Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/49 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune Forslag til innstilling Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til nye parkeringsbestemmelser som sendes ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 11-14, og deretter legges fram for bystyret til endelig behandling. Følgende prinsipper legges til grunn for parkeringsbestemmelsene: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: Sone A Bykjernen Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved, samt Universitetsområdet, politihøyskolen og Bodin videregående skole. Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner, og det tillates ikke frikjøp Krav til boliger: Det stilles forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel Kravene differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til kontorbygg: Krav til bilparkering defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til forretningsbygg: Side30

2 Krav i sone A, bykjernen, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Generelt krav om minst 5 % opprettholdes El-biler: Det innføres generelt krav om at minst 5 % skal tilrettelegges for el-biler Sammendrag Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Hensikten er å imøtekomme overordnede pålegg og anbefalinger om å forenkle og tilpasse vedtekten til dagens byutvikling, sentrum/bykjernen, samt dempe bilbruken spesielt der hvor kollektivtilbudet er best utviklet, (jfr. Kollektivplan Bodø som ble gjennomført 1/ ). Nye parkeringsbestemmelser skal etter ny plan- og bygningslov vedtas som generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, og har sin lovhjemmel i Formålet med denne saken er å få etablert noen prinsipper og føringer for nye parkeringsbestemmelser. Etter vedtak i bystyret har forslag til prinsipper vært ute til høring og offentlig ettersyn i mai-juni Det foreligger 6 innspill som er referert og kommentert. Videre oppfølging er å utarbeide forslag til konkrete bestemmelser. Disse skal ut til høring og offentlig ettersyn og sikres nødvendig medvirkning før de tas opp til endelig behandling i bystyret. Det anbefales videreføring av tre parkeringssoner, men med ny avgrensing. Videre anbefales minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A og B, og minimumsplasser i sone C, mens det for sykkel anbefales minimumsplasser i alle soner. For boliger anbefales større differensiering, og ingen minimumskrav i sone A. For kontor og forretning i sone A og B anbefales reduserte krav. I stedet for å sette krav til andel bilplasser i parkeringsanlegg eller under bakken, anbefales det å sette maksimumskrav til tomteareal som kan benyttes til parkering på bakkeplan - overflateparkering. Frikjøpsordning i sone A anbefales opprettholdt. Side31

3 Saksopplysninger Bakgrunn Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Parkeringsbestemmelsene gjelder krav til parkeringsdekning som stilles til søknadspliktige byggetiltak; nybygg, utvidelse og bruksendring, og gjelder bil- og sykkelplasser. For å få avklart prinsipper og føringer for de nye bestemmelsene ble det lagt fram en sak for bystyret , sak 13/55. I innstillingen fra administrasjonen var det foreslått prinsipper som skulle legges til grunn for bestemmelsene. Bystyret gjorde følgende vedtak: «Bystyret ber administrasjonen sende ut prinsipper til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Bystyret vedtar at administrasjonen sender foreslåtte prinsipper på høring, og deretter legger det fram for PNM og bystyret før endelig behandling.» Lovgrunnlag for generelle parkeringsbestemmelser for Bodø kommune er plan- og bygningslovens 11-9, Generelle bestemmelser for kommuneplanens arealdel, punkt 5. Forslag til prinsipper I bystyresak 13/55 foreslo administrasjonen følgende prinsipper lagt til grunn for nye parkeringsbestemmelser: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: Sone A Bykjernen Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner For boligparkering stilles det forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel. Kravene for boliger differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser. Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til bilparkering for kontorbygg defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til sykkelparkering for kontorbygg defineres som minimumskrav og opprettholdes som i dagens vedtekter Krav til bilparkering for forretning i bykjernen, sone A, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav til bilparkering for forretning i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Side32

4 Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Når det gjelder grunnlag og vurderinger vises det til det tidligere saksframlegget (Bystyret , sak 13/55). Oppfølging av bystyrevedtak høring og offentlig ettersyn Forslaget til prinsipper har vært ute til høring og offentlig ettersyn i tiden 22. mai 28. juni. Dette er kunngjort ved annonse i Avisa Nordland og brev direkte til et stort antall grunneiere samt aktuelle offentlige myndigheter og interessegrupper. I tillegg har det vært avholdt et åpent møte i samarbeid med Bodø Næringsforum 13. juni, med bra oppslutning. Det er kommet inn innspill fra følgende: Statens vegvesen, ingen merknader Nordland fylkeskommune, innspill, se under Eldrerådet, innspill, se under Råd for funksjonshemmede, innspill, se under Bodø Næringsforum, innspill, se under Bodø syklistene, innspill, se under Innspill til prinsippforslaget oppsummering og kommentarer Nordland fylkeskommune Fylkeskommunen vurderer det slik at kommunens hensikt i hovedsak er i tråd med regionale føringer. Det henvises spesielt til Regional plan Klimautfordringene i Nordland, hvor det i sektormålsetting C står at: Kommunene i Nordland skal gjennom sin planlegging bidra til å redusere klimagassutslipp og styrke tilpasningsevnen til et endret klima. Videre henvises det til Fylkesplan for Nordland, hvor spesielt to punkter er relevant: g) I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. Kommunene skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising og by-sykler. h) Kommunen skal vurdere hvordan kommunale parkeringsvedtekter for sentrumsområdet kan bidra til å imøtekomme nasjonale målsettinger for økt kollektivbruk. Avslutningsvis oppfordres kommunen til å vurdere hvordan man best kan legge til rette for el-biler (krav om ladestasjoner knyttet til felles parkeringsanlegg, etablering av hurtigladestasjoner). Kommentarer: Det framgår av tidligere saksframlegg at nasjonale og overordnede føringer må følges opp. Når det gjelder krav om ladestasjoner er det allerede krav i gjeldende bestemmelser for kontorer, forretninger/dagligvare og kjøpesenter, som tenkes videreført. Det er ikke satt krav om antall. Det må vurderes om kravet skal utvides til andre typer virksomhet, og om det skal stilles krav til prosentandel. Side33

5 Eldrerådet Kollektivtrafikken er pr. dags dato ikke godt nok tilrettelagt for innskrenking av parkeringsmulighetene. Mulighet for å bruke egen transport må ikke begrenses for eldre med spesielle behov. Kommentarer: Det virkemidlet en har i denne sammenheng for tilrettelegging er krav om et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede, jfr.innspillet fra Råd for funksjonshemmede. Råd for funksjonshemmede Ser positivt på at parkeringsbestemmelsene blir revidert og påpeker viktigheten av universell utforming. Særlig bør hensynet til nok parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas (minst 10 % av totalt antall p-plasser). Kommentarer: Andelen er 5 % i dag. Dette er i tråd med andre kommuner. Bodø Næringsforum Påpeker først at Bodø kommune fremover er oppmerksom på at Bodøs ytterligere vekst vil kreve at kollektivtilbudet må være fleksibelt og konstant i endringsmodus for å tilpasses nye borgere, slik at tilbudet til enhver tid skal være tilpasset behovet og veksten om det skal være et reelt tilbud til privatbil. Har kommentarer til foreslått ny sonedeling: Sone A: Påpeker endring i forhold til dagens sone A, og spør om begrunnelse. Sone B: Er opptatt av at inkludering av nye mindre soner i Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved kan få uheldige konsekvenser på grunn av ulike rammer for disse og for tilliggende områder. Videre bes om at det om at kravene for sone A og B må være forskjellige, og at det vurderes differensiering innen sone B. Sone C: Ingen kommentarer. Påpeker videre at det det er uryddig framstilt hva justeringene i minimums- og maksimumskrav, da det ikke knyttes til direkte sammenlignbare kategorier i gjeldende parkeringsbestemmelser (tabell). Kommentarer: Avgrensing av sone A er likt sone 1 i gjeldende kommunedelplan for sentrum, slik det er forutsatt også i gjeldende parkeringsbestemmelser («Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen i kommunedelplan for sentrum (sone 1)». Avgrensing av de forskjellige områdene for sone B er tenkt å omfatte utpregede næringsområder (kontor, forretning, service, industri) avgrenset mot omkringliggende boligområder. Forslag til nøyaktig avgrensing må følge forslag til konkrete bestemmelser når det sendes ut til høring. Når det gjelder prinsippene for minimums- og maksimumskrav, så er disse relatert til hovedkategoriene bolig, kontor og forretning, mens de konkrete bestemmelsene også må ha med de mer spesielle arealkategoriene. Bodø syklistene (lokallag av Syklistenes landsforening) Trekker opp et bakteppe som setter de nye bestemmelsene inn i en større kontekst: 1. Både nasjonalt og lokalt er det en klar politisk målsetting om å stoppe og helst redusere veksten i biltrafikken i byene. 2. Bypakke Bodø har klare mål om å videreutvikle byen og fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. I bypakken sies det i klartekst at en vil «redusere bilbruk», «øke bruken Side34

6 av miljøvennlige transportformer». Videre har en mål om minimum 8 % sykling, og minst 21 % av arbeids-/skolereisene skal være med sykkel/kollektivt. (Bypakke Bodø, s. 18) 3. Folkehelsepolitikk. Forskning viser at en meget stor prosentandel av kjøring (spesielt arbeids-/skolereiser) i bynære strøk er under 4 km. Dette regnes som sykkelvennlig avstand og det er ønskelig med en forskyvning mot sykkel som transportmiddel. For å nå disse målsettingene er det to klare virkemidler; et bedre kollektiv- og stykkeltilbud og parkeringsrestriksjoner. Forskning viser at reduksjon av gratis parkeringsplass fører til økt bruk av kollektivtrafikk/sykling. Kommentarer til høringsutkastet: Anbefaler å overføre området ved universitetet, politihøgskolen, grunn- og videregående skoler fra sone B til sone A. Begrunnelse er å få bedre utnyttelse av kollektivsatsingen. Anbefaler å sette meget lavt maksimumskrav og ingen minimumskrav for ansatteparkering i sentrum, Hunstad og Mørkved. Begrunnelse er målsetting om at jobbreiser i disse områdene i størst mulig grad skal skje ved miljøvennlig transport. Anbefaler at maksimumskravet utvides til flere områder enn foreslått. Mener frikjøpsordningen ikke bør opprettholdes. Mener dette er subsidiering av parkering for privatbilister og stikk i strid med overordna målsettinger. Sykkelparkering: Minimumskravene bør økes, særlig ved kjøpesentra, arbeidsintensive institusjoner som større kontorbygg og alle utdanningsinstitusjoner Soneinndeling: Krav for sone 1 bør også omfatte Hunstad/Mørkved Krav om helårs tilrettelegging Ikke frikjøp for sykkelparkering Bestemmelser fra sykkelplanen angående bussholdeplasser og togstopp (knutepunkt) kan med fordel innbakes i de nye parkeringsbestemmelsene Uttalelsen vedlegges saken. Kommentarer: Byplan vil berømme Bodø syklistene for et godt begrunnet og gjennomarbeidet innspill. Når det gjelder sonedeling, så er begrunnelsen for at bykjernen er egen sone (sone A) at denne har det absolutt beste kollektivtilbud fra alle deler av byen. Universitetet, politihøgskolen og Bodin videregående skole var i forslaget ikke med i sone B, men forutsatt gitt egne krav til parkeringsdekning. For å få utnyttet kollektivsatsingen for dette området kan også Universitetet/Politihøgskolen/Bodin v.g. skole tas inn i sone B med maksimumskrav. Å fjerne minimumskrav i sone A innebærer å oppheve frikjøpsordningen, slik Bodø syklistene ønsker. Byplan har argumentert for å opprettholde den, først og fremst fordi det gir kommunen et grunnlag for å finansiere offentlig tilgjengelige plasser i bykjernen som kommer besøkende til forretninger og service/kultur til gode. Frikjøpsbeløpet bør reflektere reelle kostnader. Øvrige innspill tas med i vurderingen av konkrete krav til parkeringsdekning. Disse vil også bli sendt til høring. Åpent møte Diskusjonen i møtet ble bredere enn bare temaet parkeringskrav. Temaer og synspunkter: Virkningen av ulike krav i de forskjellige sonene, konkurransevilkår Side35

7 Forholdet mellom bykjernen og City Nord Tilstrekkelig kundeparkering og forholdet til ansatteparkering (må ikke ta opp plassene) Avstand parkering besøksformål (bør ikke være over 200 m) Reduksjon av krav til bolig, og fleksibel utnyttelse av tilgjengelige plasser Parkering på bakken i forhold til under bakken/parkeringsanlegg god arealutnyttelse Tidsbegrensing og avgiftsnivå (gratis i 1. time?) Parkeringssituasjonen på Mørkved, forholdet til parkeringsdekning for Universitetet (villparkering) Parkering for Stormen frykt for at det ikke er på plass når Stormen åpner (parkeringskaos?) Vurderinger Ut fra innspillene som er kommet anbefales følgende: Soner Forslaget om tre soner opprettholdes. Sone B utvides til også å omfatte Universitetet/Politihøgskolen og Bodin videregående skole. Nøyaktig avgrensing av sone B gjøres i forbindelse med forslaget til konkrete bestemmelser. Minimums- og maksimumskrav Forslaget om minimums- og maksimumskrav i sone A og B, men kun minimumskrav i sone C opprettholdes. Frikjøpsordning Frikjøpsordningen for sone A anbefales opprettholdt. Krav til andel parkeringsplasser for funksjonshemmede Kravet på minst 5 % anbefales opprettholdt som generelt krav. Krav til egne plasser for el-biler/ladestasjoner Det anbefales innført et generelt krav om at minst 5 % skal tilrettelegges for el-biler. Krav til sykkelparkering Det foreslås at krav til sykkelparkering defineres som minimumskrav og at det ikke tillates frikjøp. Konklusjon og anbefaling Følgende prinsipper legges til grunn for nye parkeringsbestemmelser: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: Sone A Bykjernen Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved, samt Universitetsområdet, politihøyskolen og Bodin videregående skole. Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner, og det tillates ikke frikjøp Krav til boliger: Det stilles forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel Side36

8 Kravene differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til kontorbygg: Krav til bilparkering defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til forretningsbygg: Krav i sone A, bykjernen, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Generelt krav om minst 5 % opprettholdes El-biler: Det innføres generelt krav om at minst 5 % skal tilrettelegges for el-biler Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Gjeldende parkeringsvedtekter, vedtatt Gjeldende parkeringsvedtekter - soneinndeling 3 Utkast til soneavgrensing 4 Høringsuttalelse Side37

9 Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato: Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /6483 Arkivkode:... Q51 Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 69, nr 3, 4 og 5 fremmes parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Vedtekten er bindende for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring. 1. Soneinndeling. Sone A: Bykjernen. Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen i kommunedelplan for sentrum, (sone 1). Sone B: Boligområder og næringsområder med god kollektivdekning innen kommunedelplan for Sentrum. Soneinndeling A og B følger den til enhver tid gjeldene Kommunedelplan for sentrum med unntak av næringsområder med dårlig kollektivdekning. Sone C: Resten av kommunen 2. Parkeringskrav. I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med følgende krav gitt i tabellen Krav til antall parkeringsplasser, og i samsvar med den soneavgrensing som er gitt under punkt 1 og vist på plankart under punkt 7. Side38

10 Virksomhet Tabell over krav til antall parkeringsplasser. Enhet Sone A Bykjerne (absoluttkrav)10 Sone B Sentrumspl. (minstekrav) Sone C Øvrige komm. (minstekrav) Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel Boligparkering i fellesanlegg Pr. boenhet 1 2 1,5 2 1,5 2 Boligparkering individuelle plasser Pr. boenhet Hybel Pr. hybel 0,3 1 0,3 1 0,5 1 Fritidsbygg/hytter Pr. boenhet ,5 2 Næringsparkering Kontor Forretning/ Dagligvare Kjøpesenter Industri/Verksted Lager/Engros Mosjonslokaler Restaurant/Pub Hotell Gatekjøkken Småbåthavn Bensinstasjon Annen parkering Sykehus Sykehjem/pleiehjem Barnehage/Barnepark Skoler (grunn/ videregående) Høyskole/Universitet Idrettsanlegg Kino/teater/kirke/ Forsamlingslokaler 100 m2 BRA , m2 BRA m2 BRA m2 BRA 0,5 0,5 0,5-1 0,5 1 0,5 100 m2 BRA m2 BRA Gjesterom 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 Årsverk 0, ,5 Båtplass 0,1 1 0,3 0,5 0,5 0,2 Årsverk 0, ,5 Seng 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 Seng 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 Årsverk 0, ,5 Elev 0,5 0,5 0,5 Årsverk 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 Student 0,03 0,1 0,04 0,1 0,05 0,1 Årsverk 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Person - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sitteplass 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 2 av 6 Side39

11 Generelle krav A): Av samlet antall parkeringsplasser, skal minst 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst. Minimumsmål for denne typen biloppstillingsplasser skal være bredde 4,5 m og lengde 6,0 m, og for langsgående plasser bredde 4,0 m og lengde 6,5 m. B): Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet pr biloppstillingsplass ved parkering 1. På bakkeplan minimum 18 kvm. 2. I parkeringsanlegg minimum 25 kvm Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok 017 legges til grunn. C): Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet pr sykkeloppstillingsplass 1. Med vinkelrett parkering med avstand 0,7 m og total dybde på 3,75 m inkl. manøvrering. 2. Med skrå parkering med avstand 0,5 m og total dybde 2,4 m 3. Nærmeste sykkelparkering skal maksimalt være 25 meter fra hovedinngang 4. Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal og skal være låsbare. Jfr. Statens Vegvesens Sykkehåndbok Utforming av sykkelanlegg. D): For nærings- og annen virksomhet skal parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuelle bygning eller på felles areal (fellesanlegg) innenfor en avstand på maksimum 250 m fra egen bygning, forutsatt at tinglyst rett foreligger. For boligbygg er maksimal avstand 125 m. Avstanden måles fra inn-/utgang P-anlegg til inn-/utgang omsøkt bygning E): Absolutt krav vil si at det ett ufravikelig krav og at det ikke er rom for lavere eller høyere dekning. F): Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes oppover til nærmeste hele plass. Bolig og fritidsparkering. A): I kravet til boligparkering i sone B og C skal 80 % av parkeringsplassene være til beboernes egen parkering, mens 20 % er gjesteparkering. B): I sone A foretas gjesteparkering på offentlige parkeringsplasser for inntil 20 % av parkeringsplassene. C): Boligprosjekt i sone A med over 2 boenheter skal alle parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. D): Boligprosjekt med over 4 boenheter innenfor område for kommunedelplaner for Bodø sentrum, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. E): Det skal avsettes plass til minst 1 garasje (minimums bredde 3,0 m) pr boenhet i sone B og C. F): Boliger med livsløpsstandard skal ha følgende parkeringsdekning: 1. Individuelle parkeringsplasser skal ha minimumsbredde på 4,5 m 2. Ved parkering i fellesanlegg skal 1 parkeringsplass pr 10 livløpsboenheter ha en minimums bredde på 4,5 m. G): Hybel forstås som et enkelt rom som benyttes som oppholdsrom/soverom. Andre romfunksjoner som toalett, bad m.v. deles med hovedleiligheten som hybelen er en del av. Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 3 av 6 Side40

12 Hybelgruppe er en gruppe private enheter som hver for seg ikke dekker alle nødvendige bofunksjoner, og som derfor ligger inntil eller omkring et areal beboerne i gruppa disponerer felles. Fellesareal betegner det tilleggsarealet en hybelgruppe disponerer, f.eks et kjøkken. Fellesarealet kan bestå av ett eller flere rom. Sanitærrom kan være ett av fellesrommene, der de enkelte private enheter ikke har hvert sitt bad. Ved nybygg eller bruksendring der det etableres hybelgruppe utløses krav til parkering slik dette fremkommer av tabellen ovenfor. Bruksendring av boenhet til hybelgruppe eller etablering av ny boenhet er søknadspliktig etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Etablering av hybel som definert i 1. avsnitt utløser normalt ikke krav til parkering. Etablering av boenhet utløser krav om parkering som for boligparkering. Næringsparkering. A): I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. B): Ved kontor, forretning/dagligvare og kjøpesenter skal det etableres egne plasser for el-biler der det er mulighet for lading av batterier, (for eksempel basert på myntautomater osv.). C): For forretning/dagligvarer, kjøpesenter, kontor, mosjonslokaler, restauranter/pub og industri/verksted/lager/engros er det satt opp et minimums- og ett maksimumskrav i sone B. D): Med mosjonslokaler menes lokaler for treningstilbud i selvstendige lokaler, oftest basert på kommersiell drift. Gjelder ikke gymsaler. E): For bensinsatasjoner som også foretar salg av dagligvarer, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om kravet til forretnings/dagligvarer skal gjelde. F): Der det er angitt årsverk beregnes det etter antall samtidig tilstedeværende ansatte. G): Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i en kategori, skal den kategori som ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift benyttes. H): Innenfor område for kommunedelplaner for Bodø sentrum, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. Annen parkering A): I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. B): Ved skoler, høyskoler/universitet skal både ansatte og studenter inngå i kravet. C): Ved barnehager/parker/skoler skal det tas hensyn til bringe- og henteproblematikken. Det skal utarbeides egen plan for hvordan dette skal løses. D): Idrettsanlegg baseres på antall samtidig tilstedeværende personer (tilskuere). For større stadionanlegg skal det utarbeides en egen parkeringsanalyse som dokumenterer tilfredsstillende parkeringsløsning. Her kan vedtekten fravikes. Det må forutsettes at publikumstopper betjenes i størst mulig grad av kollektivtilbud. E): Der det er angitt årsverk beregnes det etter antall samtidig tilstedeværende ansatte. F): Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i en kategori, skal den kategori som ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift benyttes. G Det skal etableres egne plasser for el-biler der det er mulighet for lading av batterier, (for eksempel basert på myntautomater osv.). Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 4 av 6 Side41

13 3. Parkeringsplan. Bestemmelse: Det skal utarbeides parkeringsplan for alle byggesaker eller tiltak som utløser krav til parkering, slik plan skal følge som søknadsdokumentasjon. Parkeringsplanen skal bestå av et detaljert kart og/eller plantegning(-er) som viser hvor parkeringsplassene er lokalisert med spesifikasjon for de ulike brukskategoriene. Det skal redegjøres for planlagt sambruk. Planen skal vise hvordan parkeringskravene er oppfylt, og beskrive og begrunne eventuelle avvik. Unntak: Krav om parkeringsplan kan frafalles i saker med mindre ombygginger og utvidelser, ved tvil fastsetter bygningssjefen om saken faller inn under unntaksbestemmelsen. Retningslinje: Krav om egen parkeringsplan kreves i prosjekter der situasjonsplanen ikke viser løsning på bakkeplan. Det vil gjelde innenfor KDP Bodø sentrum, KDP Rønvik/Saltvern og i områder der reguleringsbestemmelser krever parkering i flere plan under bakken eller bygning. Denne skal redegjøre for parkering av biler, el-biler, motorsykler, sykler og annet for bebyggelsenes behov, lokalisering av parkeringsplassene, bruksordninger og eventuelle stedlige forhold som har betydning for den valgte løsningen. 4. Frikjøp. I sone A kan tiltakshaver etter søknad kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som fremgår av vedtekten ved å innbetale et beløp per manglende plass. Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp skal brukes til bygging av parkeringsanlegg. Det åpnes også for at opp til 50% av kravet til sykkelparkering kan frikjøpes for gruppen annen parkering (mao ikke for boliger og næringsparkering) 5. Nedbygging av eksisterende parkeringsplasser. Der nybygg medfører at eksisterende parkeringsplasser nedbygges kan bygningssjefen kreve at disse skal beregnes inn i parkeringsdekningskravet i tillegg til de krav nybygget utløser. Bygningssjefen kan avgjøre om de eksisterende parkeringsplassene skal erstattes fullt ut eller etter et skjønnsmessig forholdstall. 6. Vilkår ved anmodning om brukstillatelse. Krav om parkeringsdekning og opparbeidelse av disse skal være innfridd før det gis brukstillatelse, disse skal være ferdige med fast dekke og kantstein før det kan gis ferdigattest i områder der reguleringsplan gjennom bestemmelser og utbyggingsavtale krever dette. Midlertidig brukstillatelse skal ikke gis før følgende forhold er sikret: 1. Parkeringsplasser som vedtektene krever i tråd med parkeringsplan skal være opparbeidet på tomten og være ferdig bygget. 2. Avtaler om parkeringsrett på andre eiendommer skal være tinglyst og fremlagt 3. Ved bruk av frikjøp skal frikjøpsbeløpet være innbetalt til kommunen Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 5 av 6 Side42

14 Unntak: Bygningssjefen kan i vinterhalvåret fastsette tidsfrist for at parkeringsplasser ferdigstilles med fast dekke, kantstein, permanent skilting og isåing og beplanting m.v. påfølgende sommer og ikke senere enn 1. august. 7. Plankart for soneinndeling. Byen er inndelt i 3 soner hvor sone A og B følger den til enhver tid gjeldende Kommunedelplan for Sentrum med unntak av næringsområder med dårlig kollektivdekning. 8. Ikrafttreden Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. Vedtekt etter plan- og bygningsloven 69 nr. 3, 4 av oppheves ved disse vedtekters ikrafttredelse. Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 6 av 6 Side43

15 SONE C SONE A SONE B Side44 SONE C Vedlegg 1. Soneinndeling Vedtekt til PBL 69 nr.3. Dato: 25/6-08 Bodø kommune

16 Side 45

17 Myrullveien Bodø Bodø, 27 juni 2013 Bodø Kommune Byplankontoret Boks Bodø Epost: Parkeringsvedtekter Bodø - høringsuttalelse Viser til brev av BodøSyklistene er lokallaget av Syklistenes Landsforening og har rollen som høringsinstans i plansaker. Vi vil gjerne komme med gode innspill til Byplankontoret for en enda bedre tilrettelegging for byens syklister. Når parkeringsvedtektene nå skal fornyes, kan det være greit å trekke opp et bakteppe som setter de nye vedtektene inn i en større kontekst: 1. Både nasjonalt og lokalt er det en klar politisk målsetning om å stoppe og helst redusere - veksten i biltrafikken i byene. 2. Bypakke Bodø har klare mål om å videreutvikle byen og fremme er effektiv, miljøvennlig og trygg transport. I bypakken sies det iklartekst at en vil 'redusere bilbruk', ' øke bruken av miljøvennlige transportformer,' Videre har en mål om minimum 8% sykling, og minst 21% av arbeids-/skolereisene skal være med sykkel/kollektivt Folkehelsepolitikk. Forskning viser at en meget stor prosentdel av kjøring (spesielt arbeids- /skolereiser) i bynære strøk er under 4 km. Dette regnes som sykkelvennlig avstand og det er ønskelig med en forskyvning mot sykkel som transportmiddel. For å nå disse målsetningene er det to klare virkemidler: et bedret kollektiv og sykkeltilbud og parkeringsrestriksjoner. Lokalt er det relativt få restriksjoner på parkering. Byens nåværende prinsipp i parkeringsvedtektene om minimumsnormer for bilparkering har heller stimulert til økt bilbruk framfor å redusere bilbruken. I tillegg har byen en rekke arbeidsplasser i sentrum og Mørkedområdet som tilbyr gratis 1 Bypakke Bodø, side 18. Side46

18 parkeringsplass. Forskning viser klart at reduksjon av gratis parkeringsplass fører til økt bruk av kollektivtrafikk/sykling 2. I det følgende vil vi kommentere det konkrete høringsutkastet: Soneinndeling. Mørkved og Hunstad Sør området har nå rimelig god kollektivtilgang både buss og tog. I KVU for Bypakke Bodø er det et poeng at spesielt Mørkved skal være et knutepunkt for kollektivtransport pga mange arbeidsplasser. Kollektivtilbudet er kraftig forbedret. Det samme ser en har skjedd med parkeringstilbudet. Resultat: kollektivsatsingen så langt har hatt for liten effekt. Om en overfører området ved universitetet, politihøgskole, grunn- og videregående skoler fra sone B til sone A vil en kunne realisere tidligere vedtak. Ansatteparkering Det er klare mål om at dette skal begrenses kraftig. Jobbreiser til Bodø sentrum/hunstad/mørkved skal i størst mulig grad foregå med miljøvennlig transport. Bypakke Bodø gir føringer for større bruk av miljøvennlig transport og dette bør komme frem i vedtektene. Det bør derfor settes et meget lavt maksimumskrav og intet minimumskrav. Maksimumskravet bør utvides til flere områder enn foreslått i innstillingen. En kraftig innstramming av mulighetene for ansatteparkering i sentrum og Mørkved vil være med å oppfylle kravene i NTP om at all vekst i trafikken i byene skal tas gjennom kollektiv, gange og sykkel. Det som får flest reisende til å velge bil til arbeidet er gratis/billig parkering. Noen arbeidsgivere subsidierer i tillegg parkeringsplassene for sine ansatte. Frikjøpsordningen er ingen god grunn til å opprettholde da det er et system bygd på gammelt tankesett som er utgått på dato i moderne trafikkplanlegging i byer. I praksis er dette en subsidiering av parkering for privatbilister og stikk i strid med overordna målsetninger. Sykkelparkering Reduksjon av privatbilkjøring og -parkeringsplasser må kompenseres med krav til tilrettelegging for sykling og dertil hørende sykkelparkering. SLF/BodøSyklistene hilser derfor forslagene i høringen velkommen. Vi vil her kommentere følgende: Minimumskravene kan med fordel økes. Dette gjelder spesielt ved kjøpesentra, arbeidsintensive institusjoner som større kontorbygg og alle utdanningsinstitusjoner. Soneinndeling. Krav til sykkelparkering for sone 1 kan med fordel også omfatte Hunstad/Mørkved, jfr tidligere argumentasjon. Krav til arbeidsintensive institusjoner (f.eks utdanningsinstitusjoner) kan med fordel ha strengere minimumskrav enn Helårs tilrettelegging. Vi foreslår at det skrives inn bestemmelser som stiller krav til helårs tilrettelegging. Frikjøp. Det må ikke gis åpning for frikjøp fra krav om sykkelparkering. Trafikknutepunkt. Større bussholdeplasser og togstopp omtales i Sykkelplan for Bodø. Bestemmelser derfra kan med fordel innbakes i de nye parkeringsvedtektene. Nåværende parkeringsvedtekter stiller allerede krev til sykkelparkeringsplasser. I virkelighetens verden registrerer vi dessverre at Bodø kommune ikke klarer å følge opp sine egne bestemmelser. Når kommunens administrasjon og politikere nå skal modernisere parkeringsvedtektene har en 2 -Foredag,Morten Welde, Statens Vegvesen, Nasjonal sykkelkonferanse oktober Side47

19 mulighetene til å vise at en tenker innovativt og framtidsrettet, tar utgangspunkt i forskning på området og med intensjon om å følge opp tidligere vedtak. SLF/BodøSyklistene ønsker lykke til med arbeidet. Mvh Tor Magne Andreassen leder Side48

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-06 Emnekode 7112 Arkivsak 200103616 Til Byrådsavdeling for byutvikling Parkeringsnormer, frikjøpsordning, boligsoneparkering og ABC-prinsipper i Bergen Bergen

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Parkeringsbestemmelser for.... 4 1. Parkeringskrav... 4 2. Generelle krav... 5 a. Utforming av bilparkeringsplasser...

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Vedleggshefte Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Del 1 Handlingsplan Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12 3 Vedlegg 2 Mandat

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15 Krav til parkering - veileder Kommuneplanens arealdel 01-04 Vedlegg 15 Side Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav gitt ved kommuneplanens arealdel

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Rapport nr. 2-2003. Parkeringsnormer for boliger i Oslo Veiledningshefte

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Rapport nr. 2-2003. Parkeringsnormer for boliger i Oslo Veiledningshefte Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Rapport nr. 2-2003 Parkeringsnormer for boliger i Oslo Veiledningshefte FORORD Parkeringsnormene ble vedtatt av Oslo bystyre 27.11.2002. Parkeringsnormene

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer