TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk"

Transkript

1 TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk Til høringsinstanser Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/782-2 Svein Olav Hagen, tlf Q Offentlig ettersyn - Parkeringsplan for Rjukan sentrum Samfunns- og miljøutvalget skal vedta plan for parkering i Rjukan sentrum som bakgrunn for arbeid med reguleringsplaner og kommuneplan. I møte den vedtok utvalget å legge forslag til planen ut på offentlig høring. Vi ber om at merknader til parkeringsplanen blir sendt kommunen innen Plandokument er lagt ut på Tinn kommunes hjemmeside under nyheter og på kommunens facebook side. Dokumentene kan også leses på sevicetorget. Merknader kan sendes til: Tinn kommune, Planavdelingen Pb Rjukan Bruk gjerne e-post: Innledning: Det er oppstartet arbeid med sentrumsplan for Rjukan og kommunedelplan for Rjukan. Det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for Sportsplassen. I tillegg pågår arbeid med opprydding i trafikkskilt i Tinn og en diskusjon om lokalisering av barnehage. Planene for opprusting av Rjukan torg er godt i gang. Felles for disse sakene er at de vil få innvirkning på parkeringsforhold eller være avhengig av avklarte parkeringsforhold. For å håndtere dette er det valgt å utrede egen plan for parkering. Dette krever samarbeid med andre organ som veivesen og politi. Samtidig er det flere andre interessenter. Planen bør derfor ut på ettersyn for innhenting av synspunkter. Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Telefon: Org.nr: E-post: Telefaks: Bankgiro skatt: Hjemmeside:

2 I det siste har det vært mye fokus på Rjukan og tungtvannsaksjonen ved Vemork. Det forventes at Tinn og Notodden vil bli innlemmet i UNESCO sin liste over kulturarvsteder. Siden Tinn gjerne vil øke sin satsing på turistnæringen, vil dette også sette krav til tilgjengelig parkering. En vedtatt parkeringsplan vil bli et verktøy for planarbeidet for kommunedelplan og sentrumsplan. Dette vil også danne hovedtyngden ved gjennomgåelse av trafikkskilt i sentrum. Vedlagt forslag til parkeringsplan tar ikke inn tiltak som krever svært omfattende investeringer, eller finansieringsmodeller. Innspill til dette, til tallgrunnlag og andre forutsetninger som er lagt til grunn for parkeringsplanen kan også gis ved ettersynet. Sentrumsområde: Forrige parkeringsplan er datert 1994 og er utarbeidet av Sivilarkitekt M.N.A.L. Eivind Spockeli. Forholdene rundt parkering har forandret seg en del siden dette. Det forutsettes en avgrensing av sentrumsområdet tilsvarende planen fra 1994, men med tillegg i arealene sør for Måna ved Tinn Billags tomt og Rjukan stasjon. Avgrensingen i sør og øst settes ved kanalen ved Mæland. Utenfor dette området regnes det med at parkeringsforholdene er oversiktlige og at det ikke er behov for samordnende plan. Tiltak og kommunale kostnader for parkering: Innenfor området er det nå registrert 584 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser. Det er ikke mye fritt areal for etablering av nye. Behovet for parkering vil øke, og løsningen på dette vil etter hvert bli parkeringshus, fjellhall og lignende. Kostnadene med dette er store. Levanger og flere benytter Kr ,- pr parkeringsplass som pris i en frikjøpsordning for tiltakshavere som ikke klarer å etablere tilstrekkelig parkering på egen grunn og kommunen må etablere parkering på annet vis. Tinn kommune har laget prisoverslag for parkeringshus på Torget og i Håndverkergata og kommet til en høyere sum. Her legges Kr ,- til grunn. Pågående prosjekt og planer vil medføre endringer. Antall plasser som blir borte og kostnad for reetablering: - Rjukan torg mill. - Sportsplassen (forretningsbygg) mill. - Øking i turisme mill. Samlet antall plasser som må skaffes er da 160 plasser og en kostnad på minst 48 mill. kr. Beregning av parkeringsbehovet benytter den samme modellen som parkeringsplan fra Tallet for parkeringsbelastning er faktisk parkerte biler i Det er funnet statistikker over bilbruk fra 1994 til i dag, tallet er justert etter økningen i statistikken. Planene om ny butikk på Sportsplassen flytter belastning fra Tveito til sentrum. Parkeringen på Tveito er ca 50 plasser. Grunnen til at det bygges ny butikk må være forventning om økt besøk. Et forsiktig anslag økt parkeringbehov i sentrum er da 50% tillegg til plassene på Tveito: Det gir behov for 75 plasser. I 1994 er det anslått at sommertrafikken med flere arbeidsplasser i drift og flere turister enn i mai da tellingen ble gjennomført utgjør ca 150 biler. Det er mer turisttrafikk i dag enn i Med effekt av tungtvannsfilmer og verdensarv kan man håpe på et økt besøk frem til Det anslås økt behov på ca 60 plasser

3 Kontrollregnet etter totalt antall plasser: Målt belastning 1994, statistikkregulert 505 Butikk på Sportsplassen 75 Behov for sommertrafikk beregnet Økt sommertrafikk til Behov for P-plasser 790 Beregningen ovenfor gjelder for korttids- og dagparkering. Her er en beregning som viser hva parkeringsplanen for 2015 har av tilsvarende plasser. Da må ikke plassene ved Rjukan Stasjon eller ny parkering på Mæland regnes inn, da de dekker et annet behov. Parkeringsplan Rjukan stasjon og Mæland -96 Planens sentrumsnære plasser: 616 Dette viser at parkeringsplan for 2015 kun dekker opp 616 av behovet på 790 korttids- og dagparkering. Av de 584 plassene vi har i dag er det 534 som blir beholdt i den nye planen. Det er området Torget Sportsplassen som blir kritisk etter gjennomføringen av planlagte prosjekt. Det er her det vil oppleves som at parkeringssituasjonen er dårlig. Uten utbygging av parkering her, kan dette medføre svekket situasjon for næringsdrivende i området. Mulige nye tiltak: - Bøen skoletomt, dersom barnehagen flyttes, vil det kunne frigjøre areal for området øst for torget tilsvarende 64 parkeringsplasser. Dette er plasser som er godt egnet både til korttids- og dagparkering. Dette innebærer at paviljongen rives og at det anlegges innkjøring fra Bjønnlandsveien. - Området øst for koblingsanlegget ved Såheim kan være et potensial for 70 parkeringsplasser. Disse plassene er helt uegnet til korttidsparkering. De er dårlig egnet for dagparkering. De er godt egnet til langtidsparkering og reservekapasitet ved arrangementer. - Parallell parkering på nordsiden av Sam. Eydes gate mellom Sportsplassen og Torget må reetableres på grunn av forretningene. Dette innebærer flytting av Sam Eydes gate mot sør. 17 parkeringsplasser. - Dersom området ved Rjukan stasjon skal utvikles til turisme / informasjon er det plass til 30 parkeringsplasser her. Dette dekker egne behov. Dette endrer ikke situasjonen for korttidsbehovet i sentrum. - Økt turistbesøk kan utnyttes til å oppmuntre til mer varig opphold. Mange steder prioriterer plasser for bobil nær sentrum på grunn av servicenæringen i sentrum. Plassen ved Tinn billags tomt ved Birkelands bro kan være egnet til dette. Ca 30 bobilplasser bør etableres. Planen tar ikke stilling til hvem som skal opparbeide. - Håndtverkergata. Her er det muligheter for utvikling av parkeringshus med forretninger og boliger. For Rjukan Handels- og Serviceforening har AsplanViak foreslått dette som vil øke parkeringskapasiteten med ca plasser. En del av dette vil måtte dekke byggets egne behov. Dette kan ikke løses umiddelbart og er ikke tatt inn i parkeringsplanen

4 - Parkering i fjell. I forbindelse med anlegget sivilforsvaret hadde i Skriugata er det mulig å etablere parkering i fjellhall. Dette har store kostnader ved seg og vil kunne forsvares når det er så trangt om parkering at det må innføres betalingsordninger. Det er forslag om ikke å ta inn fjellhaller i parkeringsplanen. - Parkeringsgebyr i sentrum. Dette er et tiltak som vil virke effektivt dersom korttidsplassene ikke blir respektert. Det er behov for investeringer for å starte og drifte dette. Uten iherdig oppfølging med daglige kontroller har ikke dette effekt. Dette krever administrasjon og oppfølging. Problemene med korttidsparkering som ikke respekteres kan se ut til å være beskjedent. Dette er ikke tatt inn i parkeringsplanen. - Frikjøpsordning for parkeringsplasser. Kommunale planer setter krav til antall parkeringsplasser for hver bolig og for forretningsareal. Dersom kommunen må sørge for disse plassene, vil det normalt koste mellom kr ,- og kr ,- per parkeringsplass i dag. Dette er fordi det er dårlig med ledige areal i sentrum, og det må bygges parkeringshus eller fjellhaller. Tidligere har Tinn kommune hatt en frikjøpsordning. Da var det areal tilgjengelig, og prisen var lav. Administrasjon av ordningen ble etter hvert mer krevende enn effekten og er ikke praktisert i det siste. Foreløpig er dette ikke tatt inn i parkeringsplanen. Det bør vurderes innført dersom det etableres forretninger i sentrum som medfører behov for parkering som går ut over dagens kapasitet. Andre regulerende tiltak: - Arbeidergaten er sentral trafikkåre og bør være fri for parkering. Her skapes det daglig situasjoner på grunn av parkering inn mot Adminiparken. - Det etableres to områder der parkering reserveres til korttidsparkering. Dette er merket med sone 1 og sone 3 (rosa) i parkeringsplanen. Foreslått parkeringstid er 1 time. - Det etableres to områder der dagparkering for ansatte og dagsbesøk prioriteres. Her tillates selvfølgelig også korttidsparkering. Dette er merket som sone 2 og sone 4 (lysegrønt) i parkeringsplanen. Med hilsen Eli Samuelsen Fagleder Svein Olav Hagen ingeniør Brevet er signert og godkjent elektronisk og inneholder derfor ingen signatur. Vedlegg: Forslag til Parkeringsplan 2015 Høringsbrevet er sendt til: Rjukan Handels- og serviceforening Statens vegvesen Region Sør Rjukan politidistrikt Tinn Billag Telemark Fylkeskommune Råd for funksjonshemmede v/jan Våer, sekr

5 Eldrerådet v/may Britt Stensland, sekr. Norsk Hydro ASA Norsk Industriarbeidermuseum Visit Rjukan Teknisk Avdeling v/jan Arvid Gravklev, leder Brannvesenet v/ken Espen Drager, leder - 5 -

Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk

Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk Parkeringsplan Rjukan sentrum. 2015 Plan og landbruk RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Innhold Bakgrunn... 3 Området... 4 Rammer... 4 Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven... 4 Frikjøp... 4 Kategorier

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.2015 Til: Glenn Anderson Teknisk forvaltning NOTAT FRA

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

Høgskolen i Telemark  Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen Høgskolen i Telemark Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2007/289 Dato: 06.11.2009 Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen 1 Sammendrag Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer