Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Forslag til vedtak 1. Ragnar Schjølbergsvei 5 med tilhørende areal til sammen ca m² legges ut for salg. 2. Intensjonen som er lagt til grunn i reguleringsprosessen om en helhetlig utnyttelse av området Ragnar Schjølbergsvei 1,3 og 5 videreføres etter at salget er gjennomført. Dette nedfelles i en avtale mellom Bodø kommune og Bodø Boligbyggelag (BBL) 3. Netto salgsinntekt benyttes til bygging av tilpassede boliger på Vollsletta. Sammendrag Bodø kommune er eier av Ragnar Schjølbergsvei 5. På eiendommen står det en bygning med 6 leiligheter. Tilstanden på bygningen er dårlig. I 2013 ble det i samarbeid med BBL igangsatt en reguleringsprosess for området Ragnar Schjølbergsvei 1,3 og 5. Området et totalt sett på ca m² hvorav ca m² eies av BK og ca m² eies av BBL. Reguleringsprosessen er nå kommet så langt at Bodø kommune må ta stilling til sitt videre engasjement i saken. Det foreligger flere løsningsalternativer. 1. Kommunen kan som grunneier velge å ta en aktiv rolle for å utvikle området sammen med BBL etablere et felles utbyggingsselskap. 2. BK kan velge å selge eiendommen til BBL under forutsetning om kommunal tildelingsrett, eventuelt rett til kjøpe et visst antall leiligheter. 3. BK kan selge eiendommen. For deretter å benytte salgsinntektene til bygging av tilpassede boliger på Vollsletta. Rådmannen anbefaler at Ragnar Schjølbergsvei 5 med tilhørende areal legges ut for salg og at salgsinntekten benyttes til bygging av tilpassede boliger på Vollsletta. Saksopplysninger Bodø kommune eier i dag Ragnar Schjølbergsvei 5. I tillegg eier kommunen en andel av grøntarealet i nord. I dag står det en bygning med 6 leiligheter på kommunens eiendom. Tilstanden på bygningen er dårlig (rivningsmoden). I 2013 igangsatte BK og BBL arbeidet med få utarbeidet en reguleringsplan for området Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Planmyndighetene har vært klar på at de ønsket en reguleringsplan for hele området - Ragnar Schjølbergsvei 1,3 og 5. Dette for å sikre en god og helhetlig utnyttelse området. Totalt sett har eiendommene et areal på ca m² hvorav ca Side4

2 3.200 m² eies av BK. Resten av arealet, m² eies i dag av BBL. Uavhengig av hva som skjer videre i saken er begge parter avhengig av at intensjonen i reguleringsarbeidet videreføres. Parallelt med reguleringsarbeidet har det vært avholdt flere interne møter i kommunen der både Boligkontoret og HO avdelingen har deltatt med tanke på å bruke eiendommen til å bosette grupper som kommunen har et særlig ansvar for. I prosessen ble det avdekket at det ville være problematisk å kombinere vanlige boliger med den gruppen beboere kommunen har vedtatt å prioritere. Det jobbes nå med en løsning der denne gruppen lokaliseres på Vollsletta. Reguleringsprosessen er kommet så langt at BK må ta stilling til sitt videre engasjement i saken. Kommune har muligheten til å velge mellom flere løsningsalternativer. Løsningsalternativer: 1. BK kan velge å delta aktivt i utviklingen av området. Dette kan gjennomføre ved at BK etablerer et utbyggingsselskap sammen med BBL. En slik løsning medfører at kommunen påtar seg risiko, både økonomisk og for gjennomføring av prosjektet. 2. BK kan velge å selge eiendommen til BBL. Det knyttes betingelser til salget for eksempel at BK skal ha tildelingsrett til en del leiligheter. Alternativt av kommunen betinger seg en rett til å kjøpe et visst antall leiligheter 3. Eiendommen legges ut for salg uten andre forutsetninger enn at det skal foretas en helhetlig utnyttelse av området basert på reguleringsplanenes intensjoner. Salgsinntektene benyttes til bygging av tilpassede boliger på Vollsletta. Det er viktig at den løsningen BK velger er i samsvar med intensjonene i Bolig politisk handlingsplan Verdien på eiendommen antas å være kr 7-8 mill. Vurderinger Uavhengig av hvilken løsning formannskapet velger anbefaler administrasjonen at det inngås en avtale med BBL som sikrer at intensjonen om en helhetlig utnyttelse av området videreføres, det vil si at partene må respektere reguleringsplanen som er under utarbeidelse. I drøftelsen legges det til grunn at det skal bygges leiligheter i området (god areal utnyttelse). Det forutsettes at parkering etableres under bakken. Det legges også til grunn at det vil være problematisk å bosette de gruppene BK ønsker å prioritere i dette prosjektet. 1. BK deltar som aktiv utvikler av området Kommunen kan som grunneier velge å ta en aktiv rolle i utviklingen av området. Dette kan gjennomføres ved at det etableres et utbyggingsselskap sammen med BBL. En slik løsning innebærer at kommunen tar økonomisk risiko, samt risiko for gjennomføring av prosjektet. Siden det er problematisk å kombinere vanlige boliger med boliger til den gruppen beboere kommunen har vedtatt å prioritere finner administrasjonen ikke å kunne anbefale at BK skal ta en aktiv rolle i utviklingen av området (delta i et utbyggingsselskap). 2. Salg til BBL der BK betinger seg tildelingsrett til en del av leiligheten eventuelt og/eller forkjøpsrett til et visst antall leiligheter. Det antas at kostnadene knytte til prosjektet blir relativt høye. Hvilket betyr at inngangsbilletten for eventuelle kjøpere som tildeles leilighet av kommunen blir høy. Konsekvensen av dette vil etter administrasjonenes vurdering være at kommunal tildelingsrett må kombineres med et subsidieelement. Kommunen risikerer å få lite igjen for pengene hvis man går inn med tiltak for å Side5

3 redusere prisen på leiligheten. Dette er også grunn til å anta at kommunen også ved kjøp i egen regi får lite igjen for pengene sammenliknet med alternativ bruk av tilsvarende beløp. 3. Eiendommen legges ut for salg uten andre forutsetninger enn at det skal foretas en helhetlig utnyttelse av området. Resultatet av dette løsningsalternativet vil være at BK legger til rette for bygging av et betydelig antall boliger for det ordinære boligmarkedet samtidig som det frigjøres kapital til bygging av boliger for grupper med spesielle behov. Både det å legge til rette for bygging av ordinære boliger og bygging av tilpassede boliger til personer som BK har et særlig ansvar for er vedtatte strategier i kommunens Boligpolitiske handlingsplan. Oppsummering: For å kunne bygge boliger til de gruppene kommunen har vedtatt å prioritere samtidig med at det legges til rette for bygging av vanlige boliger med en god arealutnyttelse vil den beste løsningen etter administrasjonenes vurdering være å selge eiendommen i Ragnar Schjølbergsvei for deretter å bruke salgsinntektene til bygging av tilpassede boliger på Vollsletta. Denne løsningen åpner for å kunne komme raskere i gang med å skaffe/bygge boliger til prioriterte grupper. Driftsøkonomisk vil det være gunstig med en lokalisering på Vollsletta. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler at Ragnar Schjølbergsvei 5 med tilhørende areal legges ut for salg og at salgsinntekten benyttes til bygging av tilpassede boliger på Vollsletta. Videre at anbefales det at intensjonen som er lagt til grunn i reguleringsprosessen om en helhetlig utnyttelse av området Ragnar Schjølbergsvei 1,3 og 5 videreføres og at dette nedfelles i en avtale mellom Bodø kommune og Bodø Boligbyggelag. Saksbehandler: Roger Jenssen Trykte vedlegg: 1 Kart Ragnar Schjølbergsvei Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side6

4 Side7

5 Side8

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer