LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet /48 Bystyret LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Forslag til innstilling Bodø kommune inngår et samarbeid med grunneiere på Langstranda og etablerer aksjeselskap for utbygging av Langstranda industriområde. Bodø kommune skal eie minst 1/3 av aksjene og bidrar med 1/3 av utbyggingskostnadene begrenset opp til 12 millioner kroner inklusiv aksjekapital. Bodø kommune sin andel finansieres ved bruk av tomtefondet Vedtektene for selskapet, som blant annet sikrer at intensjonene med DA-tilskudd og bruk av kommunale midler ivaretas, skal godkjennes av Bodø formannskap. Sammendrag Fra våren 2013 har det vært arbeidet med avklaringer rundt mulighetene for å utvikle næringsareal i sjøen utenfor Langstranda. Initiativet er begrunnet i at det i Bodø er i ferd med å oppstå mangel på sjørettede næringsareal og at i forbindelse med bygging av tunellen til bypakke Bodø blir det tilgjengelig 0,8 1,0 millioner m 3 sprengstein som bør brukes til samfunnsnyttig formål. Nordland fylkesting vedtok i sak 085/13 å innlemme Langstranda næringsområde i pilaren «Byen og Havna». Dermed kan utbygging gjennomføres med inntil 50 % DA-finansiering. Grunnundersøkelsene er gjennomført og viser at utbyggingen blir mer kostnadskrevende enn først antatt. Geoteknisk konsulent har skissert ulike utbyggingsalternativ og utfra en samlet vurdering har grunneierlaget anbefalt et område i sørvest på ca. 50 daa og med beregnet utbyggingskostnad på 58 millioner kroner. Det er synliggjort hvordan det aktuelle alternativet kan utvides med 350 lang kaifront i nordøst. Peling og kaifront er kostnadsberegnet til 60 millioner kroner slik at totalkostnadene øker til 118 millioner kroner (350 lm kaifront og 48 daa rågrunn). Dybde ved kai vil bli 12 meter. Hvis kai bygges i ettertid vil den koste ca kroner pr lm. I tillegg til «fyllingskostander» kommer kommunaltekniske anlegg og andre tilpasninger, grovt kalkulert til sju millioner kroner, samt pris på sjøarealene som er anslått til fem millioner kroner. Samlede kostnader blir dermed 70 millioner for alternativet uten kai og 130 millioner kroner for alternativet med 350 lm. kai. Det forutsettes et DA-tilskudd på 50 % slik at kostnadene for utbyggerne blir på 35 millioner kroner ved alternativ 1, uten kai, og 65 millioner kroner med 350 Side853

2 lm. kaifront. Selv om det er gode argumenter for alternativ med kaifront, blant annet i forhold til flyplassen/nytt næringsareal på flyplassområdet, så er dette såpass kostnadskrevende at dette ikke velges og det anbefales et alternativ med fylling uten kai. Fra grunneierne er det gjort positive styrevedtak om å gjennomføre fyllingsprosjektet og det er satt av midler som dekker inntil 2/3 av utbyggingskostnadene. Vedtakene er gjort under forutsetning av at Bodø kommune deltar med det resterende. Dette betyr sannsynligvis at prosjektet kun kan realiseres hvis Bodø kommune deltar med minst 1/3 av utbyggingskostnadene. Det er viktig å få gjennomført dette prosjektet, både utfra mangel på denne type næringsareal, og fordi det nå er tilgjengelig den mengde fyllmasse som skal til for utbygging. Ut fra dette anbefales at Bodø kommune sammen med grunneiere på Langstranda etablerer et aksjeselskap som skal stå for utbygging av området og at Bodø kommune bidrar med 1/3 av utbyggingskostnadene, begrenset opp til 12 millioner kroner. Saksopplysninger Bakgrunn Fra våren 2013 har det vært arbeidet med avklaringer rundt mulighetene for å utvikle næringsareal i sjøen utenfor Langstranda. Ideen om dette har vært oppe til vurdering tidligere, men det har aldri vært satt i gang en prosess for å avklare mulighetene. I forbindelse med bygging av tunellen til bypakke Bodø blir det tilgjengelig 0,8 1,0 millioner m 3 sprengstein som bør brukes til samfunnsnyttig formål. I Bodø er det i ferd med å oppstå mangel på sjørettede næringsareal og Bodø Kommune tok kontakt med grunneierne på Langstranda som har eiendom som går til sjø. Grunneierne var positive til initiativet, de organiserte seg i grunneierlag og i samarbeid med Bodø kommune satte de i gang prosesser for planlegging/utredning av området. Fylkesrådet ga aksept for å benytte en million kroner fra DA-midlene til dette arbeidet. Senere, i sak 085/13, vedtok fylkestinget å innlemme Langstranda næringsområde i pilaren «Byen og Havna». Dermed kan utbygging skje med inntil 50% DA-finansiering. I ettertid er grunnundersøkelsene analysert og viser at utbyggingen blir mer kostnadskrevende enn først antatt. Geotekniske konsulent har foreslått utbyggingsløsning utfra stedlige grunnforhold. Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak På Langstranda er området på land tidligere regulert til næring-/industriformål og brukes til dette. I PS 13/165 gjorde bystyret følgende vedtak: 1. Bodø kommune inngår samarbeidsavtale med Langstranda grunneierlag for utvikling/utbygging av nytt næringsareal på Langstranda. Bodø kommunes disposisjonsrett over det nye arealet skal være i forhold til finansieringsandel. 2. Samarbeidsavtalen skal beskrive både finansieringsandel, disposisjonsrett og organisering av framtidig samarbeid. Samarbeidsavtalen skal behandles av formannskapet. 3. Bodø kommunes finansieringsandel skjer gjennom bruk av inntil 22 millioner kroner fra DA-midler (maks 50 % av utbyggingskostnadene) samt låneopptak. 4. Det åpnes ikke for utbygging av Lille Hjartøy i denne omgang, men det etableres administrativ prosjektgruppe som skal ha fokus på sjørettet næringsareal i tilknytning til pilaren «Byen og Havna». Status Status kan beskrives som følgende: Grunneierlaget har satt i gang reguleringsarbeider, miljøundersøkelser, geotekniske undersøkelser og annet arbeidet som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet. Side854

3 Utarbeiding av reguleringsplaner pågår og vil etter planen bli behandlet i bystyret før sommeren. Varsel om innsigelser er håndtert og planer for avbøtende tiltak ved bygging av området utarbeides. Miljøundersøkelser gjennomføres i løpet av mars -14. Så langt er ikke gjort funn som har betydning for prosjektets realisering. Geotekniske undersøkelser er gjennomført og konsulentene har skissert ulike utbyggingsalternativ som har areal størrelse på mellom 42 og 82 daa, med massebehov mellom 0,6 til 1,4 millioner m 3 og med kostnadsvariasjon på mellom 52,7 opp til 92 millioner kroner. Kostnadene er utbyggingskostnader uten kommunaltekniske anlegg og andre tilretteleggingskostnader utenom selve fyllingen. Utfra en samlet vurdering har grunneierlaget anbefalt et område i sørvest på ca 50 daa og med beregnet utbyggingskostnad på 58 millioner kroner. I tillegg kommer kommunaltekniske anlegg og noen tilpasninger til naboanlegg. Det er gjort beregninger på å utvide det aktuelle alternativet til også å ha 350 lang kaifront i nordøst. Peling og kaifront er kostnadsberegnet til 60 millioner kroner slik at totalkostnadene øker til 118 millioner kroner (350 lm kaifront og 48 daa rågrunn). Dybde ved kai vil bli 12 meter. Hvis kai bygges i ettertid vil den koste ca kroner pr lm. I tillegg til «fyllingskostander» kommer kommunaltekniske anlegg og andre tilpasninger, grovt kalkulert til sju millioner kroner, samt pris på sjøaralene som er anslått til fem millioner kroner. Samlede kostnader blir dermed 70 millioner for alternativet uten kai og 130 millioner for alternativet med 350 lm. kai. Kostnader/aktuell finansiering/arealpris Nordland fylkesting har fra DA-midlene bevilget 150 millioner kroner til prosjektet Byen og Havna. Denne bevilgningen er fordelt med 16 millioner kroner til kaier på Valen, 37,5 millioner kroner til Terminalkai Sør (hurtigrutekaia), 60,5 millioner kroner til utvikling av næringsareal på Lille Hjartøy og 36 millioner kroner til utvikling av næringsareal på Kvalvikodden. Senere er fokus satt på sjøområdene på Langstranda, blant annet for å kunne nyttiggjøre tunellmasser fra «Bypakke Bodø» til bygging av nytt næringsareal, og Nordland fylkesting har sak 085/13 vedtatt å innlemme Langstranda i pilaren «Byen og havna». Det betyr at midlene til utvikling av næringsareal, 96,5 millioner kroner, også skal dekke utvikling av Langstranda industrområde. Alt 1, uten kaifront, Samlet kostnad 70 millioner kroner Aktuell finansiering: DA-midler 50 % = 35 millioner kroner Grunneiere/andre utbyggere/bodø kommune = 35 millioner kroner Alt 2, med kaifront, Samlet kostnad 130 millioner kroner Aktuell finansiering: DA-milder 50 % = 65 millioner kroner Grunneiere/andre utbyggere/bodø kommune = 65 millioner kroner Gjennomføring Tre grunneiere grenser opp mot utbyggingsområdet og ønsker å realisere dette alternativet og to av disse har gjennom styrevedtak avsatt midler til prosjektet under forutsetning av at Bodø kommune deltar i utbyggingen. Det er ulik oppfatning om kaifront skal bygges samtidig eller ikke. Bygging av kai vil fordoble utbyggingskostnadene og grunneierne har ulike holdninger til finansiering av denne delen av prosjektet. Økonomien(inntjening) og behovet for kaifront er vurdert, og så langt er konklusjonen at inntjeningen vil være usikker samtidig som det ikke er påvist et generelt behov for mer kai i Bodø. Side855

4 Vurderinger Utbygging på Langstranda er viktig med tanke på å skaffe nytt næringsareal. Utbyggingen er imidlertid såpass kostnadskrevende at grunneierne i området ikke ønsker å finansiere dette alene, selv om DA-midler benyttes til å dekke 50 % av kostnadene. Dermed er det nødvendig for realisering at Bodø kommune deltar i utbyggingen og blir medeier i det ferdige arealet. Dette kan skje ved at det etableres selskap som eies av de private utbyggerne og Bodø kommune i fellesskap. Selskapet, som i første omgang skal stå for utbygging, kan etableres som aksjeselskap hvor Bodø kommune eier 1/3 av aksjene. Helt konkret vurderes følgende to alternative: 1. Det etableres A/S med aksjekapital på en million kroner hvor Bodø kommune eier 1/3 av aksjene. Selskapet skaffer finansiering. 2. Det etableres A/S hvor innskutt kapital i selskapet samsvarer med utbyggingskostnadene. Bodø kommune bidrar med 1/3 og har tilsvarende eierandel i selskapet. Ved etablering av selskapet må det fremgå hvordan kriteriene for bruk av DA-midler (samfunnsnytte) ivaretas. DA-midlene er ikke innskutt kapital, men skal bidra til å få ned investeringskostnadene slik at prosjektet kan realiseres. I prinsippet vil det være selskapet som skal ta stilling til utbyggingsomfang, med eller uten kaifront, fremskaffe garantier for gjennomføring og skaffe kapital for gjennomføring. Bodø kommune må som eier i selskapet garantere/fremskaffe sin andel av utbyggingskostnadene. Valget står i første omgang er om det skal etableres med eller uten kaifront. Tilbakemeldinger fra Bodø havn og grunneierne er at det i overskuelig framtid ikke er synlig en økonomisk gevinst av ei investering i kai og heller ikke et umiddelbart behov å øke kaikapasiteten i Bodø. Blant grunneierne er holdningen delt, der den ene utrykker både vilje og ønske om at kaifront etableres. Et forhold som bør nevnes er at det i dag ikke er kaier i Bodø som har den dybde som den foreslåtte kaia på Langstranda vi ha. Ei kai som beskrevet vil bli bedre skjermet enn noen av de kaiene som i dag er på Langstranda. Dette nye næringsarealet, med tilgjengelig dypvannskai, vil kunne knyttes direkte til flyplassen/nytt næringsareal på flyplassområdet og området vil ha kvaliteter som i dag ikke finnes i regionen/landsdelen. Dette er forhold som kan være tema når flyplassområdet skal utvikles og kai kan vurderes bygd på det tidspunktet, riktignok til en høyere kostnad, men da i et mer oversiktlig perspektiv. Konsekvensen ved at Bodø kommune deltar som beskrevet vil være at kommunen bidrar med 1/3 av utbyggingskostnadene (minus DA-midlene) begrenset oppad til 12 millioner kroner. Miljømessig har prosjektet også den konsekvens at tunellmasser fra Bypakke Bodø ikke dumpes i Jensvolldalen. I vedtektene må hensikt/formål med selskapet fremgå. Det skal blant annet synliggjøres hvordan offentlighetens/bodøsamfunnets interesser ivaretas og hvilke forpliktelser som gjelder for aksjeeierne. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune inngår samarbeid med grunneiere på Langstranda og etablerer aksjeselskap som skal stå for utbygging av nytt næringsareal på Langstranda. Bodø kommune skal eie 1/3 av selskapet og innskutt kapital kommunen skal være 1/3 av de beregnede utbyggingskostnadene, minus DA-tilskudd, begrenset opp til 12 millioner kroner. I selskapets vedtekter må hensikt/formål med selskapet fremgå. Det skal blant annet synliggjøres hvordan offentlighetens/bodøsamfunnets interesser ivaretas og hvilke forpliktelser som gjelder for aksjeeierne. Side856

5 Rolf Kåre Jensen Rådmann Odd-Tore Fygle Utviklingssjef Saksbehandler: Kyrre Didriksen Trykte vedlegg: Rapport fra Multiconsult for valgt utbyggingsalternativ Utrykte vedlegg: PS 13/165 Utvikling sjørettet næringsareal i Bodø<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side857

6 Side858

7 Side859

8 Side860

9 Side861

10 Side862

11 Side863

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer