Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet /4 Bystyret Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Sammendrag Bodø kommune mottar årlig kvotekraft tilsvarende ca 40 GWh fra Oldereid kraftstasjon driftet av Salten Kraftsamband (SKS). Anlegget ble satt i drift første gang i 1953, men har vært gjenstand for flere utbygginger og oppgraderinger gjennom årene. Det eksisterer for tiden et akutt vedlikeholdsbehov i form av nødvendig utskifting av deler til løpehjul og generator. Kostnadene er beregnet til 18 mill kr hvorav Bodø kommunens andel er mellom 9 og 10 mill kr. Anlegget kjøres i dag med begrensninger i maksimum last uten at dette foreløpig har gått ut over kvotekraftleveransene til Bodø kommune. Sett i sammenheng med nåværende vedlikeholdsbehov ønsker SKS å investere ytterligere i anlegget (nedenfor definert som alternativ 3). Utbyggingskostnad er stipulert til ca 57 mill kr, hvorav 30 mill kr vil være kommunens andel. En eventuell investering er antatt å ville øke kvotekraftmengden til kommunen med ca 5 GWh og foreslås eventuelt finansiert gjennom en økning i selvkostprisen uten likviditets - eller lånemessige konsekvenser for kommunen. SKS har signalisert at de vil gjennomføre investering uavhengig av Bodø kommunes beslutning. Bodø kommune som eier må ta ansvar for vedlikehold av eksisterende anlegg og bør ta sin andel av antatte vedlikeholdskostnadene til dagens aggregat. Rådmannen fraråder imidlertid at Bodø kommune tar del i ytterligere utbyggingen. Saksopplysninger I sin vurdering rundt framtiden til Oldereid kraftstasjon har SKS vurdert 4 forskjellige alternativer: Alternativ 1 Vedlikeholde dagens aggregat Skifte ut deler av dagens aggregat (løpehjul, generator m.m.) (12 MW 18 mill. kr). Kvotekraftmengden vil ikke endres ved utskifting av dagens løpehjul m.m. i et tilsvarende. Kvotekraftkostnaden vil øke med knapt kroner pr år, dvs. ca 2 øre pr kwh. Alternativ 2 Erstatte dagens aggregat med et større Å skifte ut dagens aggregat med et større gir en antatt produksjonsøkning på 1,1 GWh. Bodø kommune øker sin kvotekraftmengde med anslagsvis mellom 50 % og 60 % av 1,1 GWh det vil si ca. 0,5 GWh. Antatt investeringstilskudd fra Bodø kommune er mellom 11 og 13 mill. kr, alternativt finansiering gjennom økt selvkost produksjonspris. Side30

2 Alternativ 3 - Bygge nytt kraftverk og beholde eksisterende rørgate (15-17 MW 57 mill. kr) Å bygge nytt kraftverk men holde seg til eksisterende rørgate gir en antatt produksjonsøkning på 9 GWh. Bodø kommune øker sin kvotekraftmengde med anslagsvis mellom 50 % og 60 % av 9 GWh det vil si ca.5 GWh. Antatt investeringstilskudd fra Bodø kommune er på i overkant av 30 mill. kr, alternativt finansiering gjennom økt selvkost produksjonspris. Alternativ 4 - Bygge nytt kraftverk og ny tunnel i fjell som erstatter eksisterende rørgate (15-17 MW 80 mill. kr) Dette alternativet ble raskt forlatt og er ikke nærmere utredet av SKS. Alternativ 3 er det alternativ som er grundigst analysert av SKS og også det alternativ som SKS legger til grunn i sin videre satsing. Investeringen vil utføres på ulike måter, avhengig av om Bodø kommune ønsker å delta eller ikke a. Fullfinansiert av SKS b. Delfinansiert av Bodø kommune gjennom et investeringstilskudd på ca 30 mill c. Delfinansiert av Bodø kommune gjennom en økning i selvkost kalkyle for produksjonspris knyttet til kvotekraften Løsning b ansees ikke å være aktuell ettersom kommunen ikke vil kunne lånefinansiere dette, og således må bevilge et slikt tilskudd over drift på bekostning av andre tjenesteområder. Kun løsning c. er således aktuell skulle Bodø kommune ønske å delta i utbyggingen av nye Oldereid. Regnskapsmessig vil en oppgradering for SKS bli behandlet som en investering, dvs. aktivert. Hoveddelen av investeringen på 18 mill kr gjelder nytt turbinhjul, men det er også tatt med midler til ny generator m.m.. Det er forskjellige avskrivningstider på turbin og generator, men hvis en antar en gjennomsnittlig avskrivningstid på 30 år, så vil den årlige avskrivningen (lineær) bli på 0,6 mill kr. Hvis en forutsetter at Bodø kommune har en kostnadsandel på 55 %, vil da den økte avskrivningen øke kvotekraftkostnaden til kommunen med 0,33 mill kr pr. år, dvs med knapt ett øre pr kwh. Videre så vil det bli beregnet såkalt kalkulatorisk rente på kommunens andel av investeringen. Kalkulatorisk rente beregnes årlig, og er en godtgjørelse kvotekrafteierne betaler til SKS Produksjon for å kompensere det likviditetstapet selskapet har på investeringsprosjekter på kvotekraft. Begrunnelsen er at selskapet må betale sine leverandører når prosjektet utføres, men kvotekrafteierne blir først belastet over tid gjennom årlige avskrivninger. Beløpet er avhengig av pengemarkedsrenten. Med dagens pengemarkedsrente vil den kalkulatoriske renten øke kvotekraftkostnaden til kommunen med 0,45 mill kr pr. år, dvs, med drøyt ett øre pr kwh. Til sammen utgjør de økte avskrivningene og kalkulatorisk rente 0,78 mill kr pr. år, dvs. ca 2 øre pr kwh. Realverdien av det årlige avskrivningsbeløpet vil reduseres over tid. Utover dette vil også den kalkulatoriske renten bli lavere etter hvert som investeringen avskrives. Vurderinger Ved vurdering av hvorvidt Bodø kommune skal ta del i utbyggingen er dette vurdert hovedsakelig ut fra 3 prisscenarioer for framtidig strømpris: 20 øre/kwh, 30 øre/kwh og 40 øre/kwh. Dagens produksjonskostkalkyle er naturlig nok kjent og basert på beregnet investeringsbudsjett og rentenivå er det kalkulert en framtidig selvkostpris etter investering. Risiko i forhold til framtidig selvkostpris er knyttet til kapitalkostnader (at man overholder budsjett på 57 mill kr) samt framtidig renteutvikling (i forhold til rentenivå). Det er lagt mindre vekt på sårbarhetsanalyser knyttet til disse forhold. Side31

3 Følgende tabell er brukt i forbindelse med vurderingen av å investere: År: Kraftmengde Bodø kommune i kwh Sats - kalkulatorisk rente: Risikofri langsiktig rente (NIBOR) 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Margin 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Kalkulatorisk rente 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % Beregning av kalkulatorisk rente: Avskrevet saldo Avskrivning Avskrevet saldo Kalkulatorisk rente Bodø kommunes andel av inntekter: Elsertifikatinntekt, 15 øre pr kwh Spotinntekt, 20 øre pr kwh Spotinntekt, 30 øre pr kwh Spotinntekt, 40 øre pr kwh Bodø kommunes andel av kostnader: Innmatingskostnader, spotpris 20 øre kwh Innmatingskostnader, spotpris 30 øre kwh Innmatingskostnader, spotpris 40 øre kwh "Økte" driftskostnader Avskrivning Kalkulatorisk rente Bodø kommunes kontantstrøm: Ved el-sertifikater og en spotpris på 20 øre pr kwh Ved el-sertifikater og en spotpris på 30 øre pr kwh Ved el-sertifikater og en spotpris på 40 øre pr kwh Uten el-sertifikater og en spotpris på 40 øre pr kwh Tabellen baserer seg på at nytt anlegg vil produsere 5 GWh årlig. Rentenivå (NIBOR) forutsatt 4 % (mot ca 1,8 % i dag) og rentemargin for bank/tilsvarende 1,8 % dvs kalkulatorisk rente 5,8 %. Det forutsettes at det oppnås elsertifikater for ny produksjonskvote, dog er dette illustrert som risiko i siste linje av tabell omringet med rød strek. En enkel tolkning av tabellen tilsier at man må opp i en stabil kraftpris på 40 øre/kwh over tid for at investeringen skal være lønnsom og positiv kontantstrøm skal oppnås. En analyse over en 15 årsperiode tilsier følgende netto nåverdier gitt ulike prisscenarier (6 % neddiskonteringsrente brukt): 20 øre/kwh: - 5,057 mill kr 30 øre/kwh: kr 40 øre/kwh: 4,619 mill kr Dette innebærer at dersom Bodø kommune velger å investere og langsiktig kraftpris ligger på rundt 20 øre/kwh vil kommunen tape ca 5 mill kr. Dersom langsiktig kraftpris ligger på 30 øre/kwh vil kommunen tjene ca 0,2 og med en pris på 40 øre/kwh vil kommunen tjene ca 4,6 mill kr på å delta i utbyggingen. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler å avstå fra å delta på investeringen beskrevet i alternativ 3. Dette vil i seg selv på sikt resultere i økte inntekter på ca 0,6 mill kr årlig grunnet lavere enhetskostnader etter investering er gjennomført. Men det er kun en begrenset oppside som vurderes å være tilstede og da forutsatt en stabil kraftpris på over 30 øre/kwh (i 2012 har spotprisen ligget på i snitt ca 24 øre/kwh). Markedet forventer en spotpris på nivå med 2012 også for I tillegg ligger det risiko Side32

4 (og muligheter) i prosjektet knyttet til overholdelse av investeringsbeløp, langsiktig rentenivå og anskaffelse av elsertifikater for ny produksjonsmengde. Skulle prosjektet lykkes vil dette gavne Bodø kommune gjennom sitt 40 % eierskap av SKS. Ved ikke å involvere seg direkte i investeringen, reduserer Bodø kommune sin risiko for å måtte ta tap på drift som følge av svingninger på prisen i kraftmarkedet i årene framover. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune deltar i investeringer som vil vedlikeholde dagens aggregat ved Oldereid kraftverk. Investeringer finansieres gjennom økning i selvkostprisen uten likviditets- eller lånemessige konsekvenser for kommunen. 2. Bodø kommune ønsker ikke å delta direkte i investeringen som vil øke produksjonsmengden ved Oldereid kraftverk. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune deltar i investeringer som vil vedlikeholde dagens aggregat ved Oldereid kraftverk. Investeringer finansieres gjennom økning i selvkostprisen uten likviditets- eller lånemessige konsekvenser for kommunen. 2. Bodø kommune ønsker ikke å delta direkte i investeringen som vil øke produksjonsmengden ved Oldereid kraftverk. Saksbehandler: Stephan Andre Skjelvan Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan Skjelvan Økonomisjef Trykte vedlegg: Kvotekraft Bodø kommune i Oldereid, notat fra SKS aug 2012 Side33

5 Utrykte vedlegg: Oldereid Kontantstrøms beregning alt 3b Side34

6 Side35

7 Side36

8 Side37

9 Side38

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 29.05.07 Versjon 1.00 Saksbehandler: Økonomisjef Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord 1. Bakgrunn I brev av 27.04.07 ber Helse

Detaljer

Kommunal garanti Bodø Industri AS

Kommunal garanti Bodø Industri AS Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.04.2013 23184/2013 2013/1656 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet 05.06.2013 13/67 Bystyret 20.06.2013 Formannskapet 05.06.2013

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall Rapport 2005-060 Økonomiske virkninger av hjemfall ECON-rapport nr. 2005-060, Prosjekt nr. 36432 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-817-3 ÅJE/EBL/cjo, EMA, 14. oktober 2005 Offentlig Økonomiske virkninger av

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk 1. Innledning og bakgrunn I Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å fjerne maksimums- og minimumsreglene

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer