Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/49 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune Forslag til innstilling Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til nye parkeringsbestemmelser som sendes ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 11-14, og deretter legges fram for bystyret til endelig behandling. Følgende prinsipper legges til grunn for parkeringsbestemmelsene: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: Sone A Bykjernen Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved, samt Universitetsområdet, politihøyskolen og Bodin videregående skole. Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner, og det tillates ikke frikjøp Krav til boliger: Det stilles forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel Kravene differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til kontorbygg: Krav til bilparkering defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til forretningsbygg: Side30

2 Krav i sone A, bykjernen, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Generelt krav om minst 5 % opprettholdes El-biler: Det innføres generelt krav om at minst 5 % skal tilrettelegges for el-biler Sammendrag Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Hensikten er å imøtekomme overordnede pålegg og anbefalinger om å forenkle og tilpasse vedtekten til dagens byutvikling, sentrum/bykjernen, samt dempe bilbruken spesielt der hvor kollektivtilbudet er best utviklet, (jfr. Kollektivplan Bodø som ble gjennomført 1/ ). Nye parkeringsbestemmelser skal etter ny plan- og bygningslov vedtas som generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, og har sin lovhjemmel i Formålet med denne saken er å få etablert noen prinsipper og føringer for nye parkeringsbestemmelser. Etter vedtak i bystyret har forslag til prinsipper vært ute til høring og offentlig ettersyn i mai-juni Det foreligger 6 innspill som er referert og kommentert. Videre oppfølging er å utarbeide forslag til konkrete bestemmelser. Disse skal ut til høring og offentlig ettersyn og sikres nødvendig medvirkning før de tas opp til endelig behandling i bystyret. Det anbefales videreføring av tre parkeringssoner, men med ny avgrensing. Videre anbefales minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A og B, og minimumsplasser i sone C, mens det for sykkel anbefales minimumsplasser i alle soner. For boliger anbefales større differensiering, og ingen minimumskrav i sone A. For kontor og forretning i sone A og B anbefales reduserte krav. I stedet for å sette krav til andel bilplasser i parkeringsanlegg eller under bakken, anbefales det å sette maksimumskrav til tomteareal som kan benyttes til parkering på bakkeplan - overflateparkering. Frikjøpsordning i sone A anbefales opprettholdt. Side31

3 Saksopplysninger Bakgrunn Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Parkeringsbestemmelsene gjelder krav til parkeringsdekning som stilles til søknadspliktige byggetiltak; nybygg, utvidelse og bruksendring, og gjelder bil- og sykkelplasser. For å få avklart prinsipper og føringer for de nye bestemmelsene ble det lagt fram en sak for bystyret , sak 13/55. I innstillingen fra administrasjonen var det foreslått prinsipper som skulle legges til grunn for bestemmelsene. Bystyret gjorde følgende vedtak: «Bystyret ber administrasjonen sende ut prinsipper til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Bystyret vedtar at administrasjonen sender foreslåtte prinsipper på høring, og deretter legger det fram for PNM og bystyret før endelig behandling.» Lovgrunnlag for generelle parkeringsbestemmelser for Bodø kommune er plan- og bygningslovens 11-9, Generelle bestemmelser for kommuneplanens arealdel, punkt 5. Forslag til prinsipper I bystyresak 13/55 foreslo administrasjonen følgende prinsipper lagt til grunn for nye parkeringsbestemmelser: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: Sone A Bykjernen Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner For boligparkering stilles det forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel. Kravene for boliger differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser. Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til bilparkering for kontorbygg defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til sykkelparkering for kontorbygg defineres som minimumskrav og opprettholdes som i dagens vedtekter Krav til bilparkering for forretning i bykjernen, sone A, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav til bilparkering for forretning i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Side32

4 Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Når det gjelder grunnlag og vurderinger vises det til det tidligere saksframlegget (Bystyret , sak 13/55). Oppfølging av bystyrevedtak høring og offentlig ettersyn Forslaget til prinsipper har vært ute til høring og offentlig ettersyn i tiden 22. mai 28. juni. Dette er kunngjort ved annonse i Avisa Nordland og brev direkte til et stort antall grunneiere samt aktuelle offentlige myndigheter og interessegrupper. I tillegg har det vært avholdt et åpent møte i samarbeid med Bodø Næringsforum 13. juni, med bra oppslutning. Det er kommet inn innspill fra følgende: Statens vegvesen, ingen merknader Nordland fylkeskommune, innspill, se under Eldrerådet, innspill, se under Råd for funksjonshemmede, innspill, se under Bodø Næringsforum, innspill, se under Bodø syklistene, innspill, se under Innspill til prinsippforslaget oppsummering og kommentarer Nordland fylkeskommune Fylkeskommunen vurderer det slik at kommunens hensikt i hovedsak er i tråd med regionale føringer. Det henvises spesielt til Regional plan Klimautfordringene i Nordland, hvor det i sektormålsetting C står at: Kommunene i Nordland skal gjennom sin planlegging bidra til å redusere klimagassutslipp og styrke tilpasningsevnen til et endret klima. Videre henvises det til Fylkesplan for Nordland, hvor spesielt to punkter er relevant: g) I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. Kommunene skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising og by-sykler. h) Kommunen skal vurdere hvordan kommunale parkeringsvedtekter for sentrumsområdet kan bidra til å imøtekomme nasjonale målsettinger for økt kollektivbruk. Avslutningsvis oppfordres kommunen til å vurdere hvordan man best kan legge til rette for el-biler (krav om ladestasjoner knyttet til felles parkeringsanlegg, etablering av hurtigladestasjoner). Kommentarer: Det framgår av tidligere saksframlegg at nasjonale og overordnede føringer må følges opp. Når det gjelder krav om ladestasjoner er det allerede krav i gjeldende bestemmelser for kontorer, forretninger/dagligvare og kjøpesenter, som tenkes videreført. Det er ikke satt krav om antall. Det må vurderes om kravet skal utvides til andre typer virksomhet, og om det skal stilles krav til prosentandel. Side33

5 Eldrerådet Kollektivtrafikken er pr. dags dato ikke godt nok tilrettelagt for innskrenking av parkeringsmulighetene. Mulighet for å bruke egen transport må ikke begrenses for eldre med spesielle behov. Kommentarer: Det virkemidlet en har i denne sammenheng for tilrettelegging er krav om et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede, jfr.innspillet fra Råd for funksjonshemmede. Råd for funksjonshemmede Ser positivt på at parkeringsbestemmelsene blir revidert og påpeker viktigheten av universell utforming. Særlig bør hensynet til nok parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas (minst 10 % av totalt antall p-plasser). Kommentarer: Andelen er 5 % i dag. Dette er i tråd med andre kommuner. Bodø Næringsforum Påpeker først at Bodø kommune fremover er oppmerksom på at Bodøs ytterligere vekst vil kreve at kollektivtilbudet må være fleksibelt og konstant i endringsmodus for å tilpasses nye borgere, slik at tilbudet til enhver tid skal være tilpasset behovet og veksten om det skal være et reelt tilbud til privatbil. Har kommentarer til foreslått ny sonedeling: Sone A: Påpeker endring i forhold til dagens sone A, og spør om begrunnelse. Sone B: Er opptatt av at inkludering av nye mindre soner i Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved kan få uheldige konsekvenser på grunn av ulike rammer for disse og for tilliggende områder. Videre bes om at det om at kravene for sone A og B må være forskjellige, og at det vurderes differensiering innen sone B. Sone C: Ingen kommentarer. Påpeker videre at det det er uryddig framstilt hva justeringene i minimums- og maksimumskrav, da det ikke knyttes til direkte sammenlignbare kategorier i gjeldende parkeringsbestemmelser (tabell). Kommentarer: Avgrensing av sone A er likt sone 1 i gjeldende kommunedelplan for sentrum, slik det er forutsatt også i gjeldende parkeringsbestemmelser («Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen i kommunedelplan for sentrum (sone 1)». Avgrensing av de forskjellige områdene for sone B er tenkt å omfatte utpregede næringsområder (kontor, forretning, service, industri) avgrenset mot omkringliggende boligområder. Forslag til nøyaktig avgrensing må følge forslag til konkrete bestemmelser når det sendes ut til høring. Når det gjelder prinsippene for minimums- og maksimumskrav, så er disse relatert til hovedkategoriene bolig, kontor og forretning, mens de konkrete bestemmelsene også må ha med de mer spesielle arealkategoriene. Bodø syklistene (lokallag av Syklistenes landsforening) Trekker opp et bakteppe som setter de nye bestemmelsene inn i en større kontekst: 1. Både nasjonalt og lokalt er det en klar politisk målsetting om å stoppe og helst redusere veksten i biltrafikken i byene. 2. Bypakke Bodø har klare mål om å videreutvikle byen og fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. I bypakken sies det i klartekst at en vil «redusere bilbruk», «øke bruken Side34

6 av miljøvennlige transportformer». Videre har en mål om minimum 8 % sykling, og minst 21 % av arbeids-/skolereisene skal være med sykkel/kollektivt. (Bypakke Bodø, s. 18) 3. Folkehelsepolitikk. Forskning viser at en meget stor prosentandel av kjøring (spesielt arbeids-/skolereiser) i bynære strøk er under 4 km. Dette regnes som sykkelvennlig avstand og det er ønskelig med en forskyvning mot sykkel som transportmiddel. For å nå disse målsettingene er det to klare virkemidler; et bedre kollektiv- og stykkeltilbud og parkeringsrestriksjoner. Forskning viser at reduksjon av gratis parkeringsplass fører til økt bruk av kollektivtrafikk/sykling. Kommentarer til høringsutkastet: Anbefaler å overføre området ved universitetet, politihøgskolen, grunn- og videregående skoler fra sone B til sone A. Begrunnelse er å få bedre utnyttelse av kollektivsatsingen. Anbefaler å sette meget lavt maksimumskrav og ingen minimumskrav for ansatteparkering i sentrum, Hunstad og Mørkved. Begrunnelse er målsetting om at jobbreiser i disse områdene i størst mulig grad skal skje ved miljøvennlig transport. Anbefaler at maksimumskravet utvides til flere områder enn foreslått. Mener frikjøpsordningen ikke bør opprettholdes. Mener dette er subsidiering av parkering for privatbilister og stikk i strid med overordna målsettinger. Sykkelparkering: Minimumskravene bør økes, særlig ved kjøpesentra, arbeidsintensive institusjoner som større kontorbygg og alle utdanningsinstitusjoner Soneinndeling: Krav for sone 1 bør også omfatte Hunstad/Mørkved Krav om helårs tilrettelegging Ikke frikjøp for sykkelparkering Bestemmelser fra sykkelplanen angående bussholdeplasser og togstopp (knutepunkt) kan med fordel innbakes i de nye parkeringsbestemmelsene Uttalelsen vedlegges saken. Kommentarer: Byplan vil berømme Bodø syklistene for et godt begrunnet og gjennomarbeidet innspill. Når det gjelder sonedeling, så er begrunnelsen for at bykjernen er egen sone (sone A) at denne har det absolutt beste kollektivtilbud fra alle deler av byen. Universitetet, politihøgskolen og Bodin videregående skole var i forslaget ikke med i sone B, men forutsatt gitt egne krav til parkeringsdekning. For å få utnyttet kollektivsatsingen for dette området kan også Universitetet/Politihøgskolen/Bodin v.g. skole tas inn i sone B med maksimumskrav. Å fjerne minimumskrav i sone A innebærer å oppheve frikjøpsordningen, slik Bodø syklistene ønsker. Byplan har argumentert for å opprettholde den, først og fremst fordi det gir kommunen et grunnlag for å finansiere offentlig tilgjengelige plasser i bykjernen som kommer besøkende til forretninger og service/kultur til gode. Frikjøpsbeløpet bør reflektere reelle kostnader. Øvrige innspill tas med i vurderingen av konkrete krav til parkeringsdekning. Disse vil også bli sendt til høring. Åpent møte Diskusjonen i møtet ble bredere enn bare temaet parkeringskrav. Temaer og synspunkter: Virkningen av ulike krav i de forskjellige sonene, konkurransevilkår Side35

7 Forholdet mellom bykjernen og City Nord Tilstrekkelig kundeparkering og forholdet til ansatteparkering (må ikke ta opp plassene) Avstand parkering besøksformål (bør ikke være over 200 m) Reduksjon av krav til bolig, og fleksibel utnyttelse av tilgjengelige plasser Parkering på bakken i forhold til under bakken/parkeringsanlegg god arealutnyttelse Tidsbegrensing og avgiftsnivå (gratis i 1. time?) Parkeringssituasjonen på Mørkved, forholdet til parkeringsdekning for Universitetet (villparkering) Parkering for Stormen frykt for at det ikke er på plass når Stormen åpner (parkeringskaos?) Vurderinger Ut fra innspillene som er kommet anbefales følgende: Soner Forslaget om tre soner opprettholdes. Sone B utvides til også å omfatte Universitetet/Politihøgskolen og Bodin videregående skole. Nøyaktig avgrensing av sone B gjøres i forbindelse med forslaget til konkrete bestemmelser. Minimums- og maksimumskrav Forslaget om minimums- og maksimumskrav i sone A og B, men kun minimumskrav i sone C opprettholdes. Frikjøpsordning Frikjøpsordningen for sone A anbefales opprettholdt. Krav til andel parkeringsplasser for funksjonshemmede Kravet på minst 5 % anbefales opprettholdt som generelt krav. Krav til egne plasser for el-biler/ladestasjoner Det anbefales innført et generelt krav om at minst 5 % skal tilrettelegges for el-biler. Krav til sykkelparkering Det foreslås at krav til sykkelparkering defineres som minimumskrav og at det ikke tillates frikjøp. Konklusjon og anbefaling Følgende prinsipper legges til grunn for nye parkeringsbestemmelser: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: Sone A Bykjernen Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved, samt Universitetsområdet, politihøyskolen og Bodin videregående skole. Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner, og det tillates ikke frikjøp Krav til boliger: Det stilles forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel Side36

8 Kravene differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til kontorbygg: Krav til bilparkering defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til forretningsbygg: Krav i sone A, bykjernen, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Generelt krav om minst 5 % opprettholdes El-biler: Det innføres generelt krav om at minst 5 % skal tilrettelegges for el-biler Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Gjeldende parkeringsvedtekter, vedtatt Gjeldende parkeringsvedtekter - soneinndeling 3 Utkast til soneavgrensing 4 Høringsuttalelse Side37

9 Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato: Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /6483 Arkivkode:... Q51 Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 69, nr 3, 4 og 5 fremmes parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Vedtekten er bindende for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring. 1. Soneinndeling. Sone A: Bykjernen. Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen i kommunedelplan for sentrum, (sone 1). Sone B: Boligområder og næringsområder med god kollektivdekning innen kommunedelplan for Sentrum. Soneinndeling A og B følger den til enhver tid gjeldene Kommunedelplan for sentrum med unntak av næringsområder med dårlig kollektivdekning. Sone C: Resten av kommunen 2. Parkeringskrav. I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med følgende krav gitt i tabellen Krav til antall parkeringsplasser, og i samsvar med den soneavgrensing som er gitt under punkt 1 og vist på plankart under punkt 7. Side38

10 Virksomhet Tabell over krav til antall parkeringsplasser. Enhet Sone A Bykjerne (absoluttkrav)10 Sone B Sentrumspl. (minstekrav) Sone C Øvrige komm. (minstekrav) Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel Boligparkering i fellesanlegg Pr. boenhet 1 2 1,5 2 1,5 2 Boligparkering individuelle plasser Pr. boenhet Hybel Pr. hybel 0,3 1 0,3 1 0,5 1 Fritidsbygg/hytter Pr. boenhet ,5 2 Næringsparkering Kontor Forretning/ Dagligvare Kjøpesenter Industri/Verksted Lager/Engros Mosjonslokaler Restaurant/Pub Hotell Gatekjøkken Småbåthavn Bensinstasjon Annen parkering Sykehus Sykehjem/pleiehjem Barnehage/Barnepark Skoler (grunn/ videregående) Høyskole/Universitet Idrettsanlegg Kino/teater/kirke/ Forsamlingslokaler 100 m2 BRA , m2 BRA m2 BRA m2 BRA 0,5 0,5 0,5-1 0,5 1 0,5 100 m2 BRA m2 BRA Gjesterom 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 Årsverk 0, ,5 Båtplass 0,1 1 0,3 0,5 0,5 0,2 Årsverk 0, ,5 Seng 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 Seng 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 Årsverk 0, ,5 Elev 0,5 0,5 0,5 Årsverk 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 Student 0,03 0,1 0,04 0,1 0,05 0,1 Årsverk 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Person - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sitteplass 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 2 av 6 Side39

11 Generelle krav A): Av samlet antall parkeringsplasser, skal minst 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst. Minimumsmål for denne typen biloppstillingsplasser skal være bredde 4,5 m og lengde 6,0 m, og for langsgående plasser bredde 4,0 m og lengde 6,5 m. B): Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet pr biloppstillingsplass ved parkering 1. På bakkeplan minimum 18 kvm. 2. I parkeringsanlegg minimum 25 kvm Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok 017 legges til grunn. C): Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet pr sykkeloppstillingsplass 1. Med vinkelrett parkering med avstand 0,7 m og total dybde på 3,75 m inkl. manøvrering. 2. Med skrå parkering med avstand 0,5 m og total dybde 2,4 m 3. Nærmeste sykkelparkering skal maksimalt være 25 meter fra hovedinngang 4. Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal og skal være låsbare. Jfr. Statens Vegvesens Sykkehåndbok Utforming av sykkelanlegg. D): For nærings- og annen virksomhet skal parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuelle bygning eller på felles areal (fellesanlegg) innenfor en avstand på maksimum 250 m fra egen bygning, forutsatt at tinglyst rett foreligger. For boligbygg er maksimal avstand 125 m. Avstanden måles fra inn-/utgang P-anlegg til inn-/utgang omsøkt bygning E): Absolutt krav vil si at det ett ufravikelig krav og at det ikke er rom for lavere eller høyere dekning. F): Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes oppover til nærmeste hele plass. Bolig og fritidsparkering. A): I kravet til boligparkering i sone B og C skal 80 % av parkeringsplassene være til beboernes egen parkering, mens 20 % er gjesteparkering. B): I sone A foretas gjesteparkering på offentlige parkeringsplasser for inntil 20 % av parkeringsplassene. C): Boligprosjekt i sone A med over 2 boenheter skal alle parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. D): Boligprosjekt med over 4 boenheter innenfor område for kommunedelplaner for Bodø sentrum, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. E): Det skal avsettes plass til minst 1 garasje (minimums bredde 3,0 m) pr boenhet i sone B og C. F): Boliger med livsløpsstandard skal ha følgende parkeringsdekning: 1. Individuelle parkeringsplasser skal ha minimumsbredde på 4,5 m 2. Ved parkering i fellesanlegg skal 1 parkeringsplass pr 10 livløpsboenheter ha en minimums bredde på 4,5 m. G): Hybel forstås som et enkelt rom som benyttes som oppholdsrom/soverom. Andre romfunksjoner som toalett, bad m.v. deles med hovedleiligheten som hybelen er en del av. Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 3 av 6 Side40

12 Hybelgruppe er en gruppe private enheter som hver for seg ikke dekker alle nødvendige bofunksjoner, og som derfor ligger inntil eller omkring et areal beboerne i gruppa disponerer felles. Fellesareal betegner det tilleggsarealet en hybelgruppe disponerer, f.eks et kjøkken. Fellesarealet kan bestå av ett eller flere rom. Sanitærrom kan være ett av fellesrommene, der de enkelte private enheter ikke har hvert sitt bad. Ved nybygg eller bruksendring der det etableres hybelgruppe utløses krav til parkering slik dette fremkommer av tabellen ovenfor. Bruksendring av boenhet til hybelgruppe eller etablering av ny boenhet er søknadspliktig etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Etablering av hybel som definert i 1. avsnitt utløser normalt ikke krav til parkering. Etablering av boenhet utløser krav om parkering som for boligparkering. Næringsparkering. A): I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. B): Ved kontor, forretning/dagligvare og kjøpesenter skal det etableres egne plasser for el-biler der det er mulighet for lading av batterier, (for eksempel basert på myntautomater osv.). C): For forretning/dagligvarer, kjøpesenter, kontor, mosjonslokaler, restauranter/pub og industri/verksted/lager/engros er det satt opp et minimums- og ett maksimumskrav i sone B. D): Med mosjonslokaler menes lokaler for treningstilbud i selvstendige lokaler, oftest basert på kommersiell drift. Gjelder ikke gymsaler. E): For bensinsatasjoner som også foretar salg av dagligvarer, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om kravet til forretnings/dagligvarer skal gjelde. F): Der det er angitt årsverk beregnes det etter antall samtidig tilstedeværende ansatte. G): Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i en kategori, skal den kategori som ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift benyttes. H): Innenfor område for kommunedelplaner for Bodø sentrum, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. Annen parkering A): I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. B): Ved skoler, høyskoler/universitet skal både ansatte og studenter inngå i kravet. C): Ved barnehager/parker/skoler skal det tas hensyn til bringe- og henteproblematikken. Det skal utarbeides egen plan for hvordan dette skal løses. D): Idrettsanlegg baseres på antall samtidig tilstedeværende personer (tilskuere). For større stadionanlegg skal det utarbeides en egen parkeringsanalyse som dokumenterer tilfredsstillende parkeringsløsning. Her kan vedtekten fravikes. Det må forutsettes at publikumstopper betjenes i størst mulig grad av kollektivtilbud. E): Der det er angitt årsverk beregnes det etter antall samtidig tilstedeværende ansatte. F): Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i en kategori, skal den kategori som ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift benyttes. G Det skal etableres egne plasser for el-biler der det er mulighet for lading av batterier, (for eksempel basert på myntautomater osv.). Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 4 av 6 Side41

13 3. Parkeringsplan. Bestemmelse: Det skal utarbeides parkeringsplan for alle byggesaker eller tiltak som utløser krav til parkering, slik plan skal følge som søknadsdokumentasjon. Parkeringsplanen skal bestå av et detaljert kart og/eller plantegning(-er) som viser hvor parkeringsplassene er lokalisert med spesifikasjon for de ulike brukskategoriene. Det skal redegjøres for planlagt sambruk. Planen skal vise hvordan parkeringskravene er oppfylt, og beskrive og begrunne eventuelle avvik. Unntak: Krav om parkeringsplan kan frafalles i saker med mindre ombygginger og utvidelser, ved tvil fastsetter bygningssjefen om saken faller inn under unntaksbestemmelsen. Retningslinje: Krav om egen parkeringsplan kreves i prosjekter der situasjonsplanen ikke viser løsning på bakkeplan. Det vil gjelde innenfor KDP Bodø sentrum, KDP Rønvik/Saltvern og i områder der reguleringsbestemmelser krever parkering i flere plan under bakken eller bygning. Denne skal redegjøre for parkering av biler, el-biler, motorsykler, sykler og annet for bebyggelsenes behov, lokalisering av parkeringsplassene, bruksordninger og eventuelle stedlige forhold som har betydning for den valgte løsningen. 4. Frikjøp. I sone A kan tiltakshaver etter søknad kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som fremgår av vedtekten ved å innbetale et beløp per manglende plass. Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp skal brukes til bygging av parkeringsanlegg. Det åpnes også for at opp til 50% av kravet til sykkelparkering kan frikjøpes for gruppen annen parkering (mao ikke for boliger og næringsparkering) 5. Nedbygging av eksisterende parkeringsplasser. Der nybygg medfører at eksisterende parkeringsplasser nedbygges kan bygningssjefen kreve at disse skal beregnes inn i parkeringsdekningskravet i tillegg til de krav nybygget utløser. Bygningssjefen kan avgjøre om de eksisterende parkeringsplassene skal erstattes fullt ut eller etter et skjønnsmessig forholdstall. 6. Vilkår ved anmodning om brukstillatelse. Krav om parkeringsdekning og opparbeidelse av disse skal være innfridd før det gis brukstillatelse, disse skal være ferdige med fast dekke og kantstein før det kan gis ferdigattest i områder der reguleringsplan gjennom bestemmelser og utbyggingsavtale krever dette. Midlertidig brukstillatelse skal ikke gis før følgende forhold er sikret: 1. Parkeringsplasser som vedtektene krever i tråd med parkeringsplan skal være opparbeidet på tomten og være ferdig bygget. 2. Avtaler om parkeringsrett på andre eiendommer skal være tinglyst og fremlagt 3. Ved bruk av frikjøp skal frikjøpsbeløpet være innbetalt til kommunen Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 5 av 6 Side42

14 Unntak: Bygningssjefen kan i vinterhalvåret fastsette tidsfrist for at parkeringsplasser ferdigstilles med fast dekke, kantstein, permanent skilting og isåing og beplanting m.v. påfølgende sommer og ikke senere enn 1. august. 7. Plankart for soneinndeling. Byen er inndelt i 3 soner hvor sone A og B følger den til enhver tid gjeldende Kommunedelplan for Sentrum med unntak av næringsområder med dårlig kollektivdekning. 8. Ikrafttreden Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. Vedtekt etter plan- og bygningsloven 69 nr. 3, 4 av oppheves ved disse vedtekters ikrafttredelse. Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 6 av 6 Side43

15 SONE C SONE A SONE B Side44 SONE C Vedlegg 1. Soneinndeling Vedtekt til PBL 69 nr.3. Dato: 25/6-08 Bodø kommune

16 Side 45

17 Myrullveien Bodø Bodø, 27 juni 2013 Bodø Kommune Byplankontoret Boks Bodø Epost: Parkeringsvedtekter Bodø - høringsuttalelse Viser til brev av BodøSyklistene er lokallaget av Syklistenes Landsforening og har rollen som høringsinstans i plansaker. Vi vil gjerne komme med gode innspill til Byplankontoret for en enda bedre tilrettelegging for byens syklister. Når parkeringsvedtektene nå skal fornyes, kan det være greit å trekke opp et bakteppe som setter de nye vedtektene inn i en større kontekst: 1. Både nasjonalt og lokalt er det en klar politisk målsetning om å stoppe og helst redusere - veksten i biltrafikken i byene. 2. Bypakke Bodø har klare mål om å videreutvikle byen og fremme er effektiv, miljøvennlig og trygg transport. I bypakken sies det iklartekst at en vil 'redusere bilbruk', ' øke bruken av miljøvennlige transportformer,' Videre har en mål om minimum 8% sykling, og minst 21% av arbeids-/skolereisene skal være med sykkel/kollektivt Folkehelsepolitikk. Forskning viser at en meget stor prosentdel av kjøring (spesielt arbeids- /skolereiser) i bynære strøk er under 4 km. Dette regnes som sykkelvennlig avstand og det er ønskelig med en forskyvning mot sykkel som transportmiddel. For å nå disse målsetningene er det to klare virkemidler: et bedret kollektiv og sykkeltilbud og parkeringsrestriksjoner. Lokalt er det relativt få restriksjoner på parkering. Byens nåværende prinsipp i parkeringsvedtektene om minimumsnormer for bilparkering har heller stimulert til økt bilbruk framfor å redusere bilbruken. I tillegg har byen en rekke arbeidsplasser i sentrum og Mørkedområdet som tilbyr gratis 1 Bypakke Bodø, side 18. Side46

18 parkeringsplass. Forskning viser klart at reduksjon av gratis parkeringsplass fører til økt bruk av kollektivtrafikk/sykling 2. I det følgende vil vi kommentere det konkrete høringsutkastet: Soneinndeling. Mørkved og Hunstad Sør området har nå rimelig god kollektivtilgang både buss og tog. I KVU for Bypakke Bodø er det et poeng at spesielt Mørkved skal være et knutepunkt for kollektivtransport pga mange arbeidsplasser. Kollektivtilbudet er kraftig forbedret. Det samme ser en har skjedd med parkeringstilbudet. Resultat: kollektivsatsingen så langt har hatt for liten effekt. Om en overfører området ved universitetet, politihøgskole, grunn- og videregående skoler fra sone B til sone A vil en kunne realisere tidligere vedtak. Ansatteparkering Det er klare mål om at dette skal begrenses kraftig. Jobbreiser til Bodø sentrum/hunstad/mørkved skal i størst mulig grad foregå med miljøvennlig transport. Bypakke Bodø gir føringer for større bruk av miljøvennlig transport og dette bør komme frem i vedtektene. Det bør derfor settes et meget lavt maksimumskrav og intet minimumskrav. Maksimumskravet bør utvides til flere områder enn foreslått i innstillingen. En kraftig innstramming av mulighetene for ansatteparkering i sentrum og Mørkved vil være med å oppfylle kravene i NTP om at all vekst i trafikken i byene skal tas gjennom kollektiv, gange og sykkel. Det som får flest reisende til å velge bil til arbeidet er gratis/billig parkering. Noen arbeidsgivere subsidierer i tillegg parkeringsplassene for sine ansatte. Frikjøpsordningen er ingen god grunn til å opprettholde da det er et system bygd på gammelt tankesett som er utgått på dato i moderne trafikkplanlegging i byer. I praksis er dette en subsidiering av parkering for privatbilister og stikk i strid med overordna målsetninger. Sykkelparkering Reduksjon av privatbilkjøring og -parkeringsplasser må kompenseres med krav til tilrettelegging for sykling og dertil hørende sykkelparkering. SLF/BodøSyklistene hilser derfor forslagene i høringen velkommen. Vi vil her kommentere følgende: Minimumskravene kan med fordel økes. Dette gjelder spesielt ved kjøpesentra, arbeidsintensive institusjoner som større kontorbygg og alle utdanningsinstitusjoner. Soneinndeling. Krav til sykkelparkering for sone 1 kan med fordel også omfatte Hunstad/Mørkved, jfr tidligere argumentasjon. Krav til arbeidsintensive institusjoner (f.eks utdanningsinstitusjoner) kan med fordel ha strengere minimumskrav enn Helårs tilrettelegging. Vi foreslår at det skrives inn bestemmelser som stiller krav til helårs tilrettelegging. Frikjøp. Det må ikke gis åpning for frikjøp fra krav om sykkelparkering. Trafikknutepunkt. Større bussholdeplasser og togstopp omtales i Sykkelplan for Bodø. Bestemmelser derfra kan med fordel innbakes i de nye parkeringsvedtektene. Nåværende parkeringsvedtekter stiller allerede krev til sykkelparkeringsplasser. I virkelighetens verden registrerer vi dessverre at Bodø kommune ikke klarer å følge opp sine egne bestemmelser. Når kommunens administrasjon og politikere nå skal modernisere parkeringsvedtektene har en 2 -Foredag,Morten Welde, Statens Vegvesen, Nasjonal sykkelkonferanse oktober Side47

19 mulighetene til å vise at en tenker innovativt og framtidsrettet, tar utgangspunkt i forskning på området og med intensjon om å følge opp tidligere vedtak. SLF/BodøSyklistene ønsker lykke til med arbeidet. Mvh Tor Magne Andreassen leder Side48

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune.

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato:...17.12.2008 Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte:...75 55 53 58 Deres ref.:... Løpenr.:...54541/2008 Saksnr./vår

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Parkeringsbestemmelser for.... 4 1. Parkeringskrav... 4 2. Generelle krav... 5 a. Utforming av bilparkeringsplasser...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-06 Emnekode 7112 Arkivsak 200103616 Til Byrådsavdeling for byutvikling Parkeringsnormer, frikjøpsordning, boligsoneparkering og ABC-prinsipper i Bergen Bergen

Detaljer

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen.

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen. Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav som ble vedtatt av Trondheim bystyre i kommuneplanens arealdel 2007-2018. Veilederen kan brukes ved utforming

Detaljer

Høringsutgave 28.10.2014

Høringsutgave 28.10.2014 Høringsutgave 28.10.2014 Kommuneplanens arealdel 2014 2036 PARKERINGSVEILEDER FOR DRAMMEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 BYPLAN 2014 2 Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2011 30485/2011 2010/5357 138/785 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/49 Planutvalget 21.06.2011 Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Detaljer

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15 Krav til parkering - veileder Kommuneplanens arealdel 01-04 Vedlegg 15 Side Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav gitt ved kommuneplanens arealdel

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Parkering Veiledning for bruk av vedtekter og normer/ retningslinjer

Parkering Veiledning for bruk av vedtekter og normer/ retningslinjer Feb 2007 Parkering Veiledning for bruk av vedtekter og normer/ retningslinjer ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Versjon 1.0 Side 1 av 15 Feb 2007 INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FORMÅL MED VEDTEKTER OG NORMER/RETNINGSLINJER...3

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Saksnr: 200817958-468 Saksbehandler: MEIV Delarkiv: SARK-1122

Saksnr: 200817958-468 Saksbehandler: MEIV Delarkiv: SARK-1122 Saksnr: 200817958-468 Saksbehandler: MEIV Delarkiv: SARK-1122 VEDLEGG 7 Parkering Bergen kommune har i dag en egen vedtekt som setter krav til parkeringsdekning ved byggetiltak. Vedtekten brukes også som

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer Sammendrag: Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer TØI rapport 1266/2013 Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2013, 59 sider Parkeringspolitikken dreier seg både

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 99, Bodø sentrum - retningslinjer for oppstart av planarbeid

Detaljregulering for kvartal 99, Bodø sentrum - retningslinjer for oppstart av planarbeid Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.01.2016 6081/2016 2016/681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/20 Komite for plan, næring og miljø 02.03.2016 16/35 Bystyret 31.03.2016 Detaljregulering

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 14.01.16 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

8001 BODØ 1. september 2014

8001 BODØ 1. september 2014 Bodø kommune Byplankontoret Pb 319 8001 BODØ 1. september 2014 postmottak@bodo.kommune.no Deres ref.:. Vår ref.: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA PLAN ID 2013007 Kommentarer til mottatte uttalelser

Detaljer

REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER.

REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: L00 &00 Arkivsaksnr.: 11/406-1 REVISJON AV VEDTEKT TIL PBL (85) 69 NR 3 - PARKERINGSAREAL FOR RESTAURANTER. Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2014 50481/2014 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/39 Komite for plan, næring og miljø 04.09.2014 14/132 Bystyret 11.09.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Forslag til høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Forslag til høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Forslag til høring Bestemmelser og retningslinjer BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

GBNR 20/329 - DISPENSASJON FRA PARKERINGSBESTEMMELSER

GBNR 20/329 - DISPENSASJON FRA PARKERINGSBESTEMMELSER GBNR 20/329 - DISPENSASJON FRA PARKERINGSBESTEMMELSER Sakstittel: Gbnr 20/329 - Parkeringsplass Tiltakshaver: MG Prosjekt AS/Hauglandsøy Fritid AS Frist for behandling: 29.02.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2011 23122/2011 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Planutvalget 21.06.2011 Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet

Detaljer