Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet /113 Bystyret Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Sammendrag Eiendomskontoret har utarbeidet en salgsinstruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune som foreslås vedtatt. Instruksen er en kodifisering av kommunens praksis sammenholdt med gjeldende regelverk. Saksopplysninger Bodø kommune har gjennom mange år avhendet fast eiendom. Dette er skjedd i henhold til lov og regelverk, samt langvarig praksis. Det har dog vært behov for å samle praksisen i en egen instruks. Instruksen skal være et hjelpemiddel både for administrasjonen og beslutningstakerne. En egen salgsinstruks vil gjøre saksbehandlingen i administrasjonen enklere. I tillegg vil det også være enklere for formannskap/bystyre å fatte rett beslutning og følge egen praksis. Salgsinstruksen vil også dekke næringsdrivendes behov for opplysninger rundt kommunens avhendingspraksis, og skape forutsigbarhet for kjøperne. Flere kommuner, herunder blant annet Oslo og Kongsberg kommune, har utarbeidet lignende instrukser. Eiendomskontoret har brukt disse for innspill i prosessen. Det foreslås at instruksen gjelder kommunen som sådan, men også for kommunale foretak. Det vil si at instruksen gjelder for Bodø havn KF, Bodø spektrum KF og Team Bodø KF. Instruksen gjelder ikke for aksjeselskap som kommunen er eier i. Det gjennomgående i forhold til salg av fast eiendom er at kommunen som hovedregel selger eiendom til markedsverdi. I forhold til salg til næringsdrivende er kommunen bundet av EØSregelverket, og dette innebærer at salg av fast eiendom skal skje i henhold til takst eller i et åpent marked. Instruksen gjør denne hovedregelen klar. Unntak fra hovedregelen fremkommer spesifikt av instruksen. Delegasjonsreglementet vil fremdeles være førende i forhold til kompetanse til å selge fast eiendom. Under følger salgsinstruksen i sin helhet: Side 71

2 INSTRUKS FOR SALG AV FAST EIENDOM I BODØ KOMMUNE 1. VIRKEOMRÅDE Instruksen gjelder for salg av fast eiendom som Bodø kommune eier, så langt ikke annet følger av lov, forskrift, andre vedtak eller avtale som går foran denne instruks. Instruksen gjelder for kommunale foretak, men ikke for aksjeselskap som kommunen er eier i. 1. DEFINISJONER I denne instruksen er følgende ord definert slik: Fast eiendom: Grunneiendom med eller uten påstående bygning, herunder også anleggseiendom. Anleggseiendom: En bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd, og som er utskilt som egen eiendom. Tilleggsareal: Tilstøtende areal som i form og størrelse ikke er anvendelig som egen tomt. Salg: Salg, gave, makeskifte og all annen avhending av fast eiendom med eller uten vederlag. Overføring mellom kommunens organer, inklusive kommunale foretak, regnes ikke som salg etter denne instruks. Markedsverdi: - den høyeste pris markedet er villig til å betale ved salg i åpent marked eller - takst basert på den pris en takstmann regner med at potensielle interessenter vil være villig til å betale for eiendommen. Håndgivelse: Rettslig bindende tilbud om å selge fast eiendom på visse vilkår innen en fastsatt tidsfrist. 2. KOMPETANSE/ FULLMAKT Kompetanse til å selge fast eiendom følger av det til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement i Bodø kommune. 3. FORHOLD TIL KOMMUNALE AREALPLANER Salg av fast eiendom skal vurderes i henhold til kommuneplan og reguleringsplan. Side 72

3 4. FORHOLD TIL KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Salg av fast eiendom skal vurderes i henhold til budsjett og økonomiplan. 5. SALG ELLER BORTFESTE Fast eiendom skal som hovedregel selges. Unntaksvis kan fast eiendom bortfestes. Ved eventuelt bortfeste skal salg alltid vurderes. 6. PRIS 6.1 Fast eiendom skal selges til markedsverdi Salg skal skje til markedsverdi, enten ved takst eller til høystbydende etter utlysning i et åpent marked, med mindre denne instruks eller vedtak av kompetent organ gir unntak for dette. Boligtomter skal alltid utlyses i et åpent marked og selges til høystbydende. 6.2 Unntak fra hovedregelen ved tilleggsareal Tilleggsareal til boligtomter skal selges til standardiserte priser Prisen på tilleggsareal baserer seg på f.sak 132/88. Prisen reguleres administrativt i henhold til konsumprisindeksen to ganger årlig, den og den Prisene gjelder for de bynære strøk fra Løpsmarka til Tverlandet, med en høyere pris for sentrum og Saltvern valgkretser. Ved salg av tilleggsareal i kommunens øvrige områder fastsettes prisen ut i fra skjønn basert på praksis Tilbakekjøp av tidligere ervervet/ ekspropriert grunn Dersom areal som kommunen tidligere har ervervet/ekspropriert fra en eiendom, skal selges tilbake som tilleggsareal til eiendommen, kan prisen settes lik den prisen kommunen betalte for arealet justert for endringen i konsumprisindeksen. 6.3 Tilleggsareal der formålet med kjøpet er næringsvirksomhet Ved salg av tilleggsareal til en profesjonell utbygger, og arealet skal tillegges utbyggers øvrige eiendom og utnyttes til boligformål, skal prisen settes til markedsverdi ved samme pris som utbygger betalte for den øvrige eiendommen, alternativt fastsettes ved takst. Tilleggsareal til næringseiendommer skal selges til markedsverdi ved takst. Nylig avholdte sammenlignbare takster i samme område kan erstatte ny takst. Side 73

4 6.4 Spesielle unntak fra hovedregelen Innløsning av festetomt skjer etter tomtefesteloven. Kommunens festetomter til bolig- og fritidsformål kan selges direkte til den enkelte fester til en pris som ikke skal være lavere enn tomtefestelovens bestemmelser for innløsning Kommunale boliger kan etter vurdering selges direkte til boligens leietaker til markedsverdi Fast eiendom til ideelle organisasjoner, herunder forening, idrettslag mv. kan selges vederlagsfritt. Det kan settes vilkår til overdragelsen Fast eiendom til barnehageformål kan selges vederlagsfritt. Det kan settes vilkår til overdragelsen I Skjerstad kan enkeltstående boligtomter selges vederlagsfritt som et distriktspolitisk virkemiddel. Det kan settes vilkår til overdragelsen. 7. HÅNDGIVELSE Fast eiendom til næringsvirksomhet kan håndgis. Håndgivelsestiden skal normalt ikke overstige ett år. Det kan innenfor håndgivelsestiden søkes om forlengelse av håndgivelsen. Det kan settes vilkår til håndgivelsen. Det skal som hovedregel betales vederlag for håndgivelse. Håndgivelsespenger utgjør 3 % av kjøpesummen. 8. OMKOSTNINGER Kjøper av fast eiendom skal dekke alle kostnader til fradeling, samt tinglysningsgebyr og dokumentavgift ved overdragelse. --o0o-- Det foreslås at formannskapet legger saken fram for bystyret med følgende innstilling: Forslag til innstilling: 1. Forslag til instruks for salg av fast eiendom slik de framgår av saksframlegg til bystyret vedtas som kommunens retningslinjer. 2. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart. Side 74

5 Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 3. Forslag til instruks for salg av fast eiendom slik de framgår av saksframlegg til bystyret vedtas som kommunens retningslinjer. 4. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart. Saksbehandler: Kristine Trondsen Svein Blix rådmann Thor- Arne Tobiassen eiendomssjef Side 75

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa formannskap Dato: 03.12.2014 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.06.2011 35098/2011 2010/9150 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/103 Formannskapet 30.06.2011 Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 03.12.2014 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT KJØP OG SALG AV EIENDOMMER I LØRENSKOG KOMMUNE November 2010 Utført av Egil Johansson INNHOLD OPPSUMMERING, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER ---------------------------------------------

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE Vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer