Etablering av parkeringsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av parkeringsselskap"

Transkript

1 Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet /83 Bystyret Etablering av parkeringsselskap Forslag til innstilling, 1. Bystyret vedtar å opprette aksjeselskapet Rådhusparken P-hus AS med formål å etablere parkeringsanlegg i Rådhusparken/Solparken. 2. Selskapet etableres med aksjekapital kr som dekkes av frikjøpsmidler for parkering. 3. Så lenge Rådhusparken P-hus AS har biloppstillingsplasser som ikke allerede er bundet gjennom frikjøp eller andre avtaler stilles frikjøpsmidler for det aktuelle antall plasser til disposisjon for selskapet. Midlene kan brukes til å øke kommunens aksjekapital eller gis som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 4. Kommunen overdrar retten til å bygge parkeringsanlegg med to plan under Rådhusparken/Solparken til Rådhusparken P-hus AS. Verdien av utbyggingsretten disponeres til kjøp av aksjer i selskapet eller som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 5. Parkeringsbehov for det nye rådhuset skal dekkes i Rådhusparken P-hus. 6. Selskapet inviterer private interesser til å kjøpe aksjer i selskapet, men slik at kommunen til enhver tid eier minst en tredel av aksjene i selskapet. 7. Rådmannen gis fullmakt til å etablere selskapet, og til å representere kommunen i selskapets generalforsamling. 8. Kostnader som forskutteres av kommunen, inntil Rådhusparken P-hus AS er operativt, refunderes fra aksjeselskapet når det er operativt. Formannskapets behandling i møte den : Forslag Morten Melå, AP, fremmet følgende forslag: 1. Arbeidet med parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken/Solparken stanses. 2. Administrasjonen bes arbeide videre med realisering av offentlig parkeringsanlegg i kvartal 99 med sikte på ferdigstillelse senest april Parkeringsanlegget skal dekke parkeringsbehovene i Bodø Sentrum/Nerbyen. 4. Plan for spredt sykkelparkering i Sentrum utarbeides. 5. Parkeringsanleggene innarbeides i økonomiplanen. Side316

2 Votering Innstillingen tiltrådt mot 4 stemmer avgitt for APs forslag (2AP, 1R og 1SV). Formannskapets innstilling 9. Bystyret vedtar å opprette aksjeselskapet Rådhusparken P-hus AS med formål å etablere parkeringsanlegg i Rådhusparken/Solparken. 10. Selskapet etableres med aksjekapital kr som dekkes av frikjøpsmidler for parkering. 11. Så lenge Rådhusparken P-hus AS har biloppstillingsplasser som ikke allerede er bundet gjennom frikjøp eller andre avtaler stilles frikjøpsmidler for det aktuelle antall plasser til disposisjon for selskapet. Midlene kan brukes til å øke kommunens aksjekapital eller gis som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 12. Kommunen overdrar retten til å bygge parkeringsanlegg med to plan under Rådhusparken/Solparken til Rådhusparken P-hus AS. Verdien av utbyggingsretten disponeres til kjøp av aksjer i selskapet eller som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 13. Parkeringsbehov for det nye rådhuset skal dekkes i Rådhusparken P-hus. 14. Selskapet inviterer private interesser til å kjøpe aksjer i selskapet, men slik at kommunen til enhver tid eier minst en tredel av aksjene i selskapet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å etablere selskapet, og til å representere kommunen i selskapets generalforsamling. 16. Kostnader som forskutteres av kommunen, inntil Rådhusparken P-hus AS er operativt, refunderes fra aksjeselskapet når det er operativt. Sammendrag Saken gjelder etablering av nytt parkeringsselskap med formål å finansiere, bygge, vedlikeholde og drifte underjordisk parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken. Kommunen bør være en av aksjonærene, men ikke ha aksjemajoriteten. En kombinasjon av kommersielle investeringer og kommunalt engasjement, antas å være den beste løsningen for at parkeringshuset kan la seg realisere ut i fra økonomiske kriterier. Kommunens og aktuelle investorers andel i prosjektet vil fastlegges som en del av det videre arbeid. Gjennom aksjonæravtale skal partene i selskapet ha et gjensidig insentiv til å utvikle en best mulig tjeneste i tråd med kommunens kommunedelplan for sentrum og parkeringspolitikk. Saksopplysninger Bystyret behandlet 27. mars 2014 sak PS 14/33 Parkeringsanlegg i Bodø sentrum valg av løsning, og gjorde følgende vedtak: 1. Administrasjonen bes arbeide videre med realisering av et offentlig parkeringsanlegg i Rådhusparken/Solparken med to underjordiske plan med minimum 365 biloppstillingsplasser og reetablering av park over parkeringsanlegget. Anbud på P-anlegget med minimumsløsning Side317

3 og opsjon på skalering opp til ca 690 biloppstillingsplasser innhentes før størrelsen på anlegget besluttes. 2. Parkeringsanlegget skal minimum - dekke generelle parkeringsbehov for Bodø sentrum - dekke parkeringskrav for det nye rådhuset - dekke parkeringskrav for Kulturkvartalet Stormen - erstatte biloppstillingsplasser som falt bort ved bygging i Kulturkvartalet. 3. Hovedpart av sykkelparkering til rådhusprosjektet søkes løst under Rådhusparken. 4. Parkeringsanlegget i Rådhusparken/Solparken innarbeides i økonomiplanen. P-anlegget i Rådhusparken/Solparken skal dekke behov for så vel private som offentlige formål. Anlegget får meget god lokalisering i forhold til sentrumsfunksjoner. Byplanmessige og trafikale hensyn tilsier at P-anlegget bør dekke parkeringsbehov for godkjente frikjøp, for det nye rådhuset og for nye byggeprosjekter i rimelig nærhet av anlegget. P-anlegget kan dermed bidra til at en unngår å etablere flere små og kostbare P-anlegg i de enkelte nybygg. Det vil i sin tur redusere biltrafikken i lokalgatene i sentrum. Fra utbyggersynspunkt åpner P-anlegget i Rådhusparken/Solparken mulighet for etablering av P- anlegg til lavere kostnad enn om parkering realiseres på den enkelte eiendom. Rådmannen anser at utbyggingsprosjektet bør organiseres slik at det blir interessant for private utbyggere å dekke sine parkeringsbehov i parkeringsanlegget under Rådhusparken/Solparken. Parkeringsbehov i byggesaker kan i henhold til plan- og bygningsloven dekkes ved a) å etablere parkering på egen grunn b) at kommunen godkjenner frikjøp i henhold til kommunens vedtekt c) varig (tinglyst) avtale om dekning av parkering på annen eiendom i rimelig nærhet som kommunen kan godkjenne Løsning a innebærer at utbygger selv etablerer og har fullt herredømme over parkeringstilbudet. For den enkelte eiendom vil dette funksjonelt gjerne være den optimale løsning. Parkering på egen grunn vil imidlertid i mange tilfeller begrense utnyttelsen til primærfunksjoner. Som regel vil dessuten parkering på egen grunn medføre høyere kostnad enn ved å dekke parkeringsbehovet i større, felles parkeringsanlegg. Løsning b gir lavest etableringskostnad for utbygger, men gir ingen rettighet til parkering for utbygger. Frikjøpsbeløpet ble i februar 2013 fastsatt til kr Frikjøpsbeløpet reguleres årlig etter Byggekostnadsindeks for veianlegg. Størrelsen på frikjøpsbeløpet dekker neppe kostnadene ved bygging av underjordiske P-anlegg, selv om det tas hensyn til netto inntekter fra drift av frikjøpte biloppstillingsplasser. Frikjøp innebærer at kommunen påtar seg ansvaret for å etablere biloppstillingsplasser som kjøpes fri. Når kommunen godkjenner frikjøp kan det dermed medføre at kommunen må dekke deler av kostnaden ved etablering av biloppstillingsplasser som kjøpes fri. Ingen kan kreve at kommunen godkjenner frikjøp. I betraktning av at frikjøpsbeløpet neppe vil dekke kostnaden ved bygging av underjordisk P-anlegg, bør kommunen, etter rådmannens vurdering, være tilbakeholden med å innvilge frikjøp når det foreligger andre relevante muligheter for dekning av parkeringsbehovet, slik som f.eks. prosjektet i Rådhusparken/Solparken. Løsning c innebærer rettigheter som avtales mellom avtalepartene. Løsningen kan innebære at eiendom/utbygger gis fortrinnsrett til parkering, eller at utbygger deltar i etablering av P-anlegg på forretningsmessige vilkår. Side318

4 Vurderinger Etablering av Rådhusparken P-hus AS Realisering av P-anlegget i Rådhusparken/Solparken bør, etter rådmannens vurdering, skje på en slik måte at det blir interessant for private utbyggere å engasjere seg i prosjektet. I praksis kan det vanskelig skje på annen måte enn ved at prosjektet organiseres som et aksjeselskap Rådhusparken P-hus AS - med kommunen og private som aksjonærer. Det kan f eks skje ved at private utbyggere som velger å dekke sine parkeringsbehov gjennom avtale med Rådhusparken P-hus AS gis tilbud om aksjer i selskapet til verdi tilsvarende den kapital skytes inn i prosjektet, som vil samsvare med faktiske byggekostnader for det antall plasser som avtales. Private utbyggere som engasjerer seg på denne måten vil bli forretningsmessig delaktig i prosjektet, og vil bli berettiget til utbytte i aksjeselskapet. Det kan i aksjonæravtale dessuten fastsettes fortrinnsrett til parkering i anlegget på kommersielle vilkår, i den grad slik rett ikke kommer i konflikt med kommunen parkeringsvedtekt, som f.eks. parkering for ansatte. Organisering av prosjektet som aksjeselskap reduserer kommunens risiko ved engasjement i prosjektet til den innskutte aksjekapital. Med aksjeselskap vil det etableres en effektiv organisasjon for gjennomføring av P-husprosjektet og etterfølgende drift av P-anlegget. Rådmannen ser for seg at aksjeselskapet drives med begrenset personalressurs, og antar at det er tilstrekkelig med daglig leder i en deltidsstilling eller innleie fra ekstern virksomhet. Fram til P-anlegget er ferdig vil selskapet ha behov for kjøp av tjenester eksternt. Når anlegget er ferdig antar rådmannen at det er hensiktsmessig å drive P-anlegget med eksterne ressurser, f eks det selskap for privat parkeringsvirksomhet som kommunen har besluttet å opprette eller en privat kommersiell P- operatør. Etter som det ikke er noen primæroppgave for kommunen å bygge parkeringsanlegg, er det ikke nødvendig at kommunen blir majoritetseier i selskapet. Det er imidlertid hensiktsmessig at kommunen har eierandel i selskapet som sikrer negativ kontroll, dvs mer enn 1/3 av aksjene i selskapet. Negativ kontroll innebærer kontroll med vesentlige beslutninger i selskapet, f eks vedtektsendringer. For å oppnå god framdrift ved realisering av P-anlegget i Rådhusparken/Solparken bør Rådhusparken P-hus AS etableres så snart som mulig. Dette tilsier at selskapet i utgangspunktet etableres med kommunen som eneste eier, og at selskapet senere inviterer private til å kjøpe aksjer i selskapet. Selskapet bør etableres med aksjekapital som gir nødvendig likviditet i en oppstartfase uten låneopptak. Etter innbetaling fra Rica Havet hotell og Kulturhuset Stormen vil frikjøpsfondet utgjøre ca 40 millioner kroner. Frikjøp innebærer at kommunen har overtatt ansvar for etablering av biloppstillingsplasser fra utbyggere i sentrum. Frikjøpsmidlene er dermed bundet til etablering av parkeringsplasser. Konklusjon og anbefaling Rådmannen foreslår at selskapet Rådhusparken P-hus AS etableres med aksjekapital kr , som dekkes ved bruk av frikjøpsmidler. Kommunens aksjekapital kan senere økes, f.eks ved ytterligere kjøp av aksjer for frikjøpsmidler. Kommunens aksjekapital kan dessuten økes f eks ved at verdien av retten til å bygge underjordisk parkeringsanlegg på to plan i Rådhusparken/Solparken disponeres til aksjekapital i selskapet (tingsinnskudd). Dessuten kan verdien av avtale om parkering Side319

5 for det nye rådhuset disponeres for kjøp av aksjer i selskapet. Kommunen må til enhver tid vurdere fordelingen av sitt engasjement i selskapet gjennom aksjekapital (risikokapital) og lån til selskapet. Så lenge P-huset har biloppstillingsplasser som ikke er bundet av frikjøp eller andre avtaler, foreslår rådmannen at frikjøpsmidler som ikke brukes til det initielle kjøpet av aksjer i Rådhusparken P-hus AS, benyttes til kjøp av aksjer eller disponeres som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen Rådhusparken/Solparken. Arbeidet med forprosjekt og reguleringsplan for P-anlegget er igangsatt. Kostnader som påløper i denne sammenheng forskutteres nå av kommunen. Disse kostnader forutsettes refundert fra Rådhusparken P-hus AS når selskapet er operativt. Saksbehandler: Henrik K. Brækkan Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side320

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer