfredsstillende kapas itet er tilgjengelig i direkte tilknytning til eiendommen. Det avklares me d Brannvesen om det er ønskelig og nødvendig å anlegge ny brannkum inne i planområdet og eventuelt hvilken plassering denne skal få. Det mest nærligge nde er å plassere brannkum i krysset mellom OV2 og PV2 inne på det som skal bli kommunal veigrunn. NY BEBYGGE LSE Det er planlagt en variert bebyggelse innenfor plan området, og tabellen under angir hvilke boligtyper og antall boligenheter som er planlagt. Delområde Boligtype Antall boligenheter BF1 1 enebolig 1 BF2 1 enebolig med sokkelleilighet / horisontaldelt 2 tomannsbolig BF3 Fremtidig boligområde - BK1 4-mannsbolig 4 BK2 Ombygging verksted 5 leiligheter 5 BK3 6-mannsbolig, eksist bolig rives / flyttes 6 BK4 2 stk 2-mannsboliger 4 Sum antall boligenheter 22 Eksisterende enebolig på 20/45 er planlagt revet eller flyttet til BF1, så den reelle økningen av antall boligenheter er 21, inklu dert omregulering av bruk for eksisterende verksted for Froland Maskinservice på 20/199. Etter møte med Froland kommune ble det valgt å trekke ut 3 eneboligtomter å regulere disse som «fremtidig boli gområde». Dette gjøres fordi det vil bli en bedre utnyttelse og terrengtil pasning å se disse tomtene sammen med område vest for planområdet som det via innspill til kommuneplanen er ønskelig å omdisponere til boliger. EKSISTERE N DE BEBYGGE LSE Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av verksted / butikk for Froland Maskinservice og bolighus / uthus på 20/45. For førstnevnte er driften opphørt og bygningen står tom. Det er omsøkt brukse ndring til 5 leiligheter, men saksbehandling av denne søknaden er satt på ven t i påvente av detaljregulering av området. Bolig på 20/45 er planlagt revet / flyttet til delo mråde BF1. Eier har undersøkt muligheten for å flytte boligen uten å rive den, og dette er realistisk å gjennomføre. Uthus på eiendommen er planlagt revet. PollenBygg & Eiendom Side3 av 9

4 FORH OLD TIL EKSISTEREN DE REGULERIN GSPLAN Området er i eksisterende reguleringsplan avsatt ti l boligområde, og er en del av delområde A 5.1 i gjeldende reguleringsplan. Det te delområdet skal i følge påskrift på plankartet inneholde 7 boliger, fordelt på 4 eksisterende og 3 nye ut i fra det tidspunkt reguleringsplanen ble utarbe idet (1986). Denne utnyttelsesgraden er allerede utnyttet. Avgrensning en i dette planforslaget følger avgrensningen mellom boligområde og LNF-områ de i eksisterende plan helt nøyaktig. LNF-området vil ikke bli berørt som følge av omreguleringen. Det er godkjent en omregulering til verksteddrift i forbindelse med etablering av Froland Maskinservice i 1998 (PU sak nr: 58/98), men denne omreguleringen er ikke dokumentert i form av endrin g av plankartet. Bilde 3 Utsnitt av eksiterende reguleringsplan. Omr ådet er betegnet A 5.1, boligområde. FORH OLD TIL KOM MUN EPLAN ENS ARE ALDE L Eiendommen er angitt som boligområde i arealdel av kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen vil videreføre denne bruken. Omreguleringen vil dermed være klart i tråd med kommuneplanens arealdel, og dessuten i tråd med nasjonale retningslinjer om boligfortetting mellom eksisterende bebyggelse. PollenBygg & Eiendom Side4 av 9

5 Bilde 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Området er betegnet som Boligområde SIKKE R ATKOM ST TIL SKOLE N Planområdet sokner til Froland skolekrets, og plano mrådet ligger ca 3,3 km fra skolen. Skoleveien går langs Fylkesvei 162, Riksvei 42 og Fylkesvei 152, og går fra kryss mellom FV 162 og RV 42 hele tiden på fortau eller gang- /sykkelvei. Skoleveien benyttes av mange barn i dag, og vurderes som sikker. Se kartutsnitt under. PollenBygg & Eiendom Side5 av 9

6 Bilde 5 Skoleveien fra planområdet og frem til Frol and skole. KON KRET VURDERIN G OPP MOT FROLAND KOM M UNEPLAN FOR KOMM UN ES Det er nylig vedtatt ny kommuneplan for Froland kom mune, og denne inneholder bestemmelser og retningslinjer som ersta tter Forskrift om vedtekter til plan- og bygningslovens 79. Til PBL er det vedtatt funksjonskrav som bl.a. omhandler lek, uteopphold og parkering. Parkeringsdekning Denne reguleringsplanen legger opp til en fordeling mellom felles parkeringsplasser og parkering på egen tomt. BF1, BF3 og BF4 planlegges med parkering på egen tomt med 2 plasser pr boligenhet. BF2 planlegges med en parkeringsplass pr boligenhet på egen tomt og en pl ass pr boligenhet på PP2. BK1 og BK2 skal benytte PP1 som har 18 plasser. BK3 skal benytte PP2 som har 19 plasser. BK4 planlegges med parkering på ege n tomt med en plass pr bolig og en plass i PP2. Totalt gir dette 51 parker ingsplasser fordelt på 25 boliger. Dette gir en parkeringsdekning på like over 2 parke ringsplasser pr. bolig, noe som skulle tilfredsstille kommuneplanens krav til parkering, ettersom noen av leilighetene vil være under 85 m 2, og dermed kreve 1,5 p-plasser pr. bolig, PollenBygg & Eiendom Side6 av 9

7 mens leilighetene over 85 m 2 krever 2 p-plasser. Krav til biloppstillingsplasse r vil dermed overholdes. Uteoppholdsareal og lek Det opparbeides felles lekeplass på 200 m 2 inne i planområdet. Denne lekeplassen vil være delvis naturlekeplass og delvi s en tradisjonell sandlekeplass for de minste barna. Ellers er det sv ært kort vei til lekemuligheter i naturen og rekreasjonsområder ved Boråstjenna. Når det gjelder areal for uteopphold stilles krav om 35 m 2 pr boligenhet. Dette ivaretas med private terrasser / verandaer privat plan / naturtomt for den enkelte bolig. Vurdering opp mot prinsipp om universell utforming Det planlegges tradisjonelle boliger i 2 etasjer. En del av boligene med mer enn en boligenhet vil da få en boligenhet i 2. etas je som ikke er tilgjengelig for bevegelseshemmede. I alt vil 22 av boligene utforme s etter prinsipp om universell utforming, det er kun de 3 leilighetene i 2. etasje i 6-mannsbolig som ikke blir tilgjengelige. Prinsipp om tilgjengel ighet for alle vil dermed følges for 88 % av boenhetene. Dette må sies å være mer enn tilfredsstillende. OPPSU MMERIN G OG KOM MENTARER TIL IN NKOM NE IN NSPILL I det følgende er det opplistet samtlige innkomne innspill i forbindelse med kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Hvert enk elt innspill er kommentert i den utstrekning det har syntes nødvendig. Innspil lene er vedlagt planforslaget. 1. Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen: Miljøvernavdelingen opplyser om at det foregår arbe id med regulering flere steder rundt Frolands Verk, og ønsker i prinsippet en områdeplan for å få på plass den overordnede strukturen, særlig med tanke på trygg skolevei. Det er ønskelig at det gjennom utbyggingsavtale blir bestemt at det skal ytes tilskudd til gang-/sykkelvei mot Osedalen. Videre bemerker etaten at deler av Boråstjenna er tatt med i planområdet. Tiltak i tilknytning til vannet bør begrenses til en offentlig tilgjengelig badebrygge, og det må inntegnes byggegrenser, jf. kommuneplanens retningslinjer. Det påpekes avslutningsvis på generelt grunnlag at man må ta hensyn til støy, utforming som er tilpasset omgivelsene, lands kapsestetikk, trygg skolevei og sikre lekearealer. Det minnes dessuten om universell utforming og ROS-analyse. De øvrige avdelingene hos Fylkesmannen har ingen me rknader. PollenBygg & Eiendom Side7 av 9

8 Vår kommentar: Det er allerede drøftet med Froland kommune at det må gjøres avtale om anleggstilskudd til infrastruktur. De øvrige innspill vil også bli hensyntatt. 2. Aust-Agder Fylkeskommune Plan- og naturseksjonen: Det påpekes at formålet med planarbeidet er delvis i tråd med arealformålet i kommuneplanen. Det forutsettes at kommuneplanens arealdel følges i videre planarbeid. Seksjon for kulturminnevern: Seksjonen finner det nødvendig å foreta befaring på barmark og eventuelt foreta arkeologiske undersøkelser på stedet. Vår kommentar: Intet å kommentere. 3. Statens Vegvesen Statens Vegvesen minner om byggegrense mot fylkesve i 162 på 15 meter fra senter vei. Ved etablering av nye kryss / avkjø rsler bør det være minst 50 meter mellom kryss. Skille mellom avkjørsel og kryss går ved en trafikkmengde på 50 kjøretøyer pr. døgn. Det minnes videre om frisiktsoner. Det bør redegjøres for sikker skoleve i. Vår kommentar: Etatens anbefalinger vil bli lagt ti l grunn ved utarbeidelse av planforslaget. 4. NVE NVE påpeker spesielt fare for snøras og steinsprang i dette tilfellet. Det må vurderes nøye om det er reel fare for dette gjennom planarbeidet. Videre er det vedlagt en generell sjekkliste som skal brukes ved utarbeidelse av detaljplanen. Vår kommentar: Det bratte området der det er fare for steinsprang er tatt ut av planområdet, og problemstillingen bortfaller. I forhold til sjekkliste er det vår vurdering at ingen av punktene berøres av dette planforslaget. M ERKN ADER FRA BEBOERE I OM RÅDET Det er kun kommet inn en merknad fra beboere i områ det. Denne er kommentert under. 5. Helge Engenes PollenBygg & Eiendom Side8 av 9

9 Engenes bor innenfor planområdet og har som den ene ste hatt merknader til alle tidligere omsøkte tiltak i planområdet. I sitt brev ønsker Engenes et informasjonsmøte med beboerne i området. Han ønsker videre en avklaring i forhold til hva som er LNF-områder og hva som lig ger i begrepet «konsentrert boligbebyggelse». Vår kommentar: Det vil bli vurdert om det er behov for et åpent møte underveis i prosessen, og nabo vil uansett få mulig heter til å kommentere det konkrete planforslaget ved utlegging til offent lig ettersyn. De innkomne innspillene avdekker ikke store interes sekonflikter som vil være til hinder for gjennomføring av planen. Alle offent lige instanser som har uttalt seg her vært positive til reguleringen så lenge kom muneplanens avgrensning i forhold til LNF-område overholdes. Naboers skepsis grunner oftest på uvitenhet om planens innhold, og vi har gjennom det foreliggende planforslaget i så stor grad som mulig forsøkt å ta hensyn til deres innspill. Det er vår oppfatning at dette har lykkes. Arendal, rev. - PollenBygg & Eiendom Side9 av 9

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer