Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/179 Formannskapet Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Sammendrag Eier av Dreyfushammarn 30, MaxMat Eiendom Rønvikleira AS (MaxMat E.R AS) har søkt om å få slettet en servitutt/heftelse på gnr. 138 bnr 4624, 4625 og Servitutten / heftelsen går ut på at eiendommen skal brukes til fiskeriformål - næringsmiddelproduksjon av sjømat. Søknaden begrunnes med at heftelsen medfører at eiendommens verdi som panteobjekt reduseres i betydelig grad. Rådmannen anbefaler at heftelsene om at eiendommen bare kan brukes til fiskeriformål - næringsmiddelproduksjon av sjømat slettes. Saksopplysninger I forbindelse med salg av tomt til MaxMat E.R AS ble følgende servitutter/heftelser tinglyst på eiendommen. 1. Eiendommen skal brukes til fiskeriformål næringsmiddelproduksjon av sjømat. Ved konkurs skal denne heftelsen ha prioritet (opptrinnsrett) etter gjenstående pantegjeld. Långiver plikter ved konkurs å holde kommunen orientert. 2. Forbud mot salg og pantsettelse uten samtykke fra Bodø kommune. 3. Bodø kommune har rett til å ha liggende eksisterende vann- og avløpsledninger over eiendommen, samt rett til nødvendig vedlikehold av nevnte ledninger. Denne rett gis uten vederlag, men mot erstatning ved eventuell skade på hus, gjerder, eller beplantning. I et belte på 4 meter til hver side av vann- og avløpsledningens senter linje kan det ikke uten lednings eiers tillatelse etableres byggverk som ikke er lett flyttbare. Skjøte med nevnte heftelser ble tinglyst 24 des og gjelder gnr 138 bnr 4624, 4625 og 4626 i Bodø kommune. Forbudet mot salg og pantsettelse uten samtykke fra Bodø kommune ble slettet/avlyst I søknad mottatt anmoder MaxMat E.R AS Bodø kommune om å slette klausulen om at eiendommen skal brukes til fiskeriformål næringsmiddelproduksjon av sjømat. Søknaden begrunnes med at eiendommens verdi som panteobjekt reduseres i betydelig grad som følge av Side25

2 klausulen. Det foreligger en uttalelse fra Handelsbanken som indikerer at så er tilfelle. Begrunnelsen for klausuleringen var blant annet kommunens ønske om å sikre at tomta ble benyttet i henhold til forutsetningene om fiskeri næringsmiddelproduksjon av sjømat. I denne perioden var tomteprisen for fiskeriformål lavere enn for tomter uten denne type klausuler. Prisen er satt enda lavere som følge av kommunens ønske om denne type etablering på Rønvikleira. Ovennevnte klausuler er av avtalerettslig/privatrettslig karakter og en eventuell sletting av disse vil ikke ha noen betydning for Bodø kommune som reguleringsmyndighet. Eiendommen benyttes i dag til fiskeriformål næringsmiddelproduksjon av sjømat. Det er ingen indikasjoner som tilsier endring med hensyn til bruken av eiendommen. Vurderinger MaxMat har benyttet tomta som forutsatt og er i fred med å bygge ut lokalene med tanke på å utvide produksjonen av sjømat. Selskapet har med andre ord etablert seg i henhold til forutsetningene for kommunens tomtesalg. Det er ingen forhold som tilsier en omlegging fra produksjon av sjømat til annen aktivitet. Kommunens målsetning om etablering av næringsmiddelproduksjon av sjømat i dette området er ivaretatt. I følge søker og Handelsbanken påvirker klausuleringen lånebetingelsene med hensyn til finansieringsgrad og løpetid på en negativ måte. Det er nærliggende å anta dette er en realitet. Dette bør også sees i lys av økningen i finansieringsbehov i forbindelse med nyinvesteringer på eiendommen. På den annen side fikk MaxMat E.R AS kjøpe tomta til en pris basert på at tomta skulle benyttes til fiskeriformål (en lavere pris). Administrasjonen har med utgangspunkt i en samlet vurdering der det er lagt særlig vekt på at formålet med tomtesalget er ivaretatt og selskapets behov for en best mulig finansiering i forbindelse med nyinvesteringer funnet å kunne anbefale at klausulen om at eiendommen skal benyttes til fiskeriformål næringsmiddelproduksjon av sjømat slettes. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegeringsreglementet tilrås det at kommunen sletter klausuleringen om at eiendommen skal brukes til fiskeriformål næringsmiddelproduksjon av sjømat fra eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS. Side26

3 Forslag til vedtak Følgende klausul/heftelse slettes fra gnr 138 bnr 4624, 4625 og 4626 i Bodø kommune 1. Eiendommen skal brukes til fiskeriformål næringsmiddelproduksjon av sjømat. Ved konkurs skal denne heftelsen ha prioritet (opptrinnsrett) etter gjenstående pantegjeld. Långiver plikter ved konkurs å holde kommunen orientert. Saksbehandler: Roger Jenssen Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om å få slettet servitutt på MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Side27

4 3 Max Mat Eiendom Rønvikleira AS Trålveien Bodø Bodø kommune Eiendomskontoret, Herredshuset Postboks Bodø SØKNADOM Å FÅ SLETTESERVITUTTPÅ MAXMAT EIENDOM RØNVIKLEIRAAS. Det er tinglyst et servitutt om at eiendommen bare kan anvendes til fiskerirelatert virksomhet. Det medfører at eiendommens verdi som panteobjekt reduseres i betydelig grad, og påvirker både finansieringsgrad, rente og løpetid på lån. Vi søker derfor om å få slettet servituttet slik at eiendommen kan oppnå en forsvarlig langsiktig finansiering i forbindelse med kjøpet av tilleggstomta og refinansiering av bygningsmassen på Rønvikleira. Servituttet ble etablert i forbindelse med vårt første kjøp av tomt på Rønvikleira. Formålet for kommunen var å sikre at tomta ble brukt til virksomhet som var fiskeri- og sjørelatert. Ved å flytte vår produksjon av fiskemat fra Langstranda inn i nye lokaler på Rønvikleira, ble intensjonene med servituttet etter vår oppfatning oppfylt. Virksomheten er blitt betydelig utvidet etter at den ble flyttet. I 2008 var omsetningen på 67 mill, kr. med 25 ansatte. I 2011 var den økt til ca. 208 mill. kr. med 90 ansatte. Bedriften er nå Norges nest største produsent av fiskeprodukter for dagligvarekjedene. Etter at samarbeidet med Rema ble etablert, er leveransene utvidet til å dekke hele landet, og vil etter hvert bli utvidet til nye markeder utenfor Norge. Lokalene og tomta eies av MaxMat Eiendom Rønvikleira AS som har lokale eiere, og leies ut til Max Mat AS der Rema gruppen er største eier. I år utvides produksjonskapasiteten gjennom et nytt tilbygg, ny produksjonslinje, og med utvidelse av både fryseri og lager. MaxMat Eiendom Rønvikleira AS har fått Formannskapets tilsagn om kjøp av nabotomta med sikte på å utvide virksomheten ytterligere. Bedriften har de siste årene investert over 100 mill. kr. i nye bygninger, og planlegger nye investeringer for å utvide virksomheten ytterligere innen for Side28

5 fiskerirelatert virksomhet. I den sammenheng har vi fremmet forslag til ny reguleringsplan hvor vi er avhengig av at "fiskerirelatert virksomhet" utgår fra reguleringsbestemmelsene. Det er derfor etter vår oppfatning ikke nødvendig å ha et tinglyst servitutt om at eiendommen skal benyttes til dette formålet. Formålet er oppfylt, og vil være det så langt vi kan se inn i framtida. Slik bestemmelsen er, reduserer den mulighetene til å oppnå gunstig langsiktig finansiering av virksomheten, og bidrar til å hemme videre utvikling av virksomheten. Vi søker derfor om at bestemmelsen slettes, og håper at kommunen kan etterkomme vår søknad. Med vennlig hilsen MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Per-Ståle Lundbakk Styreleder Tor Lundbakk Daglig leder Vedlegg: Kopi av brev fra Handelsbanken Side29

6 Handelsbanken Bodø MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Trålveien BDOØ Attn.: Tor Lundbakk Vår/Our ref: Deres/Your ref: Dato/Date: Tore Halvorsen 5. oktober 2012 Servitutt på selskapets eiendom Vi viser til Deres søknad om finansiering til kjøp av tilleggstomt og utbygging av bygningsmassen på Rønvikleira. Det er i dag tinglyst en servitutt om at eiendommen kun kan anvendes til fiskerirelatert virksomhet. Dette medfører for oss at eiendommens verdi som panteobjekt reduseres i betydelig grad. Ovennevnte påvirker vårt lånetilbud mht finansieringsgrad og løpetid. Med vennlig hilsen Handelsbanken ' Tore Halvårsen Banksjef Rune Ringber KufldefinsvarF 'ft Postadresse: Besøksadresse: E-post: Handelsbanken Sjøgata 27 Postboks 983 Intemett: NO-8001 BODØ Telefon: Swift Telefaks: HANDNOKK Norsk avd. av/norwegian branch of Svenska Handelsbanken AB (Publ) Org.nr. i ForetaksregJReg.no. NO Foretaksnr. i Sverige/Reg.no. in Sweden Sie 1 av 1 Side30

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer