Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SAKEN GJELDER I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen for Sandnes er det behov for å justere teksten i de gjeldende parkeringsvedtekter. Dette for å tilpasse seg endrede krav mhp. universell utforming og mhp. framtidens byer og kommunens nylig vedtatte klima og energiplan. Saken legges med dette frem for behandling i kommuneplankomiteen. GJELDENDE PLANER Gjeldende parkeringsvedtekter for Sandnes kommune ble vedtatt av bystyret med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 3, se vedlegg. BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL JUSTERINGER I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen og som følge av endringer i plan- og bygningsloven skal kommunens vedtekter endres til bestemmelser. Samtidig er det også behov for å foreta tilpasninger til kravene som fremkommer i forskrift om byggtekniske krav, teknisk forskrift mhp. universell utforming. Krav til sykkelparkeringplassene er og forbedret noe samt at det foreslås at det skal stilles krav om at det avsettes et visst antall oppstillingsplasser med ladestasjoner for elbil ved større utbyggingsprosjekter. Det foreslås også at der innføres et punkt som sikrer at boligene skal ha egen atskilt parkering og egen inngang der bolig kombineres med andre formål. Endringene fremkommer i kursiv skrift. Samtidig er også bestemmelsen vedr. krav om plass til minst 1 garasje per boenhet over 50 m 2 flyttet fram til de respektive soner (B og C). Det foreslås derfor følgende bestemmelser knyttet til parkering ved denne revisjon av kommuneplanen: 1.14 Parkering (jf pkt.5) Bestemmelsene skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring Krav om biloppstillingsplasser. Det opereres med tre parkeringssoner: Sone A sentrum uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 0,9 plasser per boenhet i fellesanlegg uten øremerkede plasser og 1,0 plasser per boenhet i fellesanlegg med øremerkede plasser. I tillegg skal det anlegges 0,1 gjesteplasser per boenhet på bakkenivå eller åpent i anlegg. Det åpnes for innføring av frikjøpsordning dersom slike plasser eksisterer innenfor en avstand på 250 meter fra planområdet. For frikjøp pålegges det til enhver tid gjeldende frikjøpsbeløp fastsatt av Bystyret. Side 1 av 3

2 Sone B langs hovedkollektivårene uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 1 plass per boenhet. I tillegg skal det anlegges 0,2 gjesteplasser per boenhet på bakkenivå eller åpent i anlegg. Det skal også avsettes plass til minst 1 garasje (bredde 3 meter) per boenhet over 50 m 2 Sone C øvrige områder Det kreves minimum 1,5 biloppstillingsplasser per 100 m 2 BRA * (per byggeprosjekt), uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 1 plass per boenhet. For større utbygginger skal felles parkering for beboere og/eller gjester vurderes. Det skal også avsettes plass til minst 1 garasje (bredde 3 meter) per boenhet over 50 m 2. Regneeksempel. F.eks frittliggende bolighus med to boenheter på 220 m2 BRA: 220 x 1,5/100 = 3,3 dvs 4 plasser(ny) Krav om oppstillingsplasser for bevegelseshemmede gjeldende i alle soner. 5 % av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. For bygninger der det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede (sykehus, trygdekontor osv.) og boliger med livsløpsstandard, skal behovet vurderes særskilt, 5-10 % skal være handikapplasser. Plassering og utforming av biloppstillingsplassene fremkommer av forskrift om tekniske krav til byggverk og dens veiledning. ( Eks. ved 90 grader på rampe skal min. bredde være 5,5 meter. Øvrige plasser må tillegges min. 4,5 meter pr. bil; ved parallell parkering på rampe skal min. bredde være 4,2 meter; ved fortau må bredde være min. 3,0 meter).(ny/endret) Krav om sykkeloppstillingsplasser Sykkelanlegg med forbindelse til det overordnede sykkelveinettet skal vises i alle større utbyggingsprosjekt uavhengig av formål. Avhengig av behov kreves 1-3 sykkelparkerings-plasser per 100 m 2 BRA 1. Sykkelparkeringsplassene skal etableres i tilknytning til inngangspartiet og være opparbeidet før bygg tas i bruk. For kollektivknutepunkt, skoler og andre offentlige bygg og anlegg, forsamlingslokaler og kjøpesenter skal behovet vurderes særskilt. Det skal være avsatt plass til overdekket/innelåst sykkelparkering på egen grunn.(ny) Krav om ladestasjoner for elbil Ved alle større utbyggingsprosjekter skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbil. Disse skal utgjøre min. 5 % av biloppstillingsplassene og være tilrettelagt for sambruk. (ny) Andre parkeringskrav Ved søknad om byggetillatelse eller bruksendring, skal byggherren dokumentere at kravet til parkering er fulgt opp. Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes opp til nærmeste hele plass. I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. 1 BRA bruksareal er definert i byggforskriftene 3.5. Ved parkering i anlegg over bakken kan den del av bruksarealet som går med til parkering trekkes fra beregningsgrunnlaget. Side 2 av 3

3 Parkeringsplassene skal etableres på egen grunn eller på fellesarealer. For større anlegg bør mesteparten av parkeringsplassene legges til fellesanlegg. Det må bygges parkeringsanlegg når parkering på bakken vil dekke mer enn 30 % av tomten. Ved større utbyggingsprosjekter skal det vurderes avsatt areal til andre lettere motorkjøretøy. I prosjekt der bolig er kombinert med annet formål, skal boligene ha egen atskilt parkering og egen inngang jr. pbl nr. 2.(ny) Det foreslås også innført følgende retningslinje vedrørende parkering: Ved regulering skal parkering planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg, fortrinnsvis lagt under bakken. Ved planlegging av sambruk mellom bolig og næring, skal det vurderes lavere parkeringsdekning enn normen krever.(ny) Rådmannen vil ikke foreslå større endringer på nåværende tidspunkt da det pågår flere prosesser som vil kunne medføre endringer av gjeldende parkeringsvedtekter. Dette gjelder bl,a. pågående kommunedelplanarbeid for endringer av parkeringsbestemmelsene for Forus/Lura-området samt pågående revisjon av regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Når resultatet av disse planarbeidene er på plass vil rådmannen foreslå at det igangsettes arbeid mhp. å revidere kommuneplanens bestemmelser vedrørende parkering. Det vises i den sammenheng til pågående prosess i Stavanger kommune som ved sin revisjon av kommuneplanen foreslår endringer av deres parkeringsbestemmelser. Dette vil også være en del av grunnlaget ved den kommende revisjonen i Sandnes kommune. KONKLUSJON Saken legges frem for behandling i kommuneplankomiteen. Forslag til VEDTAK: 1. Kommuneplankomiteen tar de foreslåtte justeringene til orientering og ber rådmannen innarbeide disse i kommunenplanens forslag til bestemmelser. 2. De momenter som fremkommer i møtet legges til grunn i det videre arbeidet med kommunens parkeringsvedtekter. RÅDMANNEN I SANDNES, Per-Harald Nilsson kommunaldirektør Mette Paavola byplansjef Vedlegg: 1. Gjeldende parkeringsvedtekt for Sandnes kommune Side 3 av 3

4 Kommuneplankomiteen sak 69/10 vedlegg STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.5, SIDE 1 AV 4 Parkeringsvedtekt Følgende vedtekt er med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr vedtatt i bystyret Normen skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring. KRAV OM BILOPPSTILLINGSPLASSER Det opereres med tre parkeringssoner: Sone A sentrum uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 0,9 plasser per boenhet i fellesanlegg uten øremerkede plasser og 1,0 plasser per boenhet i fellesanlegg med øremerkede plasser. I tillegg skal det anlegges 0,1 gjesteplasser per boenhet på bakkenivå eller åpent i anlegg. Det åpnes for innføring av frikjøpsordning dersom slike plasser eksisterer innenfor en avstand på 250 meter fra planområdet. For frikjøp pålegges det til enhver tid gjeldende frikjøpsbeløp fastsatt av Bystyret. Sone B langs hovedkollektivårene uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 1 plass per boenhet. I tillegg skal det anlegges 0,2 gjesteplasser per boenhet på bakkenivå eller åpent i anlegg. Sone C øvrige områder Det kreves minimum 1,5 biloppstillingsplasser per 100 m 2 BRA * (per byggeprosjekt), uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 1 plass per boenhet. For større utbygginger skal felles parkering for beboere og/eller gjester vurderes. Gjelder i alle soner 5 % av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. For bygninger der det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede (sykehus, trygdekontor osv.) og boliger med livsløpsstandard, skal behovet vurderes særskilt, 5-10 % skal være handikapplasser. KRAV TIL SYKKELPARKERING Sykkelanlegg med forbindelse til det overordnede sykkelveinettet skal vises i alle større utbyggingsprosjekt uavhengig av formål. Avhengig av behov kreves 1-3 sykkelparkeringsplasser per 100 m 2 BRA *. Sykkelparkeringsplassene skal etableres i tilknytning til inngangpartiet og være opparbeidet før bygg tas i bruk. For kollektivknutepunkt, skoler og andre offentlige bygg og anlegg, forsamlingslokaler og kjøpesenter skal behovet vurderes særskilt. ANDRE KRAV For større byggeprosjekt skal det vurderes å sette av areal til el-biler og andre lettere motorkjøretøy. * BRA bruksareal er definert i byggforskriftene 3.5. Ved parkering i anlegg over bakken kan den del av bruksarealet som går med til parkering trekkes fra beregningsgrunnlaget.

5 STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.5, SIDE 2 AV 4 UTDYPNINGER TIL VEDTEKTEN Ved søknad om byggetillatelse eller bruksendring, skal byggherren dokumentere at kravet til parkering er fulgt opp. Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes opp til nærmeste hele plass. I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. Parkeringsplassene skal etableres på egen grunn eller på fellesarealer. For større anlegg bør mesteparten av parkeringsplassene legges til fellesanlegg. Det må bygges parkeringsanlegg når parkering på bakken vil dekke mer enn 30 % av tomten. Det skal avsette plass til minst 1 garasje (bredde 3 meter) per boenhet over 50 m 2 i sone B og C. Minimumsmål for handikapparkering i parkeringsanlegg skal være 4,5 m bredde og 5 m lengde. Tilsvarende skal langsgående handikapparkering ha minimum 3,8 m bredde og 6 m lengde. Sandnes, Sist revidert

6 STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.5, SIDE 3 AV 4 SONEKART

7 STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.5, SIDE 4 AV 4 Frikjøp av parkeringsplass vedtatt i bystyret Det åpnes for frikjøp i private/offentlige parkeringsanlegg som oppfyller parkeringsvedtektenes bestemmelser om tilgjengelighet. Frikjøpsordningen praktiseres i hht vedtak i bystyrets sak 7/2006: 1. Sandnes kommune sine parkeringsvedtekter legges til grunn ved vurdering av frikjøp. 2. Beløp for frikjøp ved kommunale parkeringsanlegg settes i henhold til HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel sin kostnad for parkeringsanlegg under terreng Enkel standard, som pr er kr ,-. 3. Det kan inngås avtale til faktisk kostnad i parkeringsanlegg, som drives med tilgjengelighet i henhold til parkeringsvedtektene. Praktisering Ordningen gjelder frikjøp for bolig og næring i sone A innenfor en avstand på 250m fra planområdet. Vurdering av frikjøp bygger på skjønn, men også kjennskap til hvordan det er mulig å løse parkeringsproblematikken i Sandnes sentrum. Bygningssjefen vil gi de formelle tillatelser ift reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale. Han vil være den som krever inn frikjøpsbeløpet etter vedtatte regler. Beløpet forutsettes innbetalt til kommunens parkeringsfond, som Sandnes Parkering KF disponerer. Ved inngåelse av utbyggingsavtale, vil de økonomiske og praktiske sider av parkeringsdekningen bli avklart. Frikjøpsordningen gjelder også der det kan tinglyses plass i andre private parkeringsanlegg. Frikjøpsordningen bygger på to hovedalternativ. Det ene er tinglyst rett til parkeringsplasser i eksisterende eller nært forestående privat/offentlig parkeringsanlegg. Kostnadene vil i den sammenheng bli de faktiske kostnader for parkeringsbygget. Det andre er frikjøp hvor byggekostnadene ikke er kjent og hvor kommunen tar på seg ansvaret for bygging av fellesanlegg. Der kommunen påtar seg ansvar ved innbetaling av frikjøp, legges HolteProsjekt Kalkulasjonsnøkkel til grunn. Transportplan,